Saturday, January 4, 2014

mitomuse õsastav

mitmuse osastav (mildisi) [1]

astmeVaheldus

 1. mitmuse osastav on alati tugevas astmes.
 2. ainsuse osastava aste on vastuPidine ainsuse omastavale.

käändKonnad

AluTaga oli üldistumas rõhutu silbi järel +d-lõputa +i-mitmuse osastav. 
XVII s lõpu Eesti kirjaSõnagi on tugevalt KirdeRannikuMurde mõjustatud ning säält leiab sid-osastavat harva ja si- tunnust pea polegi.

XIX s kooliHariduse ja keskMurde sunnil tungivad nood mõlemad koos (u)id, eid-tunnusega juba lõpu kaotanud mitmuse osastava asemele. 


aga sida-tunnust leiab sageli lauluski, sest keskMurde regiVärss eelistab neljaSilbisi sõnu

 • hvi:
  • veel on viitagi vajaka:
  • obusida ohjasida
  • lookasida, rangisida
  • pähe vaski valjaeida
  • sisse siidi neitsikesta [2]
  • Kadri ei taha kanga'aida
  • Kadri tahab kapukuida
  • sinisida sääriksida
  • punasid pookisida
  • valge villavamuksida [3]


ainsuse osastava lõpus pika esiSilbi järel d(a) [pääd > päid(ä)]

+id(ä)

 • maid, puid, luid, päid,
 • Lüganuse:
  • iaid (häid), jäid,
 • Vaivara:
  • [paljo] täit,


keskMurde mõjul: koisi, tiesi, tüösi, kraesi,

 • Lüganuse:
  • maasi, püüsi, suosi, vüösi,
 • hvi:
  • suusi, süüsi,
 • Iisaku:
  • luusi, piasi, suasi, suusi, üesi,
 • Vaivara:
  • täisi,


ainsuse osastava lõpus rd(a), ld(a), nd(a) [nuord > nuori, (nuorida, nuorija)]

 • kieli, suuri, tuuli, iiri, pieni, sieni, nuori ~ nuari,


 • tütri, siem(n)i,
 • Lüganuse:
  • piendri, sambli,
 • hvi:
  • pasli,
  • u: aknu,
 • hvi:
  • noomin noorida mehida; [4]
  • tütarida vargaaida
  • isa aida algajuida
  • venna punna purgajuida; [5]
  • mida tousi pühkedesta
  • mida laine laastudesta
  • tousi kolmas laivukene
  • mida tousi laivukene
  • tousi noorija mehija
  • ubasuida uhke'eida; [6]


keskMurde mõjul

 • Lüganuse:
  • piendrasi,
 • Vaivara:
  • küündlisi,


 • Lüganuse:
  • küündläid,


*n < *m-nimiSõnad [liigend > liikmi, (*liikemida)]

 • Lüganuse:
  • võtmi, abemi, [kuuse] karbemmi (ebemeid),
  • harva: tütrikkumi, kattussemmi,
 • hvi:
  • rede: redend :redemi (redeleid),
 • Vaivara:
  • liikmi, igemi, südämi,


 • Lüganuse:
  • tuld lõivad hobuse jalad
  • sädemida salu sääred; [7]
  • siis saab kiike kindaaida
  • aluslaud saab andeeida
  • päälis puu puna panimida; [8]



AluTaguse ja IdaMurdes id(ä)

 • hvi:
  • redemid (redeleid),

keskMurdeliselt

 • sidemeid,


tu-omadusSõnad [savattund > savattumi]

(<*ttomi+ta)

 • Lüganuse:
  • [ajas suust vällä] üvitumi ja päivittumi (rääkis kõlvatut juttu),
 • Vaivara:
  • onnettomi, armottummi,


ainsuse osastava lõpus tt(a) [kätt > käsi(ä)]

s+i(da~ja)

 • uus: uut+t(a): uvve(*n): uusi(a)


 • lapsi, uksi, käsi, varsi,
 • Lüganuse:
  • [läks] uusija [tegemäije], köisi, niisi,
 • Vaivara:
  • miehi, kansi (kaasi),


