Friday, January 17, 2014

siseÜtelev

ainsuse sisstlev (mildise, *mildiseje) [1]

sisstleva käände tunnus on liitunud täisHäälikule


vanem +je <*hen (< *s+n) tunnus [läks menoje]

oli AluTaga murdePärane veel 1960.il [2]

 • Lüganuse:
  • [kargas] kõrije, [läks] menoje, taivaje,
  • [istus] mahaje, [läks] välläje ~ äräje,
 • Lüganuse Oandu:
  • 1982.a: [kaks kägo tuli siije sama] puije,
 • hvi:
  • [paneb] jääje (külmub), küläje, mõisaje, vankkrije,
  • 1976.a: [tuli] koduje, [issuttan] labaje, keldrije,
 • Vaivara Udria:
  • 1890.a: [ma lähän] majaje, külaje, taluje, linnaje, metsaje, kiveje, koduje (H II 7, 292-296),
  • 1929.a: [tama kabo] puhuje (ronib puu otsa),
 • Vaivara Sõtke:
  • 1890.a: [kass läks üles] puuje,
 • Viru-Nigula rand [3]:
  • 1928.a: [ilu ei panda] padaje, [ei kaunista] kattelije,
  • (mitm) punasiije, südämiije, vigastiije,


 • Lüganuse:
  • nüüd saab tõiseje taluje
  • pereeije kolmandaie
  • taluje paha tubaje [4]
  • sõida sinnä mõisa'aije
  • kus jo paistab paavelsulge
  • kuresulge kuuma'aie
  • hanesulge haljendeleb [5]
 • hvi:
  • kuhjad paistid Kondaaie,
  • saadud Samma mõisaaie,
  • akijad Alu tahaje [6]
 • Vaivara:
  • neidu nukki mättaaije
  • tühjast tünnist lupsatije
  • maha maidu süllitije [7]
  • kõrg on minna taivaaije
  • madal on maha vajuda [8]
  • ema aei mind kündamaie
  • minu meel oli vargaaije
  • võttin päitsjad pihuje [9]


tüvi on tugevas astmes [läks tubaje]

 • Lüganuse:
  • tubaje, kerikkuje,
 • hvi:
  • unnikkuje,
  • 1976.a: [tuli] koduje, [issuttan] labaje,
 • Vaivara Udria:
  • 1890.a: [ma lähän] koduje (H II 7, 292-296),


tavaliselt tunnus on kadunud [akkasin kisa]

 • Lüganuse:
  • [kukkus] mere, [akkasin] kisa, [kieräs juuksed] pune, [jääb] pihu (nim - pihu), [läksiväd] marja, [sie jutt meil eile] kese (pooleli ? viisiÜtlev) [jäi],
 • hvi:
  • [jäi] elo, [ajab silmad] muna (ümmarguseks, pungi), [läks] redu (rettu, peitu), [juuksed lähvät] sasi,
 • Iisaku:
  • [mehed läksivad] meru (tülli, kaklema), [viiga sinne] võsu,
 • Vaivara:
  • [jättasin pellot] kelo (sööti),


tüvi on tugevas astmes [aeasin sego]

 • Lüganuse:
  • [panen kanga] suga, [aeasin] sego, [jäi] tõbe,
 • hvi:
  • [läks] redu (rettu, peitu), [sidusivad kive] saba,
 • Iisaku:
  • [panime einad] ladu,
 • Vaivara:
  • [jagas kahte] jago, [silmä] ede, [pane obone] rage, [lähmo] kriba (seenele),


tüve kaasHäälik ei kaksistu [jäi elo]

 • Lüganuse:
  • [jäi] tõbe, [kukkus] mere,
 • hvi:
  • [jäi] elo, [läks] redu (rettu, peitu), [sidusivad kive] saba, [juuksed lähvät] sasi,
 • Iisaku:
  • [panime einad] ladu, [mehed läksivad] meru (tülli, kaklema), [viiga sinne] võsu,
 • Vaivara:
  • [jagas kahte] jago, [silmä] ede, [pane obone] rage,


sisstlevas käändes tüve kaasHäälik kaksistub ainult
* IsuriPärases Vaivara Kudruküla murrakus [10]:
** [tuule] kätte, [laiva juoksi] kivve, [karsitsa (sinep) lähtö] nennä, [ottas] pihho, 


KeskMurde mõjul:


kolmeSilbised [(os) leppikku: (sis) leppikku]

lõpp puudub ka IdaMurdes ja Saarte murdes:

 • Lüganuse:
  • [läksiväd] mustikke,
 • hvi:
  • kammitsa, vaguni, [lüädi] kumera, [tautti] kõvera,
 • Iisaku:
  • leppikku,
 • Vaivara:
  • [mene] sadula [ja pane jalad] jalusti, [määratti] ammetti,


lühikese esiSilbiga e(da)-omadusSõnad [(os) kadeda: (om) kadeda]

