Monday, January 20, 2014

õmastusLiited

omastusLiide [1]

isik ainsus mitmus
1. +ni  ? +mma
2. +si  ? +nna
3. +se (+sa), +ie <*hen <*sen

pärimuse kogumise ajal olid need liited juba ununemas ning palju abi ei saa lähiSuguKeelistki.

lähiSuguKeeled [langosemmo lintusemmo] [59]

minu
 • Vadja laulus: tüttäre-ni ('minu tütar/tütred')
 • Isuri: poi`kaan, laulus: poikani ('minu poeg/pojad jne')
 • Soome murdeis: poika-ni, poikain, poikaan, poikam ('minu poeg')
 • Karjala : tuattoZe-ńi /-ńe, -n ('minu isakene')
 • Vepsa : tatam, tatain ('minu isa')
meie
 • Vadja laulus: enne-ni ('meie ema')
 • Hevaha-Isuri: meijen vallassa-nneG ('meie võimuses')
 • Soikkola-Isuri: koDi-mme ('meie kodu')
 • Soome: poika-mme(n), poika(n)ne, poika(n)na ('meie poeg')
 • kesk-Ingeri (Soome) Savakko: langose-mmo ('meie langukesed')
 • Karjala : lehmä-nä ('meie lehm')
 • Vepsa : -moi, lõuna-Vepsa: itšõmoo leibad iile ('oma leiba meil pole')
sinu
 • Vadja laulus: cüpäre-Zi /-Z ('sinu kübar')
 • Isuri: poi`kaaZ ('sinu poeg')
 • Soome: poika-si, poikais, poikaas, poikans ('sinu poeg')
 • Karjala : tuatto-š ('sinu isa')
 • Vepsa : tata-iž ('sinu isa')
teie
 • Vadja laulus: poika-no /-nö ('teie poeg')
 • Hevaha-Isuri: teijen vallassa-nneG ('teie võimuses')
 • Soome: poika-nne(n), poika-(n)na ('teie poeg')
 • Karjala : ko´di-na ('teie maja')
 • Vepsa : -toi, lõuna-Vepsa: ko´dhetoo ('teie majasse')
tema oma
 • Vadja: ühsinä-ä, ragolla-a; laulus: taatto-za /-Z ('üksi, praokil, tema isa')
 • Eesti: ene-se-le, iseärani-s, üksne-s, ealda-sa
 • Liivi: põllindžõl, killõndžõl, säälganžõl ('põlvili, kummuli, selili')
 • Isuri: poi`kaan, päähän ('tema poeg, pää')
 • Soome: poika-sa(k), poikans(a), poikaa, poikah (<*poika-han <*poika-hen 'tema poeg')
 • Karjala : tuatto-h ('tema isa')
 • Vepsa : tata-zõ, lõuna-Vepsa: koira-nzõ /-ze ('tema isa, koer')
nende oma (enamasti ei erine "tema oma"st)
eriline mitmuse liide on
 • Hevaha-Isuri: heijen jumala-sseG ('nende jumal')
 • Vepsa : -zoi, lõuna-Vepsa: emagalõ itšõ-nzoo ('nende pereNaisele')
Julius Mark on arvanud kogu seda tunnuste mitmeKesisust pärinema ainsusliku (* mi / mek, ti / tek, sen / sek) ja mitmusliku (* nmi / nmek, nti / ndek, nsen / nsek) tunnuseSarja segunemisest.
enamasti ei erine ainsuse nimetav mitmusest (Soome: poika-mme = meie poeg = aga ka: meie pojad), küll aga
kagu-Häme Iiti murrakus:
tupam = minu tuba, tuvain = minu toad,
tupas = sinu tuba, tuvans = sinu toad / sinu toa ,
Erza [60]:
kudo-m = minu maja, kudo-n = minu majad,
kudo-t = sinu maja, kudo-t = sinu majad,
kudo-zo = tema maja, kudo-nzo = tema majad,
kudo-nok = meie maja, kudo-nok = meie majad,
kudo-nk = teie maja, kudo-nk = teie majad,
kudo-st = nende maja, kudo-st = nende majad,
Soikkola Isuri hiline leidus on:
venehe-mme = meie paat, venehe-mme-d = meie paadid,
Hevaha Isuri murde mitmuslikku omajat näitab omastusLiite lõpus -k: jumala-sseG
(ometi on Hevaha teguSõna mitm 1. pöörde lõpus -n:
laula-man = laulame, kuigi ida-Vadja murdes on säälgi ootusPärane -k:
saa-mmaG = saame, saa-ttaG = saate)
sekka sattunud võib (nagu pöördeLõppudeski) olla ainsuse ja mitmuse lisaks veel endise kaksusegi liiteid, mis on püsinud Saami keeltes [61] [62] [63]
põhja-Saami:
vielljan /-m = minu veli, vielljame (<*+me+n) = meie mõlema veli, vielljamet /-mek = meie kõigi veli,
vielljat /-d = sinu veli, vielljade (<*+de+n) = teie mõlema veli, vielljadet /-dek = teie kõigi veli,
vielljas = tema veli, vielljaska = nende mõlema veli, vielljaset /-sek = nende kõigi veli,

