Friday, October 24, 2014

justkui nagu

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


`erned `viina `pääle `leivad `neskesed teräd justkui `erned. siis õli vett pali sies . palav on, silmnäost ajand palava `erned üles ja vett

(ihutased) ihu tasandased `onvad `lapsel nagu tuhk üle ihu, siis last jo viheldasse

`naine on `jusku `iibiss (pikakoivaline)

nagu kari`lautadel, kui ei tahetasse `külmägä `suurest `uksest käiä, siis on pisikesed jalg `uksed

ei `viitsi `jalgu `kergitä, `kõnnib nagu vana `jondajaak . `laiska `üöldi `jonda `jaanist

siin on jumala `lehmi (lepatriinu) pali, pisikene `einikene on, `justku suur kirp, eli punane

kui mina õlin nuor pisikene `poisijunepas nagu sie siin

`kaupleb nagu juut `viimase vere `tilgani

`silmäd ajab `punki kui on vihane, justkui jänisse täkk

mina sein kala`liimi (želatiin) `piima sies, sie on nagu paber õhukene

pae `kaljustik nigu `Kougo `mõisa `kaljostik [Aseri lähedal], puhas kive praht, `suuremi ja `veiksemi pae tükkisi

karu jõvike `varred, `mustad üväd on jusku `piened `erned

ei `õska üväst `tantsida, `tantsib `jusku kesä jänes

nagu `einä tüö `präigus, tämä tios on , aga on kese , ei õle `valmis

`rinnad kidiseväd nagu `kiisikott (kiisa). `seljä pääl `arjassed - - `kiisi kalal

tõi `paŋŋega `külmä vett `kaivust ja `viskab üle pää tämäle sis laps nagu `kilgastas (kilkama, kiljatama) ja säält maalt sai `tervest

älä `killusta , nagu `lapsed `vestäväd , `tieväd tikkusi. `killustaga [lõmmu küljest] `piergu

(kindakiri) `kirbukiri, üht `värvi `põhjal tumedad tippud, `jusku `kirbud pääl

sina `ilmaime, magab ku, `jusku `kirstu `kaupme kuer keräs

tämä ikke on `tudie·ritud mies, ega tämä `kirvemies (puutöömees) ei õle nagu `meie

nagu `sinne `suure keriku `sisse lähäb , siis nied `vaesed õliväd sääl kõas siis

nagu `lapsed `kuerust `tieväd , üks kilin ja kolin `ühte `puhku

ku saab kõvast `tõstada , ajab kõhu`suoned `paiste nagu kää`varre

(inimesest) `istub ies `jusku vana `kännäs. kuhu sie `kännäs enämb läheb, kui on `ninda paks

(kärbsekiri) `kärbäläse kiri õli eledäl `põhjal, `jusku `kärbäläne `lennäb `tiivad `laialli

(loom kärplaste sugukonnast: tuhkur, nugis, nirk) kärp süöb kana pää `õtsast maha, pisike luom, nagu meil `kassipojad `onvad

kui külm on ja `külmetäb , siis akkab `küüsitama , `jusku `pindusi täis

(kõrge naistetanu) laantanu, kõva `siidist müts nagu `katlik või pott pias, `kaunis `kõrge ka, `lindid õlid taga

päiv põletab, siis tulevad `jusku `lended (pilpatükk) maha `tõised (pilpakatusest)

`palgi `õtsad `raiuti libamiste nagu `kelgo nenä

poiss libitseb (lipitsema) `tütriku `ümber nagu nugine

[inimene] pisikene nagu lina`västrik

(isukalt, lobinal) sööma `lapsed lobivad süä nagu sia `põrsad, `anna vaid kätte

nied `saapad on `mulle nagu `luodod

(luhas kasvav hein) `luhta ein, `laiad rohod `jusku kure `mõõgad

(Alauda arvensis) `lõuke kole `veike lind, nagu `sõrme õts, aga kõva ääl

abe nagu viht `lõuvas

(nahkhiir) läbäkäs on nagu iir, aga `siiväd on `seljäs


Jõhvi


(Gavia arctica, järvekaur) `kaadra, nigu `uigab, `pardi `muodi, pikka nokkaga, vähe `suuremb kui part, `mustakas, alt `kirju, kõhualune `valge

ei mina `kiela kui mul on, mina õlen `elde nagu `eldemari poig ~ tüttär

mokkad nagu elusa kana süänd (punaseks värvitud)

