Thursday, October 23, 2014

muud'ku muist' mõjalle

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


(vastupidist väites) kas mõjalt ei nähässe, ku `akna pääl `viisud ja vahid

kuski mõjal ei tia `niisikest kivi`rahkajada maad kui siin - - aga `viljad `kasvavad iad

`enne vanast õlivad `ahjud `reie tuas `ilma kerisseta, minu `muistamisi on kerissega

(kaelakohus) kaelkohos sie `muistas Siberi, kie `suured `vargad õlivad ja `tütrikud kie `lapsed ävitäsiväd `vällä

valitsus `muudeti, `keiser kukkutatti (tagandama)

`ilma `muudab teist `kanti `jälle

ei õle enamb `mieles neid `enne`muistasi (ennemuistne) juttusi ega `laulusi

vanemad inimised `ütlivad et `enne`muiste tegima kõik tüö oma `jõuga

`vällä `kuivand , muud kui inimese kuju on järele jäänd

`naabrieit piab lihakanad - - nied munevad vähä, mukku `rasked ja liha täis `vaide

ehidettud maja ilusast - - `ruosid sies ja muud ilu `asjad

ingastamma `ingastamma = ingatama [hobune] `tõmbas `kõrvad taha, ning muud‿ku `ingastas `kõrra

sie `itsi `ammas `muidu `lorgotab

vähäse aru `saamisega, ei `muista ega akka tüöd. `muutku aga piäd taga `johnima (sundima)

`muidu ei saa kohot edesi `kaibada (kaebama), piäb `kontsijuńni (kautsjoni) `sisse `maksama

(kaenlalapp) `kainlatilt, neli`nurkne lapp mehe`särgil, `kainla`tildu pidi panema, `muudu revestäs `särgi `lõhki

`puhta kanermumets, midägi muud ei `kasva

suur kanermunõmm, muud ei`kasva ku kanermud

`muidu ei saa kohot edesi `kaibada, piäb `kontsijuoni (tagatissumma) `sisse `maksama. kui `kohtos `võidab, saab `kontsi`juoni raha kätte

(`kiisklemäie = riidlema, tülitsema) ärgä `kiisklegä `ühte `puhku, kas muud `ammeti ei õle, ku `ühte`puhku `kiiskletä

kirimiri , surimuri , `muidu sõnad

`kirsi`marju saab `muitu `süia, `neiest ei `keideta `muosi

sie õli vast `kitsik , `sandile muud ei `andand kui `leivä tükki

ega kuer `karva ei `muuda

küll on sie `kapsa pää `kärriständ ja kohokalli, `muidu lehe kohokkas (kohev asi)

kui vihane õled , siis on nägo `muidugi `kortsus. põsed on `nõnda `aukus ja `kortsus

vana ka, ja `muidu kribustand (krimpsus) - - ei sie õle enämb `niitaja

(kuhjaala) `kuhjamaa kõhe `vasta `teie raja on viel muist `niitamatta. tämäl õli kahe `kuhjama `eini `kuivatatta. kesk`ommikust `niitasima juo `suure `puole `kuhjamaa `eina maha

(vandumissõna kurat lausumisest) teine inimene ei saa `rääkidagi `muidu kui kurat käib ies

`kurdiga ei saa midagi `rääkida `muidu kui `näita käsidega

küll on sie `kapsa pää `kärriständ ja kohokalli , `muidu lehe kohokas

`kärriständ (sagris) pää ja abe ku `lühter `õtsas

(suur lusikpuur, möll) `käämriga `muidu `auku ei saand kui pidi pisikene auk ies õlemaie

`küiriku ei paranda muud, ku aud

(viimistlemata või kehvast tööst) `kirvegä `raiudasse `suurest `laastust `vällä , `üövel pakkuga ei `jõvva `muidu `üöveldada

`eini `pandi `lauda lakka, `muidu õli laut külm

vie sies `liudetta `saapad `pehmest, `muidu ei saa `jalga

`karjamal muud `metsä ei õle kui leppästik (lepamets, lepavõsa), on päris leppä rägä kõhe. `niisuke paks leppästik õli `enne, nüüd mehed `onvad maha `raiuned

avaus veskitammis kui on vett pali, et akkab üle `tamme `käimä, siis `tõmmetasse liigsilm lahti, `lassasse muist vett vähämast

[kosja] kaup õli `enne `valmis, nüüd muudkui `liigudetti (liiku jooma). kas `müügid on `liigudettud

`mustri tekkid `tahvad `lõime voli , `muidu jääb kude nägima

kui sasis `lõŋŋatükk (lõngaviht), sis ei saa `muidu tõsest jagu kui pane keri`laudadele ja keri keräle

(lüsi, vikati vars) vikkasti lüöp̀uu `vestetasse `viltu, `muidu jääb [vikat] `lennu teräle

