Tuesday, October 28, 2014

meill te

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


siis `ütlimä `lastele, et `mengä `tuoga küläst veri pütt, et mei akkama `kanga kõri `lõikama

`meie elama maa pial , aga `Suure`saare `suomlased elavad `saare pial

`meie õlema ühe `mielelised ja ühe `kangussed (tugevune)

`meie `kardima, a majanik Mura `Kaarel julustas meid: `ärgä `kartaga

`kuoliõppetaja akkas `jönnima `meiega

`meie mies tieb pää kahuse (kohevile)

(varsakabi, Caltha palustris) kana`kuolmeid `kasvab `meie`koplis küll ja küll

`kierolised ajad `onvad `präigus meil

kaht `kõrva ei `kuule `teie (laste) kisast

`meie oma [kell] kippub ette suvel

meil ei õle kivine ega `rahkane maa

meil õli sõna kobin

`meie kodo`kõhta `üiti `Posti-`Antsust

(ristjalgadega magamisase, lavats)`kripka õli meil `ahju taga
Valitseja läks `Ouduva `kuverma·ngu

`meie elama `Iesti `kuberma·ŋŋus (Tsaari-Venemaa haldusüksus)
ku `kruonust `kirjad `saatasin kodo, siis kubermang `pandi `aadressi `pääle üless

(leebe kirumissõna) vot kurinahk, `meie isal `läksiväd `kindad ja saag ja

`meie `käimä `ühte `puhku läbimiste

tule `meile `lamba (lambakarja)

meil on nuor lehm `mullikas (noor, alles poegimata lehm), ei õle viel `piimä tuld

`tieme leppitust, `kaua me `jonnime sene `asjaga

meil on `liivakas (liivarikas, liivane) põld, `kuivaga ei `kasva `vilja

meil on `seitse `linnupuud

iir juoks ludinaga `meie rie `alle

meie maiusruog (magustoit) õli paiste kartul ja kaal


Jõhvi


`meie `kiele`murre läks `ühte `ingeri `kielega

`meie tegima `suuremb jagu `vilja kevade kaheksandel [külvi] nädälal

tuas ühe`kõrra mürin, `uksed `kinni, `irmutused, `meie tuas on `marras

meil õli karu`katra (karukaer), nüüd on karukaer, mis rukki `sisse `kasvab
`jäävad nagu lesemed
`tuulamisega jäi ikke `sisse karu`katra
täda on `suured kobarad `õtsas

kas `teie küläs on `kepsikuid (kerglane, kergemeelne, litsakas tüdruk)

`meie `lapsel ei õlegi kikkusi (pudikeel: king)

ma teid `kueri ei taha nähägi

(tuulest ja veest pragunenud, korpas nahast) `meie `lapsel kure`saapad jalas, `tarvis `määrida `õhta ane`rasvaga

ah te `lapsed , `kurjad`luomad , `jälle tegite pahandust

eks `meie `poisikesed `kuuland ka `kõrvad kikkis

`meie `linnud olivad iad, ei `nõelaned

`meie tegima `suuremb jagu `vilja kevade kaheksandel ja `seitsendel [külvi] nädälal ainuld maa õdrad tegima neljändel nädälal

meil `peetasse `rohkemb - - sügisest madise pääva

meie maitsema sinu süömist

jo meil mari küps , meil jo mari pudenes puust


põhja-Iisaku


ei `meie `lapsed `saaned emaema (käibib terminina ~ Rootsi: mormor) nähagi

mina lähen ette, `tulge `teie järele

oe `ullu, mis imevärk sie teil `laua pial on

juba teil `jälle `nipsukivid `klipsuvad, `kesse `võidab

meil oli klõppatsi vaja `rohkemb obustelle , `lehmadel `käisid `rihmad `pandlaga `kaelas

`Iisaku `kandist oli sie konovana , kes meil käis

(vana meesõpetaja)`koalipappa käis `este Madival meid `katsumas

`lapsed , `teie `kriipsige pada põhi `putrust `puhtast

on küll `krüöme (kübe, raas, krööm) sie `teie laps

meil `veike küla ega meil oldki oma kuppu`muori

rahaga on meil `kitsas käes

ei tia `kellega se `meie `lapsuke käib
`tantsul näed kes `kellega käib

meil on `marju `kühvliga kokku lükkada (palju)

sie `karjapoiss meil jo päris `luuvassepp kuhe (naljaga: luuameister)

`lämmakas, eks ta ole üks `sakste sien
`Pieterborist `käisid siin, nied `korjasid
(võiseen) `lämmakaid `meie ei `korjaned - - `antvärgid `korjasid

meil jo `kapsad maas

`meie `lapsed `armastavad keik kõrbend mauga piimasuppiNo comments:

Post a Comment