mitmuse nimetava asemel Saamid tarvitavad mitmuse omastavat ja sedagi üksnes 1. isiku puhul ning üttena:
vielljaidan = minu velled, vielljaideame = meie mõlema velled, vielljaideamet = meie kõigi velled,

omastusLiited on liitunud käände lõpule [johtus mieleni]

 • Kuusalu:
  • henelämme - meile endile
  • nüüt saat poigani külmä löülü
  • sääsked süöväd sääri,eni
 • Lüganuse:
  • midä sinä kallis tuttavani naurad? (mida sa mu kallis tuttav naerad?)
  • johtus sie asi mielene (tuli mulle meelde)
 • [2]
  • kaasas küsib katteeida (su abiKaasa)
  • üri särkida üväda
 • [3]
  • meie mõisa ranna piiad
  • mere suured sõudajamme
  • kahe aeru kandajamme
  viimastes värssides näikse (lääne-poolsete murrete kujul üles-kirjutatud) omastusLiiteid olevat tarvitatud nimisõna pööramiseks nagu teistes EurAsia keeltes:
  "meie (õlemma) mõisa ranna piiad - kahe airo kandajad"

  Türgi:
  • Türküm - olen Türklane
  • ~ unuttum - unustasin

  Ersa [60] lk 36:
  • kosat - kus sa oled
  • ti'esan - olen siin (Soome: tässä)

kolmanda isiku -s(ä) liidet on hakatud tarvitama kõigi isikute kohta [luonustase]

 • Lüganuse, Jõhvi, Iisaku, Haljala, Kuusalu:
  • omasa (paras, kohane; Kodavere: õmasa),

 • Lüganuse:
  • tõisilasa (rase)
  • ajallasa (õigeAegselt)
  • enne aigusa
  • umbesa (umbKaudu)
  • rumaluttasa (rumaluse pärast)
  • õiguttasa (õiguse poolest)
 • hvi:
  • isepasilas (iseKeskis)
 • Iisaku:
  • näuldasa (näo poolest)

seda võis soodustada KeskMurdeliste häälikuMuutuste sisse tungimine, misTõttu (+ni:+na, +si:+sa) omastusLiited sarnastusid:

1) Saksa keelestki tuttav järgSilbi (a, i, u) täishäälikute asendumine e-ga:

 • Lüganuse:
  • johtus sie asi mielene (tuli mulle meelde)
  • kavaluttase (kavaluseGa)
  • oma pasilase (omaPead)
 • [3]
  • meie mõisa ranna piiad
  • mere suured sõudajamme
  • kahe aeru kandajamme
 • hvi:
  • luonustase (loomu poolest)

nagu:
 • Lüganuse:
  • (nim) [einä] kaare, lõuna ~ lõune (? <*lõunat: *lõunaδen),
  • [lähän] katsikkulle ~ katsikkelle, jõvikked, [käisin] mustiges & mantsikkas, mustikked, kaasikket (pruutTüdrukud), küürikk: küürikke (küürakas), tuomikk(as): tuomikkad ~ tuomikked,
  • lahiŋged, [jää] rüsiŋg: rüsiŋge (jääkuhjatis merel), püöniŋgu,
 • Viru-Nigula:
  • (nim) [kaŋŋa] loime,
 • hvi:
  • jõvikked, mustikked,
  • tuomiŋge, laheŋgid,

