Wednesday, January 22, 2014

kaasHääliko muutused

kaasHääliku muutusi [1]

kaasHääliku vaheldus murrakuti

sõna algul [2]

t ~ h [3] [ternepiim]

 • erne[piim],
 • hvi:
  • ternepiim,


t ~ s [3] [siived, törgöttämä]

 • siib: siived (uuem: tiib: tiivad),
 • tilkk: tilkkuma: tilguttamma,
 • Vaivara:
  • siipe (tiib), sörgöttämmä ~ törgöttämä (hobu sörk),


t ~ k [3] [tihulaiset, kohlettamma]

 • kilgastand [piim],
 • tihud (kihulased), tohlettamma,
 • Lüganuse:
  • tilgastand, kikkerbierid, kohlettamma,
 • Iisaku:
  • tilgastand, kikkerbärid ~ tikkerbärid,
 • Vaivara:
  • kikkerberi [marjad], kohlos ~ tohlus (pikaldane inimene),
 • Vaivara Udria:
  • kihu ~ tihu, kihulaine ~ tihulaine,
 • Vaivara Kudruküla:
  • tihujaiset,
 • Viru-Nigula:
  • kihud ~ tihulaised,


t ~ n [2] [nuust, nukkuma]

 • nukkastamma, nukkuma (uuem: tukkuma), [lina] nuust, nuustik ~ tuust,
 • Viru-Nigula:
  • [kuhja] nipp ~ tipp,


p ~ m [3] [muttukkad, pullit]

 • muttukkad, (vee, õhu) pullit,
 • Vaivara:
  • mudukka(ine) ~ pudukka, pullu (mull, vull; ka Viru-Nigulas),


sp, st, sk > p, t, k [4] [tarssi, koud]

 • teng (masti pikendus), koud(i) (purje soot),
 • Lüganuse:
  • tarssi (vanem, töödeJuhataja, Vene)
 • hvi:
  • trammil (pingul, Saksa),
 • Vaivara:
  • stengid, skoudi,


kl, kr, pl, tr ... ühendid [3] [5] [klamined, lehko]

püsivad Põhja- ja Ida-Eesti, Edela-Soome, Lääne ja Lõuna-Häme, Ingeri ja Isuri murrakuis

 • Lüganuse:
  • klamined (asjad, rupskid), krants (pärg), kresla (ree laiendusRaam), pleispulkk (pliiats), pliitta, praavima (paranema, Vene, Vadja), triikki [täis],
 • Vaivara:
  • kleima (märk, tähis, Soome: leima), krabu (vähk),


isikuti kaob algusHäälik

 • lett (palmik), lettima (palmitsema, Vene, Vadja), lehko (panema),
 • Lüganuse:
 • [metsa] varttal,
 • Vaivara:
  • robikunda,


sõnuti lisandub algusHäälik

 • trull, trullima, ragu: raud (harva: pragu: praud, Soome: rako),
 • Lüganuse, Jõhvi, Viru-Nigula:
  • trosin (tosin),
 • Lääne-Vaivara, Iisaku:
  • kronkk,
 • Vaivara, Viru-Nigula, Jõelähtme:
  • rulli ~ rull, rullima,


v püsib sõna algul [6] [võttama, volviaukk]

 • võttama, tänä-vu, olviaukk,
 • Lüganuse:
  • tänävuode ~ tänävode [õli üä vilja vuos], (uuem) volviaukk,
 • Vaivara Kudruküla:
  • ottama ~ vottama: odan ~ ottan, tänä vuo,
 • Vaivara Udria:
  • [vilja] uosi (aasta; saak),
 • Kuusalu:
  • tänävuodised (tänavused), vuoslugu (aasta arv),
 • Kodavere:
  • tänä(v)uade,
 • Põhja-TartuMaa:
  • tänavode ~ tänavade ~ tänadu,


täisHääliku järel *uh, *üh > v [7] [rahused, javattamma]

see IdaMurde ja VadjaPärane muutus levib ainult Haljala Selja, Viru-Nigula, Lüganuse, Jõhvi, Iisaku ja Lääne-Vaivara murrakuis.

