Sunday, October 26, 2014

siie siit

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


(Ingerimaa soomlane, isur, vadjalane) `ingerlasi õli juo siin küll, `parvetamas tiad

kõrv `erkos, `kuulab siit ja sääld [uudiseid]

sa siin `iiksud viel, `katsu sa mul siin `iiksuda

kas teil siin pues on `vinga vai, mul akkavad `kõrvad ilisema (pilli ajama) - - ilisevad ii-ii

kas sa puht jumala `jõute `istud siin

`kaua ta õli siin
– `järsko meni (läks ruttu ära)

(kaatsadi-kaatsadi kõndima) `kaatsab `jällä `siie `puole, küll võib `kaatsada

mis sa `kangerdad (tallama) siin, tule `vällä

ku `lapsed `pienral `tallavad, siis ka `kangerdavad

(kastan) `kaspina puu `õileb treppi `kõrvas, ei õle `siitmaa puu

obosega `kieritäb `siie ja `sinne
lund `kieritäb kattusseld maha, tuleb sula
vesi on `kieritänd ja vedänd `siie `liiva kokko

kurat sa kekkardad (vallatlema, püsimatu olema), saab `siie ja `sinne tõist

nüid on saba kikkis ,`uhkut täis, ei vahigi enämb `siiepuole

(kuke lauluhäälitsusest) vara `ommiku juo kikkass kireb siin

siin puol ei õle `kellelgi kivi põranda

(suure peaga inimesest) siin külas õli mies `suure `pääga, `üöldi taga`selja kolakapääst

ae, minu `kolloskad (vanad jalatsid) siin jalus

õlema siit saand `kuivi jalu läbi

`kangakudumise `kursuss õli siin `naaburis

ei sie `keiget `aastat õle siin

mina õlin `siie `maani viel `kähver (kähvel = tragi, kärmas)

viab sia`nahka , ei sie `viitsi kätt ei `jalga siin `liigutada

`läksima siit - - `kartuli `laadungi venega

põledetta labe (taimelava). labest `tuvvasse ja `istudetta `siie `taimed

`silgu `kaupmed `käisiväd siin, rand on juo ligidäll

`Kaarel õli siin lihanikkust (lihunik), `luomi `õstamas

meil siin põles `viieteist `liinine lamp

siin on `liivamaad, siin `õiged `mullamaad ei õle

`linna isandid käib siin klapper`jahti pidämäs

tämä siin on nuor luog, tänä `ommikune lüök

siin jõe pääl ei õle `luotsikku, lõbu `sõitu ei saa tehä

(väike ümmargune kivi lähkri seestpoolt pesemiseks) `lähkrikivisi siit ei saand, neid `tuodi mere `ääräst

siin meie maa nurgas on ka eläjuid pali meie maa nurka on tuld võeraid ka sisse

(kalapoeg) maimu poigi on pali siin jões nähä selge vesi


Jõhvi


mina vana inimene `jalguta siin `vuodes

suur kasik oli `ennemalt siin, ikke vanad põlised kased

mis sa vahid siin kiel pikkal (midagi lootes, oodates)

vana `keikolõug käis siin

mis sa kobeldad nüd siin ja `õtsid

siin meil kaks `poissi `läksid `Jõhvi koduväist (naisekodus elav väimees)

settuga `kutsusima siin `konkast (kronu)

siin on `kopra täis `aiva neid `marju

`kortel `oone (tsaari ajal mõisamaale ehitatud maja soldatite majutamiseks)
`riigi maja , `saima `siie `korteri

`pliita `juures siin - - `silmad `ühtä `puhku `kriimus (määrdunud näoga)

ma sain siin ikke juo `luomi `rohkemb pidada ja kunts`jõudu (kunstväetis) ja `lauda`sõnnikud ja

`katsu et sa kurielajas kaud siit

`siie ei tõhi `kussa

siin on üks kögö (väike heinahunnik) `eini

mina sene lakke`kausi siit `vällä ävitan

siin ei tõhi lamuda (töö ajal)

silmalaug prügi läks `silma, `ongi siin `silmä lau all

siin lemu sies ei nää `miski
kes on nisike nõrk, võib `saunas lemusse `aigest `jääda

`liiva`aukusid on siin `palju, kolm `liiva`auku kõhe ligistikku

`meie maad siin õlid `liiva`sussid, tahid kõvast `sõnniku

sie liverdab siin `käia mittu `kõrda

siin on üks loim vett

siit sai `kaivetud kana `poigidele `lõõrikuid

see `joobnud mees `lälletab siin

`saaremehed `käisivad siin `suurel maal `kraavisi `kaevamas

siin ei lastud õppimata lõikajaidki väljälä et varistavad `vilja maha


põhja-Iisaku


käis `jälle siin ja palus jumala `kieli (härdalt) `andest

`aiva `kantsib (käima, kolama) ja `kolkab siin `ringi

siit kedranupu (pahkluu) kohast on jalg valus

(kassi kutsuma) `kissita oma kaśs nüüd `siie

kivirebaseid siin ei ela, sial mere`rańniku puol on neid

siin `järvedes neid `kolpsakaid (haugipurakaid) oli

ela siin küla `servas nigu kot́ti sies , kedagi `võerast ei näe

mis ta `kuukab siin kael `koukus `ühtelugu `ümber maja

käis siin üks `metsa`kuulaja , tahab `osta

`kierutas siin oma kõvera juttuga

`kelle nied `paĺjad `köńdid (naljaga: jalg) siin tekki alt `väljas on

sie kleit sul lottus, näed siit - - `langeb lottu

`lõugas siin ja ajas oma `õigust taga

siin ta tegi ja `toimetas, nüüd on keik `nurgad täis `lärtsatand

No comments:

Post a Comment