Friday, January 10, 2014

asteme vahellus

astmeVaheldus [1]

g, b, d kaob esiSilbi järel [rägä(dä): rää]

 1. sarnaselt kaob g Soome murdeis
 2. sarnaselt kaob d Ida-Soome murdeis
 3. KirdeRannikuMurrakute b võib kaduda lühikese esiSilbi järel o, u, ö, ü kõrvalt

Vaivara Kudruküla ja Lüganuse murrakus see silbi arvu ei tarvitse vähendada nagu Soome ja Isuri murdeiski


 • Vaivara Kudruküla:
  • kägö: kä,öt, lagi: la,e, magu: ma,u, mägi: mää,ät, käsi: kää,ät, nägö: nää,öst, laadima: [sie] laa,it ~ lait, pidämä: pi,än,
 • Lüganuse:
  • tugi: tu,ed, ma,attamma, si,ittamma, rägä: rää (võsa), tego: tio, kägo: käod, mägi: mää ~ mäe ~ mäje (nagu Kagu-Hämes), piiga: piija,
  • kubu: kuu,
  • kõda: kõad, kadu: kaod, rida: rias, (nim) siidi: (kaasaÜtlev) siiga, vedo: veo ~ vio [ärg],
 • hvi:
  • jago: jao, laug: lau, lagi: lae, nõgi: nõe, suga: sua (kanga reha), [pilli]ruog: ruod,
  • kibu: kiuga,
  • kude: kue, küdema: küeb, sõda: sõa,
 • Vaivara:
  • liguma: lios, lugeda: luen, raaga: raa (toores),
  • iuksed,
  • kudoma: kuottu, käsi: käe, [püssi] luodi: lue (kiil), madu: maod, [selja] ruodo: ruo,
 • Viru-Nigula:
  • [üht ja toist] taut (moodi, viisi <*taboit-),
 • Kuusalu:
  • piijastama (ehal käima),


harva võib silbiVahet tähistada h

 • Iisaku:
  • [tämä tahab arsti] tahuline (taoline <*tapoillinen) [õlla],
 • Lüganuse:
  • [sedä] tahu ~tahutte, [üksi] tau ~ tavu (ühtPidi),
 • Vaivara:
  • liguma: li,odeda ~ lihodeda, [üht] taho (ühtviisi, -pidi),


tavaliselt b > v [ribi(da): rivi]

nagu Viru KeskMurdes, Järvas, põhja ja ida-poolseis keelis

 • vavermud (vaarikad), savermu (saarmas),
 • Lüganuse:
  • [rist]kaba: kava (hoone ristNurk), [kuuse] käbi: kävid, [sukka] laba: lavad, uba: uvad, lubama: luvattu,
 • hvi:
  • aab: aavad, koib: koived, [niiti] kävistamma (käbile ajama), obone: ovostega, [rie] seba: sevad,
 • Iisaku:
  • avis, sava [õts],
 • Vaivara:
  • kibo: kivo, krabu: kravu (vähk), kriba: kriva (seen), kubo: kuvo, livestümmä (libastuma), pabu: pavu (uba), riba: rivad (suvel kantavad naiste säärised), tuvapoiss, uobama: uovan (tagurPidi aerutama), äbü: ävestämmä, savermo,


tavaliselt (u, ü)+g, +b, +d > v [augi(da): auvi ~ avi]

nagu Lõuna-Eesti, Eesti IdaMurde, Vadja, Isuri, Ida-Soome, ja Ingeri murrakuis. TütarSaarel vaheldus isikuti uvv ~ uw, üvv ~üw

 • Lüganuse:
  • avvi[kala], [silmä] laug: lauvud ~ lavvud, kauva ~ kavva,
  • nõudama: nõvvan: (umbIsik) nõuvetta, jõud: jõuvu, jõuvuttu [tüö], põud: põuva, taud: tauvi ~ tavvi, sõvvu [paadiga], uvvesta, [kalja] uuvistamma,
  • kuub: kuuvega ~ kuvvega,
  • üüdämä: üüwäväd (KeskMurdeline: üüjäväd, püüdämä: püüjäb), rauwuttama ~ rauvuttama ~ ravvuttamma: rauwudatta,
 • hvi:
  • kauvemb, lõug: lõuvad ~ lõvvad, rüüd: rüüvid, juuva ~ juvva, tuuva ~ tuvva, avvuttatti, uuved,
 • Iisaku:
  • jõuvan, tuuvasse,
 • Vaivara Sõtke:
  • luuvaga, kuub: kuuved,
 • Vaivara Kudruküla:
  • juvva ~ juva, tuvva ~ tuva, müvvä, käüvä, en lövvä, (umbIsik) avvudeda, liuguma: livvun, [lina] kiudu: kivvut, kuus: kuvvekkeste, riugu: rivvu (latt), tävveste, püüdämä: püvvän,


ut, üt > uve, üve [2] [õlutt(a): õluve]

nagu Ida-Soomes

 • Lüganuse:
  • õlude [aŋkkur], lõuna ~ lõune (<*lõunat: *lõunaδen), õhta (õhtaγo),
 • Vaivara:
  • lühüt: lühüve: lühüvi (<*lühüδeitä = lühikesi), louna ~ loune,
 • Põhja-Kuusalu:
  • ehtut, luet: luode, koskut: koskuve ~ koskuttime ~ koskudi (kõvaksKülmunud riie, kuusekoor), lähüvis ~ lähüvel (lähedal), lähüvillä (lähedale),


