Sunday, January 12, 2014

täisHääliko muutused

täisHääliku muutusi [1]

täisHäälikute ühildumine (vokaalHarmoonia) [hüppäsittä ~ katsositta] [1]

oli järjeKindel Kuusalu Kolga ja Kõnnu, Viru-Nigula ranna ja Ida-Vaivara murrakuis.

LääneMereSoome täisHäälikud jagunevad nelja vastandlikku paari

 1. a-ä
 2. o-ö
 3. u-ü
 4. õ-e


 1. eesTäisHäälikut hääldades on keel eesPool
  1. ä
  2. ö
  3. ü
  4. e
  5. i
 2. ja tagaTäisHäälikut hääldades on keel tagaPool
  1. a
  2. o
  3. u
  4. õ


pääRõhulise täisHäälikuga ühildusid sõna kõik järgnevad täisHäälikud.

kui sõna kahes esimeses silbis oli tagaTäisHäälikuid, siis ei tohtinud järgmisis silpides olla eesTäisHäälikuid ja vastuPidi. 
* hüppäsivät ~ katsosivat 
i häälikul pole vastet. teda võib leida nii ees- kui tagaPoolseis sõnus.

Eesti keeles see põhiMõte enam ei kehti. Eesti keele järgSilbis võib olla ainult a, e, i, u . Saksa keele käände ja pöörde lõppudes võib olla ainult e; tuletusLiidetes i, u.


XX s Lüganusel võis kuulda veel ü-häälikut (enamasti teises silbis).

 • kogu KirdeRannikuMurdes: lühükkene,
 • Lüganuse:
  • kükkükkalli, küsütti: küsünd, mürüstäb, pühküdä: pühütti, sügüse, sündüsin, ehidettüd, kinnidettüd, küühküläne (metstuvi),
  • aga: tüli, püssid, (os) käsku, käidu, nähtu, süödu,
 • hvi:
  • [üksikku] tükküsi,
 • Vaivara:
  • jänüs (jänes), käskü, kätkü, [ukse] künnüs, [vergu] käbü: kävü, küsümüs, lühüd: lühüve (lühike), nülgümä, pühkümä, väsümä, püördümä ~ püördimä (minestama), küdettü (köetud),
 • Vaivara Udria:
  • jänis, kätki, künnis, küsimä, sündimä, venimä, vettimä,
 • Vaivara Kudruküla:
  • metsus: metsukse, öksümä (KirdeRannikuMurde: eksima), ei venü, vettuma,
 • Vaivara Aruküla:
  • venuma,
 • Vaivara Mustajõe:
  • kühkilane (metstuvi),


AluTagusel kuuleb järgSilbis veel XXI s ä häälikut


 • Lüganuse:
  • lendämä, keträmä, kisendämä, pidämä(je), vilistäs, jämedäd, märjäld, sügäväd, üüdämä, iestläne, veneläne, isä, piimä, ühtä ([ei] ühti, Soome: yhtään),
  • aga: eläsiväd, mädänevad, süömätta, küttäda, ümbär ~ ümber (Vadja: ümperitsee, Soome: ympäri),
 • hvi:
  • mennä, käimä, lähvad: läksimä, rändäjäd, (om) räbälä, tähändäb, ädäl, ädäs, (om) ämäläse (ämbliku), köhä, külvämä, lükkämä, ütlemä, kisendämmä, pühitsettässe,
  • aga: perämast ~ perä ~ pera (pärast), ümbär ~ ümbar,
 • Iisaku:
  • ädä, künä, tümä, tüttär, üvästi, silmäd, lüömä,
 • Vaivara:
  • nägemä, kerä, kerimä, teräne, tänä, [vilja] üvä (iva), [otra] üvämä, kelisemmä,
  • ümmärgused, ümbär ~ ümber,
 • Vaivara Mustajõe:
  • ämälane (ämblik),
 • Haljala Selja:
  • [tule] sisää ([ei] ühti, Soome: yhtään),


kaasaÜtlev

 • Lüganuse:
  • tüögä, senegä ~ seŋgä (sellega), piimägä, kividegä, lehelisegä, peksämisegä,
 • Vaivara:
  • keŋgigä, püssügä, rüsädegä,


täisHäälikuÜhildumise matkimine [õliväd, paniväd, kadusiväd] [2]

kui eelmises silbis oli e, i, siis võib ebaKindla murdeKõne 3. või 4. silbis olla ä.

 • Lüganuse:
  • ammastegä, luomidegä, rabamisegä, vigurittegä, kõrbenemmä, valudettä (nõrjutatakse, lastakse valguda), õliväd, paniväd, kadusiväd, piinasiväd, appanesiväd, liguneväd, tegotseväd,
 • Iisaku:
  • arkkidegä, tuliväd, põlesiväd, luoppisivad, sõitsimmä,
 • Vaivara:
  • paneväd, olivät, istusivät, varastasiväd,

nagu Juuru Kaiu, Kolga-Jaani, Kodavere ja Soome murrakuis


ä > e [sügeva]

 • müödä ~ müöde (Soome: myöten),
 • Lüganuse:
  • lüpsedä,
 • hvi:
  • külvemä, sügevalle,
 • Vaivara:
  • pitke (pika), tüttär ~ tütter, sügev: sügeva, ümmärguine ~ ümmerguine (Vadja: ümmerkäinä),


e > ä [üläväl]

kui esimeses silbis oli ä, ü, siis võib AluTaga, Rakveres ja Viru-Jaagupil 2. või 3. silbis olla e asemel ä.

 • Lüganuse:
  • järälä, [sai] kättä, kärpsänäpp, lähkär, [ahi sai] küdänt, päälä, vägäv, üläs, üttäl (ütles),
 • hvi:
  • jällä ~ jälle, jänessed, kärmä, nägemä, päikkä, [ma] mälästän, [mää] äärnä, värttän, külmättab, üläväl,
 • Iisaku:
  • pärälä, [tie] äärä,
 • Vaivara:
  • päälästikku, kärmä, mänämä (minema), sügäläb,


ähe > ähä [vähä]

kogu KirdeRannikuMurdes leiab KeskMurdeLise

 • lähäb: ei lähä, vähä, vähäkkene, [ei pane] tähäle, lähädal, pähä,


ihe > ihi [kihilgund]

 • Lüganuse, Jõhvi:
  • kihilgund,


ühi, ühe, ühä > ühü [pühüb]

nagu Viru KeskMurde Viru-Jaagupi, Simuna ja Iisaku murrakuis

 • Lüganuse:
  • [vokki] lühüd, pühüde [aeal], pühütti, ühügõrra,
 • hvi:
  • pühüb, rühüb, ühüne, ühüskarjane, tühü,
  • aitt on arva rietesta
  • nurk kirstusta tühije [3]
 • Vaivara:
  • [tormi] mühüsi (mühises),


järgSilbi o [roho: rohto] [4]

püsis AluTaga ja Vaivaral (vähem Haljalas ja Viru-Nigulas) enam 2. silbis, juhul kui 1. silbis üksiku nõrga kaasHääliku ees oli o

