Friday, January 17, 2014

saav

saav (mildisest ~ mildisess ~ mildisesta ~ mildisessa ~ mildiseksa ~ mildiseksi) [1]

tunnus

Ida-Eestis (Viru KeskMurdest SetuMaani [2]) on tarvitusel

ks-lõpu asemel seestÜtleva st-lõpp [tuli siije nädäläst]

 • Lüganuse:
  • [jäi] ahtrast, [kui] surrest [sai], [tegiväd] sõnast (leppisid kokku),
 • Iisaku:
  • [läks] ullust,
 • Vaivara:
  • [tuli siije] ühest nädäläst,


ks-lõpu asemel võis varem olla tarvitusel ss-lõpp [lähvad appus]

 • Lüganuse:
  • viimast ~ viimäs,
  • 1982.a Rääsa: puruss, laijemass,
 • Vaivara Udria:
  • [siened lähvad] appus,


laulus on tarvitusel sta, st, ssa, ksa, ksi-lõpp [saab lõikus lõigetusta]

tähendus

öeldisTäiteMäärus [jäivad vanast piiast]

olevas või saavas käändes öeldisTäiteMäärus ütleb milliseks muutus või muutub alus või sihitis (nagu ajaMääruslikus lauseLühendis)

 • Viru-Nigula [3]:
  • jäivad vanast piiast
 • Kuusalu:
  • olutt oli tarbeks
 • Jõelähtme:
  • ei old lapsi enamaks kui sie kasulaps
 • Soome:
  • hän teki sen valmiiksi - ta tegi selle valmis
  • se tulee valmiiksi - see saab valmis
  • tie tehtiin liian leveä - tee tehti (juba algul) liiga lai
  • tie tehtiin liian leveäksi - tee tehti (paranduse käigus) liiga laiaks
 • seisund tõlgitakse omastava, nimetava või alaltÜtlevaga:
  • elävänä mä en antaudu vangiksenne - elusalt teie vangi ma end ei anna
 • öeldisTäiteMäärus ei tarvitse ühilduda põhiSõna arvuga:
  • vie kengät korjattavaksi - vii kingad parandada

olekuMäärus [õli seppast]

väljendab sagedasti võrdlust

 • Lüganuse:
  • vend õli mõisas kärneripoisist = töötas kärneri poisi kombel
  • õli siin kuoli õppettajast
 • Iisaku:
  • este õli seppapoisist ja siis pärast õli seppast
 • Soome [4]:
  • sanokaa tämä sama suomeksi - Soomlase moodi, SoomePäraselt
  • ole, käyttäydy ihmisiksi - inimese moodi
  • näin varhaiseksi on tosi paljon väkeä - nii varase aja kohta on tõesti palju rahvast
  • poika on hyvin vahva ollaksena niin nuori - oma nooruse kohta
  • olet liian vanha voidaksesi matkustaa niin kauas - selle jaoks, et nii kaugele reisida
 • Vadja [5]:
  • minu bratko meeb sõta-mehessi - läheb sõjaVäkke - мой брат пойдет в солдаты
  • minu bratko õli sõta-mehenn (minevikus) - oli sõjaVäes (sõjaMehena) - мой брат был солдатом
  • minu bratko on sõta-mees (olevikus) - on sõjaVäes (sõjaMees) - мой брат солдат
  • hüü õlti sõta-mehinn (mitmuses) = (tavaliselt) hüü õlti sõta-mehed

da-tegevusNime saav kääne omastusLiitega

on arvatud ka kaheKordse omastusLiitega k-lativiks [6]

keegi saab midagi millegi tegemiseks [andsid aned oidassenna]