 • javattamma,
 • Lüganuse:
  • [sava] jõved, jõvikked,
 • hvi:
  • javan (jahvatan), Jõvi,
 • Vaivara:
  • Jovi (Jõhvi), joviged ~ jovikkad,


h kostub sõnus:

 • jahu, viuhka (kihv),
 • Vaivara Kudruküla:
  • (Isuri:) jauhhot, köühhä (kehv, Soome: köyhä),
 • Lüganuse, Jõhvi:
  • rahud (näärmed),
 • Lüganuse, Vaivara Udria:
  • rahused ~ rahudid,
 • Vaivara Kudruküla:
  • rauhiaine: rahuja(i)sed,
 • Haljala Lahe:
  • [kaula] rahvaset,
 • Soome:
  • rauhiainen, rauhasimet,

täisHääliku järel uv > u [8] [auvutta, põvves]

 • au, aus,
 • Lüganuse:
  • auvutta ~ autta [inimine], õuv ~ õvve: õuve ~ õuwe: õvves, põuv: põvve ~ põuwe: põvves,
 • hvi:
  • õvv ~ õuve ~ õvve: (sis) õuvve, (sis) põuve,
 • Iisaku:
  • õuv: (sis) õuve, põvves,
 • Vaivara:
  • neu ~ nou ~ neuvo, (Eesti laen:) liokkene ~ löükkäine (oma sõna: kiur), (nim) ouwe ~ ovve: (sis) ouwe ~ ouvve ~ ovve, (nim om) pouwe ~ povve,
 • Viru-Nigula:
  • touttama: toudan (<*toivot-),
 • Vadja:
  • põvvi, õvvi,
 • IdaMurde:
  • põvv: põvve, õvv: õvve,

v täisHäälikute vahel [6] [üä ~ üvä]

 • suvi, suviline, savine, tuvikkene, üvä, üöveldämmä, (puu, aeru, viljaVihu) tüvi, kaivama, kaivo, päiv: päivä, leisikk (kaalu ühik),
 • Lüganuse:
  • üä ~ üa (KeskMurde: ia), üväst ~ üäst, üvis [tuulis] (hüvas tujus), tüü, tüvitsimmed (koodi pekstud vili), [iga] päi, üöldamma, üölbenkk, üölbakk, kruuv: kruuvi, kruvima,
 • hvi:
  • kruuv: kruvvi, kruu: kruuwi,
 • Iisaku:
  • tui, sui, krui,
 • Vaivara:
  • tuvikkaine, (a nim) kruuvi: kruvvid, kruubenkki, kruuvima, [suola] tüvikko, leiviska,
 • Vaivara Mustajõe:
  • tuikkene, sui, tüügas, leisikka,
 • Viru-Nigula:
  • [vitsa] tüvikkas (harva: tüügas), tüvi,alused (koodi pekstud vili, ka Haljalas ja Põhja-Rakveres), päi (päikene, päev),
 • Lüganuse:
  • kas kajus vesi kadala [9]


*ävi > äi [8] [kävijä ~ vävi]

 • käimä, püü, väi[mies],
 • Lüganuse:
  • [kodo] kävijä,
 • Vaivara Mustajõe:
  • tuikkene, sui, tüügas,
 • Kuusalu:
  • käümä: [nämäd] käüwäd: [ma] kävin, [kodo]väü, üä (iva <*jüvä),
 • Soome:
  • vävy (väi),
 • Lüganuse:
  • ju kipub küü obune
  • vävi täkku väänab peada
  • äia sälgu säeb sääri [10]


kaasHääliku järel vo, va, vi, vü ... [11] [arvoline, külimitt]