 • Lüganuse:
  • [kapsa] lohko, ago, nado, mago, jago, vedo, elos, kodo, [vällä] menokk, [viskab] meno (menema), ono, paeo, obone: ovost, jätk: jätko, täkkod, mängo(s), järsko, ohtoma (vaeva nägema), pelottab (hirmutab), piergone [korv], juogo, süögo, andago, [sai] juokso, emäkko (võõras ema), kõikkis kaivos [ei õle vali vesi],
  • KeskMurde mõjul: aganu, põrandu, masinu, udaru, umalu, kaalikku, aisu [vahel], laivu [pääle], rindu ~ rindude [pääle], lahju,e ~ lahjude (veimede), linude, laudude, ilus, talu, valus, näottu, õnnettu, ammu, [palja] jalu, katsuma,
 • hvi:
  • tego, vago, kokko kogoma, noros, (nim, om) roho: rohto, kosoma, kohoville, [kase] tohost, toidod, ajotte, vajoma, solo ~ solostikk (pikk kitsas lage riba metsa vahel), (om) käso: käsko, kieros, johtob,
  • KeskMurde mõjul: üksikku [tükküsi], atru [sahad], sõnude, randude, jahud, põllud, madu, valu, uskuma, kiskuma, võrkku,
 • Iisaku:
  • obone, nägo, elo, tano, kohos, noho, soho, kasetoho,
  • KeskMurde mõjul: kaulu, piigu, sõpru, põtru, sõnu, kalu, vanu, sigu, linu, nahku, villu, asju, jalgu, marju, patju, latvu, laudu, raudu,
 • Vaivara:
  • ilosi, aro (reha, rehasid), tütrikko, elo, (nim) ahjo, toitto: toidod, vergod, kirkko: kirgos, sordo (sõrd, kütis), permando, paigoline (ebaÜhtlane), kiskoma, katsoma (vaatama), uskoma: ei uso, unostamma, ommikko, ämärigo [aeal], avando (jää auk), appano [leibä], ilos talo, uoletto, onnetto, perädikko (järjestikku), (mit os) kalo, sigo, atro, naulo, piigo, paljo aasto, joukko (jõukaid), kindo (kindaid), laulajo, allikko, elokko, mantsikko (maasikaid), laudo, ilmo, tilkko, aabo, rihmo, paho,
  • KeskMurde mõjul: [untti] ulvus, tahtuma, vanduma, omenu (õunu), naulu,
 • Ranna ja Ida-Vaivara:
  • rohto ~ rohtosi ~ rohtode, onosi [jago] (onude oma), pehmi kalo [liha], nuijo ~ nuiji, orjo ~ orjasi, linnost [kieretti kuonal], [sai] velgost [lahti], suuremist aganost, pahhost ihmisist,
 • Vaivara Kudruküla:
  • krappo (vähke), matto, kallo, pahho, pihho (? õuesid), vanno,
 • Haljala Lahe:
  • järsko, menos (menekul),
 • Haljala Selja:
  • noho, [kase] tohod, rohod,
 • (Põhja) Viru-Nigula:
  • elo, elppo [saama], [ei ole] kodo, johtosin kogo, [läks] kohto, obone, ei tahtond, aero, verkko: vergo, pojo (võrgu poi),


järgSilbi u > o [jutto, kutsomatta]

 • Lüganuse, Jõhvi, Vaivara:
  • peso,
 • Lüganuse:
  • peso, nähto, tehto, kirjudettod,
 • hvi:
  • mendod, pestod,
 • Vaivara:
  • jutto, kutsomatta, tolmottama,


järgSilbi ö [emäkkö, örsöttämä] [5]

on LääneMereSoome (Isuri, Ingeri, Soome) keeltes hiline

 • Lüganuse:
  • örsöttämä (edvistama),
 • Vaivara:
  • kägo ~ kägö: kä,ö, nägö: näö, sälgö: sälö, käsko ~ käskö, [rugi] rääkkö, täkkö, köhnös (tuim inimene), jädökset (jätised), emäkkö: emägö (võõrasEma), äbemättö, [palju] tienijö,


öhä, öhe, öbe ... > öhö, öbö [köhöttäb, lägöttämä]
 • Lüganuse:
  • köhöttäb, ögöläne (loll), lägöttämä (läkastama), öröläne (herilane),
 • Lüganuse, Jõhvi:
  • öhel ~ öhöl: öhölä (kerge, kohev, tuhkjas [lumi], kerglane [inimene]), öböl (edev, kerglane, napakas, Soome: höpelö),
 • Vaivara:
  • röhödus: röhöttämmä, öbölä, öröläine (herilane),
 • Kuusalu:
  • hörüläne (herilane),


siseKadu [6]

tüve ja liite vahelt a, ä, e kadunud pole

 • Lüganuse:
  • püüdematta, laulaja, küttägä, jättägä, andago ~ andagu,
  • [puu] jänderikk, säigemed (nööri keermed), aldijas, päälimine, umbinane, laulaja, püüdematta,
  • karppane [puu kuor], kiskuline [puu], kiudune [lina], muhkuline, piergosed [korvid], palkkine [lagi], tuskaline [elo], vahtune, vilttine [saapas],
 • hvi:
  • [kõrva] kuulemine, appanema (hapnema), niittama, oidaga,
  • muldane, aukkuline, tomppuline,
 • Iisaku:
  • keittama (keetma), sõittaja (pruudi kutsar), ärga tappaga,
  • rohtune,
 • Vaivara:
  • kuulematta (halva kuulmiseGa), aigelaine, aukkulikkone, leppilikko, pitkelikkone (pikergune), [lapse] mähkemet, vankkerid, mihkeli [päivä], vahterad, siemenet, [nenä] sieraimed, ergosa [unega], elbosast (hõlpsasti),
  • kanttiline, kuuskine, pankkaline [maa], tohtoset, vüöttiline,


e on kadunud pika silbi järel ele-liite algusest [õmblema, riidlema]

 • õmblema, riidlema, vaidlema, vihtlema, üttlema [7],


e on kadunud pika silbi järel el, er-tüve käändeis [kaindlas, piendrad]

KeskMurde mõjul

 • Lüganuse:
  • [vattel] vatla (täisVillane riie), vaagnad, küündläd,
 • hvi:
  • kaindlas, kuondlad, piendrad,
 • Vaivara:
  • votti: vottmed, peiglad (pöidlad), veider: veidra, korsten: korstna,


e on lühenenud minevikus ja mitmuses sed, sid > st [8] [poist, läkst]

AluTaguse, Viru KeskMurde, Isuri, Ingeri, Kagu-Soome murrakuis

 • (mit nim) obosed ~ obost, veikkesEt, inimist, pois(i)d tassis(i)d [linad õvve], poist läkst [magama], torkkas(i)d, selgis(i)d [vällä], a,east [ümber],


lõpuKadu hilineb [peigomes ~ peigmes] [9]

ainsuse nimetava käände lõpu täisHäälik püsis võrdlemisi kaua (eriti Viru-Nigulas ja Vaivaras).


