Friday, October 24, 2014

ninda nõnda

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


sie on elo `aigane vana `murre `ninda

(kiirest liikumisest) juoks `ninda ku jalad võttasid

kugesilm , `metsäs suos pisikesed `kasvavad `nindagu `sõrme `õtsad

`ninda `kauva eläb (elan) siin

`ninda `kauva kui `jaksab

on elävik `ninda kui tule säde

no kui sie nädäl `piases `kuiva õlemaie siis tehässe mets `ninda eledäst `mustikist et

`sirbiga `lõikasin , `nindapali ku pihu `mahtus sie oli elendäne

pali tüöd `ninda et akkab juo elo `pääle `käimä

`erned kisuti `vällä ja `kiereti tüvi `õtsad `ninda `vassassutte kokko. sie õli `erne luud (hernekahl). `erne `luuvad `pandi [kuivama] tüvi `põhja `puole, `lõune `puole `latvad

tien tüöd `ninda‿t igi `tilgad `õtsa ies

`ninda `kauva ilus `tütrik majas, kui arakas `aia`teibas

sedä (maagilist rohtu) piab `andama `ninda et tämä eng ei tia

õli akkand inimisi tappama, `ninda‿t ei `tõhtind enämb inimisis magada

sa et lase `saapaid `jahtuda, `ninda pali käid

(kiiresti minema, ära jooksma, põgenema) ants `jalgudelle valu, läks `ninda‿t ei `vahtind tahagi

(uustulnukast, kodunemata inimesest) `ninda vara lähed `vällä et jalad viel `alles `külmäd (teenijast, kes sageli töökohta vahetab)

[raudtee] `paalid, `nõnda ku `vaatad, `juoksevad `kaugemal kokko

selg on `nõnda `aigest jäänd, et ei enamb või `kummardada

(püssikuuli jms liikumisest) `aavli püss ei `juokse `ninda `kaugelle. vintpüss `juokseb `kaugelle, ja `kruonu `püssid

`ühte `puhku tahab `viina `saada `ninda`kauva kui sureb, sie on `juoma tõbi

tiheda süüga kõva puu jõve puu ei `kuiva `nõnda `lõhki ku `maltsa puu. jõvi puud `kasvavad `suures `metsäs. `sirged jõvi puu `palgid

tuul ajab jäid, `jäädel `ninda `kiire. nuor jää, ei `kanna pääl

sõda kui tuleb `ninda jääb `rahvast vähe

`üösse vist akkab `jäätamma, on `ninda külm

-vein `lammastele `kaintla`täie `eini ette, `nindapali kui `kaintla `mahtus

mul õli `ninda sedä `kaske `kahju

vahi, ahi `lõõskab `ninda kui kalkahi (lubjapõletusahi) `lõõmab, mene pane labidaga `tuhka ette

aga sul piip `tolmab `ninda kui kalkahi `üiab ies

tie on `nõnda konarik ja kamarik

kandikas päält õli `ümmärgune, `ninda `kandikas õli

leheline õli `ninda `kange et muna `sõisas lehelise pääl

`ninda uus mets, sie on kasu mets (kasvatatav metsakultuur, noorendik). kus sie kasu mets on, `senna ei `lassa `luomi `pääle ega midagi `enne kui jo `kasvab üvast `suurest

(mäng) `katski käib `nõnda: `enne `vieretatasse `pulka keppiga, siis `pannasse kepp `alle ja `lüiasse üless
`tõine lõi, `tõine võts `vasta ja lõi tagasi

ähib ja puhib `ninda et kiel on `ammaste vahel ja veri pull on `perses

kerisse auk õli `ninda suur et mies sai `sisse `mennä parandamma

(litter) `kilbilised `õmmeldi `enne `käispede `külgä, `kilbilised säräsivad `nindät

mis tädä kisutasse (narrima), midä tämäst `ninda pali `pilkata ja nokkita

pagan sa `ninda `kauva `kohmid , ühe `kõrra ei saa akkamaie

mies on `ninda `kohnos (norus). mine perä sie `kohnos on

ei `tõstand `saprikuid üles, õli ehk kui paks lumi, tämä läks läbi kohodi-kohodi

(tsaariaegse vapiga embleem kohtulaual) `kohtu`kullil õli `nõnda kui `küintla jalg all

kuhi tuleb `ninda lai kui `konna `vardad (konnavaiad) on. `konna `ossid ~ `konna vardad