 • Lüganuse:
  • [muna] kaupmi,
 • hvi:
  • muonameid (moonaMehi),


us-omadused [aigutt > aigussi(da)]
 • aigus: aigut+t(a): aigusse (<*haikeδuδen)


 • Lüganuse:
  • aigussi,


 • Vaivara < Viru-Nigula:
  • tuul tal viigu terviksida
  • pilved pikkada igada
  • nii mitu tervist temale
  • mitu puud on põesassa [9]


keskMurde mõjul ss+id(a), ss+eid(a)

 • hvi:
  • aigussid,
 • Iisaku:
  • tervisseid ~ tervissid,


(u)t-liide [lühütt > lühüvi(dä)]

Soome: neitsyt (AluTaga: neitsi), kätkyt (Vaivara: kätkü ~ Aruküla:kätküt), olut (AluTaga: õlut), kevät (AluTaga: kevät), veljyt (AluTaga: velvide+ni), immyt (AluTaga: imme), ohut, poiut (poju), kytkyt (Kudruküla:kütkü), lyhyt: lyhyttä: lyhyen,

 • Vaivara:
  • lühüt: lühüve: lühüvi (<*lühüδeitä = lühikesi), louna ~ loune,
 • Lüganuse:
  • lõuna ~ lõune (<*lõunat: *lõunaδen), õhta (õhtaγo),
 • Põhja-Kuusalu:
  • ehtut, luet: luode, koskut: koskuve ~ koskuttime ~ koskudi (kõvaksKülmunud riie, kuusekoor),


keskMurde mõjul si

 • Iisaku:
  • õhtasi,


nud-keskSõna [ohtund = ohtunuda > ohtuni, (*ohtuneida)]

osastav peaks olema +ne+i+ta > +neid

 • Lüganuse:
  • surni (*surne'eida),
 • Vaivara:
  • ussittani [erni],


mitmuse osastavat leian ainult Mulgi lauludest

 • Paistu:
  • idaneida erneida; [10]
 • Helme:
  • idanida erneeida
  • kasunida kaarusida; [11]
 • Viljandi:
  • idanuida erneida,
  • kasunuida kaerussida; [12]
 • Pilistvere:
  • kulunuida kopikiida; [13]
pika esiSilbiga e(da)-omadusSõnad [valgett > valgi, valge'eid(a)]

häälikuSääduslik tugeva astme ("omastava tüvi")+id(ä)

 • uhkeid, kergeid, valgeid (<*valgeδaita),
 • Lüganuse:
  • viegu tuuli terveeida
  • paju põõsas palveeida
  • nenda palju terveeida
  • kui on puida põõsaassa
  • siledaida sirgeeida
  • kõverida õigeeida [14]
 • Vaivara < Viru-Nigula:
  • mitu puud on põesassa
  • siledaida sirgeeida
  • kõveraida õigeeida [14]


AluTaguse ja IdaMurdes id(ä)

 • Lüganuse:
  • raskid, valgid,


üldistuv +d-lõputa +i

 • värski,
 • Vaivara:
  • kergi, sirgi, ahni,


e-nimiSõnad [riijett > riidi, riide'eid(a)]

kunagised *ek, *eh, *et-lõpulised ja koondelised tüved

häälikuSääduslik tugeva astme ("omastava tüvi")+id(ä)

 • uoneid,
 • Vaivara < Viru-Nigula:
  • tuul tal viigu terviksida
  • paju põesas palveeida [15]


üldistuv +d-lõputa +i

 • riidi,
 • Vaivara:
  • uoni,


keskMurde mõjul si

 • Lüganuse:
  • ehtesi,
 • Iisaku:
  • vuadisi,
 • Vaivara:
  • paisesi,


ainsuse osastava lõpus st(a)

ainsuse omastava lõpus on se

 • kärbiss: kärbist: kärbisse (<*kärpiksen)
s-nimiSõnad [katust > katussi, (katussida)]

juuksi [16],

 • Lüganuse:
  • metsissi, arjassi,
 • hvi:
  • nõgessi,
 • Iisaku:
  • orassi,
 • Vaivara:
  • voitlusi, jänüksi,

keskMurde mõjul ss+id(a), ss+eid(a)