 • Lüganuse:
  • alli, inda, jurma (laisk, aeglane), jäärä, [ussi] kesta, siidi, tikka (rähn), ääsi, üskä (köha), väärä, [kuda] võimalikku [õli], kolmijalad, peigomes ~ peigmes, talvimüts,
 • hvi:
  • alla [õli maas], jutta (jutt, triip palgi koores, höövliga lükatud soon lauas), mõisi, vänttä, lendava [lei läbi] (rabandus), [kuida] lindu, [nenda] laulu,
 • Vaivara:
  • leski [naine], laiska tütrukku, [attra] sahka, [sia] viuhka (kihv), [käe] pihku, muhku, pehku, [maarja] kaski, nädala, madala, külmä ilma, liiga tarkka kuera, kokki, ribilä (ahju roop), lebikko, kovakuorikko [on] musta pornikka, tormi, tähti, kukko, mitta (mõõt), mütsü, [oige] tulusa [tüö], [mitte üks] raasu,


Viru-Nigulas olnud täisHäälik 1880. a paiku veel käände lõppudegi järel. oleva, alalÜtleva ja mineviku ainsuse 3. isiku lõpus mujalgi.

käände lõpud on kaotanud täisHääliku ka Isuri, Ingeri, Edela-Soome ja Kagu-Häme murrakuis. Kagu-Hämes on kadunud ka ainsuse nimetava käände lõpu i.

ainsuse nimetava käände lõppu üldistub tüveTäisHäälik e [talvi ~ talve] [10]

kuigi selle on kunagi asendanud i (nagu - lumi: lume, kivi: kive, kolmijalad, talvimüts ...)


 • Lüganuse:
  • [einä] kaare, sülge,
 • Vaivara:
  • korbe (laas), koski ~ koske, kuube, külge, lahte, lapse, lehte, lelle, onne, ovve (õu), pange, parve, sääski ~ sääske, talvi ~ talve, ukse,
 • Viru-Nigula:
  • jälge, järve, kuore, polle, polve, tamme, [kaŋŋa] loime,


see on tavaline lauluski

 • hvi:
  • külab kuuske kurnab piimad
  • külab kaske saatab karjad [11]
  • sõua sõlge, lenna lehte [12]
  • sinna kasvas suuri tamme,
  • suuri tamme, laia latva [13]


lõpuKao liialdus [kärru ~ kärr] [10]

 • kärru ~ kärr (käru), prisk, värsk,
 • Lüganuse:
  • ern, rukk ~ rukki, task,
 • Vaivara:
  • kärrü,
 • Viru-Nigula:
  • siem, vesk, priski, värski,


lõpuKadu kiirKõnes [obos-saba] [10]

 • Lüganuse:
  • jõge-müöd, metsi-müöd, kravi müöt, jälgide müöt, edes-tagasi (Vadja: etes-takas, Soome: edestakaisin), riidek-kasukkas, lõunett-aig, karvas-servaga [siened], obos-saba, tulim-magama, miestravas, naistravas,
 • Vaivara:
  • [saba juokso] müöt maat, [mäni] jokke-müöt [vennegä], leibä-pala ~ leippala, persvaaged (kuhjalava vaiad),
 • Viru-Nigulast Jõelähtmeni:
  • veskar [tuul] (vesiKaar, lääne ja loode vahel),
 • Ingeri
  • küllää mööd, merdä mööd,


Isuri, Vadja, Ingeri ja Vaivara [10] murrakuis leiab lühikesi ja helituid sõnaLõpu täisHäälikuid

 • Vaivara Arumäe sõnus:
  • ando, vasto, kinni vällä ...


tüve täisHääliku vaheldus murrakuti

e ~ a [lõuna ~ lõune]

 • ikke (<*ikähen), sinne (sinna) [14], (Soomes ja Haljalast idas:) alle (alla),
 • Lüganuse:
  • lõuna ~ lõune (<*lõunat: *lõunaδen) [15],

+kke, +kko, +kkas, +gas, +ŋga-liited on läinud segamini [tuomikk(as): tuomikkad ~ tuomikked]

nagu Ida- ja Lõuna-Eestis, aga võib olla ka Saksa kirikHärrade või kadakluse mõju (Marie, Miralde, sõbranne).

 • ieriŋŋed ~ ieriŋged (Saksa: Heringe),
 • Lüganuse:
  • [lähän] katsikkulle ~ katsikkelle, jõvikked, [käisin] mustiges & mantsikkas, mustikked, kaasikket (pruutTüdrukud), küürikk: küürikke (küürakas), tuomikk(as): tuomikkad ~ tuomikked,
  • lahiŋged, [jää] rüsiŋg: rüsiŋge (jääkuhjatis merel), püöniŋgu,
  • mõnikkane,
  • eit minu kandis kaasaassa
  • pidi põlle paulusassa
  • joot minu joodike kiusta
  • luetaja peekerista
  • sest sai laulika minusta
  • luetaja lemmiguine [16]
 • hvi:
  • jõvikked, mustikked,
  • tuomiŋge, laheŋgid,
 • Iisaku:
  • mustiga [mets],
 • Vaivara:
  • joviged ~ jovikkad, (nim) tuomikko ~ tuomikka ~ tuomekka: tuomega [17],
  • kuniŋŋas: kuniŋga,
  • monikkaine, Puhkova: monigune,
 • Haljala [Selja]:
  • jovigad,
  • söötis söödike kibussa
  • jootis joodike kabassa
  • sest sai laulike minusta [18]
  • [külma] võidiŋgis (külma võimuses, külmast kange),
 • Viru-Nigula:
  • katsigulle, jovikk: joviged, mustikka ~ mustiged, [käisin] mustigas, Tuomikku küla,
 • Kuusalu:
  • hüüdiŋg: hüüdiŋŋe(s) (õhuke jääKirme merel), lammiŋg: lammiŋge (loik), [jää] on laudiŋgess (tükkis, enne jääMinekut), näädiŋg: näädiŋge (koha pääl tekkinud noor jää), [surmaga] voidiŋŋess (võitlemas), rüüsiŋg: rüüsiŋge (torm, segadus, möll), püöniŋge,


e ~ i [savi: save]

e-tüveliste nimetava käände lõpus oli i

 1. e: rätt: rätte, kivi: kive, savi: save, (Kuusalu: lohi) lõhe: lõhe,
 • Kuusalu:
  • lovi: love (rebend), verkku kivestämä (kala võrgu alaServa kive kinnitama),


u ~ e [unestama]

 • kogu KirdeRannikuMurdes: unestama (Soome jm: unohtaa) [19],

u ~ e ~ i [sõtkuma]

 • Lüganuse, Jõhvi:
  • sõtkuma,
 • Vaivara Udria:
  • sotkuma,
 • Vaivara Kudruküla:
  • sotkima,
 • Viru-Nigula:
  • sotkema,
 • Soome:
  • sotkemaan,

u ~ a [sõisama ~ sõisuma]

 • sõisama ~ sõisuma, tahtuma,
 • Lüganuse:
  • õhta (õhtaγo),
 • Vaivara Udria:
  • seisoma ~ seisama,


järgSilbi kaksikTäisHäälik [20]

rõhutus silbis on kaksikTäisHäälik haruldane.