2) lõpuKadu:
 • Lüganuse:
  • kaasas küsib katteeida (su abiKaasa)
  • üri särkida üväda
 • [3]
 • hvi:
  • isepasilas (iseKeskis)
 • Soome:
  • Käskystäs ilmoitan mä nimeäni. (kuna sa käsid, siis ma teatan oma nime)
  • en mielestäin sua saa (ma ei saa sind unustada)

omastusLiide on tavalisem määrustes

omastavaga [ükstoisesa perä]

 • Kuusalu:
  • kiittäb toist kaulasa katki (kiidab üleAru)
  • ükstoisesa perä (üksteise järel)
  • puolesa pidämä (etteVaatlik olema)
 • Soome:
  • pitää puolensa (enese eest seisma)

osastavaga [tie siis tahtusa]

 • Lüganuse:
  • [enne] aigusa, õiguttasa (õiguse poolest),
 • Vaivara:
  • [kümme jalga] korgutta, laijutta, [kaks süli] pitkutta, (<*korkeut+ta+hen, lakjut+ta+hen ...)
 • Vadja:
  • kõrgõuttaa, suuruttaa,

 • Jõelähtme:
  • lugudasa (arvu poolest)
  • kui te oma piadasa oleks olema
 • Kuusalu:
  • oma päädäs (omaPead)
  • suudas müöde (kaudselt, mõistu ütlema)
  • joudusa müöde joganegi tegeb -vanaSõna
  • ihnuttasa (ihnuse pärast)
  • hüvüttäsä (headuse pärast)
  • tige,üttäsä (tigeduse pärast)
  • paksuttasa ohemb (paksuse poolest)
  • mast on raskuttasa purjega (puri on lapiti vees)
 • Haljala:
  • aigadasa (pikkamisi)
  • kavaluttasa (kavalusega)
 • Viru-Nigula:
  • mietter laijuttasa, virsta pikkuttasa
  • tie siis tahtusa (oma tahtmist mööda)

ebaSelget päritOlu on
 • Lüganuse:
  • rumaluttase, rumaluttasa
  • kavaluttase
  • kääd vaheluttase
  • ilja aeguttase
 • hvi:
  • aegutta
 • Iisaku:
  • aeguttasa, aeguttase (õigel ajal)

sarnane lõpp võib tekkida liitSõnaski
 • Kuusalu:
  • servittasa, silmittasa täis (pilgeni)
 • Lüganuse:
  • servi tasa
  • ala tasa
  • ääre tasa

alal(e)Ütlevaga [talu jääb tavalesa]

 • Lüganuse:
  • tõisilasa (rase), ajallasa (omal - parajal ajal), [oma] pasilase (omaPäi, omaette),
 • hvi:
  • isepasilas (iseKeskis),
 • Jõelähtme:
  • porsad süövad üksteise uhalasa
  • lind laulab kielilasa, mina laulan mielilasa -vanaSõna
 • Kuusalu:
  • eläb mies ajalasa (oskab aega tarvitada )
  • tasalasa (üheTasa, võrdselt)
  • hajavillasa (hajali)
  • ega sie ääri,esä nuda (liiga suure anuma kohta)
  • lass vieras mennä viisiläsä (oma viisi)
  • talu jääb tavalesa (oma harjumustele kindlaks) -vanaSõna
  • lehm oli häriläsä (innal)
  • siga on röhiläsä (innal)
  • lugulasa (arvu poolest)
  • nahalasa vedämä (lohistades)
  • silläsä (endises olukorras)
 • Soome:
  • sillänsä (endises olukorras)
 • Haljala:
  • süö ruog maullasa, kanna riie karvallasa (söö kui roog veel kõlbab - tee kõik õigeAegselt) -vanaSõna
  • mielelasa (meeleldi)
 • Viru-Nigula:
  • ajallasa (õigeAegselt)
  • ruumilasa ikke mahtuks, aga ei ole inimestel sobu

alaltÜtlevaga [mieleldasa]

 • Iisaku:
  • näuldasa (näo poolest),
 • Jõelähtme:
  • ajaldasa (omal ajal)
  • volildasa (vabalt, sooviKohaselt)
 • Kuusalu:
  • karvaldasa ilus
  • kasvuldasa suur
 • Haljala:
  • kasuldasa (kasvu poolest)
  • luuldasa (arvu poolest)
  • korreldasa onn, aga ei pääd ole (vili on kõrre poolest valmis, aga ...)
 • Viru-Nigula:
  • arvaldasa (harva)
  • laijaldasa (laialt)
  • mieleldasa (meeleldi)
 • Soome [4]:
  • kasvoiltaan mies on lauhkea, mutta sydämeltä kova (näo poolest pehme, aga südamelt kalk)
  • tyttö on nimeltään Kaisa (nime poolest)

sisstlevaga [tehkä vana valdasa]

