Thursday, February 12, 2015

Kamasse-Selkupi-Matori sõnoarvatussedõiget kostust näed, ku hiire sõna päälle ajad.kuju; k͔ǖŋ; il; i̮l; ulu; ol; a’moi-; āmmu-; āsel-; e-, i-; ei; i̮- (aa, eg); ďili, ďž́ili; ela-; ima-m; e̮mǝ; īdᵊ; ńimǝr-; ńümnə-; ńim-; e̮sә; äsämә; ťåγār-; čagə-; ćak͔ǝ-; ťaγa; čaga; ćak͔ә; k͔aŋar; karguj; kojo-; k͔uə̑ćǝ-; kuja; kaja; k͔uə̑ćǝ; kālə̑ŋ; k͔āliń; k͔ō; koča; šide; kide; śitǝ; Kola; kälä; k͔uə̑lǝ; kolmə; kåm; käbti; k͔ām; kun-, kundo-; kandǝ-; k͔uə̑ntǝ-; koʔ-, kō-; kūsǝkka; šш̄mke; kūhā, kīhā; śepu; šǝkə; gei, ki; śē; šən-, šin-, šəndi, šində; kora; k͔ori̮; k͔u-; k͔o-; kuja; kaja; k͔uə̑ćǝ; k͔ōmpə; kш-; kaa-; k͔u-; kə̑r-; ki̮rǝ-; k͔ūpətä; kojǝt; kə̑da; kāmə̑n; kuj; kun; kuti; kū; k͔ūrǝ-; kamaga; k͕amәttä; kuruju; körüh; kara; kuru; kåzå; k͔āsǝ; kшńze; kunǯ3; küśә; kuptər-; kabtǝ-; k͔aptǝ-; ki; kistit; kod; k͔ūt; kuba; koha, koho; kopǝ; śäk͔oľa; śelǝ; kujш, kojш; kua, kuga; kü; ku; kuh; k͔ō; kī̮lǝ; śǖ; kåda; kada; kat; lamtu; lia; lapu; ťeps; ćopsǝ; lapta; lak͔ǝ-; ćom-; le; le̮; ńirže; nir; mǝje, maja; bijä; mi̮tǝ; mī̮te; miʔ; mište; menďa, mende; me, mē; man; mat, man; mən-; mentǝ-; meji; mæm; moʔ, mo; mi̮; muńə̑j, muńuj; manǝ; bə̑rujdābǝ-; mor-, mur-; moru; mekte, bäkte; mēktǝ, mektə; buzə-; masǝ-; mūsǝ-; mūsǝlčǝ-; mə̑-, me̮-, mi̮-, mu-; mi-; nado; nē, ne; nā; na; nim, nəm; nim, nüm; nim, ńim; na; ńié; ńä; ńej, nej; ńī, k͔āsəńī; nш-; ńū-; num, nom; nodə-; ńō-; ńeʔ-; ńede̮-; ńiŋkǝl-; k͔uə̑ččə; inǝ; āččǝ-; påktå, båkta; påktǝ; paŋə, paŋgorə-; po; pe̮; poli̮-; pel-, hel-; he̮n-; pe̮n-; paŋa, pǝ̑ŋa; paŋk͔ǝ; parè; pōri̮; pjel, pil, pēl; po, ponä; peläŋ; pшʔ-; pit-; pim-; himǝr-; pī-; pəŋ; ojme; pīŋ; phidä; hide; pitə; pi; hilä; pǖ; pjeri; püru, pȫru; pшrže; hirge; pirkə; pшre; bor; puttu; pun-; pan-, pač-; pariŋ; pur; hornam; put, pшt; pūčǝ; puča; pa; hä; pō; pǖ; pȫt-; poʔdu; hua; pūle; pūʔma; hoʔlo; pūtəl; pak͔tor; pшže; pēkä; tu-; suŕno; sörüh, sirüh; se̮ro; tåjǝr-, tojǝr-; tälǝr-; tuǝ̑lǝ-; tolka; šē̮; seiʔbш; kejʔbe; sēlću; sima, simᵊ; sīme; saji; tan; tat, tan; tansə; tanǯǝ; tȫśu, tüśu; tшʔ; tüt; tu; toh; tō, tū; šī̮la, sēla; ten; če̮n; šшr-; śorəmpi-; tu; tū; soj; sōľ; tāt-; taŋa; taŋə; ši-; tī-; tu-; tū-; sī; keje; sīćǝ; timä; tī; siʔ; sīćə; tǖ, pōt-tǖ; tā; tam; takkə̑n; tāk; tajlō-; tōńi-; tapir-, tappol-; šiʔ; tendä; tē; tije; tī; da; də, tə; tana; tō; lem; će̮mǝ, ćī̮mǝ-; tet-, det-; tat-; toro-; ćār; šola-; tǖ-; šш; tuj; tǖ; tə̑mnə-; tumdǝ-; tua, tuga; tū; tu; tüh; tǖ; nəme; ńime, nime; ći̮mə; ū-; k͔ok͔k͔a; mandǝl-; mandəra; kuə̑nčal-; bare; bere; kuə̑rä; bādi; kuə̑ti; båzå; besā; kuə̑sə; bш; bü; üt; bjən; čūt, čūn; kȫt; mijüh; ťi, ďži; ńi, ni; ćǖ; ajbaj; nшďi; ńüde; ǖtə; āje; no, ńo; -a, māta; nigində; innä;pane Eesti sõna Mator'i keele

