Sunday, October 26, 2014

tädä tänä tänne

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


midä inimine tieb ies, sedä ahv piäb kõik järele tegemäie, mina en õle tädä `luomakest näht

täma käib maa sies tüöl, lähäb maa `sisse `tüöle, on vagunilugija

ei tämä ülene ei kahene
vesi kaheneb `kaivost `vällä, akkab tõist (vihma) tulemaie
jões on ka vesi kahenend ja `alle `andand
panema kahenemise jago `pääle

täma `naine õli `nuoreld `suure `jõuga - - `üöldi et küll on vägev elokas

üks `püüdäjä, oma `puole `kiskuja inimine, täma kobika ei jättä

mina ei `jõuva `ühte`puhku tädä `jonkida egä `käskidä

kalendriaasta kuues kuu `viimane juun tänä

tämä õli kole `kahmaja (töökas, kärmas), tahi kõhe tüöd `ilmas lõppedatta

tämä eläbki kala`püügist

`kaunis asi (üsna hea, küllalt suur, arvestatav) on tänä juo [tervis]

mina õlin tämäga kolm kõrd `kaupus (kaubatehingut sõlmima), vahetasin obose ja

tämäl on `kierolised (mõistu, krutskiga) sõnad

noh paar nädälä nie (metsiste) mäng ikke `kehtib (kestma) tiad, - - `eigä tä `rohkemb ei `kehti tiad

tämä on lühikese `arvoga ja `kerge mõttega, tämäl on vähä `arvu

tämä tõi `kinki `piigudelle

sul vist keriku reis täna

sie tüö on `lapse jõu kõhane, on tämä `konti `müödä

tämä viel tüöl ei käi, `alles `kuoli laps

tämä `poiga `altas `kolmele `kõrrale

õli vast `kräämik (kriim, pesemata), ei tämä arind `ennäst

`mõisades õlivad `puolest `tündrid ja `vierandikkud, alt ja ülevelt tämä õli terävämb, kesk`paigast kubus (jäme(dam), mõhakas)

(sünnitama) `sauna keris kukkus maha tänä `üöse

tämale on nüüd kuri tuju `pääle tuld

(rasedast) juo tämal `jällä kõht ette `tehto, akkab pisikesi `saama

tänä on supp paa `põhja akkand (kõrbenud), on `kõrbene magu

`tütrigul õli kõva veri (julge, kartmatu), ei tämä pelastand egä `kartand

tämäl käib `langev `aigus `pääle (aeg-ajalt hoogudena esinema)

ei käind tänä `üöse nahk minu `silmide pääl, ei saand magada

nädälä `päiväd mitte üks `toidu `eine tämä suus ei käind

tämä ei tule `palja `käägä, alati tuleb kimp kääs, komps `kainlas

`tallitaja kää pääl (ülevõimu, meelevalla, hoole all, vastutusel) õli sie asi, tämä vei `aamid ja tõi rattad

mina ei `jõuva `ühte `puhku tädä `jonkida egä `käskidä

tämä käis ikke meil `kaŋŋast `käärbole ajamas

täma on küttind (jahtima) küll aga `ühtki `luoma ei ole saand kätte

(küüdikorraldus) `küüdikäsk on tänasest `päivast kätte `annetu, pian täna just menema

tämä on viel `lapse `kirjas (peetakse lapseks)

`õhtate õli siis `meie `laste tüe, et pidimä tuld `näitämä ehk `piergosi sättimä

tä `kiusles, aga ma‿i laust sõnagi

on libe mies, `oia täma iest

ei õle tänä `ühtä üvä luo ilm (heinailm)

tämäl on `ühte`puhku `luoma `kahjud - - ei lähä `luomad edesi

`läksid [mõisa] `kartuli noppima, s‿said kütte lua
luba on rebäst `lassa, aga tämäl ei õld `püssi

lume vidak (õhuke lumekiht) on maas juo tänä `ommiku

(ülahuulelõhest) Ttämal õli ülämine mokk `lõhki, `üöldi - - sie vana `lõhkimokk

malts kasvab jõudsast täl on se mähe
lehepuu kasvab kõrges kõhas kõvem õkkapuu püiab sääl malts (pehme, harva süüga) jääda


