Sunday, October 19, 2014

sama samute

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


obosekivi jääb `siie sama `meie `kõhta jõe `ääres kõhe

kudusimma ikke niisama kalusite pääl

keppi alune `ninda sama kui `kaika alune käib `jälle `laisa `luoma `kõhta

[toores piim] lähäb [keetes] kokko nii sama ku õles munad õld `klopsitud

(endisaegne seelik ) kotti`kleidi ies õli kaks `satsi `põigite, taga õli ka kaks `satsi samute, a `keskel õli taga üks pikk laid, sie `pandi kaheltpuolt `külje`satside `õmblusse `alle

samu samult (samm sammult) `kõnnib - - ei `jõua oma `kõnnuga kuhugi

`külvi vaod (kuhu külvati) `aeti neli samu `laiad, nied õlivad siis `külvi sikkandused

logelema õle mul suurt tehä, `ninda sama logeren ja `katsun, kuda saan `päivi `õhta

siis sai - - `luudida ahu `luuaga kõhe `puhtast ja siis sai `sinne sama põranda `pääle leib `pannna

(põldmurakas) maamurakad, `nindasama `muodi nagu suomurakad

sai nii`samma levidatta nied õled `lahti

`kange elävik `kuerust tegemä ja. `suure `ahnusse ja `kiirussega lähäb, nagu põlema lähäb, sie käib `niisukese elävikku (elavaloomuline) inimise `kõhta. `luomad `nindasamati elävikkud


Jõhvi


tämä on `jõudusa samuga (samm), ei tädä ole vaja taga `johnida (sundima)

ma vian paed [tee] `pääle, aga sa via sis siesamane `killustik `pääle

keppi nõjal paar samu ikke juba `klönksin (lonkama)

`külvirind õli neli samu lai

(suurte sammudega astuma) `larpas ülä maa, `mõõtas samudega `pualest, `sinne lei tikku `püsti - - siis ajas vau `keskelt läbi

`püiäb ja `tõmmab küll ja luak ja rakkendus ragisevad, aga ei `jaksa samugi `paigast `vällä vedada

lorasima `ninda samate


põhja-Iisaku


samagońka sul küll puhas ja eleda `karva

sie tämä puegki `targemb, niisama ühes `kimbus `massä·ńnikudega

(laulurästas) obo`räästas pidi `kuusiku `üebik õlema, täma `laulab niisama ilusast kui `üebik

niisama `kohmib köginal `pliita ies vähe

[tema] niisama kösutas (kössitama) tuas

poiss oli `Iisaku vahel `laatsakil (lösakil, röötsakil) maas, `teised `lällasid niisama

ega sie tüed ei tie, niisama `lehkerdab

`luoma`erned - - nied olivad nied `kirjud `erned vikki `ulgas, `piaaegu niisama `suured kui `süöma`erned


Vaivaro


miä olen `ninda sama jou mies nagu `siägi

(seisevnoot, kakuam) kakkuamil on maa-aid niisama kui rüsäl ja ring`aiad ka, `matkast `lähto `toiso ja siis on kastNo comments:

Post a Comment