Wednesday, October 29, 2014

pali paljo

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


alt `õõnes jalatald, saab pali `tienida

elolaud (teat joonte vaheline ala peopesas) pihu sies, `kriipsud, elo`lauval kaks `kriipsu, `lahtised `õtsad kääpäkkä puol, terävast kokko `peigla vahele, vahiti elo`lauda, kui `kriipsusi täis – sis `risti ja viletsust eloajas pali

sia `põrsas `maksab pali, ei `jõua `juure `jääda

kamun menemä

(hakkama) kamu menemäie, älä pali `aiga `viedä

(kana|kool, -kooljas -kooljam -uo- g -e = varsakabi) `kõrve `kuuske ja kana`kuoljami `kasvab pali, ei tule iad `einä
luom ei taha iast süä kana`kuoljami

`laia `kielega, pali `räägib

võtta üä `saidakas ka, sie obone tahab `õige pali komimist (peksma, klohmima)

vanast õli `kleidil ikke pali `kruopisi (`kruoped = krooked, peened voldid)
sie on `õige ilus `kruopidega kleit

sie kleit on `nõnda `kangest `kruobitu (`kruopima = krookima)

vanast õli pali kuldrahasi

ku on `vilja `ulkas pali kulitsaid, tieb `leiva `musta `kirjust

`suuga võib pali `rääkida, sie ei kulu

õlen sene `tüöga pali `aiga kulutand

eks `enne inimesed lasid pali kuppida rist`luudest, `pihtudest, `rindudest

ei õlegi sie`aasta pali `kurkisi, muutkui `õilevad aga

pali `kühkiläsi `metsäs
`kühkilane (metstuvi) `küütab küü küü

`mõisa kõhas õli pali `kühvlisi
võtta `kühvel kätte ja `tõuka tie `puhtast, tie on lumine

`küindrä`niidiga `mõõtas pali `päiväs kudus

mul õli püss lahinges parajast
`püssil on kõva lahing sies, on pali `rohto

`liutab `ennast `viinaga, ajab pali `viina `sisse

älä süö liig pali

`vihma sadab juo `liiga pali

ärä `lõika pali [leiba], jääb `liistumaie (kuivama)

(kergelt ja kiiresti jooksma) lippa `kiirest, älä pali `aiga `viida
nagu meil on pisike `piiga, teräsed jalad `tõisel, lippab `juosta `müödä tuba

maja paljastajad (halvustavalt) tütri pali ja viel tuleb `juure

täna ommiku on mend pali marjalisi metsa mets on kõhe täis marjalisi

massina reiel õli pali reielisi vaja


Jõhvi


`kemmergus on `kraami `paljo

`rastuvi `kartulid - - `palju `kasvas all, maa`i·lmatu kamar (kobar) kõhe

`krossida (peeneks raiuma, hakkima) võib pali `asju – puid, `kapsaid

kes pali `räägib, sie on `õige vana lorimats


põhja-Iisaku


(ilmatu) `ilmatuma `palju `rahvast

`Nahkuri `einama puol `kaśkide all oli `palju `karvikuid (karvane riisikas)

tuleb aeg, saab kõik `sulle `kuhjaga (väga palju, viimseni) tasutud

vett on `palju `võitu, võttab jala all `lartsuma

see `aasta on `õige `palju `liivukesi (vihmauss)


Vaivaro


`küürimise tüöd oli `paljo

(`laugu: `lauvu, `lavvu = lauge kallakuga koht, pikkamööda alanev maapind) laul on `paljo kalu

ühe `lüpsügä `anda `paljo `piima

mie `oskan `kaunikaisest ka `oigest `kirjuta, `paĺlo vikko `sisse en tie

mere `ääres on küll pali `ilgavi kivisi

`ilmas on pali `rahvast

küll on mones `vallas pali `vaisi `engesi

tuul on `andand nüid pali järele ja `ilma on `pehmest mend

No comments:

Post a Comment