Monday, October 27, 2014

näväd naid

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


nüüd enämb ei õle naid `vüösi miest`rahvadel, minu `kasvu`põlves õlivad

`enne õlid juhi`vitsad, nüüd on `nüörist ja `raudased, aga ikka juhi`vitsa nime näväd `kannavad

näväd on kõhe `järsku `näljäs

`sõidavad `kaarikuiega
näväd tiäd, `sõideti `kaarikattega meist `müödä

`lieriajal õlimma `lierimaja `juures `korteli
eks näväd (saarlased) siis õlivad `kuski `korteri siin kõhe külädes


Jõhvi


näväd `kierutavad (pööritama, pungitama) oma `silmi


põhja-Iisaku


ei ole nävad oma `krillimisest (kiuslema, tüli norima) `lahti saand

nävad `kuulasivad kelinat ja kelina järele `tiasid , kas on ia vikkat

nävad jo uhked , `leikavad teist ikke sõnadega

nävad on `kangest läbi`lüöjad , `ühte`puhku `pietasse `suured `süömad


Vaivaro


näil on oma maja ja oma majapidämine

alalde näväd jamavad, `siivu juttu ei ole, midä tei jamato

nämäd `rääkisiväd `kaksipite

laba`kindad , nämäd `käüdi `nahkasi `kindo sies

kükakil nävad `tantsisivad kükkille

alased olivad laba`kindad , nämäd `käüdi `nahkasi `kindo sies

`ruoga `laideda
(valmistama) nämäd `laitad sedä `ruoga

nämäd `löiväd `kiirest maja `valmis

No comments:

Post a Comment