Sunday, January 5, 2014

mitomus

mitmus [1]

-d

 • käänded: mitmuse nimetav
 • astmeVaheldus: aste on vastuPidine ainsuse nimetavale ja osastavale
 • tüvi: tunnus liitub täisHäälikule, tinglikult - ainsuse omastava tüvele

obone: ovost: obose+d,

katuss: katust: katusse+d,

aiguss: aigutt: aigusse+d,

õlut: õlutt: õluve+d,

riije: riijett: riide+d,

vesi: vett: vie+d,

kinnas: kinnast: kinda+d,

saba: sabada: sava+d,

pada: padada: paa+d,

kõledamb: kõledamba: kõledamma+d,

õnnetu: õnnetunda: õnnetumma+d,

liige: liigend: liikeme+d,

õppind: õppind: õppine+d,


-de

põhineb de-mitmuse omastaval see KeskMurde tunnus vallutab juba enne XX s Iisaku, Lääne-Haljala, Lääne-Kuusalu ja Jõelähtme ala

 • käänded: kõik mitmuse käänded pääle nimetava ja osastava
 • astmeVaheldus: aste on vastuPidine ainsuse omastavale ja mitmuse nimetavale Ida-Harjumaal, Järvas ja Viru KeskMurdes
 • tüvi: tunnus liitub helilisele häälikule, tinglikult - ainsuse osastava tüvele või kolmeSilbilisele ainsuse omastava tüvele
 • Lüganuse:
  • [pienist] takkudest, niinist ~ niinedest, kapsadega,
 • hvi:
  • einadest, aastadel, inimesedel,
  • aste võib olla nõrk: põldude ~ põllude [ümbär], [paksust] lauwadest, pihadega [kleidid], ärjädel,
  • oskasid üle orude
  • määrasid üle magede [2]
 • Iisaku:
  • ernedega, mõttedest, vargadelle, takjadesse
 • Vaivara Kudruküla:
  • rüsädegä, verkkodel,
 • Vaivara Põlendiku:
  • rattadele,

-te

põhineb de-mitmuse omastaval

 • käänded: kõik mitmuse käänded pääle nimetava ja osastava
 • astmeVaheldus: aste on alati nõrk
 • tüvi: tunnus liitub s häälikule, tinglikult - ainsuse osastava tüvele
 • Lüganuse:
  • lammastel,
 • hvi:
  • nõgesettega ~ nõgestega,

-tte

põhineb de-mitmuse omastaval

 • käänded: kõik mitmuse käänded pääle nimetava ja osastava
 • astmeVaheldus: aste on vastuPidine ainsuse omastavale ja mitmuse nimetavale
 • tüvi: tunnus liitub (endisele) helitule häälikule (h, k, t), tinglikult - ainsuse osastava tüvele või kolmeSilbilisele ainsuse omastava tüvele
 • Lüganuse:
  • [tule] asemittel,
 • hvi:
  • jämädattest [puijest], obosettel,

-i

 • käänded: kõik mitmuse käänded pääle nimetava. XX s lõpul oli Jõhvis ja Vaivaras haruldane ning Iisakust pea kadunud
 • astmeVaheldus: aste on alati tugev nagu Kagu-Soome, Vadja, Alam-Lauga Isuri ja Tartu murde murrakuis
  • Lüganuse:
   • pitkist õlgist, [kasukkas] pihtul, tuorist laudust [tehtud], kõikkis kaivos [ei õle vali vesi], [sain] tagumisist jalgust [kinni], mustikkist, juurikkuist,
  • vanemas murdes aste oli samaSugune, kui samas ainsuse käändes
   • Kuusalu: hau,ul (haudadel ~ haual: hauda), [jäme,ist] palgist,
   • Viru-Nigula: [püksid] revil,
   • Vaivara: [endised asjad tulevad kaik] jälile,
   • Iisaku: rinnus [torgib], [käib] kannul,
 • tüvi: enamasti asendab tüve viimase täisHääliku: (mokkaga: mokkiga)
  • u+i > u [piergu: > *piergule]
  • o+i > o [orgo: > *orgost]
  • a+i > u [jalga: > *jalgul], kui eelmises silbis pole o, u, õ < *o