 • Vaivara:
  • ligaine (porine), teräiset, ädäine: ädäised [ihmiset], suolaine: suolaise,
 • Viru-Nigula:
  • punaised [lälled],


kaksikTäisHäälik püsib Haljala kaasRõhulises silbis. on laulus tavaline.

 • Haljala:
  • iestlaine, ilgelaine (paha loom või inimene), mingalaine (missugune), mustlaised, nogelaine (nõges), idunaine (kulunud riie), [tüö jäi] kesenaiseks (pooleli), ümmärguine, Käsmu: kuuwekkeisi,


püsib Viru-Nigula ja Ida-Vaivara kaasRõhulisis +dane, +gane, +gune, +jane, +kkane, +lane, +nane, +rane, +vane liiteis

 • Ida-Vaivara:
  • esindäine (esi, lõikusRind), laijaldaine [peldo], latserguine (lapergune), pitkergune, mütjäine (mutt), painajaine (luuPainaja), lülikkäiset [puut] (tiheda süüga), aigelaine, kaigelaisi (kõikSugusi), virmalaised, äkkiläine [aigus], ämäläine (ämblik), katkinaine, kesenäine (pooleli), umbinaised, pikkaraine ~ pikkuraine (väikene), igäväiset,


püsib AluTaguse +daisi, +gaisi, +guisi, +jaisi, +kkaisi, +laisi, +naisi, +raisi, +vaisi liite kaasRõhulises mitmuse osastavas [murelane: murelaisi]

nagu Vadja, Kagu-Soome, Kagu-Häme, Võru, IdaMurde, Ida-Järva, Põhja-Tartumaa, Põhja-Viljandimaa ja Viru Keskmurde murrakuis

 • kraasindased: kraasindaisi (kraasitud villa rull), murelane: murelaisi, sugulaisi, suomelane: suomelaisi, ämälaisi (ämblikke), esimeisi,

laulus võib leida kaksikTäisHäälikuid nende tuletiste muistki käändeist


-kkeine liide [arvokkeine, vähäkkeise]

püsis Viru-Nigulas ja Lüganusel, Haljala ja Jõhvi laulus

 • Lüganuse:
  • [lörts ja] arvokkeine [riije], vähäkkeise [ma mälestän],
 • hvi:
  • ei mend Pieder, poisikeine
  • Andres, armas käskojalga
  • Pavel, Luoja palguline
  • läksin ise, nuorokeine
  • nuorukeine, nõdrukeine [21]
  • pisut saab ori magada
  • kuukeise kurvastada
  • raasukese raugeneda [22]
  • õekeised hellakeised
  • sõsarad sibulikeised [23] • Vaivara +kkäine:
  • pienokkaine (peenike, nõrk), kehnokkaine (vilets), sisokkaine (ööbik), üväkkäine [küll], [tasa] iljakkaiste,


-mine liide [inimine: inimise]

 • inimine: inimise, alumine, esimine, • Vaivara Kudruküla +mäine:
  • esimäine ~ edumaine (Udria: esimine), mogomaine (niiSugune, mingiSugune), päälimäiset, äärimäine, ülimäine,


esiSilbi täisHääliku vaheldus murrakuti [24]

õ ~ a ~ e ~ o ~ u ~ ö [mõjal, varo] [25]

IdaMurde ja VadjaPärane õ levib ainult Lüganuse, Jõhvi, Iisaku ja Lääne-Vaivara murrakuis.

mujal KirdeRannikuMurdes õ puudub.


 • a: lõng, lõhki, sõna, sõnum,
  • aga: varo (võru), pagenema (ka vesi taganeb, alaneb), [kella] kara (Järva, Lääne: kõra), manama (ka Viru KeskMurdes, aga Järva, Lääne: mõnama; Simuna: mõna = kära, Kuusalu: [luom] on manajuksis = nõiutud),
 • e: võrkk, põld, õhtu, lõmu ~ lemu (leitsak, toss, ving, aur), mõla, sõstrad, [lehm tuli] õhvitte (2-3 a mullikana, Viru KeskMurde: õhvitti, Harju, Järva: ohetti, Soome: hehvo ~ hieho) [piima],
  • aga: kelisemma, kelistamma (Vaivara: kelistämmä), [lehma kell] kelksub, mero (maru, torm, tüli, kära, Jõhvi: mõru ~ miro ~ märo, Iisaku: meru ~ möru, Vaivara: mero ~ mörö), meroma ~ mõruma (tormama, möllama), tehos (jagus, tulus, tõhus; kärme tööle),
 • ö: löttva, rösi: rösine (rõske leitse, aur; harva Lüganuse: rõsi: rõsine, Liimala: resine, Viru KeskMurde: resine, IdaMurde: rõsi: rõsine), rõhuma,
 • u: nõmm (Soome: nummi), mõjal, nõjal (Põhja-Tartu, Viru KeskMurde: mõjal, nõ(j)al, Harju, Järva: majal ~ maal, najal ~ naal, Soome: muualla, nojalla),
  • aga: kudistamma,
 • o: õppima, õlg, lõhe [kala],
  • kõllane, kõdar, kõrd, kõrjama, õtsima, õja, õhjad, õrav, õtse, õskama, ei tõhi, kõda: kõa, kõsjad,


 • Lüganuse:
  • kolm (Vadja: kõlmõd): kõlmistamma (nöörile kolmandet keed pääle laskma, kolme kordseks tegema), nõrguma ~ nõruma, tero (tõru, Soome: terho, Viru KeskMurde: toru ~ turu ~ tõru), naal (najal),
 • hvi:
  • kõrd: [lõnga] korruttamma, lämu (leitsak, toss, ving, aur), löttvale,
 • Iisaku:
  • kuhe (kohe, AluTaga: kõhe), põdevil(le) [olema] (haiglane), (Uhe:) lömu (leitsak, toss, ving, aur), tehus,


 • Ida-Vaivara:
  • langa, sana, sanum, varo (võru),
  • moni, korgelle, sordo: sorro (sõõrd, ale), lohe, norguma, toro (tõru, Soome: terho), nojal,
  • ehkuma, ehuttama, ernas (õrn), elppos, (nim) kehno (kõhn, vilets, vaene), pehku, velga, verkko, kellagas (kollakas), lemu (leitsak, toss, ving, aur), (lehm tuli) ohvitte (2-3 a mullikana) [piima], (Isuri, Ingeri) eno (onu), sisar (õde),
  • KeskMurde mõjul: mojal(e), lohki, keldane ~ koldane, kedar ~ kodar, petra ~ poder ~ pöder, terva ~ torv ~ törv, mela ~ mola, rehuma ~ rohuma, numme ~ nommi ~ nomme, pulema (põlema), ulle [pudel], nugulaised ~ nogulaised (nõgesed), sestrad ~ sostrad (Ida-Soome: siestar),ö ~ e [pöhäständ, õrelane]