 • Lüganuse:
  • umbesa, (ligiKaudu)
 • Kuusalu:
  • tehkä vana valdasa (tehke, mida tahate )
  • tarbesa (piisavalt)
 • Soome:
  • sai tarpeensa (sai küllalt)

seetlevaga

 • Soome [5]:
  • hän on murheissansa, häpeissänsä, päissänsä (mures, häbis, purjus)
(mit) -issasa [külmissäs olema]
 • Kuusalu:
  • külmissäs olema (külmetanud) jne
 • Soome:
  • külmissään, külmissäsi

seestÜtlevaga [mielestäs]

 • hvi:
  • luonustase (loomu poolest)
 • Kuusalu:
  • henestäs (endast)
  • kerrastas (kordaMööda)
  • mielestäs (meeleldi)

saavaga [saaksesa]

 • Kuusalu:
  • saaksesa <*saadaksesa (omaKasu pärast)

olevaga [pane oled paikkanasa]

 • Jõelähtme:
  • aigenasa
  • jalganasa (omil jalul, jala)
  • kubunase (kubinal täis)
  • märganasa, märginasa (märjalt, märgade riietega)
  • nahkanasa (nagu nahk)
  • pane oled paikkanasa (oma kohale)
  • tervenasa (tervelt)
  • tükkinasa (tükkidena)
  • ulganasa (hulgi)
  • vanunasa (vanana)
 • Kuusalu:
  • jodagi papp joudenas tege (tühise töö kohta käiv ütelus)
  • lugunasa (arvu poolest)
  • nahunasa (lohinal)
  • värskenasa, värskinäsä (värskelt)
 • Haljala:
  • surnennasa (surnult)
  • uudennasa (uuelt)
 • Vadja [6]:
  • õli ühsinää - üksi
  • ühstõ.ššõmõtt tunnia saap ̮ täünnää - kell saab 11
  • Itšäpäivä: ül̆leüdnää kaunis - üleni punane
  • on va aivona ühs rooja - on ainult pori

oleva käände sarnase kaasaÜtlevaga -nesä [erned said varsinasa]

seda Soome- ja VadjaPärast kuju leiab pigem lääne poolt (ka Lõuna-Lapi murdest)
 • Kadrina Võhma:
  • erned said varsinasa kistud
 • Jõelähtme:
  • surnennesa (surnult ?olev)
  • uad seisusitte varsinasa (koos vartega)
 • Kuusalu:
  • uudenesa (uuelt ?olev)
  • ühtinesä (ühesKoos ?olev)
  • aiganesa, aigunesa (ajaPikku, omal ajal ?olev)
  • löügenesä (leigelt ?olev)
  • huogunesa (hooKaupa)
  • kuivinesa (kuivalt ?olev)
  • kurbinesa (kurvalt ?olev)
  • harvanesa (harva ?olev)
  • karjanesa (karjaKaupa ?olev)
  • kalanesa (toore-värske kalana)
  • raaganesä (toorelt ?olev)
  • tervenesä (tervenisti ?olev)
  • täüsinesä (täielt, rasedalt ?olev)
  • mudanesa (mudaselt)
  • mustinesa (mustalt ?olev)
  • nuorenesä (noorelt ?olev)
  • puhtinesä (puhtalt ?olev)
  • paikkanesä (paiguti)
  • jussiheinä kasva mättänesä
 • Soome [7]:
  • pois siitä sorminesi sorkkimasta - käi sealt eemale oma sõrmedeGa sorkimast
  • poika kävi siellä paperinensa - oma paberiteGa
 • Vadja [8]:
  • tulõmma poigad ̮ naisinaa - kõik pojad tuleme koos naisteGa
  • kõikk tõisõt pereinaa tullass - kõik teised tulevad oma perega
  • tõmpasin puu juurinaa - koos juurteGa
  • miä võtan cäsinää - käteGa
  • cäsinää - käsitsi
  • nõisivat ̮ põlvinaa - põlvitasid
  • põlvinaa - põlvili
  • õhsinaa päivinää toomma puu kotoosõõ - toome puu koju kõige okstega
  • ühsinää ~ ühsnää - üksinda