`kange `kontidega `ninda ku vana unt

suu `ümbär `kortsod , `nindagu kottisuu `kinni `siutu

`selle inimesel on nahk `nõnda `kortsu vedand

nenä `tõmmab `kortso (kirtsu)

`särgid on ikke `kriipsulised (peene triibuline, jooniline), `nõnda `kriipsulisest `riidest

sie liha on `praaditu `nõnda krõbedast

sie `pähkel läks `nõnda `krõksti `katki

sie `naine on `nõnda kräbe ja `kärme oma tegemist tegemaie

sie maja on `õige kuberik, kuberik (hurtsik, uberik) maja on `nõnda jünn, `veikene ja lagund

`seie on nüüd `nõnda pali `rahvast kokko tuld et kubiseb kõhe

`naine on tämal `kuipa (kõhn, kuivetanud), `ninda kuiv ku tulepuu

mies on `nenda `külle `pääle kukkund (voodihaigest)

paa põhi on kumera mend - - pada `sõisab nüüd `nõnda `köndalli

`kuprad `jäävad `nõnda punerdavast kui lina on küps

`sääsed on süönd, nüüd on ihu `nõnda kuppelik (kuplas). kui `sääsed on süönd, siis on kuppelikkusi `nõnda pali ihu pääl

`tütrik `kurtub `välla sääl - - ei õle enämb `ninda ilus

sippelgad kusetavad `nõnda kibedast kõhe. murelased `onvad pahad `luomad, kas kusetavad jala `pääle

läks `nindagu vana kuu `taivast (väga ruttu)

sie on `kuulemisest vähene. sie mies on `nõnda `tuima `kuulemisega , ei `kuulegi midagi

(kõhulahtisusest) kõht lippab juo `kolmandet `päiva `ninda `nõrgast tieb

(lumekattest) `talvel on `ninda `kõrgest lund, `ruogi `ühte `puhku

`alkad `kõrve `männid, eväd õle `ninda `tihked. `kõrve `männil ei õle tüves `õksi

`kõnnib `nõnda kõvera

[teie] `istutta `nõnda puol kõveritte

`ninda võib juo `varsti kälimehest `saada. kälid on `naised ja mehed on kälimehed

õlen tehend `virsusi, on mend `ninda käppärä et `viska menema kõhe. lõng on `kierdos ja käppäräs. toho on käppäräs. `sõrmed nied kisuvad käppärä (vanal inimesel)

midä `enne õlivad vanad rajad, `käisiväd `käänute `nindagu jõgi

`ninda `kange köhä , kisub `kangest

kuer kükkistab küll , `istub `nõnda kükkikälli

(voodihaigest) [ta] on `nõnda `kaua külite õld

`ninda `kaua siis põletetti [lupja] , kui sai põletettust , kui iast `küpsest sai

`kastetasse `ühte`puhku `niiti vähe`aaval `rasva `sisse - - `nõnda `kaua kui `küinal on `valmis

küüru `aigus on `murdand mehe `nõnda `küüra

`suuri lappilisi `silmirätti ka, `nindä `kuuti `enne

sinä et saand tämäst lasi - - sinul ei õld `ninda pali ramu

[õlle virre] siis vähä aig `jahtus, `ninda et `leige õli

`nende asi on `ninda kui `liimist `lahti (korrast ära)

(esimesest külmast) ega sie viel `nindä `külmäst jäe, sie on vast `linnu`irmutus

sie `naine on oma `juuksed `nõnda plokki (kihar) pand

`naiste`rahvad ajavad plokkid `õtsa ette, siis on `juuksed `nõnda plokkis (käharas)

mis sa `luitad (uitama, lonkima) `ninda `aiga `müödä, kui `kärmest et lähä

`talvel on `ninda `kõrgest lund , `ruogi `ühte `puhku

älä `ninda pali `luotsi (tõrelema), jättä juo järele

(väga kõhnast olendist) `aigus `ninda `kurnand `vällä - - luu ja nahk [järel]

