Monday, January 20, 2014

viisiÜtelev

viisiÜtlev (mildise, mildisi) [1]

viisiÜtlev kääne püsib LääneMereSoome keelis ainult määrSõnus.

laulus ta on tavalisem [2].

ta sarnaneb omastavale, kuna mõlema käände lõpp -n on häälikuSääduslikult kadunud.

 • Lüganuse:
  • rinna (kõrvuti),


i-mitmus on valdav [ammuli sui]

 • Lüganuse:
  • sõisu jalu (seistes)
 • hvi:
  • ammuli sui
  • palja kää varsi
 • Iisaku:
  • palja persi
 • keskmurdes üldine: kõr̆vù;
 • Kadrina:
  • tar̆gù;
 • Viru-Jaagupi:
  • kõr̆vì ~ kõr̆vù; perì [olema] 'nõus'
 • Soome:
  • perin,
 • Simuna:
  • rin̆nù, [ta oĺì] rahù '? rahulikult';
 • Koeru:
  • [seĭZàn sel̆lest as̆́jast] rahù 'hoian eemale'


astmeVaheldus [püsti jalu~jalgu]

aste võib erineda (mitmuse) omastavast

 • Lüganuse:
  • sõisu jalu (seistes)
 • hvi:
  • püsti jalu~jalgu

nii kui

 • Vaivara:
  • kuivi jalgu
  • palja päi ja jalgo~jalo


kaassõnad

viisiÜtlevat käänet leiab sageli kohaKaasSõnus


tuletab määrusi

 • Lüganuse:
  • [sie jutt meil eile] kese (pooleli) [jäi],

sõnaÜhendid

 • keskmurdes üldine: paĺ̀la jalù (< *paljahin jalɣoin), am̆mu ~ am̀mu, mul̆lù;
 • Koeru:
  • il̆́jù [aa ies̀t];
 • Simuna:
  • paĺ̀la käZì; [kak̀s kor̀Da] ük̆sì järì [küZìs] 'järjest';
 • Väike-Maarja:
  • käŹì jalù [tüè küĺ̀les], tulitse jalù 'kiiresti';
 • Viru-Jaagupi:
  • um̆mis jalù, kak̆sì kaĺ̀li 'kahevõrra'(<*kaksin kallihin)

{+kkalli oli armastatud tuletusliiteks Alutagusel [3]}


liited

asendist vms kõneldes +källi [4] [puol istukalli]

Eesti keele -kil liite asemel

 • Lüganuse:
  • puol istukalli
  • käib kikki varbukalli
  • suu ammukalli
  • jalad aarukalli (harali, harkis)
  • kaksikalli (kaksi ratsi)
  • suled kohokkalli
  • laseb kummargalli
  • külikkälli, lohakkalli
  • jäi puolekkalli
  • tüö kesekkälli (pooleli)
 • [5]
  • lüpse lehma lüngekalli
  • kurnas piima kummukalli
  • ai se karja kallukalli
 • hvi:
  • nenäkkalli
  • käsi põsekkalli
  • kesekalli (pooleli)
  • õtsikkalli, sõisukalli (seistes)
 • [6]
  • seal sai käia kükekalli
  • kükekalli käpakalli


päidi tagaSõna [7] [pimedäspäidi]

Eesti keele pidi tagaSõna asemel (nii kui Soome: päiten , Kodavere: -pätte ; Tartu ja Võru murde: -päidi, päedi, päädi, päide ; Jõelähtme ja Kuusalu)

 • Lüganuse: pimedäspäidi (pimesi, pimedast pääst)

pitte tagaSõna [7] [koibi pitte]

Eesti keele pidi tagaSõna asemel

 • Haljalast Vaivarani
 • Lüganuse:
  • karvu pitte, koibi pitte
 • hvi:
  • mitme pitte

nii kui

 • Vaivara:
  • alle-pitte; nenäbitte
 • Udria:
  • edespide, ikäpide, kaksipide, väljaspide [ilos], siespide [paha], vettä pide

keel [jumala kiele]