 • eksima, pendimä (pehkima, riknema), [eina] peppred,
 • pöhkima: pöhkind, (vee) rönn,
 • Lüganuse:
  • öröläne ~ õrelane (herilane), pöhkema: pöhke,
  • pöhäständ ~ pehastamma, pelästuma (ehmuma), [eina] peppremed, telgas: telkka, telkk: telga (rõikHein, Kadrina, Viru-Jaagupi, Simuna, Iisaku: tölkk, Väike-Maarja: tölgas: tölkkad),
 • Lüganuse, Jõhvi:
  • kerglane [inimene]), öböl (eblak, edev, kerglane, napakas, Soome: höpelö),
 • hvi:
  • pöndima (pehkima, riknema), tölkkad (rõikHein),
 • Vaivara:
  • öbölä, öröläine (herilane, ka Ingeri ja Isuri m), köühhä (kehv, Soome: köyhä), pöhtimä ~ pöhkemä, pöhästümmä, tölkkö (rõikHein),
 • Vaivara Udria:
  • pelästuma (ehmuma),
 • Vaivara Kudruküla:
  • öksümä, pehastund [puu], pölästümmä (ehmuma, Kagu-Soome, Ingeri, Isuri), (heina) pöppred,
 • Kuusalu:
  • eksuma,
  • hörüläne (herilane), pöndümä,


ö(h) ~ ü(h) [pöhördämmä, müllämä]

 • küngas (Järva: köngas), müllämä, püksid, tüŋk: tüŋŋä, tüŋŋäs: tüŋgä (luua, rohu, habeme tüügas; IdaMurde: töŋg),
 • pöhördämmä,
 • hvi:
  • töŋkk ~ töŋgäs,
 • Ida-Vaivara:
  • (Ingeri) pöksüt,
 • Vaivara:
  • tüŋgä,
 • Kuusalu:
  • püksüd,


ü ~ i [kihvel, üvämä]

 • külimitt (Jõhvi, Iisaku, Vaivara Mustajõe), kühvel, rüve, üsna,
 • kilmitt (Jõhvi, Lüganuse, Vaivara), viht: vihi, iva, ivama,
 • Lüganuse:
  • kihvel: kihvli (Soome: kihveli), [vilja] üvä, üvämä (Soome: jyvä),
 • Vaivara:
  • kilumitt ~ kilmitto,
 • Vaivara Kudruküla, Udria:
  • isna, vüht: vühi,
 • Viru-Nigula:
  • rive: riveda (riivatu), rivettama (määrima, rikkuma, rüvetama), vüht: vühi (Soome: vy(y)hti),


ö ~ o ~ u [rönimä, sogane]

 • rönimä, sogane, suttra (jää supp), konottamma, loŋkkima,
 • Lüganuse:
  • nörss (mere tint), kombastamma,
 • hvi:
  • norss (mere tint), suttru (jää supp),
 • Vaivara:
  • norssi (mere tint), sogane ~ sögane, könötämmä,
 • Kuusalu:
  • söttrü (jää supp),


jä ~ ja, jö ~ jo [jano, jaksa] [26]

 • jago, jagama, ei jaksand, jano, jakki, jampsima, javattamma,
 • KeskMurde mõjul: jätkama, jätk, jönn, jönnima,
 • Vaivara:
  • jatkama, jatko, jändämä,
 • Ida-Vaivara:
  • jähtümä ~ jäähtümä,
 • Soome:
  • jä(ä)hdyttää, jä(ä)htyä,


ä ~ a [sälgo, kannestikk]

 • mardibäiv, nagu, nastikk, tanuv (karja või küla tänav), aŋŋer(i) (~ aŋŋerjas), larm, larmitsemma, narakkas, narts,
 • martsi ~ märtsi [kuu], kand ~ känd, värblane,
 • Lüganuse:
  • aribäiv, kannestikk (juure puhmas), sälg, tanav, larmima,
 • hvi:
  • nagu ~ nägu, nappits ~ näppits, nasar ~ näsar (vikati löe käe pide), (nim) sälgo,
 • Iisaku Imatu:
  • närts, lattakkas ~ lättakkas, lora ~ löra,
 • Vaivara Mustajõe:
  • närts,
 • Vaivara:
  • kando ~ kandu, kannostikko (juure puhmas), sälgö, tana(v): tanava, larmama, värblaine, narakka,
 • Vaivara Udria:
  • krabe ~ kräbe, kahmama ~ kähmama, kortsottamma ~ körtsöttamma, [hobuse] krono ~ kröni, norottamma ~ nöröttämmä, pottrama ~ pötträmä,
 • Vaivara Kudruküla, Udria:
  • Isuri mõjul: mättämä, mädökset (matma, matused),
  • Soome mõjul: äŋŋer ~ äŋkeri (angerjas),
 • Viru-Nigula:
  • kännas: kända (juure puhmas), kännastikk,


ü ~ u [nükkid, nukkad]

 • [sarve] pügäläd, [vaŋkri] rüŋged (Avinurme: ruŋgad),
 • Lüganuse:
  • mütt ~ müttäs ~ müttjäs (mutt), [sõrme] nükkid, prussakk, ülättümmä (ulatuma, nagu Ida-Soomes),
 • hvi:
  • [sõrme] nukk: nukkad,
 • Iisaku:
  • mutt: mutti,
 • Vaivara:
  • mütt ~ müttjäine, [sõrme] nükkä ~ nükki, prusakka, ülättümmä (ulatuma, nagu Ida-Soomes),
 • Kuusalu:
  • prüssägäs, ulattuma (nagu Lääne-Soomes),


er ~ är [erkkavil, tagurberi] [27]

 • erra, [nuoda] perä, perima, peri[auk] (nooda jää alla laskmise jaoks), peris, veräv, erattatta,
 • Lüganuse:
  • erkkosa [unega], erkkavil (ärkvel), eräli (eraldi), perä ~ peräst, tagurberi, pergel,
 • hvi:
  • perättus ~perättsuolikkas (päraSool),
 • Vaivara:
  • herkkämä, erottada, perädikko (järjestikku), perändus,


er asemel on är ainult Lääne-Eestis

 • kooli õpetuse mõjul AluTaguselgi: märkk, värkk, märss,
 • hvi:
  • särve (leivaKõrvane: rüübe, liha),
 • Vaivara:
  • ärkkaval, särvi ~ särve: (os) särvend: (?om särveme)
 • Soome:
  • särvin,er ~ ir [kirjama, kerikk] [28]

AluTaga nagu IdaMurdes ja Viru KeskMurdes

 • kirjama (kerjama), kirn, kirpp, kirst, kirves, (Vene:) virst,
 • (Ida-Eesti) kerikk: kerikku,
 • Lüganuse:
  • KeskMurde mõjul: kerst, kerves,
 • Iisaku Uhe:
  • kerst,
 • Ida-Vaivara:
  • (Soome mõjul) kirkko: kirgo,

ir asemel on er Isuri ja Põhja-Eesti murrakuis


en ~ in ~ än [teno, eŋg]

AluTaga nagu IdaMurde, Viru KeskMurde ning põhja ja idaPoolseis LääneMereSoome murrakuis