 • hvi:
  • andsid aned oidassenna (Soome: annoit hanhet hoitaakseni)
  • luikeed lugedessenna
  • pardid paari pannessenna [7]
  • otsis maada munetessanna (Soome: etsi maata muniaksensa)
  • aset autellessanna
  • pesa poigi tehessanna [8]
 • Kuusalu:
  • andsid aned oidaksegi
  • varvasjalad vaataksegi [9]
 • Viru-Nigula:
  • ma sain mauku maitsetanna
  • veri vorsti vottaksanna [10]
 • Haljala:
  • ei saa kuus kuulaksie
  • nädalas ei nähjaksie [11]
 • Ambla:
  • põrisesid - põhja lauad
  • seda titte tehjeeksa -
  • vaga hinge vualineksa [12]

keegi võtab vastu midagi millegi tegemiseks [ei võtnud tundakseni]

 • Kuusalu:
  • vend ei võtnud tundakseni
  • venna naine nähjäkseni [13]
 • Põltsamaa:
  • võtta mo palved kuuldaaksi (~ kuuldavaks) [14]

ma-tegevusNime saav kääne maksi [olid mäela mängimaksi]

selleks, et teha

 • Viru-Nigula:
  • Annuksaare saksa poega
  • Äivere ärra poega
  • millaks sa mind magasid?
  • kui olid mäela mängimaksi
  • siisap ma sinu magasin [15]
 • Kuusalu:
  • ei mina sünni suurte sekka
  • korge ei korva istumaksi
  • valge vastu vaatamaie
  • sirge vastu seisumaie [16]


ajaMääruslik lauseLühend

saama + -nud, -tu keskSõna saav kääne Eesti keele -tud keskSõna nimetava käände asemel [midagi tehnest ei saa]

 1. tehnest saamine tähendab (valmis) lõpetatust
 2. tehtust saamine tähendab nii (kaelast ära) lõpetatust, minevikku kui umbIsikulisust


 • Lüganuse:
  • ku õlut saab käinest, siis akketa juoma
  • tieb aga midagi tehnest ei saa
  • sie vana ei saa enämb lastki oietust
  • kui ise [karja] oietust ei saa, siis piat [abilise] palkkama
  • pulmalisi õli pali, saivat kõik juonest (jäid purju)
  • kui siep sai jahtunest
  • saad eina tehnest, siis on aiga mennä mõjale
  • kui einamaat saavat tehtust
  • kui saab kukke laulanesta
  • üö lindu üidanesta
  • kanane korutanesta [17]
  • sai see vene vestetusta
  • kaabitust sai laivakaasi [18]
 • hvi:
  • mies ei saand õiette rääkinest
  • las saab lõikus lõigetusta
  • ein aga kokku korjatusta
  • suve tüö saab tehtänesta [19]


nii kui Tartu, Võru ja Ida-Soome murdeis

 • Vaivara:
  • sai oma asjad kerda aetust
  • sain tüö tehtüst
  • sain juttu räägitust
 • 1975.a Viru-Nigula Männikküla:
  • müödas tuult sai merele mendust
  • nüöridega sai tommetust purjed ülesse
  • kivet sai [võrgule] alle pandust ku sai mere viedust
  • paat sai puhtast kraabittust sest kala sodist ja siis sai kummu pandust ja siis sai väljast torvattust enne ja siis sai kierattust


 • Soome saav kääne väljendab lõpuleViidavat või juhuslikku tegevust [20] [21]:
  • en saanut nukutuksi - ma ei saanud magada
  • en ole tullut ajatelleeksi - ma ei ole sellele mõtelnud
  • tulin sanoneeksi liian pahasti - juhtusin ütlema liiga halvasti
  • kun tämä tulee juoduksi, niin keitetään lisää - kui see juuakse ära, siis keedetakse juurde
  • tuli mennyksi - mindi


sai + -nus, -tus [jutlus sai piettus]

 • Lüganuse:
  • kui jutlus sai piettus


siin võib -s olla -st kõrval saava käände lõpp, nii kui

 • Vaivara Udria:
  • ko maa ei saa arittus, ei kasvada kaa
  • no ärä teil oliks saand einä koristettus, ku oliks old kuiva
  • saad kuvo (kubu) viisi maksettus
  • kui ei saand tema käsko täidettus


kuid mitte Jõelähtmel ja Haljalas, kus saava käände lõpp on alati ks

 • Jõelähtme Prangli: kui viel paadimihed sai oldus
 • Haljala Eisma: kui ei saand kuottuss