 • Vaivara:
  • [palus minu] jumala kiele (viisiÜtlev)
 • Rakvere:
  • [meĭjè] kiĕlè
 • Hageri:
  • [pidime] vene  ̮ giĕlè [rääkkima],
 • Vadja [8] [9] [10]:
  • en tää kuj see jutõll vád́da ceelell - ma ei tea kuidas seda ütelda Vadja keeli
  • juttõõ maahsi, maassi, maissi - ütle maaKeeles = Vadja, Isuri või Eesti keeles
  • pajatan vad́d́alaisõssi ~ vad́d́akossi ~ vaissi - räägin Vadja keeles
  • kui on venäissi - kuidas see on Vene keeles või ÕigeUsu kombel
  • soomõssi - Soome keeles või LutheriUsu kombel
  • virossi - Eesti või Viru keeles
 • Soome [11] [12]:
  • vanha sanoma uusin kielin - (viisiÜtlev)
  • sanokaa tämä sama suomeksi - Soomlase moodi, SoomePäraselt
  • sanoin sen sujuvalla suomen kielellä - (omadusSõna - täiendi tõttu alalÜtlevas)

vahend [1]

 • Soome [11] [12]:
  • näin sen omin silmin(i)
  • pidimme kiinni kannastamme kynsin hampain
  • kiitin heitä valituin sanoin
 • Vadja [13]:
  • cäsii tehtii - käsitsi tehti
  • tulimma jalkasii ~ jalkasõõ - tulime jalgsi

seisund [1]

 • Lüganuse:
  • sõisu jalu (seistes)
  • [sie jutt meil eile] kese [jäi] , (pooleli)
 • hvi:
  • [naine ei tõhtind süömä akkada] palja pia, nüüd käiväd kõikk palja pia
  • ammuli sui
  • püsti jalu~jalgu
  • palja kää varsi
 • Iisaku:
  • palja persi

nii kui

 • Vaivara:
  • kuivi jalgu
  • palja päi ja jalgo~jalo
 • Soome [11] [12]:
  • juostiin hulmuavin hiuksin
  • kuunneltiin paljastetuin päin
 • Vadja [13]:
  • avõõ - avali
  • põlvii - põlvili
  • lahsõd ̮ johsõvat ̮ paĺĺai päi - lapsed jooksevad palja päi
  • teen töitä üvii meelii - teen tööd heal meelel

kohaMäärus [1]

 • Lüganuse:
  • rinna - kõrvuti
 • Soome [11] [12]:
  • käsikirjoitus on paikoin nuhraantunut - paiguti
  • molemmin puolin tuli näkyviin kauniita maisemia - mõlemal pool
  • näillä paikoin ei ole karhuja
  • näillä main me matkustimme
  • yhdelle puolen - ühele poole
  • yhdeltä puolen - ühelt poolt
  • niiltä kohdin - neilt kohtadelt

ajaMäärus [1]

 • Soome [11] [12]:
  • talvisin - talviti
  • öin ja päivin - ööd-päevad läbi
  • kello lyö täysin tunnein - kell lööb iga täisTund
  • niistä ajoin - neist ajust alates
  • noista päivin - neist päevadest

alalÜtlevas täiendiga [sell aasta ühel ommikku]

põhiSõna on osastavas või viisiÜtlevas (olevas) käändes

 • Lüganuse:
  • sell aasta ühel ommikku [vara]
  • peremes meneväl suve suri
  • tõisel riede Juhan tõi lambad
 • hvi:
  • suojal kevade
  • esimisel õhta
  • ühäl pühäbä õhta
  • mitmel ommikku tuli viis märssi perenasel panna

nii kui Võru, Vadja, Karjala,

 • Setu:
  • vanal aiga
 • Vastseliina:
  • mustil aiga (enneMuiste)
 • Vadja [13] [14]:
  • senell päivää
  • ühell kõrtaa tuli suur tuuli
  • kasell voot - sel aastal
 • Soome:
  • sillä aikaa, et saa mennä ulos - selle aja jooksul sa ei tohi väljuda
  • toisella kertaa
  • ühtä aikaa - ühtAegu
  • tulen vain lyhyeksi aikaa [15] - tulen ainult lühikeseks ajaks
  • pyydän teitä poistumaan vähäksi aikaa - palun teid väheks ajaks lahkuda
  • jää siksi aikaa kotiin, kun palaan - jää seks ajaks koju kuni ma tagasi tulen


tegevusmäärus

da-tegevusNime viisiÜtlev [16]