`priske `tütrik `nindagu lõhandik õli

ahi küdis `ninda `valjust et kõhe `lõugas

võtta tie `õige sedä `luhti (õhuakent) `lahti , tuba `ninda `rasket `lämbu täis

kui `paksu lund sadab, siis `üölla, nüüd `lämmastab (tihedalt sadama) tädä maha kõhe `ninda et

ninda kauva kuer mälestäb ku magu suus

mahedasti, mahedalt sie mies - - räägib nõnda tasamiste ja mahedast

nahk on kriimustetud nõnda vere tippuline siis sie nahk on maraskill

kriimustatuks, narmendavaks (nahast) lein ma sõrme vähä maraskille nõnda et punerdavast jäi

kui on ninda madalate jalgudega ja kõveras ka viel - - on masajalg

sa õled õige massuu·rikas - - tied nõnda pali vallatust ja pahandust


Jõhvi


`juokseb `ninda et eng `ambas

juurikaline õli `ninda `juurikane tie

otsin sinu nõnda ku juut vana õbeda otsib

`ninda kui `paari `mendi `ninda akkasivad järijalad tulema

läks `nindat `kaplagad (vana kulunud köis = naljatavalt "jalad") `ullusivad

vanaeit sidis `nindat `kaplagad `välkusivad

`nenda `suutumast kadoned inimesed `vällä (sõja ja katku järel)

kui ta `räisästas `nindat õu `kaikus

sai `mendud `nindat `kambid `ullusid

`külmä väri, `ninda‿t kää `varred on kana nahal

kana`silmidega `kaugele `ninda teraselt ei nää

lähäb `ninda `kangest kätte

tuli kaa `tõisest tuast, õli tõne `ninda unine ja `karssunis (pohmeluses), eks ta vist `üäsä `jällä `vinditas

`menga kebaga (kepslema, kargama) viel `õues vähä aig, `ninda`kaua kui `süämine saab `valmis

kevade `puale - - akkas `kaŋŋaste kudumine, siis sai `lassa `nindat `surnukas õli kiev

õli `ninda `kehkatsi `muadi `riideski

õles ta (vankriratas) `kessatand (kestma, püsima, vastu pidama) `ninda`kaua

ilm ka `kessatas `ninda`kaua kui `saima `kuhja `valmis

raha ei `kestä `nenda `kaugele

`ninda `kauva `kielis (keelitama), kui sai `teise oma `nõusse

`ualib sul siis `ninda koledast kihutada

kui `miski asi on `ninda `kiistakabadi (hooletult, ülepeakaela) `tehtud, siis sie on `põlve `õtsas `tehtud

õli viha täis `ninda‿t `ambaid kiristas

klubi õli paberist `lõigetud `nelja `nurkeline , `nindagu raut́ie piletid

kohevil (e) [juuksed] vajotetti ikke `siie ette `ninda kohoville

lehed ja `õksad [kuhja] `põhja, et [hein] jääb `kõrgelle, kohoville

näed `sõrmed mul `raske `tüägä `välja venined - - `Ninda (`kompus) `seisavad

seletab `nindat kual `pritsib suu`nurkidest

`juuksed `ninda `kosmos (sassis)

[kapsas] `lõigeti `juurika kõhast `risti `ninda `neljast `krapsud `sisse , siis `pandi pada kuppastamma

õle `ninda `kullake ja muretse `mulle sie raamat

võtta `vemmel ja `anna `nindat kusi kieb

aga siis `ninda kui `vasta `rauda õles `lüödud, `ninda `kelksastas (kõlksatama)

sie laud on `nõnda `kõmmeldand `vällä

`kõrvad `liikusivad, `nõnda õli ia miel

ega minagi‿s eluaeg `ninda `kössis õle õld

`kreslik ei õle `ninda `lahtinane kui regi

`ninda`kaua `värviti kui `riide õli `tõmband `värvi oma `sisse - - sie mis järälä jäi , sie `kutsuti `värvi lajust

kui paremad `asjad on ära `pestud, siis jääb ia libe `siebine vesi järele, `selles lajus pesen tüö`riided

aja lappaku käside pääl, ei õle `ninda pikk, ei lähe sasi

`ninda`kaua `üäldi vagane laps (vastsündinu), kui õli `ristimata

libas `kallas ei õle `ninda äkkiline, lähäb pikka `müäda

`nuarik õli `ninda libe vanamehe `ümber

kuhi on `nõnda lidus

`ninda paks kui ta ikke õli, `ninda ta õli, vei oma liha `auda

`niisikest tuleb ikke `ninda `vemmeldata, et liha `lõhki ja luu sies pügäl

`ninda kui ma livestasin, `ninda õlin selite maas nagu roim

nied `asjad on `nõnda lodakille, `tarvis paremast sättida

`ninda suur kõht, lokkutab (lotendama) kõhe

sie `süömine on `nõnda `lontsa-`lantsa (ligadi-logadi) siin

`asjad `onvad `nõnda lorakille (lohakil, korratult, hooletusse jäetud)

liha täis `ninda‿t lottendab (lõdvalt ripnema, ripendama)

