Saturday, January 4, 2014

ainumuse õsastav

ainsuse osastav (mildist) [1]

astmeVaheldus

 1. ainsuse osastava aste on vastuPidine ainsuse omastavale.
 2. mitmuse osastav on alati tugevas astmes.

käändKonnad

AluTaga püsis veel rõhutu silbi järel ainsuse osastava +da-lõpp. kaasRõhulise silbi järelt lõpp oli kadunud. 
XIX s kooliHaridus levitas keskMurdelist t-tunnust. 


+d pika esiSilbi järel [pää > pääd(ä)]

 • maad, puud, luud, pääd, iad (hääd), jääd, täid,


+d helilise kaasHääliku järel [kannel > kanneld] [2]

 • kield, mield, tuld, piend, suond, saard, suurd, äärd,
 • kanneld, küünald, sammald, vemmald, küünard, pienard,
 • Lüganuse:
  • tüttärd,

*n < *m-nimiSõnad [liige > liigend]

 • südänd,
 • Lüganuse:
  • rede: redend (redelit), siemend, tökkettind,
 • Vaivara:
  • asend, pidem: pideme: pident, raagem: raageme: raagend (kubet), liigent ~ liiget,
 • Jõelähtme:
  • alasi: alasind, [rangi] arjustind [rangi hariPuid], kovasind [luisku], uherdind, vigadind, vodind ~ vottind, sadam: sadand,
 • Kuusalu:
  • lavasi: lavasimme: lavasind (riiulit), rajasi: rajasimme: rajasind (kubet),
 • Viru-Nigula:
  • ladend, atra lippatti: lippattind (adralusikat),


keskMurde mõjul

 • kastett, rannett,
 • Lüganuse:
  • ladett, viditt (linaropsimõõka),
 • Viru-Nigula:
  • [kaks] rinnusti, istett,
 • Jõelähtme:
  • abett, igett, kümmett, sädett,


tu-omadusSõnad [savattu > savattund]

Soome murdeis: onnetonta, onnetoint

 • Lüganuse:
  • jaluttunt, kielettunt, mielettunt, uolettunt, siivudu: siivuttund (kasimatut, lohakat)
  • ärge lüega vaesta lasta
  • ematunda itketaga [3]
 • hvi:
  • kata miesta mielelista
  • kata merda mieletunda [4]
  • viis on vetteda vahela
  • seitse sooda nurjatunda (~ tu-keskSõna) [5]


 • Vaivara [Udria]:
  • jaluttuma, murettuma, nurjattuma, uolettuma, (nagu Vadja ja Isuri murdeis)
  • onnetto, ramuttu (väetit), uoletto, savatto,


keskMurdeline

 • hvi:
  • kielettud, ramuttud, õnnetud, (nagu Vadja ja Isuri murdeis)
 • Ida-Vaivara:
  • kielettöt, uolettot, savattot, älüttöt (arutut),

t+t(a) [käsi > kätt(ä)]

 • uus: uut+t(a): uvve(*n): uusi(a)


 • last, ust, vartt, köitt, niitt, miest, kaantt,
 • lüsidä (lütt),
 • Vaivara [Udria]:
  • [tosta kaivost] vetta [tuovri], [katlad tehti kievä] vetta [täis],


järgArv [viijes > viijett]
 • Lüganuse:
  • neljätt [kõrda], viijett [päivä], üöksäs: üöksätt,
 • hvi:
  • kolmatt [aastat], [ma õlen] viiett kuud kaheksatkümmett (79a + 4k vana),
 • Vaivara:
  • viijett [päivä],
 • Vaivara Riigiküla 1890:
  • [miä olin kahäksa kuud raskä] kolmata poiga,


us-omadused [kaŋŋus > kaŋŋutt(a)] [6]

häälikuSääduslik t+t

 • Lüganuse:
  • kaŋŋutt [täis], [ärgä tehkä] kuerutt ~ kuerust, [omajagu] uhkutt,
  • lähate lakkaje magama
  • oma tervit rikkumaie [7]
  • mina laulan ullutani
  • loetan rumalutani
  • peksan kielta pienutani [8]


keskMurde s+t

 • julgust, tervist, rumalust,


(u)t-liide [õlut > õlutt(a)] [9]

(nimetav) Soome: neitsyt (AluTaga: neitsi, Viru-Nigula: neitsit), kätkyt (Vaivara: kätkü ~ Aruküla:kätküt, Kuusalu omast: kätküve, Viru-Nigula omast: kätkii), olut (AluTaga: õlut, Vaivara & Kuusalu omast: oluve), kevät (AluTaga: kevät), veljyt (AluTaga: velvide+ni), immyt (AluTaga: imme), ohut, poiut (poju), kytkyt (Kudruküla:kütkü, Kuusalu omast: kütküve), lyhyt: lyhyttä: lyhyen,