+vasa [kertuvasa]

 • Kuusalu:
  • kertuvasa (kordu+valt) jne
omastusLiitega määrSõnu on arvukamalt veel Põhja-Eesti KeskMurde kirdeServal ja idaMurdes [9] [10] [11] [12]

da-tegevusNime seetlev omastusLiitega [13]

ühe tegemise ajal juhtub teine
 • Lüganuse:
  • ei mina pila põlletani,
  • kasta kaula rättetani
  • ma tõin rohud tullessani
  • salvatimed saanissani [14]
  • tõin tusani tullessanna
  • tõin kibedad küljessanna [15]
  • too käed tullessasa [16]
  • too meile tullessasa
  • tee meila õllessasa [17]
  • mis sina tõrgud tullessasa
  • mõtled meile käiessasa [18]
  • õles sa teedand tuuessaga
  • arvanud haridessasa
  • määrand mähkme pannessasa [19]
  • tuli metsasta koduje
  • tõi tusad tullessasa
  • hädäd ristid rinnassasa [20]
 • hvi:
  • läks siis metsa hulkumaie
  • vei siis tusad mennessana
  • hädaristi rinnussana [17]

da-tegevusNime viisiÜtlev kääne [1]

üht tegevust kirjeldab teine teguSõna
 • Kose [21]:
  • siis mina laulaks laksatelle
  • siis mina karjuks kraksatelle

 • Lüganuse:
  • leibä ehk liha ehk midä tahte
  • kolme, midä, tõist tautte

 • Soome da-tegevusNime viisiÜtlev kääne kirjeldab tegevust [22]:
  • tulivat laulaen - (kuidas?)
 • omastusLiite ees on tugev aste
  • nähte/ni ~ nähden
 • seesÜtlev väjendab samaAegsust
  • laulaessa kului aika - (millAl?)
  • lauloimme työtä tehdessä(mme) - (millAl?)
  • laulettaessa unohdetaan murheet - (umbIsik)
ühe tegemise ajal juhtub teine
 • Lüganuse [23]:
  • sie sunnib sulaste kuulle (kas nõnda, et sulased kuulevad või sellAl, kui sulased kuulevad )
  • nõub nuorde mieste kuulle
  • õpeteleb orja kuulle

da-tegevusNime sisstlev või nimetav kääne omastusLiitega

keegi saab midagi millegi tegemiseks
 • hvi:
  • andsid aned hoidaje
  • luiged ära lugedaje [24]
 • Harju-Jaani:
  • üks on hiirte hüpataie
  • teine kasside karata
  • kolmas mutil muisku lüia [25]
 • Tarvastu:
  • üits oli hiirede elada
  • tõine rottel roomataije
  • kolmas kassele karata [26]

da-tegevusNime saav kääne omastusLiitega

on arvatud ka kaheKordse omastusLiitega k-lativiks [27]
keegi saab midagi millegi tegemiseks
 • hvi:
  • andsid aned oidassenna (Soome: annoit hanhet hoitaakseni)
  • luikeed lugedessenna
  • pardid paari pannessenna [28]
  • otsis maada munetessanna (Soome: etsi maata muniaksensa)
  • aset autellessanna
  • pesa poigi tehessanna [29]
 • Kuusalu:
  • andsid aned oidaksegi
  • varvasjalad vaataksegi [30]
 • Viru-Nigula:
  • ma sain mauku maitsetanna
  • veri vorsti vottaksanna [31]
 • Haljala:
  • ei saa kuus kuulaksie
  • nädalas ei nähjaksie [32]
 • Ambla:
  • põrisesid - põhja lauad
  • seda titte tehjeeksa -
  • vaga hinge vualineksa [33]
keegi võtab vastu midagi millegi tegemiseks
 • Kuusalu:
  • vend ei võtnud tundakseni
  • venna naine nähjäkseni [34]
 • Põltsamaa:
  • võtta mo palved kuuldaaksi (~ kuuldavaks) [35]

ma+ine-teoNime mitmuse alalÜtlev omastusLiitega

sündmus, mis on kohe toimumas [olimme lähtemäisillämme]