`estest jäi ikke `ninda `lotsi

`ninda`kaua sa lovistad (vedelema jätma), kui on kadund

`nenda nied loud `ilmas `onvad

`ammas `lõhkus `ninda‿t `terve pia õli valu täis

mis sa lõverdad `nõnda `palju `rääkida

ei sie läbänend `ninda `kavva `oatada

`ärga `ninda koledast `rüüpiga (lörisev hääl, lurin), `irmutata obused tie pääl

`ninda kõva maa pidi ikke õlema, et obust `kandas

ma mainitsen tädä et ta enamb ninda ei tie


põhja-Iisaku


ära `istu `ninda `kauva `peĺdikus, `külmetad elamise ära

lut́tikad `jäened `näĺjaga `ninda eledast, `paistavad läbi kohe

(joodiku hüüatus) ii-iuh, nõaa, laseme (sõidame) `nindat rattad `lüövad tuld

`juoksime `nindat `irmus, ing oli `paelaga `kaelas

`ninda `irmus `tuiskab ja `möllab, sie on kuhe `ingetuisk (ülitugev tuisk kellegi surma ajal)

`mullikal ket́t `ümber `kaela, `ninda et `irtamas

jalad väsind `nindagu `nuiad

akkas külm, `ninda‿t keik ihu läks kananahale

`ninda `kanged last on `raske `kasvatata

eks nad `ninda `kaua `käined susimas, kui `kangutasid `teise koha pialt `lahti

`kassi`kangal oli neli `aara, neid sai `ninda ku `saagides edasi-tagasi `tõmmada

`mängiti `kassi`kangast kahekeste, vahest `ninda `kauva ku `katki läks

`läksime, `ninda et pori `plartsudes kahele `puole kies

`talgul oli kere `ninda täis `parkind

ei `ninda `iĺja ole `surnuajas enamb `kihku ega `kahku, kes se `ninda `õhta `piale `audade tegemist jättab

`ninda `jõuab `paĺju `kiiremast `toimetamised `vaĺmis

kilavad `nindat luust ja lihast käib läbi

`raius `ninda et `kirves `kilksus

ära `oia `ninda `siĺmi `kipris (kissis, vidukil)

luom oli ka `kirgas , kui oli `priske

`pääle `aigust on `ninda `kirkast läind

üksvahe oli `nipsumäng `Iisaku `kuoli `internadis `ninda mues, `klipsutasid (klõpsutama) `ninda et

mehed `lõhkusid `väljal kivi, `ninda‿t `akna`klaasid klirisesid

`teised enamb puulusikaga `süüa ei `tahned , vanaisa `üksi sõi `nindat klõbin taga

`juuva täis `teine , kui `vuodi kukkus , `ninda korisema akkas

eks sie siga `krahnand `ennast `ninda `kauva `vasta `aeda `nühka- `nahka kui aed `ümber

obune süöb `kaeru `ninda‿t `krompsub

`lapsed kohe `ninda krõbin taga `pistavad `suhkari

`kartulid ja liha olid `räidind , `ninda et `amba all `krõksub

`ninda `kaua `krat́sis kukkald , pidas nõu

mis tal , `kurjal `vaimul , nüüd `ninda tuli takkus

`veiksed punased sipelgad , kusitavad `ninda‿t

mis sa `ninda `nuortest `lastest tahad , neil viel `kutsika aru pias

sinu näpputüö on `ninda ilus , ära pane `teiste `kõrvagi (ei anna teistega võrreldagi)

`kangeste `uolitseja mies on , keik on `naisel `ninda käepärast sättind

ära süö `vasta üöd `ninda `palju `kapsaid , akkad kole kärakaid panema (peeretama)

küll on `külmavares (külmapelglik), mis neid `vassukaid `ninda `paĺju omale `ümber ajad

künkane `ninda madal maa, ei õle `künklik

raha tuleb iga päev, `ninda‿t aja labidaga kokku

`lahmis `sauna laval `ninda‿t vihast jäi töng järele

kuorm on pialt `ninda `liuhka (viltu, libamisi, kaldu)

`kuorma vedas obune tümast kuhast läbi `ninda‿t lödin taga

`rätsep rikkus `pintsaki ära , jäeb `teine `seljas `ninda lörakast

juob lörinal (löriseva häälega, lurinal) `ninda‿t `kuulda kole

kaba oli `löskaga (sisselõige, õnarus), `teine `palgiots `raiuti `välja, `ninda‿t akkas `löska `sisse

No comments:

Post a Comment