 • Vaivara:
  • lühüt: lühüve: lühüvi (<*lühüδeitä = lühikesi), louna ~ loune,
 • Lüganuse:
  • lõuna ~ lõune (<*lõunat: *lõunaδen), õhta (õhtaγo),
 • Põhja-Kuusalu:
  • ehtut, luet: luode, koskut: koskuve ~ koskuttime ~ koskudi (kõvaksKülmunud riie, kuusekoor),


nud-keskSõna [ohtund, ohtunud > ohtund, (ohtunuda)]

osastav peaks olema +nut(ta) > +nud, aga laulust leiab hoopis +nuda

 • Lüganuse:
  • "oi minu mesine miesi"
  • ikka on sirgul silmad märjad:
  • "oh vaid minda ohtunada"
  • katsub lasta kasvenuda (~ kasvetuda)
  • "kõik peab ohtunud nägema
  • eide toodu tundemaie"; [10]


pika esiSilbiga e(da)-omadusSõnad [valge > valgett]

ett kunagiste *ek, *eh, *et-lõpuliste ja koondeliste nimiSõnade mõjul

 • aigett, ilgett (inetut, vastikut), julgett, õigett, valgett


e-nimiSõnad [riije > riijett(a)]

kunagised *ek, *eh, *et-lõpulised ja koondelised tüved

 • imett, murett, perett, persett, riijett, ruostett, venett, õhtutt,
 • Viru-Nigula, Vaivara:
  • ehtutt,
 • Kuusalu:
  • hüle: hülge, hülett (hüljest),


kaasRõhuliste mõjul lõputa

 • Vaivara:
  • uonett ~ uone, [palju] kaste, motte, ruoste
  • vuodeda,


s+t(a)

ainsuse omastava lõpus on se

 • kärbiss: kärbist: kärbisse (<*kärpiksen)
s-nimiSõnad [katuss > katust(a)] [6]
 • Lüganuse:
  • metsist, arjast, kaulust, künnist, luojust ~ luest (lojust), iust,
 • hvi:
  • nõgest, kaittust (nõmmLiivaTee), tärkklist,
 • Iisaku:
  • orast, [sia] arjast, [rie] jalast, kiedust,
 • Vaivara:
  • voitlust, jänüst,
 • Lääne-Vaivara:
  • käist, mattust, ilvest,


jagavus (juukseLahk), segavus (eelTaigen), kuulavus(e) [pudel] (kosjaPudel),

 • Lüganuse:
  • kogovuse [õhta] (pulma eelÕhtune sugulaste kogunemine), rabavus (rabandus), tikkavus (tikand),
 • hvi:
  • [võrgu] tabavus[e pulk] (võrguPaelutamise mõõt) [11],
 • Vaivara:
  • lubavus (lubadus), magavus (magamisPaik), [luomad on karja] maga,uksel, [haagi] vasta,us ~ vastus,
 • Jõelähtme:
  • mardavus ~ mardajus ~ mardaus,
 • Viru-Nigula:
  • [luomad on] sanavuses (nõiutud),
 • Kodavere:
  • [luomad on] sõnavusen (nõiutud),


us-omadused [kaŋŋus > kaŋŋutt(a)] [6]

häälikuSääduslik t+t

 • Lüganuse:
  • kaŋŋutt [täis], [ärgä tehkä] kuerutt ~ kuerust, [omajagu] uhkutt,
  • lähate lakkaje magama
  • oma tervit rikkumaie [7]


keskMurde s+t

 • julgust, tervist, rumalust,
ne-sõnad [obone > ovost(a)] [12]
 • Lüganuse:
  • eilist, puelõimist, viimine: viimist,
 • hvi:
  • [vana] aigast,
 • Viru-Nigula:
  • toimist [kaŋŋast],
 • Jõelähtme:
  • [mitme] kerdast, uomist, raudast, vaskist,


ainsuse omastava lõpus pole se [kinnas: kinda > kinnast(a)] [13]

häälikuSääduslik tugeva astme ("omastava tüvi")s+t(ä)

 • Vaivara:
  • ammast ~ amba, kinnast ~ kinda,


+kka, +gas, +jas, +as-liite mõjul lõputa

 • Vaivara:
  • ammast ~ amba, kinnast ~ kinda,


täisHäälik

kolmanda silbi järel lõppu pole [kibe(dä) > kibedä]

osastava lõpp on kaasRõhulise silbi järelt kadunud, nii kui Häme, Kagu-Soome ja Vadja murrakuis

 • Lüganuse:
  • [läksiväd] menokki (minema), [teki] viguri,
 • hvi:
  • [kaks] akna,
 • Iisaku:
  • [vahi] rumala, [taub] vikkasti,
 • Vaivara:
  • [uutt] ammedi, [lugo] raamatto, permando [pühkima],


+kka, +ga(s), +ja(s), (+as)-liited [kadikka > kadikka]
 • hvi:
  • [kaks] kasukka,
 • Iisaku:
  • [süön] kaalikka,
 • Vaivara:
  • joukka [miest], kuninga ~ kuniŋŋast,
 • Viru-Nigula:
  • kadikka (kaigast), [mittu] koppikka, [kuus] leisikka, [näittab] rusikka, [kaks] surnukka,