 • Soome [36]:
  • olimme lähtemäisillämme, kun puhelin soi (olime just minemas, kui telefon helises)
  • olin saamaisillani työn valmiiksi, kun sairastuin
 • Vadja [37]:
  • staruxa on koolõmiizõllaa (vanaEit on suremas)
  • õlin tulõmiizõllaa teilee võõrazii, kui poika tuli läsivässi (olin tulemas teile külla, kui poeg jäi haigeks)

luulema + -ma tegevusNimi omastusLiitega [luulin asjaje ajaman]

 • Lüganuse:
  • luulin linnaje menevan
  • saksa asjaje ajaman
  • ärra kasku kuulutama [38]

nud-keskSõna omastusLiitega [singud sinna soanessana]

 • Iisaku:
  • kui sa vingud viiesana
  • singud sinna soanessana (saades või saa+nut+omastusLiide+na) [39]

tu-keskSõna osastav omastusLiitega [kammerist tuldudasi]

 • hvi:
  • õle terve tehtudassa
  • vaine vaeva nähtusassa [40]
 • Lüganuse:
  • tere, tere minja
  • maga-kammerist tuldud asi [41]
 • Kuusalu:
  • söödudamme joodudamme
  • kõik üästi peedudamme
  • tänäme tänateleme
  • oleme oleteleme [42]
  • mis mina emäle suoban
  • minu sulle müödüdäsi
  • kahe kauba tehtudasi [43]

va-keskSõna omastav omastusLiitega [kardan kandu puutuvaie]

 • Lüganuse:
  • motlin poisid puodavaie
  • mehed võlla viedavaie
  • endani vanasta jääva [44],
 • hvi:
  • pidaksin mina pitka mõeka
  • kardan kandu puutuvaie
  • uksije ulatuvaie
  • sagaruie sattuvaie [45],
  • ütled puije puutuvaije
  • lakkast maha langevaije [46]
 • Iisaku:
  • kardan kandu puutuvaie
  • uksije ulatuvaie
  • sagaruie sattuvaie [47],

isikulise teguMoe minevik [silda notkatie]

laulus võib i-lõpule liituda omastusLiide (*hen) [48]
 • Kuusalu:
  • mies sõi - norutelie
  • mies sõi tänatelie; [49]
  • Lemmingi isa podie; [50]
  • Soome silda notkatie
  • aluspaĺki paugatie; [51]
 • Muhu:
  • priskest sõie priskest jõie; [52]

umbIsikulise teguMoe minevik [räägitie valestätie]

jaatava mineviku tunnus on lauludes +e-omastusLiitega (<*hen)
 • hvi:
  • ööldie üteldie
  • räägitie valestätie; [53]

umbIsikulise teguMoe olevik [lapsed otsitaie]

kse-tunnuse omastusLiidet leiab umbIsiku olevikul ka ilma k-oleviku tunnuseta
 • Viru-Nigula ja Haljala laulus:
  • säält nee lesed leietaie
  • orja lapsed otsitaie
  • vaesed lapsed vahitaie; [54]

kse, sse, ssa, ss olevik [55]

(+sse <*+k+sen : oleviku k tunnusele on liitunud 3. isiku omastusLiide sen ~ hen)
püsib laulus:
anukse, palukse, nurukse, nutakse, elakse, haudu+kse, ehikse, istukse, astukse, kaokse, vajokse, kulukse, kumakse, haljendakse, kuulukse, näikse, tunnukse, küsikse, laokse (jookseb), kobikse, poekse, langeekse, magakse, minekse, tulekse, olekse, põlekse, kõnelekse, kõrbenekse, seisakse, sulakse, surekse, süttikse, uinukse, ujukse, upukse, satukse [56]
 • 2) ele-tuletisil:
lendelekse, luogelekse
 • Lüganuse:
  • jo tulekse jo näikse
  • kui tuuakse hüva neida; [57]
  • jo meie sula suressa
  • jo meie kana kaossa
  • jo meie marja mattetasse; [58]
  • kuulusse,