 • teno, tenämä, nenä, menemä (Isuri, Ingeri, Kagu-Soome, Vaivara, Jõhvi Toila, harva Lüganuse: mänämä ~ mänemä), enämb,
 • peŋkk, kiŋkkima (Saksa: schenken),
 • Lüganuse:
  • eŋg, keŋŋäd,
 • Vaivara:
  • eŋi ~ eŋge, keŋŋäd, peŋkki, eŋGel,
 • Viru-Nigula:
  • keŋkk: keŋgid,


e ~ ä [pekk ~ päkk]

 • tämä, näväd ~ nämäd, tänä, tänävu, lähker, päkk, sädäl (sedel), pläkk (laik, metall-leht), räbäl(ä), säll,
 • Lüganuse:
  • lähkär, näppi [jaht], veltsker,
 • hvi:
  • lähkär, (jala, pöidla) pekk ~ päkk,
 • Vaivara:
  • päkkä, sädeli (Koeru, Viru KeskMurde: sädel), (Vadja) pläkki, selli, välsskär,
 • Vaivara Kudruküla:
  • plekki,
 • Viru-Nigula:
  • [kää] pätkä, pläkkiline, (Soome) sälli, välskeri (Soome: välskäri),
 • IdaMurde, Väike-Maarja, Simuna, Viru-Jaagupi:
  • (jala, pöidla) pekk,


o(h) ~ u(h) [johtoma, kihilgund]

 • johtoma, johtond (kohtlane, mõtlemata inimene või tegu), poro (ankru kivi), torkkama, tohnima, juo (ju, juba, Kuusalu: joba),
 • tuheline (tuhaRiie pesuTünnil), kihilgund (Soome: kihlakunta), uherdi,
 • Lüganuse:
  • harva: toheline (tuhaRiie pesuTünnil),
 • hvi:
  • [neli] peregunda,
 • Iisaku:
  • luhakkald, ruheline, kuheville, kuhe (kohe, AluTaga: kõhe),
 • Vaivara:
  • sisigunda: sisigunna, tuhnima, uherd,
 • Vaivara Kudruküla:
  • tohnima,


aa, ää püsib [saattama, päälimine]

KeskMurdes oa, ua, eä, ia ...

 • üldiselt: ääl,
 • saar, saattama, paat: paadi, aasta(ne),
 • Lüganuse:
  • päälimine, säädus,
 • Vaivara:
  • ään (hääl), käärme (madu), [kaŋga] päälistimet (soa laad), sää (ilm),
 • Kuusalu:
  • aesta, aestane (<*ajasta-),


KeskMurde mõjul [29]

 • pia, pial, piale, piald, ia, sial, siald,
 • üldiselt: üvä (hea), sääl, sääld,
 • Lüganuse:
  • üä ~ üa (hea),


ää > äe Iisakus ja Vaivaras [säered, äel]

 • Iisaku Uhe:
  • jäema, mäerima, säered, säedussed, väenikk, äel,
 • Vaivara:
  • käenama, päesukkene, räekkivad, äerettu,


ee > ie, oo > uo, öö > üö [viemä, rüömämä] [30]

KeskMurde põhja-osas, IdaMurdes jm. Virumaal (harvem Lüganusel) kipub kahte väändunud hääliku lõpp uuemal ajal alanema (enam üheSilbises sõnas) [tiedämä: tiän, tüä: tüöle].

 • üldiselt: kiel, kiemä, sielikk, siepp: siebi, tienimä, tiedämä: tiän, viemä (viima),
 • rüömämä,
 • Lüganuse:
  • kuonal, ruokkima, uonukkene (vilets, väeti), juo (juba), luottasin, sua, juassa (joosta), nuared, tuadi, luadud, ruasakkas,
  • rüövel, küekk: küögid, küätti ~ küetti,
 • hvi:
  • luale, nuar, muonames, [mitme] muadi, puad, pualvakk, sualama,
  • lüemä, tüä: tüöle, üeldi,
 • Iisaku:
  • pruavisima, tuama, [või] tuas,
  • lüekk, müödä ~ müedä, rüövib, süemine, vüe,
 • Vaivara:
  • tiedämä: tiijen: ei tiije,
  • juoma, nuora (nöör, köis), suol: suolet, luakk, puas [enese vällä], sual,
  • süömä: süen, vüöttiline, üö, üese,
 • Kuusalu:
  • riekk: riegu (jää pragu), juom: juomi (lauter), vuo ~ vua (hoovus),


õõ püsib [võõgas, põenattamma]

enam Lüganusel

 • Lüganuse:
  • lõõtsuma: lõõtsub, põõn: põõnad, põõsas: põõsad, rõõm: rõõmu, rõõsk: rõõsa, [nenä] sõõrmed, võõras: võõrad, õõnes, õõruma,
 • hvi:
  • lõõskab, mõõk: mõõga, õõnukke (väike, nõrk, kleenuke), mõõttaja mõõdab, võõgas : võõga ~ võõgasse (kuri, tige, õel),
 • Iisaku:
  • lõõrittab, lõõts, vihmalõõrikkas, kõõruttab, mõõkk, mõõtt, rõõsk, õõnes, õõtsuma,
 • Vaivara Mustajõe:
  • mõõkk, mõõttma, põõsas, rõõmus, rõõsk, võõras,


KeskMurde mõjul

 • Lüganuse:
  • [tule mulle] võõrassi ~ võerassi, võõritte ~ võeritte [vahtima],
 • hvi:
  • mõõt: mõedu, põen, põenus (laisk), põenattamma (põõnama), rõemsad, võõrad ~ võerad,
 • Iisaku:
  • [tuul] lõetsub, põesad, sõermed, võeras, õeruma,


üü püsib [üüwäväd, süvä]

 • müümä,
 • Lüganuse:
  • müür: müürid, püüdämä: püüjän, üüdämä: üüwäväd ~ (uuem lüüjä, süüjä,) üüjävät (vanem lüä, müä, süä ~ süvä),
 • hvi:
  • süü,
 • Iisaku:
  • küür,
 • Vaivara:
  • rüüppäs, müöma (nagu Ida-Soomes),
 • Viru-Nigula:
  • tüüne ~ tüüni (vaikne, tasane), lüüwä, süüwä, üüwetti,


KeskMurde mõjul

 • püüdama: püijan: püijettud, üijetti: üijavad, lüija, müija, süija,
 • Viru-Nigula Uljaste:
  • nüid, püüdama: püittud,


esiSilbi kaksikTäisHäälik [31]

ai, äi ~ ae, äe, ää [päivä, kainal] [32]

i püsib esiSilbi täisHääliku järel nagu Viru KeskMurdes, Lääne- ja Kagu-Soomes

 • mainima, mainitsemma (noomima <*manama), präiga ~ praiga ~ praigas(t), (Haljalast idas) veikke(ne): veikkesed ~ vekked, Äikna [saar], päiv: päivä, poig: poiga,
 • Lüganuse:
  • [viha] vain, vaimo,aigane (orjaAegne), vaivaja,
 • hvi:
  • aivass: aiva ~ aivasse (aevastus), kaivikk (kaevandus), kainal: kaindla,
 • Iisaku:
  • kaiv, laiv, vaiv, vaindlane,
 • Vaivara:
  • (nim) aida, aiga, airo, kaivo, laine, kaibama, päiväst päiväni, praigo,