 • Viru-Nigula Koila ja Lahe külast leiab Mihkel Veske veel 1875 a:
  • kadakuile, karvuile, palkiile, villuile,
  • mujal oli juba: karvule, villule,
  • veel 1975.a võidi Oru külas kuulda: kaussi,ist,


liitMitmus

põhineb i-mitmuse omastaval

-(i)de

i+de mitmus on XX s KirdeRannikuMurdes kõige tavalisem (pääle Kuusalu ja Vaivara)

 • käänded: kõik mitmuse käänded pääle nimetava ja osastava
 • astmeVaheldus: aste on alati tugev
 • tüvi: enamasti asendab tüve viimase täisHääliku
 • Lüganuse:
  • luidest, neil aigudel, õlgist ~ õlgidest, mokkidega [lampp], märgide silmidega, kõrsidest, süsidegä, tütridelle, [leppä] kuoridega, kueridelle, [mere] äärides, lapsidega,
 • hvi:
  • [meije] omidel, nuaridel, naeludega, kõrvidega [müts], köisidega, [kõige] varsidega, aittudel, varbudest, metsidest ~ metstest, aknudel,
 • Iisaku:
  • luittega, sulgidest

-(i)tte

 • käänded: kõik mitmuse käänded pääle nimetava ja osastava
 • astmeVaheldus: aste on alati tugev
 • tüvi: tunnus liitub kolmandale silbile nagu värsiMõõdu mõjul, enamasti asendab tüve viimase täisHääliku
 • Lüganuse:
  • jänessittel, linnassittest,
 • hvi:
  • labiduttega, tienijuttel, vanamittele, [mitme] aigussittega,
 • Iisaku:
  • sulgidest

-(i)je

 • käänded: kõik mitmuse käänded pääle nimetava. (levinum Naissaare, Prangli, Kuusalu Kolga ja Kõnnu ning Lääne-Soome murrakuis)
 • astmeVaheldus: aste on alati tugev
 • tüvi: enamasti asendab tüve viimase täisHääliku
 • Lüganuse:
  • jäijegä [ühüs], [jakk laija varrukka] suijega, [üle jõgidest ja] merejest, luomi,ele ~ luomidele, [kadala] silmi,egä ~ silmidegä, alusiijega ~ alusiga (purjePaatidega), kannussiijega, [leib oli] aganuijega ~ aganuttega [puolest], lusikkuijega, lühemäijegä,
 • hvi:
  • kasukkuijega, varrukkuijetta,

ainsuse osastava lõpus pika esiSilbi järel d(a) [pääd > päile]

 • Lüganuse:
  • [siin] mail, niineppuist,
 • hvi:
  • muis mielis (hajaMeelne, arust ära),
 • Ranna- ja Ida-Vaivara:
  • [otra lähto] päile, [leibä] luisse [laskema], suuri luiga [ihmine],


ainsuse osastava lõpus rd(a), ld(a), nd(a) [nuord > nuori, (nuorile)]

 • Lüganuse:
  • üvis tuulis (hääs tujus), pienist vitsust, niinist,
 • hvi:
  • muis mielis (hajaMeelne, arust ära),
 • Ranna- ja Ida-Vaivara:
  • suuri silmigä [verkko], [kala lähtö] suurist silmist [läbi], lühükkäisi säärigä [sugad],


*n < *m-nimiSõnad [liigend > liikmi, (*liikemile)]

 • Lüganuse:
  • [tule] asemittel, võtmi, abemi, [kuuse] karbemmi (ebemeid),
 • hvi:
  • rede: redend :redemi (redeleid),
 • Vaivara:
  • liikmi, igemi, südämi,


 • Lüganuse:
  • tuld lõivad hobuse jalad
  • sädemida salu sääred; [3]
  • siis saab kiike kindaaida
  • aluslaud saab andeeida
  • päälis puu puna panimida; [4]


tu-omadusSõnad [savattund > savattumile]

(<*ttomi+)

 • Lüganuse:
  • [ajas suust vällä] üvitumi ja päivittumi (rääkis kõlvatut juttu),
 • Vaivara:
  • onnettomi, armottummi,


ainsuse osastava lõpus tt(a) [kätt > käsile]