püsib ka Viru KeskMurdes ja IdaMurdes

 • karva, karvane (harva: karune), kasvama, kasvandane (kasvaja), külv, külvämä, sarikkad, talv, ulluma, [tuul] ullub, valvama, [maja] salvama (palkHoone seinu üles raiuma), salvuss: [maja on] salvusses (seinad püsti ilma sarikata)
 • aruldane,
 • Lüganuse:
  • arv: [ei saa] arvo, arvoline (arukas), [roho] kasv, [jõudusa] kasvuga ~ kasuga, [üvä] põlv, põline [vana], kilmitt: kilmittu,
 • hvi:
  • kasu [kinni jäänd], [minu] kasvu [ajal], külimitt ~ kilmitt: kilmittu,
 • Iisaku:
  • kasv, [veikke] kasuga, [männi] kasud, külima, tali, külimitt,
 • Vaivara:
  • arvo: [ilma] arvotta, arvuline (haruldane), [saap paĺlo] kasvo (tulu), kasvoline [asja] (kasulik), kasvandaine (kasvaja), [üvä] polvi ~ polve ~ poli, talvi, ulvoma ~ ulvuma, kilmitto,
 • Vaivara Mustajõe:
  • külima, [kuldane] poli, tali, külimitt ~ kilumitt,
 • Kuusalu:
  • sarvikkad (sarikad), hulvuma, valattamma (vaatama, Kõnnu rannas),

m ~ v [12] [riimsuol]

 • riimsuol (Kuusalus harva: riivsuol),
 • Lüganuse, Jõhvi, Iisaku, IdaMurde, Vadja, Viru-Nigula ja Lääne-Vaivara murrakuis:
  • näväd ~ nämäd


mm > mb [13] [onnettumba, ramuttumbi]

keskVõrde mõjul


nd > mb [14] [kihlatumba, ostetumba]

keskVõrde mõjul

 • Haljala:
  • ärge keelge kihlatumba
  • ärge hoidge ostetumba [15]

~ veetuda


kaasHääliku järel hj > h [16] [kahatsemma, tühendämmä]

 • kahatsemma, ohelikk, tühendämmä,
 • Viru-Nigula:
  • lahendab (lahjendab),
 • Kuusalu:
  • kahjatsema,kaasHääliku järel ja, ju ... > i [16] [kõsima, torima]

 • Lüganuse, Jõhvi:
  • kõsima (<*kosjama),
 • Kuusalu:
  • torjuma ~ torima,


pärast lõpu kadu ja, ju ... > i [17] [pali, lahi]

 • vili: vilja, puri: purje, ahi: ahju, lahi: lahja, kahi: kahju, tühi: tühja, asti: astja, kiri: kirju, veli: velje, pali: palju [18],
 • Lüganuse:
  • tühü, mõrsi (mõrsja),
 • Vaivara:
  • (nim, om) aste (astja), (nim) kirju ~ kirjo, paljo ~ paĺlo,
 • Vaivara Kudruküla:
  • (om) velja ~ veĺla,


sja > ssa [16] [kõsses ~ kõsjas]

 • Lüganuse:
  • kõsjas,
 • hvi:
  • kõssed (<*kosjad), kõsses [käimine],
 • Vaivara:
  • kosi [menemä],
 • Vaivara Kudruküla:
  • [kävi] kossis, [mäni] kossi,
 • Vaivara Udria:
  • [tulo] kosjo, kosjo [viinad],
 • Soome:
  • käydä kosissa,


 • Iisaku:
  • läksin Kõrbe kõssemaie [19]
  • ei neid kuulu kõssetama [20]
  • kuhu neid kõiki kõssetasse [21]


lj, rj püsib [16] [iljane, suljud]

nagu Põhja-Eesti IdaMurdes (KeskMurde lj > ll ~ jl),

 • Lüganuse:
  • [kala] suljud (rapped), iljane, karjane,
 • Vaivara:
  • viljakkas,