viited ja märkused

 1. 1,0 1,1 M Must "Kirderannikumurre" (1987 lk 219
 2. H II 3, 630/2 (220) < Lüganuse khk., Uuemõisa k. - H. Prants < Juula Kaabur (1890) "Ema haual"
 3. 3,0 3,1 3,2 H II 3, 624/5 (210) < Lüganuse khk., Uuemõisa k. - H. Prants < Juula Kaabur (1890) "Ranna neiud"
 4. Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 207
 5. Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 199
 6. Votian Essive
 7. Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 213
 8. Votian Comitative Suffix
 9. P.Alvre "Sõnadest saaksesa, silläsä ja seesinane" KK 1968 lk 658-671
 10. P.Alvre "Omastusliitelistest määrsõnadest eesti kirjakeeles ja murdeis" KK 1961 lk 614-619
 11. P.Alvre "Auf -tasa endende Adverbien im Estnischen" SFU 1984 lk 1-7
 12. A.Kask "Possessiivsufiksist Kuusalu murrakus" (Sõnast tekstini) 1978 lk 76-83
 13. Eesti vanade rahvalaulude keel, Juhan Peegel 2006 lk 153
 14. H II 8, 769/90 < Lüganuse khk. - Johann Petrowitsch (1889) uk/rl "Pulmadest."
 15. H II 1, 607 (785) < Lüganuse khk., Aidu k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisa Kriisa (1888) "Noorik kodu käimas"
 16. H III 17, 37/9 (19) < Lüganuse khk. - J. Thomson (1894) "Petis peiu + Tule mulle + Tunnen tuima"
 17. 17,0 17,1 H II 8, 753/4 (10) < Jõhvi khk. - Johann Petrowitsch (1889) "Nurganaine"
 18. H II 34, 71/73 (85) < Viru-Nigula khk., Härjapää k. < Lüganuse khk., Püssi v., Soonurme k. - Jakob Walk < Jaagub Müür, 64 a. (1892) "Kaevul kosija"
 19. H III 23, 12/5 (2) < Lüganuse khk. - J. Thomson < Mai Lambur (1896) "Kasvatus asjata + Vennale võõrsile"
 20. H IV 4, 43/5 (5) < Lüganuse khk. - J. Thomson (1892) "Nurganaine"
 21. H II 16, 113/4 (133) < Kose khk., Pikva v. - J. M. Sommer < Leena Varsamäe, 30 a. (1887)
 22. Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 137
 23. H II 1, 639 (834) < Lüganuse khk., Aidu k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisa Kriisa (1888) "Oma ja võõrasema äratamas"
 24. H II 37, 346/7 (13) < Jõhvi khk., Illuka v., Nõmme t. - Tõnu Wiedemann < Mari Rebin (1891) "Haned kadunud"
 25. H II 15, 612 (122) < Harju-Jaani khk., Anija v. - M. Neumann (1889) "pulmalaul"
 26. H II 55, 542/3 (16) < Tarvastu khk. - J... (1896) "Tule mulle"
 27. Eesti vanade rahvalaulude keel, Juhan Peegel 2006 lk 156
 28. H II 1, 325/8 (486) < Jõhvi khk., Kiikla m. - M. Ostrow & O. Kallas < Mall Nurk, 63 a., Kiikla mõisa moonaka majas elamas. (1888) "Haned kadunud"
 29. H II 1, 406/7 (565) < Jõhvi khk., Illuka v., Nõmme t. < Pagari v., Jõetaguse k. - M. Ostrow & O. Kallas < Mari Räbin (Nõmme Mari, Mihkel Niine tütar), 60 a. (1888) "Loomine"
 30. EÜS VIII 1805/7 (22) < Kuusalu khk., Kolga v., Pedaspää k. < Kõnnu v., Suurpää k. - K. Viljak & G. Vilberg < Mari Walk, 76 a. (1911) "Haned kadunud"
 31. H II 34, 59 (62) < Viru-Nigula khk., Pada k. - Jakob Walk < Jaan Treiof, 61 a. (1892) "Rikka ja vaese söök + Suur härg"
 32. H IV 1, 64/5 (16) < Haljala khk., Kandle v. - K. Leetberg < Leena Akker (1888) "Kaasa kaugel"
 33. H II 46, 782/3 (10) < Ambla khk. - G. Klemmer (1894) "Kandli tegemine"