 • Lüganuse:
  • [pada pandi] süsile, [pohla] varsist,
 • hvi:
  • [ilma] käsitta,
 • Iisaku:
  • [võttas asja] käsile, [istub] parsil,
 • Ranna- ja Ida-Vaivara:
  • puhti käsiga,


us-omadused [aigutt > aigussile]
 • aigus: aigut+t(a): aigusse (<*haikeδuδen)


 • Lüganuse:
  • aigussi,


 • Vaivara < Viru-Nigula:
  • tuul tal viigu terviksida
  • pilved pikkada igada
  • nii mitu tervist temale
  • mitu puud on põesassa [5]


(u)t-liide [lühütt > lühüvile] [6]

(nimetav) Soome: neitsyt (AluTaga: neitsi, Viru-Nigula: neitsit), kätkyt (Vaivara: kätkü ~ Aruküla:kätküt, Kuusalu omast: kätküve, Viru-Nigula omast: kätkii), olut (AluTaga: õlut, Vaivara & Kuusalu omast: oluve), kevät (AluTaga: kevät), veljyt (AluTaga: velvide+ni), immyt (AluTaga: imme), ohut, poiut (poju), kytkyt (Kudruküla:kütkü, Kuusalu omast: kütküve), lyhyt: lyhyttä: lyhyen,

 • Vaivara:
  • lühüt: lühüve: lühüvi (<*lühüδeitä = lühikesi), louna ~ loune,
 • Lüganuse:
  • lõuna ~ lõune (<*lõunat: *lõunaδen), õhta (õhtaγo),
 • Põhja-Kuusalu:
  • ehtut, luet: luode, koskut: koskuve ~ koskuttime ~ koskudi (kõvaksKülmunud riie, kuusekoor),


nud-keskSõna [ohtund = ohtunuda > *ohtunile, (*ohtuneile)]

osastav peaks olema +ne+i+ta > +neid

 • Lüganuse:
  • surni (*surne'eile),
 • Vaivara:
  • ussittani [erni],


mitmuse osastavat leian ainult Mulgi lauludest

 • Paistu:
  • idaneida erneida; [7]
 • Helme:
  • idanida erneeida
  • kasunida kaarusida; [8]
 • Viljandi:
  • idanuida erneida,
  • kasunuida kaerussida; [9]
 • Pilistvere:
  • kulunuida kopikiida; [10]
pika esiSilbiga e(da)-omadusSõnad [valgett > *valgile, valge'eile]

häälikuSääduslik tugeva astme ("omastava tüvi")+id(ä)

 • uhkeid, kergeid, valgeid (<*valgeδaita),
 • Lüganuse:
  • viegu tuuli terveeida
  • paju põõsas palveeida
  • nenda palju terveeida
  • kui on puida põõsaassa
  • siledaida sirgeeida
  • kõverida õigeeida [11]
 • Vaivara < Viru-Nigula:
  • mitu puud on põesassa
  • siledaida sirgeeida
  • kõveraida õigeeida [11]


üldistuv +d-lõputa +i

 • värski,
 • Vaivara:
  • kergi, sirgi, ahni,


e-nimiSõnad [riijett > *riidile, riide'eile]

kunagised *ek, *eh, *et-lõpulised ja koondelised tüved

 • Ranna- ja Ida-Vaivara:
  • pehmi ~ tümi sormiga,

häälikuSääduslik tugeva astme ("omastava tüvi")+id(ä)

 • uoneid,
 • Vaivara < Viru-Nigula:
  • tuul tal viigu terviksida
  • paju põesas palveeida [12]


üldistuv +d-lõputa +i

 • riidi,
 • Vaivara:
  • uoni,


ainsuse osastava lõpus st(a)

ainsuse omastava lõpus on se

 • kärbiss: kärbist: kärbisse (<*kärpiksen)
s-nimiSõnad [katust > *katussile]

juuksi [13],

 • Lüganuse:
  • metsissi, arjassi,
 • hvi:
  • nõgessi,
 • Iisaku:
  • orassi,
 • Vaivara:
  • voitlusi, jänüksi,

jagavus (juukseLahk), segavus (eelTaigen), kuulavus(e) [pudel] (kosjaPudel),

 • Lüganuse:
  • kogovuse [õhta] (pulma eelÕhtune sugulaste kogunemine), rabavus (rabandus), tikkavus (tikand),
 • hvi:
  • [võrgu] tabavus[e pulk] (võrguPaelutamise mõõt) [14],
 • Vaivara:
  • lubavus (lubadus), magavus (magamisPaik), [luomad on karja] maga,uksel, [haagi] vasta,us ~ vastus,
 • Jõelähtme:
  • mardavus ~ mardajus ~ mardaus,
 • Viru-Nigula:
  • [luomad on] sanavuses (nõiutud),
 • Kodavere:
  • [luomad on] sõnavusen (nõiutud),


us-omadused [aigutt > *aigussile]
 • julgussi, *tervissi, *rumalusi,
 • Lüganuse:
  • aigussi,


