Sunday, October 5, 2014

kõõs kuna kuni milla

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvu


Lügänüse


en minä õle `kõõski (kunagi) näht sedä

(eitavas lauses) mina ise ei õle eloajaski (iialgi) `tantsind

milla õtsassa õlema, kõõs tulema tutkamie


Vaivaro


kooskid = kõõski (Soome: koska(an), konsa; ~ "kuos-koss kuos-koss" = lehma kutsumishüüe)

`kuoski (ei) kunagi älä sie enemb mäne `kuoski nii `suuri krappu `kinni ottama

en ole `soudand `kuoski

`miule ei johu `miele, kuos sie `miule `ütlesit


põhja-Iisaku


ära seda `kaldunni kunagi `lauta lase, kaeb kohe `loomad ära

`villa`veśkil ei pidada kunagi `korda `saama (ei pääse järjekorras ette)

on `lastud `teine (laps) nii ülekätte - - pole kunagi lasitud (keelama, korrale kutsuma)

kuna, kuni

Alu tagust keele nõuvuLügänüse


sel ei õle keppimiest `tarvis (mõisasundija, kubjas) ku (kuna) õli `uolas tüötegija

(millal) kunass `meie `piame tulemaie

tüli majas `ühte `puhku, ühe kuni (kui) `tõise `asjaga

`päälimine `sielik, sie õli alt savast kuni `põlvini `kangestattu (tärgeldama)

laps on `kaula`kandaja kahe kuni `kolme `kuuselt

`riie õli perenase puolt kuni `särgini

seni `lapse `piake sile, kuni ema `silmad `lahti (ema elus)

ned `sulgi `patjad ja nied on kõik mul näppiga noppitud, no luu `küllest kõik `lahti kuni `latvani, sule `latvani (karva või sule ots)
Jõhvi


oli kahe kuni `nelja `süllased esid

lina`liutus `kestab seni, kuni linavars `murdub `kergest kiu `küllest `lahti
põhja-Iisaku


on `lastud `teine (laps) nii ülekätte - - pole kunagi lasitud (keelama, korrale kutsuma)

ära seda `kaldunni kunagi `lauta lase, kaeb kohe `loomad ära

`villa`veśkil ei pidada kunagi `korda `saama (ei pääse järjekorras ette)

`ilma otsani (mitte kunagi) ma sinuga enamb ei leppi

`ninda `kauva `ilberdas `ringi, `kuńni`kuńni vanadus ligi

parem ole vait, las `jõurab kuni väsib

nüüd `ilmus - - `ämma ette nigu `õige mies kunagi (rõhuadverbina)
Vaivaro


kuni `jälle nähä `saamo

milla

Alu tagust keele nõuvuLügänüse


kää `katsuja `räägib eloluud läbi, `milla `tütrik mehele saab

on vast juttueit, kui suu `lahti tieb, sis `uoda `milla `kinni paneb

tule`süütaja ja lapse`oidija ei saa `millagi `kiitust

pidid `valvama `milla akkab juba koit kumama. kui `taivas kumab, siis sie tieb `taiva `niiskesest (niisuguseks) punerdavast

`milla sie lükkäs sene [lapse]`vankri `ninda't `vanker `kummukalli kõhe jõkke

`lennab ühest kõhast `tõise, ei õle `paigal `millagi

(albist inimesest) löhätus ise `räägib ja `naurab oma sõnu kõhe, ei `uada `milla `tõised `nauravad`enne õli igäs `vallas `kohtopäiv, `millal arutivad, ke õli midägi süid tehnd

(lapsele:) `millal lala (jalakene) `kunnima akkab

sa ei saa tüöst millaski mahku. kui mahku sain läksin vällä tüöle. juo sie on vast kisakõri ei anna üöl ei päival mahku muudku kisendäb


Jõhvi


külä `puhke`tunnid õlivad suvel kaks `tundi `lõunet, tund kesk`ommik ja kesk`õhtat ka no kulus tund `vällä. kesk`õhta suvel – siis sei kodu kes `milla tahi. kesk`õhta käis `kiirest ja `sõisu jalu tüä ajal

vait ei õle mitte `millagi, `ühtä `puhku `lõuad `plaksuvad nagu `kolgispu `kaaned

ükskõrd suur saag teravast teha - - `milla sene pisikesega `krihnad (saed)

ein on kõik `laamas maas - - ei tia, `milla saab üles võttadaole teda kodu `millaski, alati lehus (jooksus)


põhja-Iisaku


taat, kadund, tias alati ette `üelda, `milla sadu tuleb. `Ilma`targast `kutsusid

sel täna `jälle `silmad `kirjud, `milla juba `jõudas võtta

kaks litterdust `saavad kokku, siis `uota, `milla `nende pläda `otsa saab

`oidku küll sedavisi lömps-lömps `astuda, `milla sie `jõuvab

ei `malda uotada milla isa kodu jõuvabakkas `teine nisukest konk-`kankadi juttu ajama. `räegib ikke nii konk-`kankadi (ääri-veeri). `millaski ei `räegi `otsekoheselt.

on `teine `kaunis jorisku (jorisk: -u toriseja) `luomussega, ei ole `teistega `millaski rahul

(vanem ja tugevam tedrekukk tedremängus) `kösterkukke ei tohi `millaski maha `lassa, siis mäng lähäb `laiali


Vaivaro


oh ned `piened jalakaised, `milla ned akkavad `kondima

ei `tiie, `milla mei `linnalised kotta `tullodkuos saab viis kobeka, kuos kolm

No comments:

Post a Comment