Tuesday, October 28, 2014

mitu

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


`kaunike kõva tuul jua `mitmet (mitmendat) `päivä

`mitme `innalised õlid

no ikke `suured `lambad on juo kui vana jättäb imetämise maha, ikke `mitme `kuused, `kolme `neljä `kuused (niimitu kuud vana) on küll

pääld `koito õli juo `mitmel tükk tüöd `tehtud

paas on `mitmes `liidusses (liite-, jätkukoht, kiht) maa sies

`kopsikud (pottmütsid) õlivad pias [vanadel naistel] - - ilus nisune tore, `mitme`värvi `siidi ja

kolm neli pihu on üks jalandane
mittu jalandast pane, `enne ku vihk saab

`viljad ajavad võsusid, ühe `kanna pääld tuleb juo mittu tükki üles

`lapse asemme jaust - - `pieti mittu `õlgidegä `täidedu kottiku (aluskotti)

`siia `valda on tuld mittu `kuulust miest

päiv jo mittu `tundi `kuumendand , `marjad akkavad `varssi jo `küpsest `saama

sai ikke mittu `lartsu (kord, puhk) `käiä [Narvas]

`metsävahil on mittu `leiväkuńda (leibkond) ühes majas

`võeti [palgi] läbimõõt , mittu `tolli õli

tüma (soo)koht `luomad `jäiväd mittu `kõrda lödästikku `kinni

`seie on mittu majakut `tehtud
majakatte õtsast vahitasse kiigarikka mere pääle

(kuni üheaastane emane veis) lehmvasiku vahitakse kõhe kui `sünnib, mittu `ammast tämäl suus on


Jõhvi


mittu `päivä õli [koer] `lotsis, ei süänd ega


põhja-Iisaku


`vińtis `peaga `lõhkus mittu `klaasi ära klirr-klärr

kogu kanga lõim on juba kukkalas (kimbus)
no mittu kukkalt said
no `kaŋŋas juba `kuklades
`niide panemise aeg `võetasse `kuklad üks`aaval `lahti

mittu kilimatti sul `seemest läheb


Vaivaro


mitu terä on idänu

(mõni, mitu) kaks kolm kive, paar kolm munaku

kelostigod on jäänd kelo, `süöti
(sööt, kelu) kelostikko, sie on jo mittu `aasta `kündamatta maa

kiduma, virelema tama on jo mittu `aasta kidurend

pisukene `Iie oja `juakseb mittu koverikku `siia

No comments:

Post a Comment