`miski ei akka kättä, just nagu `enne`aigane

eslova = justkui, nagu

tattnena `iilus tuas nagu `tondi silm

plank nagu `iindlase `püksi nüäp

ilus nagu sia poig (lapsest)

oh sa ime, nagu `kõrvist `tõsseti (meeldivast teatest)

minu isaisa `rääkis et `ennemast `kuulivad nagu ime`luama (veider või tundmatu olend, asi või nähtus) [kartuli olemasolust]

kaks `karva `kolmes rias nagu isuri rukki

(peam sõdurite sidemed jalasäärte mähkimiseks) jala `mähkmed, nagu `kruonu `soldatitel `ümber `sääre

jäme nagu tünn ~ aam

pabeleb nagu jänes `keskmisel `julgal (kartlikult siia-sinna vaatajast)

`silmad nagu jänestäkkul (erksad)

`võlga võttab, siis kaub nigu `putruõhk

maa `kahletab. mõvast jääs ei õle, natukene nagu on `kahletand

`miski kättä ei akka, `ulgub nagu `piata kana `ringi (nõutu, teovõimetu)

(peenisest) kang `õlma all nagu kabeli`lõhkujal

`sõisab jalad `arkis nagu puu karu

`kopru lehed, nagu `karvakad (karvane) ja tümäd

(külakost) `kasti·ntsa, sie nagu `kinki `anneda

on nagu vähe `kentsakas

(laste: killikakk =võileib) `kille kogu, `kille kogu (võitegemislaulu algussõnad). kilu silm vahib `killikille (pilukil), `jusku `kiilub `kulmude alt

`käiväd nagu `kitsed kuse `kallal (magusat söömas)

`suure [hobuse] jaust ei õld `nindapali `muana, sie õles jäänd `kondisest ja `lahjast nagu koleska (kronu) vähä ajaga

`sõrme nukkid on nagu ühäd komud [raskest tööst]

mene `viimast viel täid täis nagu kong

(väiksest inimesest) pisikene nagu kottikääv

`keksis `tõise nena all ja `kraaksus nagu kraakjalg

`kraaksub ja rögiseb ja `sülgib nagu `tiiskuses

kuiv köha , kudistas nagu läkkeköha

kukkub nagu kägu `laua `õtsas (norib tüli)

`kummik vett täis , `tõstasin nagu `tuabiga (soos käies)

tegi `sauna nigu `kundrikku

`aiteh , nüüd on kõht täis nagu isa ema `pulmas

(jutukast inimesest) sie on `õige nigu vana kõne toro

nagu kõri `põhjast `kiskus seda äält - - `üäldi kräbä kõri

`suured `kõrvad nagu suppi `londrussel

kui vanal ajal nuarpaar tuli `kihlamast `vällä, siis vana `rahvas `üäldi, et `käisivad `kõrva veristamas, et nüüd on `kõrvad `lõhki

`põõsas õli nagu üks `küündlä jalg

muhe nägu nagu õles lind sittund pihu

(kõbusast inimesest) iad jalad viel all, laseb nagu lukkussepp

pikk ja pien nagu `lõõrikas

kui käib , siis `lääpäb - - ei käi `luomulikkult , nagu puol `kõrvas sie jalg

`enne õli kuraasi täis aga nüüd on nagu munad maas

`paljo `karvu rinna pääl nagu maniska kõhe


põhja-Iisaku


[mees] tahab temale (hundile) nagu `torgata, tema `ambad `itsakili tieb

`taevas `päeva`luojas elepunane, lubab `jusku `vihma

valus, nigu elus tuli lüöb läbi (valusähvakust)

`Iina`siidi `riide `eitleb vahest nigu punase, vahest `jälle nigu sinise `põhja`värvist

elu ia nigu `iirel `viĺja `salves

`iire`ernede `õied on nigu `ambaari

ühe`korra nigu üks `ilmutus käis läbi, kõik oli `selge (arusaadav)

kui nisukest ime kometi (vigur, jant) `tiete, akkavad küla `kueradki `naerama

ta‿i saa `lehma nisast `piima kätte - - `jusku imekomet `lüpsab puol `päeva

`ambad `intsis (paljastatud, irevil) käib nigu `kallale tulemas. `ambad `intsis, `naerul nägu pias