 • Lüganuse:
  • kaŋŋutt [täis], [ärgä tehkä] kuerutt ~ kuerust, [omajagu] uhkutt,
  • lähate lakkaje magama
  • oma tervit rikkumaie [15]
  • mina laulan ullutani
  • loetan rumalutani
  • peksan kielta pienutani [16]


ne-sõnad [ovost > obosi, (obosile)] [13]
 • Lüganuse:
  • vaisil päivil (viletsalt) [kasvavad], [sain] tagumisist jalgust [kinni],
 • Ranna- ja Ida-Vaivara:
  • pahhost ihmisist, lühükkäisi säärigä [sugad],


naisi, vaisi, inimisi, obusi, sulasi, linasi, punasi, villasi, suolasi, ennevanasi, vanu,aigasi,

 • Lüganuse:
  • obosi, tõsi (teisi), verisi, [mõne] sugusi juhtumisi, [peigome] puolisi pulmalisi, piergosi ja juurisi [korvisi], esimesi ~ esimeisi,
 • hvi:
  • [jala] alusi, labasi, [sõda] aeksi, ruuttulisi, karjatsi, omaksi, [lina] talgusi,
 • Iisaku:
  • vigasi, kuldasi,
 • Vaivara:
  • esimisi, veneläisi,


ainsuse omastava lõpus pole se [kinnast: kinda > *kindile, kinda'aile] [17]

 • Lüganuse:
  • tuorist laudust [tehtud],
 • Ranna- ja Ida-Vaivara:
  • roikkist [aida], puhti käsiga,


häälikuSääduslik

 • ambaid, kangaid, rikkaid,
 • Lüganuse:
  • mättäid,
 • Iisaku:
  • paljaid,


üldistuv +i [kinnas: kinda > kindi]

 • erni,
 • Lüganuse:
  • tuori,
 • Vaivara:
  • kirvi (kirveid), porsi, puhti,
  • u: kindo,ainsuse osastava lõpus täisHäälik

keskVõrre [jämedamba > jämedamile]

aste on samaSugune, kui samas ainsuse käändes

 • Lüganuse:
  • [ilma] vanemitta,
 • hvi:
  • mõlemil [õhta], suuremil [pühadel],
 • Ranna- ja Ida-Vaivara:
  • suuremist aganost,


osastava lõpp on ka keskVõrde mb+i-tunnuse järelt kadunud nii kui Viru KeskMurdes

 • Kadrina:
  • kollasembi,
 • Lüganuse:
  • mustemi, paremi, jämedambi,
 • hvi:
  • vaisemi, jämädimmi,
 • Vaivara:
  • pienembi, üvimbi (paremaid), madalambi,


ä, e, i, ü tüve puhul +i [kivi: (ains om) kive: (ains os) kive(dä) > kivile]

 • Lüganuse:
  • üvis tuulis (hääs tujus), pienist vitsust, pitkist õlgist, [sülgis] silmile, neist kuuskist [ei tulegi metsa], kõikkis kaivos [ei õle vali vesi], [pimedäs] päivis (kinniSilmi), vaisil päivil (viletsalt) [kasvavad],
 • hvi:
  • lehmile, [kari on] pikkil päävil (käib karjas ilma lõunaVaheta), pimedil päivil ~ pimedis päivis (pimedast peast),
 • Iisaku:
  • põlvist [saadik], [sidus kütke] sarvi,
 • Ranna- ja Ida-Vaivara:
  • linnost [kieretti kuonal], pehmi ~ tümi sormiga, suuri silmigä [verkko], [kala lähtö] suurist silmist [läbi],


