Friday, October 24, 2014

kuda kuida

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


tieb elo kibedäst, ei saa enämb elädä kudagi

ühes majas on üht muodi tõises tõist `muodi, `kuida maja säädos on

mul õli `ilge nähä, kuda `einad jäid `vihma kätte

kuda `jaksu on `nõnda tied

`kuidas jüts (väike poiss), `nõnda müts

(kapsaliblikas) kabusta `liplikas, sie on `valge ja roheline, kuda `kiegi on `sündind

ma nägin küll , kuda ta sinuda `kiikas

kuda puud põlevad `nõnda süed lõppevad

kudas tüö `ninda palk

kusesinine ja pottisinine, kuda `kiegi `kutsus sedä `värvi siis

kuda kusi `juokseb (kuidas käsi käib)

kadri akkab kusele (läheb sulale)

kas õleta nähnd kuda kurg `mäŋŋos käib (sugutama, paaritama)

kuda jää võttamine lähäb – lähäb ku käkki tego (lihtne ja hästi laabuv)

(lohakalt tegema) loderdab tüö `kiirest kokko, `katsub, kuda saab kääst `vällä

`kuidas kana `nõnda muna

`kuida sa sedä `viisi leppid (nõus olema), kui `tõine lüöb sind


Jõhvi


kes `kuida tahi tehä (üks / teine)

kas saad kudagi raha `ilma `tüötä

sie vale tuligi `ilmsist (ilmsiks), `varja kudas tahad

imelik, kuda nied ajad `lähväd

vikkasti piab `kannast `säädma, kuda akkab `rohto võttama

ma tian küll, kuda sa minu `kielid

kuda sa `ninda kuer poiss õled

eks ma pia kudagi `koiberdama

kuda sa ikke said kui `tõisel ei õld, pidid ikke kudagi `kollustama (vähesest ära andma, näpistama). seda vähäst ikke `kollustab kudagi

oi kuda jakk on `kortsus

(kuidas käsi käib , kuidas elad) kuda käbäräd `käiväd

`külväsin ja podrasin `kaerad kudagi `sisse , `üöldassegi et kaerad `körti , rukkid `tuhka

külämel s‿piab oma `tarkus olema kuda tied [vilja maha]


põhja-Iisaku


`kuidagi kireldi- vireldi läbi häda ta (haige inimene) `põllul `riisus

kuda sa `ninda kiginaga `naerda `mõistad

kaks `versta `pilkases pimedas kudagi kobinal (umbropsu) ikke tulin, kodu sain

ei saa kudagi `nüöpisi `lahti , käed `külmast `kohmes

alati `triksis `teine, vahi kuda `astubki krips-krõps

kuda lind , `ninda laul

`kuidas see `kõõbats (väikesest, kõhnast inimesest) küll elab ja veel tööd teeb

`lambad kui `ullud `suola järele, vahi kuda lakkuvad limps, limps

`meie `lapsukesel on `lipsakad `juuksed, ei `seisa kudagi le•tis

kuda nied `naised `võivad `ninda litterdata

[ta] oli `kange `lohvka juttuga, kudagi ei päest säelt tulema (lobisejast)

ära sa usu seda obust, näe kuda `longutab

`titsid on `piened ja `nõrgad, näe kuda `luokas keik

nii kuda `keski `luodud on, `ninda ka inime tuleb, `aita siin `kasvatus ei kedagi

kuda sina `ninda `korjada `mõistasid, sul `mustikad nigu `luetud keik (parimas korras, nagu ükshaaval valitud)

kuda sina `lauvale `ninda lörakille oled vajund - - tukkud vai

No comments:

Post a Comment