vares; seitse; vesi; kerge; nimi; nahk; jõgi; taevas; kala; süda; soon, kõõlus; maadlema; soomus; kandma, (ära) viima; põsk; küüs; liim; kust; ligi hiilima; õhtu; söön; kõrv; nool; puunott, kaldale uhutud puu; naisisik; uks; imema; päike, päev; kuu (taevakeha, ajaühik); kustutama; mina; mets; surema; kõrge; pesa; puit; sisalik; kalju; Teie; tuli, leek; jõgi; kuul; kaaren; mõõt; esimene; panema, asetama; välja lõikama; varastama; tiib; minu minia; madal; minu ema; jumal; kops; (linnu)sulg; kask; minu kämmal; andma; päike; ära tundma, märkama; silm; kümme; vasak; järv; nuga; sulg; väimees; seal; kaks; kabi; pesema; puu; põlv (kehaosa); hunt; luu; suvi; meie; kartma; kusi; sina; sõrg; päev; abielunaine; raud; kõne- ja maitsmiselund; vihm, sadu; aer; tiib; vöö; sookurg; jälitama; mägi;pane Eesti sõna Kamasse keele

kaugemalt lähemale toimetama; minia; kandma, (ära) viima; isasloom; valgus; raud; istuma, hobuse selga istuma; murdma; kuidas; suhtlemisvahend; kivi, maak; ränikivi; jääma; too seal, see siin; tuli, leek; see (siin); õhtu; pesema; vares; meie (mitm); päike; taga; rebima, tõmbama; jumal; pärna koor; ei; nülgima; minema; mina; nimi; mehe või naise vend; sõrg; varastama; taevas; jooksma; naisisik; peale; (nt kirve) vars, (noa) pea; lähenedes liikuma; luu; süda; ümber; süsi; muna; pigistama; kuul; (põdra)pull; liikuma, rändama; labidas; kaenal; suvi; vihm, sadu; vöö; valima; nool; mätas; tulema, saabuma; milline; puukoor; kask; meie (kaks); nüüd, kohe; abielunaine; kabi; suits, tolm; miks; kõne- ja maitsmiselund; kämmal; nahk; soon, kõõlus; toomingamari; katki murdma, lõhkuma; puu; jõgi; põsk; andma; palmitsema; imema; jõgi; kõrge, pikk; pool, külg; sisemus, üdi; sisalik; kaks; kartma; pesa; kael, kurk; mägi; nägema; kerge; käämer, oherdi; noolima; jalgadel ait, hoiuplatvorm; püü; kusi; liim; kõrv; nahka töötlema; oja; üles; aju; kustuma; too (seal eemal); liiv, leetseljak; pea; taha; kops; (ära) kuivama, närtsima, kiduraks jääma; sõnnik; maks; lõikama; proovima; surnu hing; puur; soomus; sina; elav, elus; Teie; sitikas; kala; ilm; odav; käepide, sang, vars; too; sõudma; mets; andma, kinkima, maksta laskma; haigutama; millal; puupahk; uks; kuu (taevakeha, ajaühik); teadma; seitse; järv; jõgi; küüs; vesi; häll; (välja) tõmbama; kuusk; kes; sookurg; päike; pajuoks; kits; all olev; panema, asetama; silm; surema; aer; kümme; (alla) vajutama;pane Eesti sõna Selkup'i keele

sõudma; puukoor; elama; paju v muu puu koor; prahihunnik; jätma; soolaugas; kuusk; pool, külg, poolik; süld; kivi; aer; tilkuma, voolama; vihm, sadu; kaenal; silm; kaugemalt lähemale toimetama; tükk, pala; luu; isa; all olev; asi, kraam (täitesõna); soon, kõõlus; neelama; väljaheide; puur; linn; kops; meie; naise õemees; tuli, leek; edasi kandma (voolu kohta); imema; puusüü; sõrg; mina; jõesuu; taevas; kustutama; raud; haigutama; peale; ujuma; liikuma; järv; sääremari; too, see; roog, putk; õhtu; käämer, oherdi; sõtkuma; minu isa; jalaga lööma; kõrge; hääl; kartma; vöö; ülemine osa, pea; maks; pesema; kask; jalgadel ait, hoiuplatvorm; puu; taga; puit; kummuli; tükeldama; mätas, kuhi; kurk, kael; (linnu)sulg; ujupõis; kes; valvama, jälgima; auk maas; jälitama; lund sadama; kala; murdma; haru; pühkima; kõne- ja maitsmiselund; isasloom; sisemus; kümme; (nt kirve) vars, (noa) pea; laine; uks; too, see; abielunaine; kuhu; sisalik; see siin; mõla; suusatama; soojendama; madal (mitte sügav); kuumus; liim; kanduma; põsk; üles; soe; sulg; nool, millega lastakse linde; süsi; varastama; väljas, tänaval; leidma; (puu)okas; ring, rõngas; nimi; uim; rind; pesa; suvi; soomus; noolima; nahk; teisel pool; kaks; kuritegu, riid, viha; seedriseeme; surema; Obi suue; vanem vend; vares; madal; kerge; põlv (kehaosa); häll; madu; kõrv; (põdra)pull; nülgima; kui; kuumus; panema, asetama; vesi; suhtlemisvahend; püü; too; jumal; nüüd, kohe; kämmal; seitse; tiib; ligi hiilima; toomingamari; kott; mööda minema; vasak; sina; süda; üle astuma; sookurg; soo; lähenedes liikuma; kabi; Teie; rüsa; (puu) latv; aju; hobuse selga v sõidukisse istuma; kuum, palav; palmitsema; andma; vars, käepide; kusi; sünnimärk; kandma, (ära) viima; käsn, soolatüügas; nägema; sülg; kitkuma; väike auk; küüs; peenis; naisisik; ema;

No comments:

Post a Comment