 1. ä: pesi, metsi, lehmi, ärgi, päivi, leibi, eini, pikki, silmi,
 2. e: kivi, lehti, sulgi, taimi, räimi, kitsi, kaski, tähti,
 3. i: kotti, palkki,
 4. ü: Kuusalu: [nuoda] peri, käbü, hüvi, tükkü; Haljala Selja: mändi, pütti, sängi,
 • Lüganuse:
  • siibi (tiibu), jälgi, [tõisi] partti, lipl: liple: lipli,
 • Iisaku:
  • küpsi,
 • Vaivara:
  • augi, [omi] pöksü,
 • Vaivara Kudruküla:
  • rüssi, anni (hanesid), jokke (jõgesid),
 • Viru-Nigula:
  • kengi, kehvi, ivi,
 • Kuusalu:
  • [nuoda] peri,


kolmanda silbi järel [kibe(dä): > *kibedile]
 • Lüganuse:
  • eläji, kibedi, mädäni,
 • hvi:
  • pimedi,
 • Vaivara:
  • verävi,
 • Vaivara +jä-liide:
  • u: tienijö,
 • Lüganuse:
  • sihin linna sirmi alta
  • linn aga laia lippusida
  • toredida tornisida [18]
  • viegu tuuli terveeida
  • paju põõsas palveeida
  • nenda palju terveeida
  • kui on puida põõsaassa
  • siledaida sirgeeida
  • kõverida õigeeida [19]
 • Vaivara < Viru-Nigula:
  • leidsin oma ella venna
  • õbedida ostamasta
  • kuldasida lunastamasta
  • vaskesiida vahetamasta
  • tinasida tiherdamasta [20]


 • Lüganuse:
  • küll on vaisel lüöjuida
  • lüöjuida lükkajuida
  • tõukajuida tõmmajuida [21]


a tüved

eelmises silbis on o, u, õ < *o [muna: > *munile]
 • Lüganuse:
  • mustikkist,
 • hvi:
  • [mis sa muiguttad] neist mokkist, [kuuse] õksist,
 • Iisaku:
  • kõrvis (kõrvades),
 • Ranna- ja Ida-Vaivara:
  • omist poigist,


 • muni, nugi, ubi, poigi, luomi, kuivi, pulkki, sukki, musti, pulmi, kuormi,
 • Lüganuse:
  • õksi, kõrvi, kõvi, pohli, lubi, õuni,
 • hvi:
  • õtri ~ õdri, õksi, mokki,
 • Iisaku:
  • kõrvi,
 • Vaivara:
  • omi, sorsi (parte), rotad: rotti,
 • Viru-Nigula:
  • servi,


aga ka

 • Vaivara:
  • vendi, orjo,
 • Vaivara Kudruküla:
  • munni,
 • Lüganuse:
  • lõngi, põtri,
 • hvi:
  • lõugi,


eelmises silbis pole o, u, õ < *o [jalga(da): > *jalgule]
 • Lüganuse:
  • pienist vitsust, [kasukkas] pihtul, tuorist laudust [tehtud], puomvillust, [sain] tagumisist jalgust [kinni], [kasejuustu] kannikkulle [tetreleibä reisidelle] (kõneKäänd),
 • hvi:
  • [tuomikka] vitsust, paksust laudust, raudutta, juurikkuist,
 • Iisaku:
  • [jäi] jalgu, jalgust [vigane], [valu lei] rindu,
 • Ranna- ja Ida-Vaivara:
  • linnost [kieretti kuonal], [sai] velgost [lahti], suuremist aganost, pahhost ihmisist,


kalu, vanu, sigu, linu, nahku, villu, asju, jalgu, marju, patju, latvu, laudu, kaulu, piigu, raudu,

 • Iisaku:
  • sõpru, põtru, sõnu,
 • Vaivara:
  • laudo, atro, piigo, ilmo, tilkko, aabo ~ aabu, rihmo, naulu, kalo, paho,
 • Vaivara Kudruküla:
  • kallo, pahho, pihho (? õuesid), vanno,
 • Kuusalu:
  • vendu,
 • Viru-Nigula:
  • piirdu (kanga sugasid),


aga ka

 • Lüganuse:
  • õtsu, õhju,


 • Lüganuse:
  • ei mind tohi Toomas lüia
  • Jaan ei jalguda osata [22]
  • et neid saksuja sureksi [23]
 • Vaivara < Viru-Nigula:
  • tuul tal viigu terviksida
  • suitsu soojuda sõnuda [24]


kolmanda silbi järel
(+sa, +la, +va, +eda ... >) i [lattikka: > *lattikkile]
 • Lüganuse:
  • mustikkist,