`istusin nigu tuliste sütte pial (olin rahutu)

`juuksed `turris `püsti nigu sia `arjassed

lehm jäend `lahjast ja `küiru `jusku kamel

tatterdab `käia nigu takkus kana

`kardab kui kuer `luuavart ~ vanapagan müristamist (~ tuld) ~ nigu kurat kukke ja täma `laulu

vahi, karu`kollad - - `juoksevad pikkalt nigu nüör mätta all edasi

`teine `riide oleks `jusku `karva`võrra punasemb

`külmast `köśsis nigu `veike kegu (karjalaps)

see `kehkenpüks kekkerdab aga nagu suur `asjamees

minul käib `silgukidumine `kärmest nigu lips ja lups

on üks pikk `kiitsakas nigu `kuhja `varras

(kiirest kõnest) niikui kits kutsub sikku, kikutab, ei saa midagi aru tema jutust

no tegi ka reha niigu `kitse peerestuse (hõre, kehv)

tüö `ninda `ilge `jusku `kuera `okse (lohakas)

`jusku `kuera`pulma piab, `miestekari järel

`Liivaku `männad kohisevad nigu Vokka meri

`liigub `teine `vaevaselt ja pikka`müöda küll `jusku `varju`mõetaja ikke `kompsti ja `kompsti

nagu `konna `oksendus (halvasti tehtud tööst)

nied `mõisa nuor`ärrad on pikka `piene `kuotidega `jusku kured

[käed] `lähvad - - koredast nigu `lehma kiel

nigu kaśs läheb `müöda puud kribinal ülesse

on üks `taadikribu nigu kasukavarukas

sie `erne `kaunte `süömine käib nigu kriuh

kräbeda `äelega , `jusku oleks äel ära

ise pisike nigu rakk , aga vali `kräuksuma `teine (koerast)

`kräunu nigu `mäerimata `vanker (hääl ära)

nigu poiss tuppa tuli, lõi `Liide kuheville `jusku `pärmega `kergitud

ajab enese `ninda kuheville `jusku `auduja kana

pani plagama `jusku kuri `kannul

elada ei `mõista , eks ime siis käppa nigu karu `talvel (puudust kannatama)

nuo oli ia `tohter , nigu `käega (äkki , otsekohe) `mõistas valu ära võtta

kojas `jusku oli nigu köbina (vaikne kõbisev heli) `kuulda

sie poiss luges juo `seitse `aastaselt `jusku `köster (soravalt)

vene `lambad on `karme `villaga nigu `kueral

`kaapekakk ei `kerkind, [leib tuli] `taignane ja lappergune `jusku mere kivi

`lasting oli nattuke `satii·ni `muodi, aga `pienemb ja `läikis nagu siid

lattermu`lambist on eli `otsas, viel nattukese `kiilub nigu `uńdisilm

mis ilu tal on, `juuksed nigu linapihu ja nägu plaśs

`lapsed lobistasid `lauva taga `süüa nigu `põrsad

venib `sinne tüö `juure `lonta-`lanta `jusku laisk kuer `karja

küll `jõudaned `lapsi `valmis `lopsida nigu `vaprik

`taevas `päeva`luojas elepunane, lubab `jusku `vihma

`kartulid `kasvasid sie `aasta ilusad nigu `luetud

`lõimekal `kangal jäeb kude nigu `riide `sisse `rohkemb , lõim tieb `kirja

nigu `vankrilt maha üppasin, `ninda `lätsti mudasse

süöb lödinal nigu siga, `kuola tire `juokseb abeme

[kui] `kõnnib, siis lödinal `rasva`vollid rippuvad

supp nigu lürp (lahja toit, lurr)

oli juua täis pikkali maas nigu silk

maksa nüüd `teise iest nigu surnd obuse `nahka

maunaha kiri - - jäeb pialt kärniklane just nigu lehma magu

No comments:

Post a Comment