`lörrima sadama `tarvis `kiirest `menna linamale, `muidu akkab `jälle `lörrima

riik lüöb raha (müntima), ei muu lüö `kiegi

kimalane maa mesiläsed - - neid on kaht seltsi tõine on valged valge savaga, muist on `mustad
siis õli kreissitud sie põhjad [mesipuudele] `alle - - muidu magus lähäb ju läbi
ku on ilus aig, siis mesilased `saavad pali magusa


Jõhvi


`enne `muistine laul (rahvalaul)

ämärikkul `istusivad `muidu, kui `talgud õlivad, siis `ketrati

sie mies räägib pali enne`muistasi juttusid

ega `muidu tutti ei saa teha, kui `juukse `nõeltega

mis sääl muud, `karsis savad üläs ja tegi tagumise `õtsa `kirjust

muud neil teha pold kui `kassi ja `koera `kiusada

`ennevanane `rahvas `ütläs `neie `tütrikute `kõhta lehutus, kes `poistega muud ei `tehned kui `klaaberdasivad (ringi ajama) `müädä külä

`mutku `mendigi sene `suure `koljatiga (suurt kasvu inimene) `rindupidi kokku

lina `kitkuti `ülesse , siis `muidugi tulivad `siemned ära `otsast `kuprada

kõhus ei õle muud kui sitt ja `suolikad

`viskaga aga muudku `riidest `lahti

`määriti siis pann `põhjast [rasvaga], `muidu ei lase `kuaki `lahti

akka parem `tööle, mis sa `muidu `leessid (tegevusetult ringi hulkuma)

kes `poistega muud ei `tehned kui `klaaberdasivad `müädä külä, nied `üäldi siis lehutused (kerglane, liiderlik)

pane suu `kinni, `muidu südä `liistub

eks ta üks pual `lolli õle, aga `muidu tüä mies

ega ta (hobune) ei `ammusta, ta `muidu ludutab [kõrvu]

lugu järälä neid ikke on, aga muist on `alles `issudettud

las `jäägu vähä vajaga , `muidu akkab `läikima


põhja-Iisaku


(kaelushakk) kirikuakkisi mina mõjal põlegi näind kui `Iisaku kiriku `tornis

kus sa, elajaluom, `täidad , kas mõjal `rohtu viel vähe

`ihma, `ihma (aeglaselt või vaevaliselt tegema) ega me `muidu tüöd `otsa ei saa

muud ku `tiibamas ja kabistamas aga

iest ära, `muidu `niidan `kannad maha. ei `jõua sa `mulle järelegi, `ammus siis viel `kandu `niitada

`oitku seda tüdruku kekkerdust, `muutku `kierutab `poiste ies

(viletsusest) pueg juob keik maha, isal ei jäe muud kui kepp ja kot́t , `kellega `kirjama `menna

`muudku `klõpsutab teist (uuri) `lahti ja `kinni

(vana valge linane pikk-kuub) komuselile sidusivad mehed kusakid `piale. `naised ka `käisivad komuseliga, mudkui `kitsukese `vöega `votsid `keskelt kokku

`kouguga `tõmmatasse `sõńnik `ennemb `laudas `lahti , `muidu `anguga ei saa alati kätte

`raske `krańni (ülipuhas, pedandselt korralik) mehega elada , muudku `kraabib luud pihus `müöda `nurki ja toriseb

(helist) lumi sula nigu vaht, rie jalassed `mutku `jäevad igal pual kriginaga `kruusa `piale `kińni

üks krookslattikas (konn) oli rüsas, muud ei õld

`muidu [ei] oleks `riideid `selga saand , kõhu `küllest ole võttand

(löömisest, karistamisest) sul vaja `kõrvad üles kütta, sa `muidu ei `kuula

`naised `muidugi kuhe `kätsatama (kiiresti rääkima, vadistama) `jusku arakad. `kätsatab nigu arakas aja`teibas. ei `teine `jõuva täma `kätsatuse vahele `nohki `üelda

sul vaja `kõrvad üles kütta , sa `muidu‿i `kuula

sie muud ei `mõistagi kui `sõimusõnu `lautida

sie vanast ja lottakast jäend `kaabu `kõlba enamb mõjale kui rehele. on üks lottaka paledega laps

`luisu kott pidi vüöl olema, `muidu ei saand vikkasti `luiskada

muud kui lirista ja lurista [lurri]

(suurema töö lõpusöök) lõppepudru `keedeti ikke paremb kui `muidu

`muidu maast `lahti ei saa , kui aja `uovad `alle

malgad vajutasid eina ehk ärjapä ehk suvi vilja kärbikul kinni muidu suure tuulega leks lendu läind

No comments:

Post a Comment