 • jagavus (juukseLahk), segavus (eelTaigen), kuulavus(e) [pudel] (kosjaPudel),
 • Lüganuse:
  • kogovuse [õhta] (pulma eelÕhtune sugulaste kogunemine), tikkavus (tikand),
 • hvi:
  • [võrgu] tabavus[e pulk] (võrguPaelutamise mõõt), [südäme] rabavus ~ rabadus (rabandus),
 • Vaivara:
  • lubavus (lubadus), magavus (magamisPaik), [luomad on karja] maga,uksel, [haagi] vasta,us ~ vastus,
 • Jõelähtme:
  • mardavus ~ mardajus ~ mardaus,
 • Viru-Nigula:
  • [luomad on] sanavuses (nõiutud),
 • Kodavere:
  • [luomad on] sõnavusen (nõiutud),


 • Soome:
  • (nimetav) neitsyt (AluTaga: neitsi, Viru-Nigula: neitsit),
  • kätkyt (Vaivara: kätkü ~ Aruküla:kätküt, Kuusalu omast: kätküve, Viru-Nigula omast: kätkii),
  • olut (AluTaga: õlut, Vaivara & Kuusalu omast: oluve),
  • kevät (AluTaga: kevät), veljyt (AluTaga: velvide+ni), immyt (AluTaga: imme), ohut, poiut (poju),
  • kytkyt (Kudruküla:kütkü, Kuusalu omast: kütküve),
  • lyhyt: lyhyttä: lyhyen (Vaivara: lühüt: lühüveld ~ lühü,eld ~ lühüld = lühike, lühidalt),


IdaMurdeline vaheldumatu d esiSilbi järel [kõda(da): kõa ~ kõda]

 • Lüganuse:
  • kõda: kõas ~ kõdas, [võrgu] jadad, [üle] sada [aastat],
 • hvi:
  • mädaga, pidule, audutti, niedidega niedittud,
 • Iisaku:
  • käbiga kudutasse [võrkku] (~ käbi: kävid, Vaivara:kudoma: kuottu: [ei] kuoda),
 • Vaivara:
  • pada [kaan], laadin, praadin, (nim, om) uurde,


vaheldumatu eda teise silbi järel [3] [(om) kadeda: (os) kadeda]

 • Lüganuse:
  • ligida(lle), [metsä] lagedikk, pimedikk (pimedus, pime aeg),
 • hvi:
  • [võrgu] tabavus[e pulk] (võrguPaelutamise mõõt), [südäme] rabavus ~ rabadus (rabandus),
 • Vaivara:
  • obedaine, kadedus, vabadus,


Lüganuse ja Ida-Vaivara alal

 • Lüganuse:
  • [tuli] lagele, koledast ~ kolest, [lüli puu on] tihe [süügä} [3],
 • Vaivara Kudruküla:
  • elle [äänegä], kade: katte, kippe: kippet, koledal ~ kollel [kombel], lakke: (saav k) lakkest: lakkele, oppe: oppet, pimmemp,


d > j KeskMurde mõjul [(Vaivara) soda: soa ~ soja]

 • Lüganuse:
  • luojusset (lojused), luesse [luom],
 • Vaivara:
  • soda: soa ~ soja,


nd > nn (*nsi: *nδen) esimese silbi järel [küünd: küüne ~ künne]

 • kaas: kaane: kaand (Lüganuse: kaatt), kaasa, kaasas, põõsas, kõõs (millal; Vaivara: kuos, Kodavere: kõiss, Vadja: kõõs ~ kõns ~ kõnsa, Soome: konsa),
 • Lüganuse:
  • küüs: küüned ~ künned: küütt, küüsitäm(m)ä (kirvendama, külmast valutama), länne [tuul], mantsikkas ~ mansikkas,
 • hvi:
  • küüs: küüne: küüntt, küüsitamma (küünistama), länne [puold], mantsikkas ~ mansikkas,
 • Iisaku:
  • maasikkas,
 • Vaivara:
  • kaans (Mustajõe kaan): kaane (Puhkova kanne): kaand (Auvere kaatt), kündsittama ~ künsittama (küünistama), küüsitäm(m)ä (kirvendama, külmast valutama), mantsikka ~ mansikka,
  • piesas,
 • Vaivara Puhkova:
  • küns: künned,
 • Vaivara Udria:
  • küünss: küüned,
 • Vaivara Kudruküla:
  • künds: küüned ~ künned: küünt,
 • Kuusalu:
  • künsimä (küünistama),


kolmas, kümmes, sadames, perändus (ka kirumisSõna), pahandus, parandamma, [tuule] kierandane ~ kierandus, levendäne (kraasitud villa rull, Vaivara: levendäine), puissandane (pool õle kubu, Vaivara: puistendaine ~ puisandane) [4],

