Wednesday, October 29, 2014

peen

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


(kahemehesaag) klopp`saega `lõigata `laiemad ja `pienemad puud `lõhki

`villa`veskis oli kaks `kraasimis`massina, esimises `suured `kraasid, `teises `piened
<`kraasimise `massinaga tehasse `villa `vaprikus `villad `pienest

`kuuma süttega `triigitasse piend peso

lume kibemeid tuleb
lume kibemed, `pienike ja kuiv lumi

pienemalt ütlevad mammi ja pappi

pikkad ja `piened `sääräd all, sie on kurejalg (pikajalgsest olendist)

kliid tulevad toro `õtsa `alle, nied `pienemäd, lesemed `onvad jämedäd

turul olid ka [vaarikad] `niiskesed `piened ja kribud


Jõhvi


`tõinekõrd akkab kõht `iivendäma, tieb pikka pient äält

`kiimiga jämedi puid ei saa, `pieni puid saab `raiuda


põhja-Iisaku


`söege `erne suppi, sie tieb mokkad `pienest [öeld lastele]

lasi - - pienjahu kotti `vankri `kastist üle `lüüa


Vaivaro


sai `suuri ja `pieni kalo

`piened `lapsed `purrod ~ `immod emä `nännä

`vainu köüs on `pieni idiko täis

`lapsed `süöväd `pieni jääpuriko

`piened maod `panna `oŋŋe `otsa ja `püvvedä `kallo

vei mänemä `merre kogo `kalloga ühes tükküs

moned `ütleväd `kammer, `pienemäd inimised `ütleväd `sahver

lumi sada, `piened kibemed ikke tulevad ka

merelt `tuodi `valgi `pieni kivi

pien `kuera on `kuera `kuitsika

pien kuhelikko `eini viel on

pudeli `korgid on `käsnäst `leigatu
`käsnad on `piened puu `külles `kopsiga `muodi `ümmärguised

ei old `eini enemb, tegimo `piened kögid

(`lapsukai|ne g -se = lapsuke) `pallo `pieni `lapsukaisi

kivi`kammelal on `pienikene `kärnä `sellas, `liiva`lestal on jämedad
`liiva`lestal on `ninda kui `liiva `selläs

No comments:

Post a Comment