KeskMurde mõjul

 • saervid, kuer,
 • Vaivara:
  • saiver: saivri ~ saivar: saivara (ting),
 • Vaivara Kudruküla:
  • (nim) koera, (m nim) koerakset (isaKanep),
 • Haljala:
  • kuersi (kootava võrgu raskusViht, Jõelähtme: kuertsi ~ kuetsi),


õi ~ ai ~ ei ~ oi ~ ui [sõisama, muistama, eijestamma] [33]

 • kõikk, lõikkama: lõigatti, sõisama, [jäi] sõisu, õilema (õitsema), tõine: tõise: tõist = tõse: tõst: tõstele: tõsi,
 • muistattus, muistama (mõistma, arvama, oskama, mäletama; Soome: muistaa),
 • Lüganuse:
  • (kohati) leikkama: leigatti, seisama ~ seisuma, (nim) [rukki] eide (õis), eijestamma (õitsema)
 • hvi:
  • muistamiste (mäletades),
 • Iisaku Uhe:
  • keikk,
 • Vaivara:
  • (nim, om) eije (õis), eijetsemma,
 • Viru-Nigula:
  • veikk ~ voikki: veigu (hobuse),
 • Haljala:
  • toisijall (teisal), [minu] muistamisi,
 • Kuusalu:
  • heis: heije: heided (õis),


õu ~ ou ~ eu ~ ei [põukk, peigal] [33]

u püsib esiSilbi täisHääliku järel KirdeRannikuMurdes nagu Kadrina, (Põhja) Viru-Jaagupi, Rakvere KeskMurdes,

 • aun: auna, koukk(u) ~ kougu, koukkima,
 • lõug: lõuva ~ lõvva, põukk: (os) põukku [pesemä] (pesu pesema, Iisaku Kaidma paukk: paukku [pesemä], Soome: pyykki), jõud: jõuvu, rõudane [tie] (külmunud, konarlik),
 • hvi:
  • nõudas: nõuvettud,
 • Vaivara:
  • peugal: peukkla, leuvad, poukko (pesu), loune, roudane [tie] (külmunud, konarlik),


KeskMurde mõjul

 • Lüganuse, Iisaku, Jõhvi, Vaivara:
  • peigal: peigla (pöial),


*kl, *kr > ul, ur [siul, mäur] [34] [35]

nagu Kodavere ja (Lääne-)Soome murrakuis.

 • kaul(a), kaulus, naul(a), paul(a), taul(a), niul(a), siul(a), mäur(ä) (mäger), kaur(a), naur(i) (naeris), niuluma, siuluma, Siulik (Sõela tähtKuju), naurama,
 • Iisaku:
  • mäur ~ möur, vaul (kiini tõuk, muhk naha all, Kodavere: vual ~ vuul: vualu, Lõuna-Eesti: vakl, Lüganuse: vaun: vauna),
 • Vaivara:
  • (Isuri) süklä (soola tüügas),


äü, öü [öürü, lousi]

ü püsib esiSilbi täisHääliku järel Kuusalu Kolga ja Kõnnu ning vanemas Vaivara murrakus, vähem Haljalas, Viru-Nigulas ja Lüganusel.

 • möürämä (möirgama),
 • Lüganuse:
  • öür: öürü (aur, Vadja: höürü), öürämä, öürittämmä ~ õur, õurumassin, [ratta] pöud: pöuvad ~ pöüwät, mäur ~ möura (mäger),
  • räistäs,
 • hvi:
  • äür ~ öür: -u, pöis ~ pöid: pöijä,
  • räist ~ räiste ~ räistä (räästas, Soome: räystäs), lousi(malle) [laskema] (lõdvaks, Soome: löysä = lõtv),
 • Iisaku:
  • (Avinurme, Torma) äur, äurama, mäur (mäger),
 • Vaivara:
  • täüs: täüwe, köüs: köüwe, löüdämä: mie lövvän, löüge, (suppi) löügendämmä, läükkümä: läügüttämmä (maha loksuma: loksutama), säünä (säinas), täüdümä: ei täüdu (ei pea), öürüne, (ratta) pöüdä: pövvät,
 • Vaivara Kudruküla:
  • löülü, löühkä (tuulamise lehvik), köühhä (kehv, Soome: köyhä), pöühke [leib] (kohevaks kerkinud),
 • Viru-Nigula:
  • höüded: höüwette (helbed, ebemed), [ämäläse] öüdigud (võrgud), röüsittämmä (röhatama), öürüne, lousama (purje soote lõdvemale laskma, Soome: lousata), möürä (mäger),
  • räistä[alune]
 • Kuusalu:
  • [suppi] löüwendämä, höülüttämä (häilutama), höünäkküne (alp), höünästämä (eputama), räüske (poolKeenud),


mujal KeskMurde mõjul

 • täis, köis, täidima, näittama, leidämä: leijän, leige, leil: leili,


lühikese ja pika hääliku vaheldus [kasikk, uodav]

võib tekkida rõhutamisestki

 • üldiselt: piigistamma, kuugistamma, kaalduma, määratsemä, käägistämä, [minu] saarnane, süül(i): (siss süüli), (Soome: huotava) uodav(a) (ka Viru-Jaagupi, Simuna, Tudulinna),
  • (heina) kaaruttamma, klaasi, piird: piira (kanga suga), pierg: pieru (Vadja: pirko, Soome: pirkale), muutkui ~ mutku, [kolme] aaraga, aaraline (haruga, haruline, Soome: haara), paarmud (Ida-Soome, Kagu-Häme: paarma), paasma (Soome: paasma), vaaks (Soome: vaaksa),
 • (lõnga) korruttamma, kasikk, (nim) kravi, narits: naritsa (tuhkur), omme, ommikk [36], sõrd: sõrru (soeSelgAed, ale, kütis, Haljala: sõerd, Soome: sorto), sõruma: sõruttamma (sõrduma, lehma sõõrutama), vili ~ vilitte (pool vilttu),
 • Lüganuse:
  • uuvidettud, kraatsida, kuuristikk, (lõnga) kuoruttama, [sõna] kõõrduja (teise sõnade kordaja, osataja), kõõrdus [üle midä tõine rääkkis],
  • kassikkud (kase riisikad, <*kasγikko), mukku (muud kui),
 • hvi:
  • äävidatta,
 • Iisaku:
  • kägistamma,
 • Vaivara:
  • kägistamma, vääga ~ väega, kasikko, (heina) karottamma, [ikkuna] klasit (Soome: lasi), piirda: piira (kanga suga), piergo: piero, sordo: sorro (soeSelgAed, ale, kütis, Haljala: sõerd, Soome: sorto), soruttamma (lehma sõõrutama),
 • Ida-Vaivara:
  • [igä] uomikko,
 • Vaivara Kudruküla:
  • huome, (kanga) pirda: pirra, puju (meremärk, võrgu poi, Soome: puoju),


liitSõna teise tüve lühenemine [einam: einamalle: einamattel]