 • Lüganuse:
  • tuhatt: tuhande, kolmanned, kolmandest - neljändest [põlvest], viijendäl - kümmendel [aastal], üöksas: üöksande,
  • (KeskMurdeliselt) kolmegümmemal [augustil],
 • hvi:
  • kuuwendel, seitsendel, kaheksandel,
 • Vaivara:
  • tuhanene [raha], kolmas: kolmanne ~ kolmande, kahekümmendel, suojendamma ~ suendamma: suojennetti ~ suenetti, [tegi] pahanust,
 • Vaivara Mustajõe:
  • neljande, kuuvvende, viije sadannega,
 • Vaivara Kudruküla:
  • (KeskMurdeliselt) kahegümme kolmandemal [martsil], viijendämmä [kohta], seitsemal ~ seitsendämäl [aprillil],
 • Kuusalu:
  • [nenä] neljäneks [jalaks] (kõnnib küürus), küpsendämmä: küpsennettüd, [vergu] parannus (niit), [juuste] püöränüs (pööris),
 • Jõelähtme:
  • tuhatt: tuhane, tuhanes,


osastav nd+ta

 • Lüganuse:
  • neljätt [kõrda], viijett [päivä], üöksäs: üöksätt,
 • hvi:
  • kolmatt [aastat], [ma õlen] viiett kuud kaheksatkümmett (79a + 4k vana),
 • Vaivara:
  • viijett [päivä],
 • Vaivara Riigiküla 1890:
  • [miä olin kahäksa kuud raskä] kolmatta poiga,


sada: sadand: sadame, sadames (järgArv), (om) seitsme ~ seitse, seitses [aprill], kaheksma [jalaga], üheksama [aastane],

 • Vaivara:
  • [kello] seitseni,


ld, rd > l, r pika esiSilbi järel [5] [kieldämä: kielä]

keelama, pöörama tüübis

 • Lüganuse:
  • kierdädä ~ kierä ~ kierädä, kieldädä ~ kielädä ~ kiellä ~ kielä, püörädä,
 • hvi:
  • kielada, käänada, nielädä, väänada,
 • Vaivara Kudruküla:
  • kieldämä: kieldägä, [tämä] kierdä, käändämä: käändä: käänän: käändägä, väändägä,
 • Vaivara:
  • kierdädä ~ kierä ~ kierädä, käänädä ~ käändä, püörädä, väändä,


lg, rg > l, r; lj, rj esiSilbi eesVokaali järel [külge: küle ~ külje]

Ida-Vaivara, Kuusalu Kolga-Kõnnu, Kagu-Häme, Tütarsaare, Ida-Soome, Ingeri ja Isuri murrakuis

 • Lüganuse, Viru-Nigula:
  • järestikku,
 • Ida-Vaivara:
  • jäled, külge: küles, selgä: seläs, nälgä: näläs, nälüttämmä, sülge: sülegä, [ratta] telge: tele, järestikko, säre [kala], (saav k) märäst,

mujal tavaliselt lj, rj nagu Edela-Soome ja Eesti keeles.


Vadja ja KeskMurdePärane lg, rg > ll, rr esiSilbi eesVokaali järel [6] [7] [külge: külle]

AluTaga: külles, selläs,

 • Iisaku:
  • küllegondid,
 • Vadja:
  • seltšä : sellässä, õltši : õlgõõ, kurtši : kurgõõ, särtši : särd́illä, ärtšä : ärjää (Ida-Vadja: ärtšä : ärdžää),


ŋg > ŋŋ esiSilbi järel [kaŋgast: kaŋŋad]

nagu Viru KeskMurde, Saarte, Savo, Kagu- ja Edela-Soome murrakuis.

Isuri, Vadja, Häme ja Ingeri murrakuis püsib g.


 • kaŋgas: kaŋŋad, mäŋgima: ei mäŋŋi, keŋg: keŋŋäd, lõŋg: lõŋŋad,
 • Lüganuse:
  • tüŋg: tüŋŋä: (os) tüŋgä (tüügas, [luua]konts), piŋŋuttamma, mõnikkane,
 • Vaivara:
  • paŋŋe saŋga, monikkaine, Puhkova: moniŋgune,
 • Viru-Nigula:
  • oŋga ~ oŋk: oŋŋad (põlisMännid),
 • Kuusalu:
  • peŋŋar: peŋkra (nõlvak [meres], kruusa või adru vall),

ka gi liite ees: oŋgi, jääŋgi, õleŋgi, annaŋgi, oŋ-güll


st> ss [8] [mõistama: mõissetti ~ mõisetti]

AluTaga, IdaMurde, Isuri ja Vadja murrakuis.

 • juossa: juossess, kässä, lassa ~ laskeda, pessä, kussa,
 • Lüganuse:
  • tuissa ~ tõissa, istuma: issuttamma, issandane (istik), paisettand, puistama: puisetti, puissendane (pool õle kubu), ruossettamma, rissatti, vassassutte ~ vassastikku ~ vassutte (vastakuti), kastama: kassetti, õstama: õssettu, tõstama: tõssetti, [õli] muissettu ~ muisettu, rissatti, äästamaije: ääsettud [9]
 • hvi:
  • tõissa, laussa, istuma: issutti, paissettus, rissittud, tõssettasse, vessettasse, ääsetti, mõistama: mõissetti ~ mõisetti [10],
  • sai see vene vessetusta
  • laiva kaas sai kaabitusta; [11]
  • sääl minu uvvest rissitie
  • nimi tõine tõssetie
  • remmelist minu rissitie
  • pajust minu pandanesi; [12]
 • Iisaku:
  • ruossettand, mõissettud, (KeskMurde: kissasse, ussasse, essest (esiteks), tõussa, kossa,
 • Vaivara:
  • issudamma ~ issuttamma, paisettumma, [kapsa] issundaine (istik), kussuttas, paisettumma, vassastikko, seissa,
 • Kirde-Vaivara:
  • istuttamma, ruostettamma, ristitti,
 • Viru-Nigula:
  • paisettama, paisettus, toussa ~ toissa,
 • Kuusalu, Tütarsaare:
  • päässä, kohissa, nurissa, ümissä, ürissä,


sk > s [13] [niiska(da): niisa]

nagu Viru KeskMurde, Karjala, Isuri, Ingeri- ja Kagu-Soome murrakuis.