Jõhvi


(naerjast, pilkajast, lobisejast) tämäga tõsist juttu `rääkida ei saa, alati on tal `ambad irevil

eks ned sovuo·sis ole täna jorujommis
jäivad jorujommi

(ekskrementeerimisest) tämä `maksab `juudile piaraha, on oma `asjal

tämä tuli kikki `varbukille
`tõuseb kikki `varbukille (kikivarvul)

ärä nüüd tänä `üäsä akka `kuera kotti ajama (norskama)

ta `vargust ei `sallind ja `õigust `nõudis - - `selle koha pält (selle poolest) võis täda küll `kiita

saar tänä `kollab (terenduma, kangastuma) `siiä. (KuusSalo: Suursaar `kollab siis kui `toisi `ilmu `tiedäb)

tänäne päiv on `jällä `korssnas (kasutult möödunud)

vana kuits sie lakkus täma `silmi

küll tämä `kõhnas ja `kõhnas (kohmitsema, aega viitma), aga tulema ei saand

sell käis `meistri `kõrvas ja ei `tahtend tämäst maha `jääda

tämäl õli `jüstku `külma rapputus (külmavärin) käind läbi

tämä `küüdib oma jänäst, tämä on oma `asjal

siin pidukära lähiduses minul täna maganigu pole (magada ei saa)


põhja-Iisaku


(kollase südamiku ja valgete kroonlehtedega korvõieline põllulill) tänavude on `ärjapes `palju kana`persesi

(suitsupääsuke) `lauda `pääsuke tegi `silla `alla pesa menev`aasta ja tänavude `jälle

see kelle tänavude sain õli ma ilma massakas (matsakas, kogukas) (kährik)

täna lähen isale (isakodu)
kui isal `käisin, oli ema `aige
sie `vankritekk on viel isalt `tuodud

ole ma täna viel iva suhu saand

tama tüö pole suur asi, `kangest `kärniline

obune kuhe `õppind tämaga jalg jala ette `uĺjuma

näväd tulivad tedä `kinni võttama ja tämä sai `neie kääst `juokso

yaevas täna õige kahatab, vist kajastab ilmamuutust
kerged, nagu peegelduse pilved
sügispoole taevas tihti kahatab

täna `öösel oli maa juba `kahlas

täma `räegib `sulle täna üht, `omme `kierab `kanna pialt `ümber ja `räegib teist

täna [lehm] `jalgas (jalaga lööma) kohe mitte ei last `lüpsa

`kievalist `seĺtsi `teine (lehm) ja `võerast `lüpsma ei lase

on üks `kievalise `mielega (püsimatu, tormakas, äge), mina tämaga läbi ei saa

ega obu`räästas ei saa `õhta magama, kägu juba magab, a täma viel kigiseb

mittu `sańti `kirjas täna kiriku ~ keriku `ukse ees

`koksasin täma muna `kat́ki

tämal sie `iesti kiel käib küll `konka-`kanka (takistustega)

tämä `tõmmab külas `krassatit (lustijooks, -sõit)

sie krogin pidigi tämäl (metskurvitsal) tagant `õtsast tulema

mis täna kuld, sie `omme muld (äkksurmast)

ega täma pole `otsekuhene inime, `räegib ikke kuńtskoppi

(Lonicera) `kuslap̀u `kasvas `põesas (põõsana), tämast sai kõvasi `pulki

`kuula‿nd täma `kiidust

mul teda kõheste vaja ja tämä veel `augub `vastu

`kõnnaka mehele `läksin, tämaga ilus `väĺjaski `käia

mis sie `nuomimine tämale tieb, ta‿i `liiguta `kõrvigi
`kõrvad `laiad kui laba`kindad

`räegi `talle mis tahes, täma laseb sinu juttu `kõrvist `müöda

`mulle käib minu `naine küll, mis `teistel tämaga tegu

ma olin täna kerikus `mieste käel (paremal pool)

tämä võttab aga igast `aśjast `kinni

täma on jo `köie ära `mõetand (õpetust saanud), ei enamb kippugi `linna tagasi

täna tulid `lauvalt ja `jälle pand kuradid

keik sie tubane tüö käib täma käes lips-lips ja `vaĺmis
lips `kuoli, lips `lieri, lips mehele, lips laps

`eina`luoga on tänasest lips läbi (vihma hakkas sadama)

täna ahi `lõeskab - - `korssen ei `tõmma `ästi

No comments:

Post a Comment