 • Lüganuse:
  • käissid,
  • arjasseid, ilvesseid, metsisseid
 • hvi:
  • linnassid, katussid,
 • Iisaku:
  • varesseid ~ varessid,
 • Vaivara:
  • kärbiseit,
us-omadused [aigutt > aigussi, (*aigussida)]
 • Lüganuse:
  • aigussi,
ne-sõnad [ovost > obosi, (obosida)] [16]

naisi, vaisi, inimisi, obusi, sulasi, linasi, punasi, villasi, suolasi, ennevanasi, vanu,aigasi,

 • Lüganuse:
  • obosi, tõsi (teisi), verisi, [mõne] sugusi juhtumisi, [peigome] puolisi pulmalisi, piergosi ja juurisi [korvisi], esimesi ~ esimeisi,
 • hvi:
  • [jala] alusi, labasi, [sõda] aeksi, ruuttulisi, karjatsi, omaksi, [lina] talgusi,
 • Iisaku:
  • vigasi, kuldasi,
 • Vaivara:
  • esimisi, veneläisi,


 • hvi:
  • obusida ohjasida [17]
 • Iisaku:
  • kes meid keelab luulemasta,
  • noori naisi võttemasta,
  • hobusida vahetamasta [18]


keskMurde mõjul s+id(a), s+eid(a)

 • hvi:
  • obosid ~ oboseid, omaksid, karjatsid,
 • Iisaku:
  • tuliseid, sualaseid,
 • Vaivara:
  • kõllaseit, suolaseit,

ainsuse omastava lõpus pole se [kinnast: kinda > kindi, kinda'aid(a)] [19]

häälikuSääduslik tugeva astme ("omastava tüvi")+id(ä)

 • ambaid, kangaid, rikkaid,
 • Lüganuse:
  • mättäid,
 • Iisaku:
  • paljaid,


AluTaguse ja IdaMurdes id(ä)

 • hvi:
  • rukkid,


üldistuv +d-lõputa +i [kinnas: kinda > kindi]

 • erni,
 • Lüganuse:
  • tuori,
 • Vaivara:
  • kirvi (kirveid), porsi, puhti,
  • u: kindo,


keskMurde mõjul si

 • ülgesi,
 • Lüganuse:
  • künkkäsi,
 • Vaivara:
  • rattasi,
ainsuse omastava ehk osastavaga ühtuv mitmuse osastav

Kuusalu Kolga ja Kõnnu rannas

 • Ida-Vaivaras ning rannas:
  • [alligal ei ole] rakke, amba ~ ambo, kinda ~ kindo, lamba, mättä, ratta, rikka ~ rikko, saappa ~ saapo, teibä ~ teibo ~ teibi, [pali] vargi ~ vargo, liikme,

isegi

 • Lüganuse:
  • [niiskesi aatri] laskeja,
 • Viru-Nigula:
  • valge [linu],


ainsuse osastava lõpus täisHäälik

keskVõrre [jämedamba > jämedambi]

osastava lõpp on ka keskVõrde mb+i-tunnuse järelt kadunud nii kui Viru keskMurdes

 • Kadrina:
  • kollasembi,
 • Lüganuse:
  • mustemi, paremi, jämedambi,
 • hvi:
  • vaisemi, jämädimmi,
 • Vaivara:
  • pienembi, üvimbi (paremaid), madalambi,


AluTaguse ja IdaMurdes id(ä)

 • hvi:
  • mõlemid, paremid, pisemid, veikkemid,


keskMurdeliselt

 • nuoremaid
 • Lääne-Vaivara:
  • vanemaid,


ä, e, i, ü tüve puhul +i [kivi: (ains om & os) kive > kivi, (kivijä)]