 • õskama: õskada: õskattud (<*osaδama)
 • Lüganuse:
  • niisk: niisaga, uskuma: en usu,
  • aga: uskuttud, kassikkud (kase riisikad <*kasγikko)
 • Vaivara Kudruküla:
  • kiiski: kiisi, niska: nisa (kukal, turi), luiskama: (umbIsik) luiseta, viskama: visatti,
 • Kuusalu:
  • ruske: rusendama,


hk > h [13] [sahka(da): saha]

nagu Viru KeskMurde, Isuri ja lähemais Soome murrakuis.

 • [sia] viuhk(a): viuhkad (kihvad),
 • Lüganuse:
  • vähed: vähkidelle,
 • hvi:
  • puhkama: puhatasse, ähkima: ähib, puhkuma: puhus,
 • Vaivara:
  • [atra] sahka: sahad, vihko: viho,
  • aga: [kase] paahka: paahkast,


ht > h esiSilbi järel [14] [vahtima: vahi]

nagu Viru KeskMurde, Vadja, Isuri, Karjala, Ingeri ja Ida-Soome murrakuis.

 • [vilja] ahtama: ahtan: ahtatti (Viru-Nigula: ahetti, ei tohtittu), tiustad (ka IdaMurdes: kanga vaheliku varvad, Vaivara, Jõelähtme, Soome: tiuhtad, Kuusalu: tihvtad ~ tihvtid)
 • Lüganuse:
  • täht: tähe (taevas, tühi rukki pää), vahtima: vahin, trest: tresti (lehter),
 • hvi:
  • aher: ahtra, roht: roho, vihtlema: viheldud, treht: trehi (lehter),
 • Vaivara:
  • johtuma: ei johu [miele], (nim) toho ~ tohto: tohost (<*tohi: toh+ta: tohe+n), trehti: trehi (lehter),


ht > st järgSilbi järel [8] [vikkasti ~ vigasti]

nagu Viru KeskMurde, Vadja, Isuri, Karjala, Ingeri ja Ida-Soome murrakuis.

 • unestama, vikkasti ~ vigasti,
 • Lüganuse:
  • [lõnga] eijestämä, kärästäs, terestamma,
 • hvi:
  • köhästämmä, läppastand [einad], mälestan,
 • Iisaku:
  • [kuer] augastas, kiljastab, valestama.
 • Vaivara:
  • kubastamma (kupatama), paugastamma, vahestamma,
 • Viru-Nigula:
  • kuppastada,
 • Kuusalu:
  • nielestämä, purjestama,


kk, pp, tt > g, b, d pika silbi järel [riitta: riida]

 • Lüganuse:
  • särkk: särgid,
  • lõipp: lõibu (lõmm, pirruPuu),
  • aga ka: võrkkust [tehtu], [ei old] saappast, rantt: ranttid, torkketti, tõukketti, rääkkitti, süöttetti, luoppitti,
 • hvi:
  • koukk: kougoga, ulkka: ulgas,
  • riitta: riidas,
  • kriippima: kriibib,
  • aga ka: palkkid, puusärkkid, [saab] tarkkast, pilppas: pilppast,
 • Vaivara:
  • raukka: raugad (vaesekene), kirkko: kirgo, kirgas: kirkka, oikka: oiga (õhukene), reigäs: reikkä (latt, lauaServ),
  • lanttu: landu (kaalikas), soittada: (me) soidamo,
  • aga ka: urttad, [tie] viittad, (nim, om) vaippa, peide ~ peitte: (om) peitte (tekk),
 • Vaivara, Lüganuse, Soome:
  • sorkk ~ sorkka: sorga,
 • Jõelähtme:
  • riekk: riegu (jääPragu),


kk, pp, tt ei vaheldu lühikese täisHääliku järel [rikkast: rikka]

Viru-Nigula siseMaal ja AluTagusel enamasti Eesti õigeKeele poolPikka teist väldet matkides tugevas astmes [15]

 • Lüganuse:
  • kukkõttamma (õitsema), küttädä: küttän, rätt: rätted, rikkas: rikkad, takk: takkune,
 • hvi:
  • lükkämä: lükketti, pettas: pettettu, tapplema: tappelda, lapp: lappid, vikkasti,
 • Iisaku:
  • rapputtetti, vakk: vakka, jutt: juttu, kattel,
 • Vaivara Sõtke:
  • [tule] tukkid, mattuksed, (nim) seppä: seppä(le),
 • Vaivara Mustajõe:
  • pakkuma: pakkun, käkkit (väike viljahunnik),
 • Vaivara Auvere:
  • kottid, pottid, seppäle, tappan,
  • kukke: kuged, lukku: lugus,


