Thursday, October 30, 2014

vade vaide

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


vat kus vanames nüüd kegus (kehkvel, elevil) `nuare `naise `kõrvas

palju meil on siin vana `sauna `juures on lehejuss - - vikkast lähäb kohinall üle, vat maha ei saa

ise vana juo, aga vade tahi kekkerdädä

emätiss viel suu`nurgas, vade nää `oskavad `kergikäsed `olla (noorukitest)

viletsad `iuksed, `arvad, `lipled vade pääs

isased on sugutuse jäust `vaide

pääs `vaide `elbemmed, `arvad `iuksed

ma `vaide `kurrustasin (suikuma), en magand `ühtä

ma `käisin `vaide `õvves, egä ma tuppa‿n saand

tämä õli `põtra jahimes
jahimehe leib on `kännu `otsas
jahimies ei saa `juostes, vaid `uodates

`soise maa pääl `kasvavad `vaide kanermikkud ja `jändermikkud (jändrik)
suo`jändermik – suo`männid viletsa `kasvuga

nüüd vahi `vaide, `milla sie `Kalmu-`Kaarel (surm) tuleb

piim `kiesib (riknema, üle hapnema) `vaide ja kohob

seneperä `üeldi `kiilukist, et sel õli `veike tuli, vähä `vaide `kiilus

kui ma `vaide võttan `püksid ja rapputan, siis `rohkemb ei õlegi `tarvis, siis on kõhe kops `küljes, üvä sigidus (rasestumisest)

`kuivikud `vaide põletus puust `kõlbavad

`saadeti `vaide `kuulavus viin (eelkosja viin) `enne

ma lähän `vaide `kuurukesest (natuke, veidike) ajast

sie inimene `kuuleb ühe `kõrva puolt vaid, `tõise `kõrvaga ei `kuule

(möödaminnes) `käimält `vaide `käiväd kodo ja `lähväd `jälle

`mütsi `muodi [kuused], egä neist‿sis puud ei tule, üks kärr jääb tiad `vaide

paha luht õli tuas ja pisikene sie `kammer `vaide

vanad inimised `ütliväd luht (õhuaken) akken, nüüd `ütleväd luht `vaide, tie luht `lahti

läbi nädäli `vaide `lorgotas `ringi

(liik sõnajalgu) maarja sõnajalg piab veikene õlema ku kätte saad võid teha senega mis aga tahad aga siis vaide ku õileb

siin on kolm `maiast `poissi, `tahvad iga mies `saada `maiust vaid

(halvasti tehtud tööst) juo senel pesol `küinevihad sies, ei pese `õiete, vähä lodistab vade


Jõhvi


tämä aga `laagerdaks vade `müädä `ilma `ringi

terad `eivad `kuiva, imeldavad (magusat maitset omandama) vaid
[leiba] `lastasse imeldata

säl (Jõhvis) pued õlivad `vaide ja vähä neid majasid ka, eraisiku majasid

meil õli üksvahe `ninda nõrk vual, et `lambid vaid `iilusid

kergats on ka üks kekko, ise tahab vaid `rääkida ja lõverdatta `palju

`luamad vana `eina ei süä, lomavad (katki suruma, muljuma, pigistama) vaid maha

No comments:

Post a Comment