 1. ä: pesi, metsi, lehmi, ärgi, päivi, leibi, eini, pikki, silmi,
 2. e: kivi, lehti, sulgi, taimi, räimi, kitsi, kaski, tähti,
 3. i: kotti, palkki,
 4. ü: Kuusalu: [nuoda] peri, käbü, hüvi, tükkü; Haljala Selja: mändi, pütti, sängi,
 • Lüganuse:
  • siibi (tiibu), jälgi, [tõisi] partti, lipl: liple: lipli,
 • Iisaku:
  • küpsi,
 • Vaivara:
  • augi, [omi] pöksü,
 • Vaivara Kudruküla:
  • rüssi, anni (hanesid), jokke (jõgesid),
 • Viru-Nigula:
  • kengi, kehvi, ivi,
 • Kuusalu:
  • [nuoda] peri,


 • Lüganuse:
  • kaotab kana pesija [20]


kolmanda silbi järel [kibe(dä): > kibedi, (kibedidä)]
 • Lüganuse:
  • eläji, kibedi, mädäni,
 • hvi:
  • pimedi,
 • Vaivara:
  • verävi,
 • Vaivara +jä-liide:
  • u: tienijö,
 • Lüganuse:
  • sihin linna sirmi alta
  • linn aga laia lippusida
  • toredida tornisida [21]
  • viegu tuuli terveeida
  • paju põõsas palveeida
  • nenda palju terveeida
  • kui on puida põõsaassa
  • siledaida sirgeeida
  • kõverida õigeeida [22]
 • Vaivara < Viru-Nigula:
  • leidsin oma ella venna
  • õbedida ostamasta
  • kuldasida lunastamasta
  • vaskesiida vahetamasta
  • tinasida tiherdamasta [23]


AluTaguse ja IdaMurdes id(ä)

 • Lüganuse:
  • sõnume: sõnumid,
 • hvi:
  • sinelid,
 • Iisaku:
  • karttulid, pudelid, soldatid,
 • Lüganuse:
  • kas tõid ratsule rahada
  • kimmelilla killingida
  • vesihallil veeringida [24]


keskMurde mõjul si, sid

 • Lüganuse:
  • kaliduorisi,
 • Vaivara:
  • vikastisi,
 • hvi:
  • mustrisid,
 • Vaivara:
  • rätseppisi,


koondeliste mõjul võib liituda ä, e, i, ü tüvele +id aga see pole alguPärane

 • Lüganuse:
  • pesäid, leibäid, luikkeid, niineid, tetreid, [kodo] kävijäid, kenkseppäid, sügäväid,
 • hvi:
  • iireid, lilleid, püüdajaid, tienijuid, sädelguid,
 • Vaivara Põlendiku:
  • saareid,


 • Lüganuse:
  • küll on vaisel lüöjuida
  • lüöjuida lükkajuida
  • tõukajuida tõmmajuida [25]


a tüved

koondeliste mõjul võib liituda a tüvele +id aga see pole alguPärane

 • Lüganuse:
  • karvaid, lahjaid (veimi), marjaid, mustaid, pohlaid, villaid,
 • hvi:
  • arvait, karjaid, kauraid, luudaid,
 • Iisaku:
  • kõrvaid, munaid, nahkaid, põtraid,
 • Vaivara Põlendiku:
  • ohjaid,

regiVärsis neid pole.


eelmises silbis on o, u, õ < *o [muna: > muni, (munia)]
 • muni, nugi, ubi, poigi, luomi, kuivi, pulkki, sukki, musti, pulmi, kuormi,
 • Lüganuse:
  • õksi, kõrvi, kõvi, pohli, lubi, õuni,
 • hvi:
  • õtri ~ õdri, õksi, mokki,
 • Iisaku:
  • kõrvi,
 • Vaivara:
  • omi, sorsi (parte), rotad: rotti,
 • Viru-Nigula:
  • servi,


 • Lüganuse:
  • hulga hukaneb munija [20]


aga ka

 • Vaivara:
  • vendi, orjo,
 • Vaivara Kudruküla:
  • munni,
 • Lüganuse:
  • lõngi, põtri,
 • hvi:
  • lõugi,


keskMurde mõjul

 • Lüganuse:
  • linnuboige,
eelmises silbis pole o, u, õ < *o [jalga: > jalgu, (jalguda, jalguja)]

kalu, vanu, sigu, linu, nahku, villu, asju, jalgu, marju, patju, latvu, laudu, kaulu, piigu, raudu,

