Wednesday, October 29, 2014

suur

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


`suurel `parkalil on `koukimise raud (nahakook) laes ja jalaga
`koukimise raud sai `seinä `sisse lüä, nahk sai `sinnä vahele `pantud

põletasin kää piopesä ärä, `suure kakku (vesivilli) ajas üläs

(Accipiter gentilis) kanakull ei õle suur `ühta
kana`kullil on iad `suured `siived
kana`kullisi on meil siin ka pali `lendamas
kanakull `lassasse ikke maha ku nähasse

on `kange `tõisi `lüömä, suur `riiu karu

`suure vie ajal `püöräb vesi ülä kivi `katkude (kivimadalik jões)
kivi `katkust `käidi ülä [jõe]

sie õli aus mies `saksa `vasta, `õtsis suurt au, klanis (silitama) `saksa `põlvi

sie on `uhkust täis, `uhkab ja kohotab (suurustama, uhkustama) `ennast

`ommikku on `koido täht, suur ele täht

suur komakas (muhk, kühm), muhk nenä pääl
`sääride pääl suured komakad ülevel (veresoontest)

kahe `kolme `kuormane (koormasuurune) kuhi

kottiniul on suur, mul on oma `tehtu, ühe raud`traadi tagusin `lotsi ja tegin

südä on `suurest `kasvand, sie [ütlus] käib tigedä inimise `kõhta

`tieväd suurt kärä (kisa, lärm)

(külvik) `külvi `massin, õli `küljes suur rattas ja pisike rattas

küünlapäeva aegne) suur `küindla sula, sie on `näljä ema

`põõsad on `laatas (suure kogusena, laialdaselt koos)

mittu `paari on lappak`kindaid
`peigomehe `puolised `saivad [pulmas] lappak`kindad (labakinnas) ja `suured sukkad

`ahjul õli lie paas ies, sene pääl `istuti
vana reitua `ahju ies õli lie paas, pae kivi õli valitud üks lai ja suur

(lehtne hein) lehe ein on `metsäs, lehed `suuremb jago `kasvavad

`einamal on suur libas (libamisi) kivi

sie on juo suur lohakus, sa et `viitsi tüöd `õigest tehä

suur losom puid on kuos, `aitab juo
(losom g -i kuhi, suur hunnik) suur losom `kartuli

lie`servä ies põrandaga tasa oli `lõibukivi, senel lõhuti `lõibupuid
(lõmmukivi) `lõibukivi õli suur ja sile

suur laps, aga `lällötab (lutsutama, imema) viel imeda

ei sada `suurest, udutab vahest, lüä saab küll, aga `luogo ei saa

`kolmas lähäb maldutamma (rahustama, vaigistama) et tüli suurest ei lähä

suur magu ies, `maokas mies


Jõhvi


ma võdin oma `iŋŋe pihusse (olin suures hädas)

suur tükk, käntsakas kas on `leiva `kantsakas või on liha

suur (~ pikk) kasukas, pikk, `alle `puole `põlvi

Kalina kurimik (kurisu) õli vanast `õige suur
viin lähäb tal nigu kurimikku

kõht ülä nena (suur)

kõrvetama `tehti suur tuluke maha ja tule pääl `kärsedeti [sea] `karvad maha

`Küäbäl oli sie suur `ammasrattas `õue pääl

`talvel õli pikk kuub `seljas, sie `laabruk kuub, suur maass `saate
laabruk `kuuvet, `laiad, õli ia kasuka `pääle `tõmmata

`kierandasest lappati rehaga omale suur topp `eini `selga - - sie `pandi `jällä `saadu `päälä

õli suur pere, õli `leiva `asti alati akkamas

`kaupmes - - tuld suure vandumise ja manamisega vällä


põhja-Iisaku


suur esilukk läks `kinni klõps

suur sämu juba, a `miśki ei tie, `kargab `ringi jalg `persses

suur `killavuor läks, eks ned `maissivedajad `olned

järsku kimatas välk suure kuuse puruks

kanal oli suur `klaasitükk kivinäri sies

suur pada rippus `kougu `otsas

enamb suurt ei `kuulegi varesse `kraaksumist

`ilmatark `kuulutas suurt ägedust ja `põuda

`kuuse `kõrbe, suur `kuuse mets

(saamatu, kohmitseja) `köhmussest suurt `asja ei old

`suurest `ehmatusest `langes menestusse

ega sie inimesel `kerge old `suurest rikkusest `langeda nisukese `vaesuse `sisse

ajasin suurt rot́ti taga, kurivaim `lipsas puu`riida `alle

mai põrnikas oli suur pruun suure põrinaga lendas

marjaa·sist saivad jägu ainult suuremad mängijad sie on raske mäng

`Koltsina omadel tuleb jo nüüd sie suur `maslenitsa

No comments:

Post a Comment