 • hvi:
  • [jäi] pimeda,


Lüganuse ja Ida-Vaivara alal

 • Lüganuse:
  • [tuli] lagele, koledast ~ kolest, [lüli puu on] tihe [süügä} [11],
 • Vaivara Kudruküla:
  • elle [äänegä], kade: katte, kippe: kippet, koledal ~ kollel [kombel], lakke: (saav k) lakkest: lakkele, oppe: oppet, pimmemp,


pääRõhulise täisHääliku järele võis jääda +he (+ha, +hu ...) [12] [pääd(a): pähä]

 • maha, soho, suhu
 • Ida-Vaivara [13]:
  • maahha, päähhä, [kissa männi] puuhhu, suuhhu,
  • aga: jähä, soho,


AluTaga on tavalisem lõputa kuju [1] [pandi nõu]

 • [paneb] jää (jäätub),
 • Lüganuse:
  • [rönib] puu, [pandi ühte puhta] nõu, [õtra lähäp juo] pää (hakkab looma),
 • hvi:
  • [karttul sai savi maast kruusa] maa, [poisid ei akaned] nõu,


vanem +je tunnus [paneb jääje]

 • Lüganuse:
  • [istus] mahaje,
 • hvi:
  • [paneb] jääje (külmub),
 • Vaivara Udria:
  • 1929.a: [tama kabo] puhuje (ronib puu otsa),
 • Vaivara Sõtke:
  • 1890.a: [kass läks üles] puuje,


KeskMurde mõjuline

de tunnus [lähäb kruonude]

jäljendab

 1. s[i]: t (lt, nt, rt) tüve lõputa sisstlevat (liede, varde)
 2. või mitmuse sisstlevat (jäi rõugede)
 • Iisaku:
  • lunde, merde, tulde, unde, verde,
  • [lähäb] kruonude,
 • hvi:
  • [sain krundi] juonde,
 1. de lõpp liitub kaasHäälikule
 2. de sisstleva aste on alati tugev


alguPärane on lõputa kuju [äärd: ääre] [14]

 • kiele, miele, tuule, [paadi] juure, saare, ääre, juone, suone,
 • Lüganuse:
  • [kukkus] mere,
 • Iisaku:
  • [võttas] kaendla, keldri,
 • Vaivara:
  • mielle,


kui ainsuse osastava lõpus tt(a) [kätt: *käde, küütt: *küünde]

 • liede, varde, kõrde, parde, õrde,
 • Kuusalu:
  • lände,


sse tunnus [ambasse]

jäljendab

 • (k)s tüve lõputa sisstlevat (kutsutti mattusse)

levib Edela-Soomeski ja Isuri mõjul Vaivara Kudrukülas, aga AluTagusele jõuab väga hilja

 1. sse lõpp liitub täisHäälikule
 2. sse sisstleva aste on vastupidine ainsuse nimetavale ja osastavale


alguPärane on lõputa kuju, kui ainsuse omastava lõpus on se

*ks > ss-nimiSõnad [mattust: mattusse, paisettus: paisettuse]
 • Lüganuse:
  • [puu] käisse, [kutsutti] mattusse,

kaasRõhu järel

 • hvi:
  • menestuse, paisettuse,


 • vaid Ida-Vaivaras püsib ks:
  • [jäi] tiiskukse,


us-omadused [aigutt: aigusse]

*ks > ss mõjul

 • Lüganuse:
  • [jäi suoja] aigusse,
 • Iisaku:
  • õiguss: õigusse,


 • Lüganuse:
  • kaŋŋutt [täis], [ärgä tehkä] kuerutt ~ kuerust, [omajagu] uhkutt,


ne-sõnad [ovost: *obose]
 • Lüganuse:
  • [lehmad jäivad] punase,


kui ainsuse omastava lõpus pole se [15] [kinnast: kinda]

 • Lüganuse:
  • amba,
 • hvi:
  • ratta, roikka, teiba, pilppas: pilppa, õkkas: õkka,
 • Iisaku:
  • mätta, rõŋga, saappa,


*ek, *eh, *et > e-nimiSõnad [riijett: riide]

kunagised *ek, *eh, *et-lõpulised ja koondelised tüved

 • uone, riide,
 • Lüganuse:
  • [jäin] rõuge,
 • Iisaku:
  • vuadi,


mitmuse sisstlev (mildisi, mildiste, *mildisie, *mildisteie) [3]

mitmuse omastav sisstleva asemel [valetti pudelitte]

levib Viru-Nigulast Vaivarani

 • Lüganuse:
  • [puhta] tubade, [mitme] kõhtude, mõisade, nurkkide, [parema] paikkade, riistude, [jäi] rõugede, servide, silmide, [pandi] pisikkeste tünnide, uonette, [valetti] pudelitte, suurematte, püttide, [täit siginevät] riijeste, [laps on mend] pulmaliste, [jala] varvaste [lei krambi],
 • hvi:
  • küläde, juukside, [selle maa tegin] naeride (sellele maale külvasin naerid), tõrside, [nad lähvad] tüöstuste ja linnade, [tegima tõrsi] viina vabrikkutte,
 • Iisaku:
  • [palgid olivad] plottide (parvedesse) [pandud],
 • Vaivara Vana-Sõtke:
  • suurematte pesade,
 • Vaivara Udria:
  • [panimo einad] pieni kökkide,
 • Vaivara Puhkova:
  • [mengä] teiste kohtade [elämä],