 • einama, karjama, sarappu, vanames, vanamor,
 • Lüganuse:
  • aluskub, venegele [raamatt],
 • hvi:
  • einam: einamalle: einamattel, pikkabälä,
 • Iisaku:
  • käisped (rahva riide pluus),
 • Vaivara:
  • kaŋga luombud (käärPuud),


üheSilbise tüve lühenemine sisstlevas [pähä, maha]

 • einama, karjama, sarappu, vanames, vanamor,
 • Vaivara Kudruküla:
  • puuhhu ~ puhu, päähhä ~ pähä, suuhhu, maahha ~ maha,
  • (nim) rei: riihhe, (om) reije ~ riije ~ riihhe, (os) reije ~ riiht [peksämä] (Soome: riihi), mies: miihhel: miihhi,
 • Vaivara Udria:
  • miehikkäine,
 • (Põhja) Viru-Nigula, Haljala Toolse, Kaliküla:
  • miehele: miehed: miehi,


kaksikTäisHääliku vaheldus [keittämä, einustamma]

 • keittämä (uuem: kiettämä), suudama: suudada (suutma, Soome, Haljala, Viru-Nigula: suittama),
 • ilma lauseRõhuta: egä ~ eigä, kuda ~ kuida, niigu, nindagu, justku, mutku ~ mukku, vaide ~ vade (aga, ent),
 • Viru-Nigulast idas (Vadja, Isuri, Ingeri ja Kodavere murrakuteni) on tõusma sõnas i-lõpuline diftong.
 • hvi, Iisaku (laul), (harva) Lüganuse:
  • tõisema: tõissa,
 • Lüganuse:
  • tuisema: tuissa: [päiv] tuis(i) ~ tuises, einustamma (ennustama),
 • hvi:
  • ennostamma,
 • Iisaku:
  • üles tõise taadikene
  • tõise mu pidu pidama
  • tõise juotu juotamaie
  • taati varsti vastaeli
  • ei või tõissa tütar vaene
  • ei või tõissa, ei elata [37]
 • Vaivara:
  • einustamma (ennustama),
 • Vaivara Mustajõe:
  • tõisma,
 • Vaivara Kudruküla:
  • toisema: toissa,
 • Viru-Nigula:
  • toissa: toisetti [ülesse]: [mei] toisesimma ~ tousema: toussa,
 • Haljala:
  • saam: saamaga [paat] (serva kattega kordPlangutus, Soome > Kuusalu: saum),
 • Vadja:
  • nõisa,


liitSõna teise tüve lühenemine [lennane ~ esispä]

 • perenane: perenase, lennane (lelle naine),
 • Lüganuse:
  • espä ~ esispä (uuem: esmispä), jaanibä lauba ~ lauppa,
 • hvi:
  • esmispene päiv, juribä. kattribe, mihklibe,
 • Vaivara:
  • esmispä, aribased (äriPäevased), mihklibä,
 • Viru-Nigula:
  • üksibäni ~ üksibäine,


üheSilbise tüve minevik [pähä, maha]

 • AluTaguse (Vadja, IdaMurde, Lõuna-Eesti):
  • (ma) lein, sein, jõin, tõin
 • Vaivara Kudruküla (Isuri, Ingeri jm):
  • (ma) löin, söin, join, toin,viited ja märkused

 1. 1,0 1,1 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 135
 2. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 137
 3. H II 8, 146/63 < Jõhvi khk., Päite v. - Paulus Paurmann < Leeno Uppus, 65 a. (1889) "pulmalaul"
 4. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 141
 5. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 139
 6. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 154
 7. (Eesti murded V) "Kirderannikumurde tekstid" Mari Must ; (toimetaja: Helmi Viires) ; Eesti Teaduste Akadeemia. Eesti Keele Instituut, 1995 (Tallinn : Pakett) lk 16
 8. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 156
 9. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 157
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 159
 11. E 8738/41 (27) < Jõhvi khk. - J. Seland (1893) "Tule mulle + Petis peiu"
 12. H II 1, 335/6 (493) < Jõhvi khk., Kiikla m. - M. Ostrow & O. Kallas < Mall Nurk, 63 a. (1888) "Venna otsimine"
 13. H II 1, 325/8 (486) < Jõhvi khk., Kiikla m. - M. Ostrow & O. Kallas < Mall Nurk, 63 a., Kiikla mõisa moonaka majas elamas. (1888) "Haned kadunud"
 14. "Petit atlas des parlers estoniens = Väike eesti murdeatlas" / Andrus Saareste kaart 109
 15. "Petit atlas des parlers estoniens, Väike eesti murdeatlas" / Andrus Saareste kaart 69, 70,
 16. H II 9, 21/2 (2) < Lüganuse khk. - A. Leithammel & J. Nahkur (1890) "Laulu võim"
 17. "Petit atlas des parlers estoniens, Väike eesti murdeatlas" / Andrus Saareste kaart 91,
 18. H I 5, 14/5 (2) < Haljala khk., Selja v. - A. A. Langei & A. I. Langei & J. Einmann < Eeva Kasik (1892-1894) "Kust laul õpitud"
 19. "Petit atlas des parlers estoniens, Väike eesti murdeatlas" / Andrus Saareste kaart 120,
 20. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 161
 21. EÜS VI 1020/2 (177) < Jõhvi khk., Illuka v., Raudi k. - A. Sildnik & P. Penna < Lien Pakas, 64 a. (1909) "Harja otsimine"
 22. H II 1, 201 (297) < Jõhvi khk., Kohtla k. - M. Ostrow & O. Kallas < Jüri Aps (=Kriisi Jüri) 64 a. (1888)
 23. H II 8, 726/7 (2) < Jõhvi khk. - Johann Petrowitsch (1889) "Laulu võim"
 24. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 109
 25. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 115
 26. "Petit atlas des parlers estoniens = Väike eesti murdeatlas" / Andrus Saareste kaart 38
 27. "Petit atlas des parlers estoniens = Väike eesti murdeatlas" / Andrus Saareste kaart 110
 28. "Petit atlas des parlers estoniens = Väike eesti murdeatlas" / Andrus Saareste kaart 47, 48
 29. "Petit atlas des parlers estoniens = Väike eesti murdeatlas" / Andrus Saareste kaart 106
 30. "Petit atlas des parlers estoniens = Väike eesti murdeatlas" / Andrus Saareste kaart 95
 31. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 128
 32. "Petit atlas des parlers estoniens = Väike eesti murdeatlas" / Andrus Saareste kaart 99, 100
 33. 33,0 33,1 "Petit atlas des parlers estoniens = Väike eesti murdeatlas" / Andrus Saareste kaart 61
 34. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 72
 35. "Petit atlas des parlers estoniens, Väike eesti murdeatlas" / Andrus Saareste kaart 8, 41
 36. "Petit atlas des parlers estoniens = Väike eesti murdeatlas" / Andrus Saareste kaart 37
 37. H II 1, 533/5 (701) < Iisaku khk., Kurtna v., Sootaga k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisu Põdram, 72 a. (1888) "Ema haual"

No comments:

Post a Comment