 • Vaivara Puhkova:
  • (os) sukka: sugad, kattada: [me] kadamo, kotti: kodi, subi podid,
 • Vaivara Udria:
  • laga [otsil], [uks] lugus,
 • Vaivara Kudruküla:
  • kokki: kogile, tükkü: tügüt, rotta: roda (rott: roti), pappi: pabiga,
 • Viru-Nigula:
  • vigasti, rabuttasima, [kaks] kobikka, kueranäbikkud (soolatüügas),


tt > on nõrgenenud lühikese täisHääliku järelt, kui teguSõna järgmist silpi alustas mõni t või d-ga kaasHäälikuÜhend [15] [küttama: küöttu]

 • Lüganuse:
  • [tei] kirjudatta, lõppedatta,
  • kaettu, maettu, jäätti, võetti, mõella: mõeldi, üöllä: üöldu, laulattamma: lauladetti, vaeodetti, issudettu, lahudettu
  • javadetta, kuivadetta, selidetta (seletatakse)
 • hvi:
  • jäättud: jäätti, küttama: küöttud, mattama: maettud : maetta(sse), ütlema: üöllä: üöldi, raudetti, juoksedetti, kuivadetti, loppodetti
  • aga ka: kasvattetti, liiguttetti, painuttettud, kussuttettud,
  • mattama: maettud : maetta(sse), mõeldasse: õlen mõeld,
 • Iisaku Imatu:
  • jäetti, küetti: küettasse, maetti: maettasse
 • Vaivara:
  • kuuludetti, kaodetti,
  • tarvideda, kuivadeda,
 • Vaivara Mustajõe:
  • küetti, maetti, üeldi
 • Vaivara Udria:
  • kaettu, köettü: küeda (köetakse), maetti, voettago, moella


+tta(da) liide [16] võib da-tegevusNime ja umbIsiku tunnuse ees

 • Lüganuse:
  • kussutta ~ kussuttada ~ kussudatta, kirjutta ~ kirjuttada ~ kirjudatta, kuuluttada, nimettada, issuttatta, põlettatta, rapputtatta, levidatta, pauludatta, talludatta, vieredatta
 • hvi Toila, Võrnu, Kalina, Kahula, Atsalama:
  • ehittatta, javattatta, toimittatta
 • hvi Valaste, Pühajõe, Kohtla-Servaääre:
  • karjadatta, külmedatta, selidatta, äävidatta
 • Vaivara:
  • tarvideda, kuivadeda

kk, pp, tt > g, b, d rõhutu silbi järel [unnikku: unnigu]

ainult vanemas murdes

 • sõnnikk,
 • Lüganuse:
  • kaksigud [lapsed], [käisin] mustiges,
  • ligidikku, perädikku (järjest),
  • rättsepp: rättsebi: rättseppi,
 • hvi:
  • unnikk: unnigus, üksigud, lännikk,
 • Iisaku:
  • maasigad, mustiga [mets],
 • Vaivara:
  • arakka: araga, isäkkö: isägö (võõrasIsa), elogas: elokkat, pattrikk: pattrigust, ommigol, pistligod (kibuvits), (nim) kannikka, sonnikk,
  • arvudus (mõistatus), lobedus, soldatt: soldadille, obettama: obedan, uottama: uodan: uodeda, kasvadetti: kasvadin,
  • umbIsik: kuoda, piedä, taoda, ahteda ~ aheda, kutsuda, kuivadeda,
 • Viru-Nigula:
  • jovikk: joviged, kaasigud (pruutTüdrukud),
  • [lina] lahudus (väljale pleekima laotatud linad)
  • kadabikku [koht],
 • Kuusalu:
  • sormigas (sõrmKinnas), ummigas: ummikkad (laugjas tormiJärgne laine), [jäimme] vesilusigalle (ilma kalaSaagita), küpsiged (ahjus kuivatatud kalad), [kaul] kuigagilla (õieli), rüödägällä (röötsakile),
  • ramudu: ramuttumad: ramudundu (jõuetu, väeti),

+kke, +kko, +kkas, +gas, +ŋga-liited on läinud segamini [tuomikk(as): tuomikkad ~ tuomikked]

nagu Ida- ja Lõuna-Eestis

 • ieriŋŋed ~ ieriŋged,
 • Lüganuse:
  • [lähän] katsikkulle ~ katsikkelle, jõvikked, [käisin] mustiges & mantsikkas, mustikked, kaasikket (pruutTüdrukud), küürikk: küürikke (küürakas), tuomikk(as): tuomikkad ~ tuomikked,
  • lahiŋged, [jää] rüsiŋg: rüsiŋge (jääkuhjatis merel), püöniŋgu,
  • mõnikkane,
  • eit minu kandis kaasaassa
  • pidi põlle paulusassa
  • joot minu joodike kiusta
  • luetaja peekerista
  • sest sai laulika minusta
  • luetaja lemmiguine [17]
 • hvi:
  • jõvikked, mustikked,
  • tuomiŋge, laheŋgid,
 • Iisaku:
  • mustiga [mets],
 • Vaivara:
  • joviged ~ jovikkad, (nim) tuomikko ~ tuomikka ~ tuomekka: tuomega [18],
  • kuniŋŋas: kuniŋga,
  • monikkaine, Puhkova: monigune,
 • Haljala [Selja]:
  • jovigad,
  • söötis söödike kibussa
  • jootis joodike kabassa
  • sest sai laulike minusta [19]
  • [külma] võidiŋgis (külma võimuses, külmast kange),
 • Viru-Nigula:
  • katsigulle, jovikk: joviged, mustikka ~ mustiged, [käisin] mustigas, Tuomikku küla,
 • Kuusalu:
  • hüüdiŋg: hüüdiŋŋe(s) (õhuke jääKirme merel), lammiŋg: lammiŋge (loik), [jää] on laudiŋgess (tükkis, enne jääMinekut), näädiŋg: näädiŋge (koha pääl tekkinud noor jää), [surmaga] voidiŋŋess (võitlemas), rüüsiŋg: rüüsiŋge (torm, segadus, möll), püöniŋge,


kk, pp, tt ei vaheldu kolmanda ehk kaasRõhulise silbi järel [(om) põledikku: (os) põledikku]