üht tegevust kirjeldab teine teguSõna [laulaks laksatelle]
 • Kose [17]:
  • siis mina laulaks laksatelle
  • siis mina karjuks kraksatelle


 • Lüganuse, Jõhvi, Iisaku, Lääne-Vaivara: jõutte (tegevuseta, otsTarbeta)
 • hvi, Iisaku: jõuDe
 • Vaivara, Jõelähtme, Kuusalu, Viru-Nigula: jõutte
 • Vaivara, Lüganuse, Kuusalu, Haljala: kiuste

(Koeru, Simuna, Viru-Nigula, Haljala: kiusta )

 • Lüganuse:
  • leibä ehk liha ehk midä tahte
  • kolme, midä, tõist tautte

(Viru-Nigula: kahe, kuidagi, molemi, seda tautte; tautta )

 • Haljala [18]:
  • jooksin jooste käisin käiste


 • Viru KeskMurdes jm: jõuDè (<*joutaδõn ~ * jouttõn);
 • Viru-Jaagupi:
  • kius̆tè (<*?kiusattõn);


 • Soome da-tegevusNime viisiÜtlev kääne kirjeldab tegevust [19]:
  • tulivat laulaen - (kuidas?)
 • omastusLiite ees on tugev aste
  • nähte/ni ~ nähden
 • seesÜtlev väjendab samaAegsust
  • laulaessa kului aika - (millAl?)
  • lauloimme työtä tehdessä(mme) - (millAl?)
  • laulettaessa unohdetaan murheet - (umbIsik)


ühe tegemise ajal juhtub teine [õpeteleb orja kuulle]
 • Lüganuse [20]:
  • sie sunnib sulaste kuulle (kas nõnda, et sulased kuulevad või sellAl, kui sulased kuulevad )
  • nõub nuorde mieste kuulle
  • õpeteleb orja kuulle


ma-tegevusNime viisiÜtlev

kirjeldab kohustust
 • Soome [21]:
  • sinun pitää lukeman ~ lukea (sa pead lugema)


umbIsikuline viisiÜtlev tama

seda, et tehakse [ootid tuldamaie]
 • hvi:
  • ootid Tuonelt tuldamaie
  • alta mulla astuvaia; [22]
kirjeldab kohustust
 • Soome [21]:
  • tämä kirja pitää luettaman (seda raamatut peab lugema)
  • työ pitää tehtämän (töö tuleb teha)


hulgaMäärus (kui mitmekesi?) [kahe vene tulivad]

Viru KeskMurdes, KirdeRannikuMurdes, IdaMurdes, kirde- ja idapoolseis sugulasKeelis tarvitatakse viisiÜtlevat käänet ühilduva kaassõnaga

 • Viru-Jaagupi:
  • [oliD] kahè ven̆nakse;
 • Simuna:
  • kahè õek̀se;
 • Kadrina:
  • kahè kol̆me perè [teh̀ti];
 • hvi:
  • kahe vene tulivad peräsikko
  • õlima kahe mehe, mitme õesse, kahe vennasse

(nii kui Põhja-Eesti idaMurdes, Kagu- ja Ida-Soome, Vadja, Isuri, Karjala keele)

 • Soome [11] [12]:
  • parin linnutkin pesivät - paari kaupa
  • yksin päivin ikäkin kuluu - päevHaaval kulub elugi
  • monin kerroin parempi
 • ainsuses
  • kahden puolen - kahel pool
  • kahden käen - kahe käega
  • kuuden miehen - kuue mehega
  • kahden kulkea hauskempi - kaheKesi käia on lõbusam
 • Vadja [13]:
  • hulgast: kahõko töö roopaa seittä ? - kas sõite pudru kahekesti
   • möö assusimma teetä möö kõlmõõ - me astusime teed mööda kolmekesti
   • kõlmõõ cümmenii kopeikoo võtti naglassa - kolm kümmend kopikat võttis (ühe) naela (kauba) eest
   • kõlmõõ vellehsee ~ vellessee - (tegid seda) vennad kolmekesti
   • õlimma seittsemee naisikoo - me naised olime seitsmekesti
   • õlivad ̮ viisii päivii - olid viie päeva kaupa
  • umbMäärasest hulgast:
   • kasenna talvõ̮nna eväd ̮ javod ̮ mahsa kui kõlmii, nellii rubĺii - sel talvel jahu ei maksa enam kui kolm-neli rubla