 • Lüganuse:
  • kelle sa kivi noppid
  • kelle sa kogud kadikida
  • kelle raiud rannapada? [25]
 • hvi:
  • söö sina sisse sittikida [26]


 • ilusi, jumali, madali, sibuli,
 • Lüganuse:
  • viletsi [päivi], jõvikki, mustikki,
 • hvi:
  • agani,
 • Vaivara:
  • ilosi, kadedi [inimisi], uodavi, ohakki, ausi, armsi, oeli (õelaid),


(+ja, +kka, +na ... >) u [lattikka: > *lattikkule]
 • Lüganuse:
  • aganu, põrandu, masinu, udaru, umalu, kaalikku,
 • Vaivara:
  • omenu (õunu), laulajo, allikko, elokko, mantsikko, aasto, joukko (jõhvikaid),
 • Vaivara:
  • kas meri kaluje annab
  • sügav hauda ahvenida
  • jõgi laia latikuda [27]
  • miks sa meile seda ei räägint
  • et sull palju paljakuda [28]
  • hulkusin uba külassa
  • käisin mee käbi talossa
  • umaluija ostamassa
  • villuja vahetamassa [29]


(+ja, +kka, +la ... >) uid, aid, eid [lattikka: > *lattikkuile]

nagu värsiMõõdu mõjul

 • Lüganuse:
  • juurikkuist, tegijuile,
 • hvi:
  • juurikkuist,


naaberMurrete ja muude (+kku, +kko ... >) liidete mõjul

 • õstajaid, andajaid, madalaid, munakkaid,
 • Lüganuse:
  • aldijuid, kirjajuid (kerjusi), lusikkuid ~ lusikkaid, mansikkuid ~ mansikkaid, murakkuid ~ murakkaid, mustikkeid ~ mustikkuid, riisikkeid, elokkuid, korralikkuid,
 • hvi:
  • ahvenaid, noppijaid,
  • lusikkuid, mustikkuid, tulijuid,
 • Iisaku:
  • rumalaid,
 • Lääne-Vaivara:
  • munakkuid,


 • Lüganuse:
  • küll on vaisel lüöjuida
  • lüöjuida lükkajuida
  • tõukajuida tõmmajuida [21]
  • umaluida õtsimassa
  • villuja vahestamassa [30]
 • hvi:
  • ei mind murra mullikuida [31]


u, o tüve puhul u, o [piergu: > *piergule]

 • Lüganuse:
  • kõikkis kaivos [ei õle vali vesi],
 • hvi:
  • paksust laudust,


 • jahu, lindu, laulu, võrkku,
 • Lüganuse:
  • [kapsa] lohko, paarmu (parme), [aava] pakku, [jõe] silmu, virsu (viiske),
 • hvi:
  • luisku,
  • üksikku [tükküsi],
 • Vaivara:
  • aro (rehasid), kirppu, tütrikko,
 • Vaivara Kudruküla:
  • krappo (vähke), matto, pappu (ube),


astmeVaheldus

 1. mitmuse osastav on alati tugevas astmes.
 2. mitmuse nimetava ja ainsuse omastava aste on vastuPidine ainsuse osastavale.