Viru-Nigula siseMaal ja AluTagusel enamasti Eesti õigeKeele poolPikka teist väldet matkides tugevas astmes [15]

 • Lüganuse:
  • ämärikk: ämärikkul, pimedikk: pimedikkul,
 • hvi:
  • asunikk: asunikku, põledikk: põledikkus,
 • Iisaku:
  • rapputtetti,
 • Vaivara:
  • uolimatto, äbemättö, tänamattus,
  • vanas murdes - aavastikko: aavastigo, närestikko: närestigos, vajovikko: vajovigot (laugas, mädaMülgas), eitligod [ilmad], ämärigo [aeal],
 • Viru-Nigula:
  • vabadikk: vabadigud, videlikk: [käisin] videligul, tüttrikk: tüttrigud,
 • Kuusalu:
  • kada,ikk: kada,igus, huolimadu: huolimattumald,
 • Jõelähtme Prangli:
  • muistamadu, uolimadu,


lääne pool kk ~ j [20] nagu Lõuna-Eestis ja Soomes.

 • Kuusalu Kõnnu:
  • kadajas: kadaja, pihlajas: pihlaja, ka,ea,eas: ka,ea,ea, pedäjäs: pedäjä,
 • Lüganuse:
  • kadajane [laud],
 • Vaivara Kudruküla:
  • pedäjä,


tk püsib [pitk: pitkemb]

 • pitk: pitkemb, pitki [maad], katki, sitke, sikkandased (külvi rinna vahe jooned), sõtkuma, tutkamed ~ tutkad (kanga lõpu narmad, peeru söed, Jõhvi, Iisaku: tutmed)
 • Lüganuse:
  • pitkämiste, itkemäije ~ ikkemä, muutkui ~ mutku ~ mukku,
 • Vaivara:
  • [leibä] sotkema, pitkemiste, sikkandaised (külvi rinna vahe jooned),
 • Vaivara Kudruküla:
  • pitki [tied], pitkitte, [süüli] pitkune, pitkerguine, itkemä, itku (nutt), sitkendaised (külvi rinna vahe jooned),
 • Vaivara Udria:
  • pikkerikkune, pikkune (pikne), ikkemä, ikko,
 • Viru-Nigula:
  • [kää, jala] pätkä (päkk),
 • Kuusalu:
  • [hing huule] tutkamess ~ tukkamess (põdur),
 1. kk levib Lõuna-Eestis
 2. tk > kk vaheldub Vadja murdeis
 3. tk > t vaheldub Isuri ja Karjala murdeis


ttv, ttr, ppr, ppl, ttj, ppj ei vaheldu (omastav ja osastav ühtivad) [21] [puttr ~ puttru: (om, os) puttru]

 • latv ~ (Vaivara) latva: (om, os) latva, ritv ~ (Vaivara) ritva: (om, os) ritva, lötv: (om, os) lötva,
 • hvi:
  • lötvale (lõdvalt),


 • attr ~ attra: (om, os) attra, puttr ~ puttru: (om, os) puttru, põttr ~ põttra: (om, os) põttra, õttra (<*ostra): (om, os) õttra, tettr ~ tettre: (om, os) tettre, nõder: (om, os) nõttra, tuttra (rohtTaim), mattrus, Kattrina,
 • Lüganuse:
  • tettred kuttruttavad, [vokki] kettr, ketträskontt ~ ketträ(s)luu, kettrama,
 • Vaivara:
  • [paju] pattrikko, mattrassi vettrod, vettru (ämber) [viina], Uttria, Kuttru külä,
 • Haljala:
  • attru: (om, os) attru, [jää] sottru (jääSupp),
 • Viru-Nigula:
  • Attrikka küla,


 • appras: (om, os) appra, sõppra: (om, os) sõppra, koppro (vaht), [koppru] leht, (Ida-Soomeline nimetav k) kopra ~ kopr ~ kopras (kämmal, käsi, kartuli- ja sõnnikukonks), (Iisaku: kobra) kopra[täis] - kamalu täis), tõura rüögentane ~ rüögättus (sammasPool, ohattis, Torma: tõurarüögattus) [22],
 • Lüganuse:
  • kopprottamma (vahutama), [villa] peppremed, (Lääne-Soomeline nimetav k) kourad (käbarad, Kuusalu: mere kivide tõstmise pihid, koura[täis] - kamalu täis), tõpras: tõpra, tõuras: tõura (veis, lojus),
 • Iisaku:
  • [suured] kobrad,
 • Vaivara:
  • [aja] kopprolle (hakkab vahutama), [eina] pöppre,