 • Iisaku:
  • sõpru, põtru, sõnu,
 • Vaivara:
  • laudo, atro, piigo, ilmo, tilkko, aabo ~ aabu, rihmo, naulu, kalo, paho,
 • Vaivara Kudruküla:
  • kallo, pahho, pihho (? õuesid), vanno,
 • Kuusalu:
  • vendu,
 • Viru-Nigula:
  • piirdu (kanga sugasid),


aga ka

 • Lüganuse:
  • õtsu, õhju,


keskMurde mõjul si

 • maeasi, varsasi,


 • Lüganuse:
  • ei mind tohi Toomas lüia
  • Jaan ei jalguda osata [26]
  • et neid saksuja sureksi [27]
 • Vaivara < Viru-Nigula:
  • tuul tal viigu terviksida
  • suitsu soojuda sõnuda [28]


kolmanda silbi järel
(+sa, +la, +va, +eda ... >) i [lattikka: > lattikki, (lattikkida)]
 • Lüganuse:
  • kelle sa kivi noppid
  • kelle sa kogud kadikida
  • kelle raiud rannapada? [29]
 • hvi:
  • söö sina sisse sittikida [30]


 • ilusi, jumali, madali, sibuli,
 • Lüganuse:
  • viletsi [päivi], jõvikki, mustikki,
 • hvi:
  • agani,
 • Vaivara:
  • ilosi, kadedi [inimisi], uodavi, ohakki, ausi, armsi, oeli (õelaid),


AluTaguse ja IdaMurdes id(ä)

 • Lüganuse:
  • aganid,
 • hvi:
  • räbälid,


(+ja, +kka, +na ... >) u [lattikka: > lattikku, (lattikkuja, lattikkuda)]
 • Lüganuse:
  • aganu, põrandu, masinu, udaru, umalu, kaalikku,
 • Vaivara:
  • omenu (õunu), laulajo, allikko, elokko, mantsikko, aasto, joukko (jõhvikaid),
 • Vaivara:
  • kas meri kaluje annab
  • sügav hauda ahvenida
  • jõgi laia latikuda [31]
  • miks sa meile seda ei räägint
  • et sull palju paljakuda [32]
  • hulkusin uba külassa
  • käisin mee käbi talossa
  • umaluija ostamassa
  • villuja vahetamassa [33]


(+ja, +kka, +la ... >) uid, aid, eid [lattikka: > lattikkuid, (lattikkuida)]

naaberMurrete ja muude (+kku, +kko ... >) liidete mõjul

 • õstajaid, andajaid, madalaid, munakkaid,
 • Lüganuse:
  • aldijuid, kirjajuid (kerjusi), lusikkuid ~ lusikkaid, mansikkuid ~ mansikkaid, murakkuid ~ murakkaid, mustikkeid ~ mustikkuid, riisikkeid, elokkuid, korralikkuid,
 • hvi:
  • ahvenaid, noppijaid,
  • lusikkuid, mustikkuid, tulijuid,
 • Iisaku:
  • rumalaid,
 • Lääne-Vaivara:
  • munakkuid,


 • Lüganuse:
  • küll on vaisel lüöjuida
  • lüöjuida lükkajuida
  • tõukajuida tõmmajuida [25]
  • umaluida õtsimassa
  • villuja vahestamassa [34]
 • hvi:
  • ei mind murra mullikuida [35]


keskMurde mõjul si, sid

 • Lüganuse:
  • lattikkasi,
 • hvi:
  • [sõnnikku] lahuttajasid,


u, o tüve puhul +u ~ o [piergu: > piergu, (pierguja)]

 • jahu, lindu, laulu, võrkku,
 • Lüganuse:
  • [kapsa] lohko, paarmu (parme), [aava] pakku, [jõe] silmu, virsu (viiske),
 • hvi:
  • luisku,
  • üksikku [tükküsi],
 • Vaivara:
  • aro (rehasid), kirppu, tütrikko,
 • Vaivara Kudruküla:
  • krappo (vähke), matto, pappu (ube),