öeldise ühildumine sihitis-määrusega [*älgä panga pahasta]

 • Soome [21]:
  • panitko pahaksi
  • työläisten tila oli käynyt sietämättömäksi - tööliste oluKord oli muutunud talumatuks
  • väitän sitä valheeksi - väidan, et see on vale
  • tiedän hänet kunnon mieheksi - tean, et ta on korralik mees
  • ei lapsesta ole laulajaksi - laps ei kõlba lauljaks
  • kyllä hän sopii johtajaksi - sobib juhatajaks
  • epäilen heitä rikollisiksi - mul on kahtlus, et nad on kurjaTegijadviited ja märkused

 1. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 209
 2. "Petit atlas des parlers estoniens, Väike eesti murdeatlas" / Andrus Saareste kaart 22
 3. M Must "Kirderannikumurre" (1987 lk 208-211
 4. Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 209
 5. Елена Борисовна Маркус, Федор Иванович Рожанский "Современный водский язык" Тексты и грамматический очерк. Том 2. lk.245
 6. Eesti vanade rahvalaulude keel, Juhan Peegel 2006 lk 156
 7. H II 1, 325/8 (486) < Jõhvi khk., Kiikla m. - M. Ostrow & O. Kallas < Mall Nurk, 63 a., Kiikla mõisa moonaka majas elamas. (1888) "Haned kadunud"
 8. H II 1, 406/7 (565) < Jõhvi khk., Illuka v., Nõmme t. < Pagari v., Jõetaguse k. - M. Ostrow & O. Kallas < Mari Räbin (Nõmme Mari, Mihkel Niine tütar), 60 a. (1888) "Loomine"
 9. EÜS VIII 1805/7 (22) < Kuusalu khk., Kolga v., Pedaspää k. < Kõnnu v., Suurpää k. - K. Viljak & G. Vilberg < Mari Walk, 76 a. (1911) "Haned kadunud"
 10. H II 34, 59 (62) < Viru-Nigula khk., Pada k. - Jakob Walk < Jaan Treiof, 61 a. (1892) "Rikka ja vaese söök + Suur härg"
 11. H IV 1, 64/5 (16) < Haljala khk., Kandle v. - K. Leetberg < Leena Akker (1888) "Kaasa kaugel"
 12. H II 46, 782/3 (10) < Ambla khk. - G. Klemmer (1894) "Kandli tegemine"
 13. H IV 8, 907/9 (27) < Simititsa < Kuusalu khk., Kolga rand - Johannes Esken < Eewa Migiwoor (1897) "Noorik isakodus käimas + Suur härg"
 14. H II 26, 978 (11) < Põltsamaa khk. - Ida Wöhrmann (1889) "Ehalkäija"
 15. H II 34, 324/6 (26) < Viru-Nigula khk., Samma v. < Harju-Jaani khk., Anija v. - Hans Lohk < Mari Koort, 71 a. (1892) "Mareta"
 16. H II 34, 324/6 (26) < Viru-Nigula khk., Samma v. < Harju-Jaani khk., Anija v. - Hans Lohk < Mari Koort, 71 a. (1892) "Mareta"
 17. H II 3, 640/1 (247) < Lüganuse khk., Aa rand - H. Prants < Kure eit (1890) "Öised orjad + Ei kuule oma nime"
 18. H III 1, 729/32 (7) < Lüganuse khk. - Emilie Bachmann (1890) "Laevategemine + Laevasõit + Kalaluust kannel"
 19. H II 1, 301/2 (448) < Jõhvi khk., Atsalama k. - M. Ostrow & O. Kallas < Jaakob Saks, 87 a., (1888) "Sügisel"
 20. Soome keeleõpetuse reeglid , Paul Alvre 1969 lk 190
 21. 21,0 21,1 Soome keeleõpetuse reeglid , Paul Alvre 1969 lk 210

No comments:

Post a Comment