 • lipple ~ (Lüganuse) lippl: (om, os) lipple, applas: (om, os) appla, oppligas ~ opplikkas, sipplima, ruppla, tuppli,
 • Vaivara:
  • lipplikka,
 • Haljala:
  • [paadi] sapplun-kaared (šabloon-),
 • Kuusalu:
  • hepplakk (kerglane), kopplugas (vana räbal asi), [lind] koppluttab (soputab liivas),


 • padi ~ (Vaivara) pattja: (om, os) pattja, sudi (pintsel): (om, os) sudi, sudima (pintseldama), ruttjuma: ruttjun (muljuma, mudima),
 • Vaivara:
  • lottja: (om, os) lottja,
 • Haljala:
  • lottja: (om, os) lottja, sudi (pintsel): (om, os) suttja, suttjama (pintseldama), Ruttja rand,
 • Kuusalu:
  • lottjus (lohakas, ropp inimene),


 • kabi ~ (Vaivara) kappja: (om, os) kappja, kuppjas ~ (Vaivara) kuppja: (om, os) kuppja(d), lubi: (om, os) luppja, luppjama: luppjattu,
 • Lüganuse:
  • loppjakkas,
 • Vaivara:
  • lappja (labidas),
 • Viru-Nigula:
  • Uppja küla,


rs ei vaheldu [(os) varsa: (om) varsa]

 • Lüganuse:
  • kõrs: (mit os) kõrsi, kars: (mit os) karsi (heina märss), virs: (mit os) virsu (viiske), kärsämaije
 • hvi:
  • kärsämä,
 • Vaivara Kudruküla:
  • porsas: porsa, (om, os) varsa, kärsa,
 • Viru-Nigula:
  • [vesi on mere] perses (madal),

ainult Iisakus ja Vaivara Mustajõel leiti KeskMurdelist: varss, kõrss, [sia] kärss, parss, persses,


(r)ss > (r)s esimese silbi järel [norss: norssid ~ norsid]

Kuusalust ida pool

 • norss: norssid ~ norsid (mere tint), kauss: kausid, poiss: poisid, märss: märsid (Kuusalu: merssid), marssima: marssin, kiissel: kiisli ("kaera kile" toit), tiissel: tiissli,
 • Vaivara Kudruküla:
  • marssima: marsin, porssima: porsin, tiisel: tiisli,


ts on kadunud ne-sõnadest [varast > vara(t)se]

ts on püsinud teise silbi järel - enam laulus kui kõnes

 • karjatsed, varatseld,
 • naise, vaise, inimise, obuse, sulase, linase, punase, villase, suolase, ennevanase, vanu,aigase,
 • Lüganuse:
  • perätsed (järelSünnitus): perätsest (pärastiseks), iljane: iljatsest,
  • obose, tõse (teise), verise, [mõne] suguse juhtumise, [peigome] puolise pulmalise, piergose ja juurise [korvi?],
 • hvi:
  • [selle] samatse, inimisede ~ inimiste, obosette ~ ovoste ~ uoste,
  • [jala] aluse, labase, [sõda] aekse, ruuttulise, karjatse, omakse, [lina] talguse,
  • jätta kodo kotti sõrmed
  • too meile meritsed sormed [23]
  • süsised on sepa lapsed
  • tahmatsed taguja lapsed [24]
  • vihud on vihmaga vietu
  • udutsel on aita pandu [25]
  • iljatsest saab ilmi rikkas,
  • aeatsest saab aiva tarka
  • minust saab mõne sugune [26]
 • Iisaku:
  • kärbane: kärpsede,
  • vigase, kuldase,
 • Vaivara Mustajõe:
  • [niet] sinatset,
 • Vaivara:
  • obedaine [3],
  • esimise, veneläise,
 • Ranna ja Ida-Vaivara:
  • toisi riidi [all], veneläisi, mesiläisi [emä], mehi ja naisi [tüö],


*ks > ss järgSilbis [kauluss: kaulussed] [22] [27]

nagu Kodavere ja (Lääne-)Soome murrakuis.

 • varess, jäness, käiss, katuss, linnass, mattuss, arjass,
 • Lüganuse:
  • kauluss: kaulusse, künniss: künnisse, luojusse ~ luesse [luom] (lojus), metsisse, iuksed [vanussis] (salkus, sassis),
 • hvi:
  • kaitussed (nõmmLiivaTee), nõgessed, tärkklisse,
 • Iisaku:
  • [sia] arjassed, [rie] jalassed, kiedusse,
 • Lääne-Vaivara:
  • käiss: käisset, mattuss: mattusset, ilvess: ilvesse ~ ilvekse,
 • Viru-Nigula:
  • jänesse [nahast], sõrmuksed ~ sõrmussed,


 • vaid Ida-Vaivaras püsib ks:
  • [kala] kiukset (lõpused), käliksed (vendade naised), pettiksed, vammuksed, [kahe] veljekse,


*ut > ss us-omadusSõnades [aiguss: aigutt: aigusse]

*ks > ss mõjul

 • Lüganuse:
  • aiguss: aigusse, kurjuss: kurjusse, kõrguss: kõrgusse, laijuss: laijusse, [minu] nuorusses, [iuksed] vanussis (salkus, sassis),
 • hvi:
  • rikkussest,
 • Iisaku:
  • õiguss: õigusse,
 • Vaivara:
  • kadedus, vabadus [3],


 • Lüganuse:
  • kaŋŋutt [täis], [ärgä tehkä] kuerutt ~ kuerust, [omajagu] uhkutt,
  • lähate lakkaje magama
  • oma tervit rikkumaie [28]
  • mina laulan ullutani
  • loetan rumalutani
  • peksan kielta pienutani [29]


*kl, *kr > ul, ur [siula(da): siula] [22] [27]

nagu Kodavere ja (Lääne-)Soome murrakuis.