Harju ja Järva keskMurdest levib KirdeRannikuMurde lääne osas s+t-lõpp

 • Lüganuse:
  • aldijast,


keskVõrre [jämedamb(i) > jämedamba]

osastava lõpp on ka keskVõrde mba-tunnuse järelt kadunud nii kui Viru keskMurdes

 • Kadrina:
  • tohuttumba,


 • Lüganuse:
  • parema [viina], koledamma [asja],
 • hvi:
  • pahema [kätt],


+dä rõhutu silbi järel [jalg(a) > jalga(da)]

seda VadjaPärast lõppu tarvitatakse Põhja-Eesti regiVärsi keeles ning Põhja-Eesti IdaMurde, Haljala Selja, Viru-Nigula, Lüganuse, Jõhvi, Iisaku ja Vaivara murrakuis eriti kaheSilbilise esmaVältelise tüve puhul

 • emada, isada, karuda, nimeda, taluda, tädidä, minuda, sinuda, Marida,
 • lüsidä (lütt),


AluTaga ka pikaVältelise ja isegi pikema tüve korral.

 • Lüganuse:
  • errada, preilida, äijädä, Lienada, aukkuda, minijädä,
  • harva: andajada, lugijada, perijada, kirjuttajada, õppettajada, kuorelahuttajada,
  • vuodeda,
 • hvi:
  • ämmädä, prouvada, Olgada
 • Iisaku:
  • ärrada, piigada
 • Vaivara:
  • Annida, jalgada, luomada, poigada, poissida, varsada, Antsuda, nuorikkoda


Mihkel Toomse arvates

asendanud alguPärase

 • issä, emmä, katri, perrä


tu-keskSõna [keidetu > keidetud(a)]
 • hvi:
  • olid pulmad peetuda
  • noorik kodu veetuda [14]
  • lähme tuppa katsumaie
  • kas on pudru keidetuda [15]


lauludes leiab tu-keskSõna osastava käände lõpus tu(ma)-omadusSõnade osastava käände lõppu tunda

 • Lüganuse:
  • kas pean pääda piiratunda
  • või siis raua raisatunda [16]
  • kahe kuke künnatunda
  • araka äestetunda [17]

isegi keskVõrde sarnane

 • Haljala:
  • ärge keelge kihlatumba
  • ärge hoidge ostetumba [18]


viited ja märkused

 1. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 177
 2. Votian consonant stem
 3. EÜS VI 920 (16) < Jõhvi khk., Voka v., Voka k. < Lüganuse khk., Püssi v., Purtse k. - A. Sildnik & P. Penna < Mai Punt, 67 a. (1909) "Ärge lööge vaeslast"
 4. EÜS VI 920 (16) < Jõhvi khk., Voka v., Voka k. < Lüganuse khk., Püssi v., Purtse k. - A. Sildnik & P. Penna < Mai Punt, 67 a. (1909) "Ärge lööge vaeslast"
 5. EÜS VI 920 (16) < Jõhvi khk., Voka v., Voka k. < Lüganuse khk., Püssi v., Purtse k. - A. Sildnik & P. Penna < Mai Punt, 67 a. (1909) "Ärge lööge vaeslast"
 6. 6,0 6,1 6,2 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 74
 7. 7,0 7,1 H II 3, 630/2 (220) < Lüganuse khk., Uuemõisa k. - H. Prants < Juula Kaabur (1890) "Ema haual"
 8. H II 3, 637 (238) < Lüganuse khk., Uuemõisa k. - H. Prants < Juula Kaabur (1890) "Laulu võim"
 9. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 84, 62
 10. H II 3, 614 (174) < Lüganuse khk., Aidunõmme k . - H. Prants < Tõnu Liisu (1890) "Lese kaebus + Kus istun - itken"
 11. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 62
 12. "Petit atlas des parlers estoniens = Väike eesti murdeatlas" / Andrus Saareste kaart 92
 13. "Petit atlas des parlers estoniens = Väike eesti murdeatlas" / Andrus Saareste kaart 48, 91, 93
 14. H II 37, 720/1 (17) < Jõhvi khk., Mäetaguse v. - Tõnu Wiedemann (1892) rl/ul
 15. H II 7, 877/80 (1) < Jõhvi khk. - A. Tõnorist (1889)
 16. H II 1, 612/3 (792) < Lüganuse khk., Aidu k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisa Kriisa (1888) "Venepuu + Peapiiraja"
 17. H II 1, 373 (331) < Jõhvi khk. < Lüganuse khk., Aa m. - M. Ostrow & O. Kallas < Mai Kesler, 70 a. (1888) "pulmalaul"
 18. H IV 1, 165/6 (106) < Haljala khk., Kandle v. - K. Leetberg (1888) pl

No comments:

Post a Comment