 34. H IV 8, 907/9 (27) < Simititsa < Kuusalu khk., Kolga rand - Johannes Esken < Eewa Migiwoor (1897) "Noorik isakodus käimas + Suur härg"
 35. H II 26, 978 (11) < Põltsamaa khk. - Ida Wöhrmann (1889) "Ehalkäija"
 36. Soome keeleõpetuse reeglid , Paul Alvre 1969 lk 139
 37. Votian miine' - gerund
 38. H II 3, 621/2 (203) < Lüganuse khk., Uuemõisa k. - H. Prants < Juula Kaabur (1890) "Tütarde tapja"
 39. H II 37, 360/1 (30) < Jõhvi khk., Illuka v., Nõmme t. - Tõnu Wiedemann < Mari Rebin (1891) pulmalaul
 40. H II 1, 171 (239) < Jõhvi khk., Päite v. < Lüganuse khk. - M. Ostrow & O. Kallas < Katri Kriisa, 75 a. (1888) pulmalaul "Lapuliste laul toas"
 41. H II 8, 769/90 < Lüganuse khk. - Johann Petrowitsch (1889) uk/rl "Pulmadest"
 42. H II 34, 667/71 (344) < Kuusalu khk., Leesi k., Suugu t. - Hans Lohk < Johannes Esken, u. 24 a. (1892) "Mardilaul"
 43. H II 34, 211/4 (90) < Kuusalu khk., Kõnnu v., Turbanõmme k. - Jakob Walk < Anu Koolmann, u. 57 a.; Katri Silberberg, 67 a. (1892) "Neiu palub maad + Sepp, tee sirp + Müüdud neiu"
 44. H III 17, 21/2 (10) < Lüganuse khk. - J. Thomson (1894) "Vanale mehele"
 45. H II 1, 334 (492) < Jõhvi khk., Kiikla m. - M. Ostrow & O. Kallas < Mall Nurk, 63 a. (1888)
 46. H II 7, 823 (4) < Jõhvi khk., Toila k. - N. Otto (1890) "Isa ja mehe kodus"
 47. H II 1, 334 (492) < Jõhvi khk., Kiikla m. - M. Ostrow & O. Kallas < Mall Nurk, 63 a. (1888)
 48. Eesti vanade rahvalaulude keel, Juhan Peegel 2006 lk 183
 49. EÜS VIII 2037/40 (326) < Kuusalu khk., Kolga v., Tammistu k., Jaani t. < Leesi k. - K. Viljak & G. Vilberg < Elts Junkvist, 78 a. (1910) "Kalamehe naine"
 50. EÜS VIII 1971/2 (238) < Kuusalu khk., Kolga v., Kiiu-Aabla k., Pellu t. < Virve k. - K. Viljak & G. Vilberg < Kadri Puusepp, 66 a. (1910) "Osmi haigus"
 51. H II 34, 594/5 (219) < Kuusalu khk., Kolga-Aabla k. < Kiiu-Aabla k. - Hans Lohk < Johannes Remmelgas (Mesilinnu Migu), 54 a. (1892) "Oleks"
 52. H II 6, 705/9 (53) < Muhu khk. - Peter Saul < Hans Memmel, 64 a. (1890) "Soldati tundmata saatus"
 53. H III 1, 231/3 (29) < Jõhvi khk., Voka v. - M. Eljas (1888) "Laisk naine"
 54. H I 5, 62 (145) < Haljala khk., Selja v. - A. A. Langei & A. I. Langei & J. Einmann < Leenu Akkir (1892-1894)
 55. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 234
 56. Eesti vanade rahvalaulude keel, Juhan Peegel 2006 lk 186
 57. H II 1, 171 (238) < Jõhvi khk., Päite v. < Lüganuse khk. - M. Ostrow & O. Kallas < Katri Kriisa, 75 a. (1888) pulmalaul "Lapuliste laul õues"
 58. H IV 4, 43/5 (5) < Lüganuse khk. - J. Thomson (1892) "Nurganaine"
 59. Laanest, Arvo: Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse, Tallinn 1975. lk.116
 60. Valdek Pall: Ersa keel : õpiku konspekt ja sõnaloend , Tallinn 1996. lk.13
 61. koostaja Jaan Õispuu: Kaheksa keelt, kaheksa rahvast , Tallinn 1998. lk.74
 62. Samisk grammatikk av Klaus Peter Nickel , Davvi Girji 1994. lk.103-107
 63. Pekka Sammallahti: The Saami languages: an introduction , Davvi Girji 1998. lk.73, 74

No comments:

Post a Comment