 • kaul(a), kaulus, naul(a), paul(a), taul(a), niul(a), siul(a), mäur(ä) (mäger), kaur(a), naur(i) (naeris), niuluma, siuluma, Siulik (Sõela tähtKuju), naurama,
 • Iisaku:
  • mäur ~ möur, vaul (kiini tõuk, muhk naha all, Kodavere: vual ~ vuul: vualu, Lõuna-Eesti: vakl, Lüganuse: vaun: vauna),
 • Vaivara:
  • (Isuri) süklä (soola tüügas),


KeskMurdePärane vaheldumatu aste [(os) tõge(d): tõge]

 • ülge (<*hülγe'), peigal (pöial <*peigala), (nim, om, os) rukki (Kuusalu, Viru-Nigula jm - (nim, om, os) rugi), (nim, om, os) ige: ige: igett, äge: äge: ägett (Kuusalu Kolga ja Kõnnu - ies: ikke: ikkett, ääs: äkke: ääst),
 • Lüganuse:
  • (mit nim) nagid, tigud, (nim, om) õga: (os) õgad, (nim, om) tõge: (Jõhvi:os) tõged ~ tõkked,
  • (nim) rukk (rukis),
  • kibu: kiud ~ kibud,
 • hvi:
  • tibad, luban (~ lubama: luvattu), rebin (~ rebima: [sa] revid), õkkas: õkkad,
 • Iisaku:
  • käbiga kudutasse [võrkku] (~ käbi: kävid, Vaivara:kudoma: kuottu: [ei] kuoda),
 • Vaivara:
  • [miu] igaline, (mit nim) lugut, pugut, raagud, [suurest] sugust, (tagutti): tagun,
  • aukubut, tõbe[vuodes], vibud, turvas: turvad ~ turbas: turbad, [tie on] umbes ~ ummes,
 • Vaivara Udria:
  • (nim, om, os) oga,
 • Vaivara Kudruküla:
  • (nim, om, os) rukki, okkat, tokke: (os) tokke ~ tokket,


viited ja märkused

 1. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 46
 2. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 62
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 63
 4. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 64
 5. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 274
 6. "Petit atlas des parlers estoniens, Väike eesti murdeatlas" / Andrus Saareste kaart 58
 7. Votian consonant gradation
 8. 8,0 8,1 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 67
 9. Vana Kannel IX "Lüganuse regilaulud", toimetajad: Ruth Mirov, Maris Kuperjanov; Edna Tuvi, 2009 lk 12
 10. Vana Kannel VIII "Jõhvi ja Iisaku regilaulud" Eesti Rahvaluule Arhiiv; toimetaja Ülo Tedre, 1999 lk 11
 11. H II 8, 742/4 (3) < Jõhvi khk. - Johann Petrowitsch (1889) "Surmasõnum + Laevasõit"
 12. H II 1, 555/7 (726) < Iisaku khk., Kurtna v., Sootaga k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisu Põdram, 72 a. (1888) "Isa ja mehe kodus"
 13. 13,0 13,1 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 65
 14. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 66
 15. 15,0 15,1 15,2 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 77
 16. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 83
 17. H II 9, 21/2 (2) < Lüganuse khk. - A. Leithammel & J. Nahkur (1890) "Laulu võim"
 18. "Petit atlas des parlers estoniens, Väike eesti murdeatlas" / Andrus Saareste kaart 91,
 19. H I 5, 14/5 (2) < Haljala khk., Selja v. - A. A. Langei & A. I. Langei & J. Einmann < Eeva Kasik (1892-1894) "Kust laul õpitud"
 20. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 60
 21. "Petit atlas des parlers estoniens, Väike eesti murdeatlas" / Andrus Saareste kaart 97
 22. 22,0 22,1 22,2 M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 72
 23. EÜS X 49/50 (39) < Jõhvi khk., Voka v., Toila k. - Mihkel Elias (1885) "Pulmalaul"
 24. H II 1, 402 (558) < Jõhvi khk., Illuka v., Nõmme t. < Pagari v., Jõetaguse k. - M. Ostrow & O. Kallas < Mari Räbin (Nõmme Mari, Mihkel Niine tütar), 60 a. (1888) "Neiu tahab talupojale"
 25. H II 1, 345/6 (499) < Jõhvi khk., Kiikla m. - M. Ostrow & O. Kallas < Mall Nurk, 63 a. (1888) "Saunamees Ants"
 26. H II 1, 351/3 (504) < Jõhvi khk., Toila k. - M. Ostrow & O. Kallas < Jüri Adorf, 67 a. (1888) "Millal saan isale + Kasvatus asjata + Hiljuke"
 27. 27,0 27,1 "Petit atlas des parlers estoniens, Väike eesti murdeatlas" / Andrus Saareste kaart 8, 41
 28. H II 3, 630/2 (220) < Lüganuse khk., Uuemõisa k. - H. Prants < Juula Kaabur (1890) "Ema haual"
 29. H II 3, 637 (238) < Lüganuse khk., Uuemõisa k. - H. Prants < Juula Kaabur (1890) "Laulu võim"

No comments:

Post a Comment