KeskMurdes on harilikum sel juhul kaasaÜtlev

 • Kadrina: kahè naes̆terah̀vaGa olet̆te;

või mitmuse nimetav


määr

Eesti keele alaltÜtleva asemel

 • Soome [23]:
  • vähän kalliimpi
  • tuo yksinäinen talo näytää olevan äärettömän kaukana - too üksik maja näib olevat ääretult kaugel

kirjeldav [1] [älä aja puoli sõnu]

 • Lüganuse:
  • vägi jalu (vägisi)
  • üksi jälgi (samm sammult)
  • [älä aja] puoli sõnu [lue täijelikkuld]
  • kierap tõisi tahu~tavu

nii kui

 • Soome [11] [12]:
  • mies kääntyi minuun selin - seliti
  • hevonen kuunteli pystyssä korvin
  • hevonen lähti pystyssä päin
  • llä tavoin - sel moel
  • hyvillä mielin - hääl meelel
  • kun nuttu on nurin puolin, niin onni on oikein puolin - kui kuub on pahemPidi, siis õnn on päriPidi
  • kovemmin, nopeammin - (keskVõrre) < kovasti, nopeasti
 • Vadja [13]:
  • ciusaa - (selle) kiuste
  • ciiree - kiirelt
  • kõikii - kõigiti
  • en võta väcisii - ma ei võta vägisi

määrSõna Võrdlemine [24]

omastav-viisiÜtlevaline [usinamma]

 • Lüganuse:
  • ennema, parema, usinamma,
 • hvi:
  • usinama (kiiremini)
 • Iisaku:
  • ilusama
 • Kuusalu:
  • [mess] kiiremmi [tarvis tehä oli] (kiiremini)
  • [lüögä] kovemmi
 • Soome:
  • enemmän, vähemmän, ennemmin, varhemmin,

ühildumine [25] [26] [palja kää varsi]

LääneMere-Soome täiend ühildub põhiSõna käände ja arvuga - tavaliselt


 • Lüganuse:
  • sõisu jalu (seistes)
 • hvi:
  • püsti jalu~jalgu
  • palja kää varsi
 • Iisaku:
  • palja persi


viited ja märkused

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 217
 2. Eesti vanade rahvalaulude keel / Juhan Peegel 2006 lk 121
 3. M Must "Kirderannikumurre" lk 337
 4. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 151
 5. H II 1, 588/9 (766) < Lüganuse khk., Saka k. - M. Ostrow & O. Kallas < Mihkel Peeterson, 55 a. (1888)
 6. H II 1, 332 (490) < Jõhvi khk., Kiikla m. - M. Ostrow & O. Kallas < Mall Nurk, 63 a. (1888) "Kütt"
 7. 7,0 7,1 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 218
 8. Елена Борисовна Маркус, Федор Иванович Рожанский "Современный водский язык" Тексты и грамматический очерк. Том 2. lk.243
 9. Votian Translative
 10. Vadja keele sõnaraamat
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 209
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 214
 13. 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 Votian Instructive
 14. Елена Борисовна Маркус, Федор Иванович Рожанский "Современный водский язык" Тексты и грамматический очерк. Том 2. lk.248
 15. Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 197
 16. M Must "Kirderannikumurre" (1987 lk 219
 17. H II 16, 113/4 (133) < Kose khk., Pikva v. - J. M. Sommer < Leena Varsamäe, 30 a. (1887)
 18. H I 5, 70/1 (179) < Haljala khk., Selja v. - A. A. Langei & A. I. Langei & J. Einmann < Mari Ormann (1892-1894) "3 metsa"
 19. Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 137
 20. H II 1, 639 (834) < Lüganuse khk., Aidu k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisa Kriisa (1888) "Oma ja võõrasema äratamas"
 21. 21,0 21,1 Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 138
 22. H II 1, 209/10 (312) < Jõhvi khk., Kohtla k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisu Wihmann, 47 a. (1888) "Mõõk meres"
 23. Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 196
 24. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 225
 25. Laanest, Arvo: Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse, Tallinn 1975. lk.203
 26. M Must "Kirderannikumurre" (1987 lk 208, 211

No comments:

Post a Comment