 • Iisaku:
  • tuli isal võõraaide [16]


arvati, et omastava järelt on lihtsalt kadunud

 1. kaasSõna sisse
 2. või käände lõpp ije: puudub putkedeje


de-mitmuse sisstlev [puudub putkedeje]

on leitav laulust


 • Lüganuse:
  • panes ratsud rakke'eie
  • hallid hõbehelmedeie
  • kõrvid karunahkudeie
  • Viru varsad valjasteie
  • koljuje kuningatäkkud
  • sadulaie saksa hallid [17]
 • hvi:
  • suu tal puudub putkedeje
  • mokkad muru latvadeje [18]


vanem lõputa kuju [veravi]

on haruldane

 • Lüganuse:
  • veravi (väravatesse), [sie jutt meil eile] kese (pooleli) [jäi],
 • Viru-Nigula:
  • [torkkis mulle] kannikku,vanem i-mitmuse sisstlev [jätti nurgad nugije]

 • Lüganuse Oandu:
  • 1982.a: [kaks kägo tuli siije sama] puije,
 • Viru-Nigula rand [3]:
  • 1928.a: [ilu ei panda] padaje, [ei kaunista] kattelije,
  • (mitm) punasiije, südämiije, vigastiije,

on tavalisem laulus

 • Vaivara:
  • mii oli seppanna Virussa
  • see tegi valla valja'aida
  • kihelkonna kirve'eida
  • nurme neidise nugija
  • vahed jätti valjasteie
  • kisud jätti kirvesteie
  • nurgad neidise nugije [19]
  • niinepuije valgeeije [20]


harva KeskMurdeliselt:

 • Vaivara Kudruküla:
  • [leibä] luisse [laskema],
 • Kuusalu:
  • [kaugale] jäisse (mindi hülgeJahile), maisse (kaldale) [saama],
 • Vaivara Kudruküla:
  • (mitm) korvisse, [vahtia] silmisse,


viited ja märkused

 1. 1,0 1,1 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 195
 2. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 199
 3. 3,0 3,1 3,2 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 200
 4. H II 3, 642/3 (254) < Lüganuse khk., Aa rand - H. Prants < Kure eit (1890) "Isa ja mehe kodus"
 5. H III 23, 7/11 (1) < Lüganuse khk. - J. Thomson < Mai Lambur (1896) "Laisk peretütar ja orjatüdruk + Haned kadunud + Õllest saar"
 6. H II 1, 230/1 (339) < Jõhvi khk., Kohtla v., Käva k. < Kohtla k. - M. Ostrow & O. Kallas < Maarja Riimann, 73 a. (1888)
 7. H II 37, 80/1 (14) < Vaivara khk., Kurtna v. - Marie Treuberg < Leena Selli (1891) "Veresõnad"
 8. H II 1, 161 (231) < Vaivara khk., Türsava v., Sõtküla - M. Ostrow & O. Kallas < Leenu Borman, 65 a. (1888) "Kuhu pean mina minema"
 9. H II 1, 161 (231) < Vaivara khk., Türsava v., Sõtküla - M. Ostrow & O. Kallas < Leenu Borman, 65 a. (1888) "Kuhu pean mina minema"
 10. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 196, 103
 11. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 63
 12. "Petit atlas des parlers estoniens, Väike eesti murdeatlas" / Andrus Saareste kaart 112
 13. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 128
 14. "Petit atlas des parlers estoniens, Väike eesti murdeatlas" / Andrus Saareste kaart 39
 15. "Petit atlas des parlers estoniens, Väike eesti murdeatlas" / Andrus Saareste kaart 48, 91, 93
 16. H II 1, 571/4 (748) < Iisaku khk., Kurtna v., Sootaga k. - M. Ostrow & O. Kallas < Kadri Õunapuu, ~70 a. (1888) "Sõjalaul"
 17. H III 12, 123 (3) < Lüganuse khk. - J. Thomson (1893) "Tule minu järele"
 18. EÜS VI 974 (117) < Jõhvi khk., Illuka v., Lähtepea k. - A. Sildnik & P. Penna < Ann Pakas, 58 a. (1909) "Peretütar ja vaeslaps"
 19. H III 1, 65/6 (3) < Vaivara khk., Väike-Soldina v. - Helene Kasikow (1888) "Kuldnaine"
 20. H II 37, 68/9 (2) 44042, Vaivara khk., Kurtna v.

No comments:

Post a Comment