viited ja märkused

 1. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 165
 2. H II 8, 146/63 < Jõhvi khk., Päite v. - Paulus Paurmann < Leeno Uppus, 65 a. (1889) "pulmalaul"
 3. H, R 3, 469 (1) < Lüganuse khk. - A. Leithammel (1888) "Oleks + Tore sõit"
 4. H II 1, 188 (276) < Jõhvi khk., Järve k. - M. Ostrow & O. Kallas < Tiiu Juhkow, 55 a. (1888) "Kiige kidisemine"
 5. H II 7, 191/2 (76) < Vaivara khk., Samokrassi k. < Viru-Nigula khk., Lontova k. - H. Masing < Marie Liisabet Wälja, s. 1819. a. (1889) "Kaasa kaugel"
 6. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 84, 62
 7. H II 68, 421/2 (57) < Paistu khk., Holstre v. - J. Rekand < Kadri Lepp, u. 58 a. (1898 (kogutud), 1902 (saadetud)) "Mees leinab, kuni hauda kaevatakse + Poistest pole puudu"
 8. H III 20, 50/2 (29) < Helme khk., Koorküla v.
 9. H II 43, 284 (29) < Viljandi khk. - H. Koppel (1884) "Noored mehed"
 10. H II 26, 884/5 (26) < Pilistvere khk., Kabala v. - Hans Lindeberg (1889) Vaese vana hobu + omalooming "Vaene hobu"
 11. 11,0 11,1 H II 7, 129/31 (25) < Vaivara khk., Samokrassi k. < Viru-Nigula khk., Lontova k. - H. Masing < Marie Liisabet Wälja, s. 1819. a. (1889) "Juured kokku + Tamm + Venna otsija"
 12. H II 7, 191/2 (76) < Vaivara khk., Samokrassi k. < Viru-Nigula khk., Lontova k. - H. Masing < Marie Liisabet Wälja, s. 1819. a. (1889) "Kaasa kaugel"
 13. 13,0 13,1 "Petit atlas des parlers estoniens, Väike eesti murdeatlas" / Andrus Saareste kaart 92
 14. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 62
 15. H II 3, 630/2 (220) < Lüganuse khk., Uuemõisa k. - H. Prants < Juula Kaabur (1890) "Ema haual"
 16. H II 3, 637 (238) < Lüganuse khk., Uuemõisa k. - H. Prants < Juula Kaabur (1890) "Laulu võim"
 17. "Petit atlas des parlers estoniens, Väike eesti murdeatlas" / Andrus Saareste kaart 48, 91, 93
 18. H II 1, 594/6 (772) < Lüganuse khk., Saka k. - M. Ostrow & O. Kallas < Mihkel Peeterson, 55 a. (1888) "Poiste tundmata saatus + Mõõga ihumine"
 19. H II 7, 129/31 (25) < Vaivara khk., Samokrassi k. < Viru-Nigula khk., Lontova k. - H. Masing < Marie Liisabet Wälja, s. 1819. a. (1889) "Juured kokku + Tamm + Venna otsija"
 20. H II 3, 602/3 (140) < Lüganuse khk., Lüganuse k. - H. Prants < Warese Maarja (1890) "Kaasa kaugel + Ei tohi laulda + Laulu võim"
 21. 21,0 21,1 H II 1, 606 (784) < Lüganuse khk., Aidu k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisa Kriisa (1888) "Ema haual"
 22. H II 3, 637 (237) < Lüganuse khk., Uuemõisa k. - H. Prants < Juula Kaabur (1890) "Lesenaise kaebus"
 23. H II 3, 641 (250) < Lüganuse khk., Aa rand - H. Prants < Kure eit (1890)
 24. H II 7, 191/2 (76) < Vaivara khk., Samokrassi k. < Viru-Nigula khk., Lontova k. - H. Masing < Marie Liisabet Wälja, s. 1819. a. (1889) "Kaasa kaugel"
 25. H III 12, 138 (17) < Lüganuse khk. - J. Thomson (1893) "Nuttev vend"
 26. H II 1, 175 (246) < Jõhvi khk., Pühajõe < Voka - M. Ostrow & O. Kallas < Mari Eljas, 67 a. (1888) "Oma ja võõrasema ootavad koju"
 27. H III 1, 109 (1) < Vaivara khk. - Nikolai Heek (1889) "Mereääre kündmine"
 28. H II 37, 96/8 (3) < Vaivara khk. - Hermann Hendel (1892) "pulmalaul"
 29. H III 1, 18/22 (1) < Vaivara khk., Väike-Soldina v. - Helene Kasikow (1888) "Sõja l"
 30. H II 1, 430 (596) < Jõhvi khk., Kurtna v., Aidu t. - M. Ostrow & O. Kallas < Mari Maater (Vedu Mari), 66 a. (1888) "Lunastatav neiu"
 31. H II 1, 377 (535) < Jõhvi khk., Kurtna k. - M. Ostrow & O. Kallas < Hans Tiismus, 60 a. (1888) "Võta naine, muidu narrib tüdrukuid"

No comments:

Post a Comment