 • Lüganuse:
  • kui'p pole pierguja peressa
  • tõmbage tohi laesta
  • kisk' sie kildu künniksesta [36]
  • laulan looduja lugusi
  • enne säätud sõnuja
  • pandud kokku palve'eida [37]
 • hvi:
  • parajast on pannud soola
  • tasa tanguja jaganud [38]


keskMurde mõjul si, sid

 • Vaivara:
  • aavattusi, raamattosi, vitsistikkosi (võsastikke),


koondeliste mõjul võib liituda u, o tüvele +id aga see pole alguPärane

 • rättikkuid,
 • Lüganuse:
  • võsuid, appuid, paarmuid, pattuid, takkuid, virsuid (viiske),
 • hvi:
  • [enne] jõuluid, roppoid,
 • Iisaku:
  • linduid,

regiVärsis neid pole.


 • hvi:
  • [rukki] viisikkuid (rukkiHakke),
 • Lääne-Vaivara:
  • raamatuid,


mitmuse nimetavaga ühtuv mitmuse osastav

 • Lüganuse Oandu:
  • [veikkesi] põrsad, [niiskesi] vistrikkut [täis],

viited ja märkused

 1. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 185
 2. H II 1, 383/4 (541) < Jõhvi khk., Illuka v., Nõmme t. < Pagari v., Jõetaguse k. - M. Ostrow & O. Kallas < Mari Räbin (Nõmme Mari, Mihkel Niine tütar), 60 a. (1888) "Kunas kullad kokku saame + Saan + Noorik kodu käimas"
 3. H I 3, 22 (35) < Narva l., Kreenholm - Jacob Raudman (1888) "Kadrisandi laul"
 4. H II 1, 270/1 (399) < Jõhvi khk., Puru k. < Paide ligidalt - M. Ostrow & O. Kallas < Leena Randmer, 35 a. (1888) "Kolm õunapuud"
 5. H II 1, 417/8 (579) < Jõhvi khk., Illuka v., Nõmme t. < Pagari v., Jõetaguse k. - M. Ostrow & O. Kallas < Mari Räbin (Nõmme Mari, Mihkel Niine tütar), 60 a. (1888) "pulmalaul"
 6. H III 1, 77/9 (2) < Vaivara khk. - Marie Treuberg (1888) "Mere pühkimine + Laevad"
 7. H, R 3, 469 (1) < Lüganuse khk. - A. Leithammel (1888) "Oleks + Tore sõit"
 8. H II 1, 188 (276) < Jõhvi khk., Järve k. - M. Ostrow & O. Kallas < Tiiu Juhkow, 55 a. (1888) "Kiige kidisemine"
 9. H II 7, 191/2 (76) < Vaivara khk., Samokrassi k. < Viru-Nigula khk., Lontova k. - H. Masing < Marie Liisabet Wälja, s. 1819. a. (1889) "Kaasa kaugel"
 10. H II 68, 421/2 (57) < Paistu khk., Holstre v. - J. Rekand < Kadri Lepp, u. 58 a. (1898 (kogutud), 1902 (saadetud)) "Mees leinab, kuni hauda kaevatakse + Poistest pole puudu"
 11. H III 20, 50/2 (29) < Helme khk., Koorküla v.
 12. H II 43, 284 (29) < Viljandi khk. - H. Koppel (1884) "Noored mehed"
 13. H II 26, 884/5 (26) < Pilistvere khk., Kabala v. - Hans Lindeberg (1889) Vaese vana hobu + omalooming "Vaene hobu"
 14. 14,0 14,1 H II 7, 129/31 (25) < Vaivara khk., Samokrassi k. < Viru-Nigula khk., Lontova k. - H. Masing < Marie Liisabet Wälja, s. 1819. a. (1889) "Juured kokku + Tamm + Venna otsija"
 15. H II 7, 191/2 (76) < Vaivara khk., Samokrassi k. < Viru-Nigula khk., Lontova k. - H. Masing < Marie Liisabet Wälja, s. 1819. a. (1889) "Kaasa kaugel"
 16. 16,0 16,1 "Petit atlas des parlers estoniens = Väike eesti murdeatlas" / Andrus Saareste kaart 92