KeskMurde mõjul (ka Vadja keeles)

 • Lüganuse:
  • vällä,
 • hvi:
  • vällä(je) (ära),
 • Lüganuse, Jõhvi:
  • [tasa] illukkeste,
 • Vaivara:
  • välläs, pallas,


lg, rg > l, r; lj, rj esiSilbi eesVokaali järel [külge: küle ~ külje]

Ida-Vaivara, Kuusalu Kolga-Kõnnu, Kagu-Häme, Tütarsaare, Ida-Soome, Ingeri ja Isuri murrakuis

 • Lüganuse, Viru-Nigula:
  • järestikku,
 • Ida-Vaivara:
  • jäled, külge: küles, selgä: seläs, nälgä: näläs, nälüttämmä, sülge: sülegä, [ratta] telge: tele, järestikko, säre [kala], (saav k) märäst,

mujal tavaliselt lj, rj nagu Edela-Soome ja Eesti keeles.


l ~ r [22] [märestämmä, elä]

 • korttel: kortteli, kärnel ~kärnäl, Siulikk (Sõela tähtKuju),
 • Lüganuse:
  • märestämmä (mäletsema), elä ~ älä: älgä (ära: ärge),
 • Vaivara:
  • märetsemmä, Siurikk,
 • Ida-Vaivara:
  • älä: älgä (ära: ärge),
 • Soome:
  • märehtiä, elä ~ älä: älkää (ära: ärge),
 • Kuusalu:
  • nure ~ nule: nureja (hale, nukker),


ll(s) > ld(s), r(s) > rd(s), n(s) > nd(s), mm> mb [23] [muldune, lentsi, samble]

 • muldune [aasta], villane,
 • hvi:
  • [kiele] pääldine,
 • Iisaku:
  • saldima: sallin,
 • Vaivara:
  • vildane,


 • Haljala:
  • kuersi (kootava võrgu raskusViht, Jõelähtme: kuertsi ~ kuetsi), kalsi ~ kalts (võrgu kudumise lauake, Keila: kalasi)


 • Lüganuse, Jõhvi [24]:
  • mantsikkas ~ mansikkas,
 • Vaivara:
  • kündsittama ~ künsittama (küünistama), mantsikka ~ mansikka,
 • Vaivara Kudruküla:
  • künds: küüned ~ künned: küünt,


 • Lüganuse [25]:
  • ans ~ ants ~ andas, künts,
 • hvi:
  • lendi ~ lensi ~ lentsi,


 • Lüganuse [23]:
  • kammer: kambri, sammel: samle ~ samble, (mit os) sambli, piendlane (peene võitu, Vaivara: piendlaine)
 • hvi:
  • kainal: kaindla,
 • Vaivara:
  • kämmel: kämble, vaindlaine,


alva > ala [22] [valattamma]

 • Põhja-Kuusalu:
  • valattamma (vaatama <*valvat+),


lühikese ja pika hääliku vaheldus

võib tekkida rõhutamisestki


ll ~ l [22] [tallitta,ea, süülis]

 • mullikka, pallistamma: pallistus (Soome: pallistaa: palle), tallittamma, talluttamma (talutama), (nim) süüli: süülis (süles, Avinurme, Põhja-Torma: süül: süüle: (sis) süüle), tellinged, tiiliskived (tellised, Soome: tiili),
 • hvi:
  • sülles: süllega,
 • Iisaku:
  • sülletäis, telinged,
 • Vaivara, Lüganuse:
  • [valla] tallitta,ea (vallaVanem),
 • Vaivara:
  • taluttamma,


rr ~ r [26] [kärro, müräständ]

