Thursday, October 30, 2014

aina ainuld aiva

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


`ainuld `sitsi `kuue sies õlima

vanal ajal ei õld `vinna, ei õld `pumpa, ainult latt ja lati `sisse `lüödud üks puu pulk, nokk (konksuga puulatt kaevust veevõtmiseks)
sene `kaivu nokkaga sai `kiskuda vett

(n `marka = Eestis käibel olnud rahaühik) kaupmies võttas ühe ainsa marga

`rohkemb ei õle kui üks `ainuke idikas hum `ongi `laudas

üks `ainik `ongi ja `niiskene `kainokene

`vasta`päivä saab `vahtida ainult `kiilus (kissis) `silmadega

üks`ainike tuba õli, a sääl me kipperdäsimä

kolm`ainu jumala pühäd on `enne kui `Kristusse tulemise pühäd akkavad

tia, mida `asja sie kumab `nõnda `kaugeld, et `kõrvad `aina kumisevad

`linnu`leiväl on niitvars, punakas ja `õtsas on üks `ainuke terä

`enne `aiga saab `aivaLügänüse (väga) `tarka, `iljatsest saab `ilmi rikkas (lapsesünnist)

`enne `aigasest [lapsest] saab `aiva `tarka

obone õli `aiva `kranni (kronu)

sie poiss lüöb `kuuti (kukerpalli), et jalad `aiva `välgiväd

õlen `endast nüüd `küpsest `ehmatand kõhe, kõik kõhad `aiva värisevad

savi pott, `kaunis suur ikke, `ninda kui juo ligemälle `ämbär `aiva


Jõhvi


piad `kougutamma
`kartulinoppijad `aina `kougutasivad (koogutama)

`teine `aina `kuigutab `aia taga, mis `teised `tieväd

ma lähen magama `ainult `kuurukeseks ajaks

`lutsu `viskada saab `ainult `latserguse kivega

mis ta `kihnas seda `kuoli`penki, `ainult raha raisk

saani kõdarad, nagu riel, ainult `tõisel on `puused, `tõisel `raudased

[oli] nii `kõksis`mõksis, et inimesed `aina `vahtisivad

sel on `ninda koledad valud, et on `aina `körssis (kõveras)

`meie tegima `suuremb jagu `vilja kevade kaheksandel ja `seitsendel [külvi] nädälal ainuld maa õdrad tegima neljändel nädälal

siin on `kopra (pihu) täis `aiva neid `marju

`aiva käis kuur `kuurult `ühtelugu `vahtimas

`luomad õlivad `ninda `rammusad, et `aiva liha lottutas


põhja-Iisaku


on sel `kräuksil (koeral) aga äel, `aina pialuust käib läbi

`aina `ilpab (hüpeldes jooksma, lippama) `ringi, `milla‿s tüöd tieb

ojal oli `ainult `äärtel `kaldatel jää`kirma (jääkirme) `tõmmanud vede `pääle

juttuga on ta mies küll oma `värki `kergitama, `aina `kuula, elab `juski Pagari krahv

`aina käis `äia `juures `kuogutamas (kummardamas, palumas), `sellepärast `saigi puol maja

`aina `kuogutab `akna päel, kael `õiele ja vahib maan`tiele

`iired `seina sies üö `otsa `toimetasid `aina kribin taga

nari krudiseb, kui kätt `liigutada
lumi `aina krudises rie jalaste all

`aina `kuukab (otsides ringi käima ~ Saksa: gucken) ja vahib, kust kedagi `tõmmada (varastada) saab

suutäis jäi `kurku `kinni ja `kostas viel `ainult üks pikk `kõõksti

päris `köhmus (kühmus) ja `köprus, `ainult hing ikka sees

küll on lattatara, `aina `siegab `müöda küla ja `latrab

maltspuu tarbepuust ei kõlband ainult reha varsi tehti on käele ia pehme

minul süda `aina üle `kiemas `rõemust, `mõtle `lapsed `saivad kõik `tervest

`aina `kuogutab `akna päel, kael `õiele ja vahib maan`tiele

riejalased `aina `kriiksuvad `kruusa pial

`uued `saapad tegivad `essest ikke kriuks-kräuks, kui vanemast `jäiväd, tegivad viel kräuks `ainuld

kasuka`törka `ninda ära `kuivand, et `aina krobiseb

`uuved `saapad tegivad `essest ikke kriuks, kräuks, kui vanemast `jäivad, tegivad viel kräuks `ainuld

õle `kuhjast ole järel kedagi, kõdu `ainult

suutäis jäi `kurku `kinni ja `kostas viel `ainult üks pikk `kõõksti

küll on lattatara, `aina `siegab `müöda küla ja `latrab

`siale süöm `õige `mieldis, `aina lobin taga võttas

vana obune lõppend `otsa, `ainult viel luu ja nahk

`katsus `aina vara kokku ajada, kuda aga sai, kas vai `luuva ja labidaga

`ainult koer `hoidis, et [püsimatu loom] ei `läinud `lõõtsitama (hulkuma)

maltspuu tarbepuust ei kõlband ainult reha varsi tehti on käele ia pehme

marjaa·sist saivad jägu ainult suuremad mängijad sie on raske mäng

läks õnneks ainult marrastusega nahal mõned kriimud peal

- - `aiva `kantsib (kolama) ja `kolkab siin `ringi

`aiva `kempleb ja `kehkendab, nagu oleks tema see suur `asja mees


Vaivaro


`luotsiko sie on - - ühest `ainsast `paksust `aava puust `tehtü

`kaige üöd `püvveti, aga ei `saadu üht `ainokaist kala

`ainult `sinne ei old `kõlblik (sünnis) `purjes `ilmuda

laps `juokso `aima judin (kahin, vuhin) taga

`surnuka käib `aima klops ja klops

`langes maha `aima pää `kolksasti

laps `laŋŋes maha‿t `aima `kolksti

(kolistama) `kolksuti `aima `ukse taga

tama läks kominal `aima

`piŋŋuta küll, et `aiva `sormed on `kougus

`aima kähin on, ei saa `äälega `rääki

`aima käsikaut käib igäl puol

No comments:

Post a Comment