 17. H II 1, 383/4 (541) < Jõhvi khk., Illuka v., Nõmme t. < Pagari v., Jõetaguse k. - M. Ostrow & O. Kallas < Mari Räbin (Nõmme Mari, Mihkel Niine tütar), 60 a. (1888) "Kunas kullad kokku saame + Saan + Noorik kodu käimas"
 18. H II 1, 383/4 (541) < Jõhvi khk., Illuka v., Nõmme t. < Pagari v., Jõetaguse k. - M. Ostrow & O. Kallas < Mari Räbin (Nõmme Mari, Mihkel Niine tütar), 60 a. (1888) "Kunas kullad kokku saame + Saan + Noorik kodu käimas"
 19. "Petit atlas des parlers estoniens = Väike eesti murdeatlas" / Andrus Saareste kaart 48, 91, 93
 20. 20,0 20,1 H II 8, 769/90 < Lüganuse khk. - Johann Petrowitsch (1889) uk/rl "Pulmadest."
 21. H II 1, 594/6 (772) < Lüganuse khk., Saka k. - M. Ostrow & O. Kallas < Mihkel Peeterson, 55 a. (1888) "Poiste tundmata saatus + Mõõga ihumine"
 22. H II 7, 129/31 (25) < Vaivara khk., Samokrassi k. < Viru-Nigula khk., Lontova k. - H. Masing < Marie Liisabet Wälja, s. 1819. a. (1889) "Juured kokku + Tamm + Venna otsija"
 23. H II 3, 602/3 (140) < Lüganuse khk., Lüganuse k. - H. Prants < Warese Maarja (1890) "Kaasa kaugel + Ei tohi laulda + Laulu võim"
 24. H II 8, 769/90 < Lüganuse khk. - Johann Petrowitsch (1889) uk/rl "Pulmadest"
 25. 25,0 25,1 H II 1, 606 (784) < Lüganuse khk., Aidu k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisa Kriisa (1888) "Ema haual"
 26. H II 3, 637 (237) < Lüganuse khk., Uuemõisa k. - H. Prants < Juula Kaabur (1890) "Lesenaise kaebus"
 27. H II 3, 641 (250) < Lüganuse khk., Aa rand - H. Prants < Kure eit (1890)
 28. H II 7, 191/2 (76) < Vaivara khk., Samokrassi k. < Viru-Nigula khk., Lontova k. - H. Masing < Marie Liisabet Wälja, s. 1819. a. (1889) "Kaasa kaugel"
 29. H III 12, 138 (17) < Lüganuse khk. - J. Thomson (1893) "Nuttev vend"
 30. H II 1, 175 (246) < Jõhvi khk., Pühajõe < Voka - M. Ostrow & O. Kallas < Mari Eljas, 67 a. (1888) "Oma ja võõrasema ootavad koju"
 31. H III 1, 109 (1) < Vaivara khk. - Nikolai Heek (1889) "Mereääre kündmine"
 32. H II 37, 96/8 (3) < Vaivara khk. - Hermann Hendel (1892) "pulmalaul"
 33. H III 1, 18/22 (1) < Vaivara khk., Väike-Soldina v. - Helene Kasikow (1888) "Sõja l"
 34. H II 1, 430 (596) < Jõhvi khk., Kurtna v., Aidu t. - M. Ostrow & O. Kallas < Mari Maater (Vedu Mari), 66 a. (1888) "Lunastatav neiu"
 35. H II 1, 377 (535) < Jõhvi khk., Kurtna k. - M. Ostrow & O. Kallas < Hans Tiismus, 60 a. (1888) "Võta naine, muidu narrib tüdrukuid"
 36. H II 1, 634 (824) < Lüganuse khk., Aidu k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisa Kriisa (1888) "Joodik mees"
 37. H III 12, 105/6 (7) < Lüganuse khk., Püssi m. - J. Thomson < saatja isa (1892) "Võistulauljad + Lauliku sugu"
 38. EÜS X 21/2 (14) < Jõhvi khk., Voka v., Toila k. - Mihkel Elias (1885) "Talgulaul"

No comments:

Post a Comment