 • sadagõrikk (mäletseja kordmagu), kärru, kärruttamma, marraskille, varrugad ~ varrukkad,
 • Lüganuse:
  • kuoruttama, kärro ~ kärru ~ kärr, kärrottamma (Soome: kärry), [on] mar(r)askil, [lein] maraskille,
 • hvi:
  • korruttamma,
 • Iisaku:
  • koruttab [lõnga], kärr, müräständ (hapuks läinud),
 • Vaivara:
  • korruttamma, sadagorrikku (mäletseja kordmagu),
 • Vaivara Mustajõe:
  • varukkad,


nn ~ n [27] [lännikk, tännittämmä]

 • unnikk, tännittämmä, tunnistamma, sõnnikk, seni, kuni,
 • Iisaku:
  • lännikk, kunni,
 • Vaivara:
  • unnikko, kannikka(s), sonnikk,


m ~ mm [13] [samu ~ õmmette]

nagu Soome, Vadja, Viru KeskMurde ja Eesti IdaMurde murrakuis

 • ramu, ramus, ramuttu (väeti), ramuttumma, (nim om) samu (samm), emiss, tõmu,
 • Lüganuse:
  • ramukkas (suure jõuga), [eina] ämm: ämmot ~ ämmät (väike kuhi),
 • hvi:
  • [eina] ämud (väike kuhi),
 • Iisaku:
  • tõmukkas, [eina] ämu (väike kuhi),
 • Vaivara:
  • ramo, ramos, samoma (Soome: samota), [eina] ämud (väike kuhi),
 • ammett, kummardamma, õmmette (aga: oma), omme ommikku [28],
 • Lüganuse:
  • [lasep] kummargalli, [sie] sammane, [ninda] sammatte,
 • hvi:
  • õmette,
 • Vaivara:
  • kummargille, ümmärguine ~ ümmerguine ~ ümmergäine (Vadja: ümmerkäinä), ommette(gi),
 • Vaivara Kudruküla:
  • uome uomikko,
 • Kuusalu:
  • huomigull,


lause rõhu ja kiiruse mõjul

 • Lüganuse:
  • kuuskümmend ~ kuuskümend,
 • hvi:
  • kaheksagümmend ~ kaheksagümend, üheksagümmend ~üheksagümend,


viited ja märkused

 1. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 135
 2. 2,0 2,1 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 44
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 45
 4. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 46
 5. "Petit atlas des parlers estoniens, Väike eesti murdeatlas", Andrus Saareste kaart 49,
 6. 6,0 6,1 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 99
 7. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 115
 8. 8,0 8,1 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 100
 9. H II 1, 612/3 (792) < Lüganuse khk., Aidu k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisa Kriisa (1888) "Venepuu + Peapiiraja"
 10. H II 1, 453/4 (616) < Jõhvi khk., Kurtna v., Räätsma t. < Illuka v. - M. Ostrow & O. Kallas < Kadri Mölder, 60 a. (1888) "pulmalaul"
 11. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 101
 12. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 91
 13. 13,0 13,1 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 92
 14. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 185
 15. H IV 1, 165/6 (106) < Haljala khk., Kandle v. - K. Leetberg (1888) pl
 16. 16,0 16,1 16,2 16,3 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 97
 17. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 98
 18. "Petit atlas des parlers estoniens, Väike eesti murdeatlas", Andrus Saareste kaart 86,
 19. H II 1, 536 (703) < Iisaku khk., Kurtna v., Sootaga k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisu Põdram, 72 a. (1888) "Polnud pulmariideid"
 20. H II 1, 544/5 (711) < Iisaku khk., Kurtna v., Sootaga k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisu Põdram, 72 a. (1888) "Vanatüdruku pilge"
 21. H II 1, 546 (713) < Iisaku khk., Kurtna v., Sootaga k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisu Põdram, 72 a. (1888) "Hea ja joodik mees"
 22. 22,0 22,1 22,2 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 95
 23. 23,0 23,1 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 50
 24. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 89
 25. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 245
 26. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 96
 27. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 90
 28. "Petit atlas des parlers estoniens, Väike eesti murdeatlas", Andrus Saareste kaart 37,

No comments:

Post a Comment