Tuesday, January 6, 2015

lõpetusse lõpu

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


`meie omad `tieväd tänä `einä `lüögi lõppetuse (lõpetavad niitmise)

`pulma lõppetuse `päiväl lasi isämes `süögi tehä, sie õli isäme süök

`pulma lõppust õli isame `putru

`eile õles `õltki rukki kese, aga `vihma ei tuld, sai `välla lõppetud

`kanna ligidäl on `kuotja auk - - kabi lõppeb, siis akkab `kuotja auk

kui `ärjäl ramu lõppeb vähemast, siis `ütlevad et `kunnastab

sie `kestab viel lõppematta (lõpmatu, otsatu) aig

`pulmad lõppesivad siis `kõrjati `ämmäle (tegelikult noorpaarile) `põllelappi (põlleraha)

`surnule tehässe [kirikus] `ingetänu (surnu mälestamine, hingepalve), kas sama `aasta lõppul vai ka `milla `arveti

kui õli [rukkilõikuse] lõpp, siis `istuti `pässi `vihku - - `istusivad igä üks oma `viimäse vihu `pääle ja `istusivad ja `uotasivad midä `neie vihu `alle tuleb

`naabur on kõik `võlgades, tämal on siis lõppu õts käes

`sarja alutuses ja lõppetuses kana tieb pisikesed munad

kui pakkult saab `kaŋŋas `õtsa `puole, `jäävad `tutkamed järele, siis `pannasse lõppetuse puu (kanga lõpetamisel lõimedest läbipandav puu) säält läbi

tämä õli kole `kahmaja (töökas, kärmas), tahi kõhe tüöd `ilmas lõppedatta

`kaula`kondi õts `kaula pääl sie muhk `püsti, kus lõppeb `kaulakont ja akkab `seljäkont

kuda puud põlevad `nõnda süed lõppevad

kui lõppes `lõikus `väljal, sis lõppes meie `lõuneleib

lõppetamma

`saia `süiässe `leivä lõppu (lõpul, lõpus, pärast otsa) - - `päälä `süöki seid tükki

(tuisupea) löhä lähä akkab üht ja tõist `asja tegemä, [aga] ei lõppeta, ei saa `kõrda

siis ku akketi sedä umbluud ja `tontisi `rääkimä siis, siis sel ei `õldki lõppu

tulukene lõppes `vällä paa alt


Jõhvi


`nuared, `niisikesed kese`kasvajad (kasvuealised) ei `tõhtind lõppu`kannika `süiä, et siis jääb kasv `kinni

kui lõppu`õtsal `tehti keris, siis `ahju lae `alle. iga `aasta siis lahudetti lagi `vällä ja puhastetti kerisse kived

kala kidemed (lõpus) kisuta ära

mõni kõrd saab puol `arssina kududa, ku `kaŋŋass lõppe puul on

tüö käsis (pooleli, lõpetamata)

luom akkab kuluma (vananema) ja `kuivama ja lõppema

ma akkan `kaŋŋast maha kuduma ehk `kaŋŋast lõppetamma


põhja-Iisaku


paar `kraapsu `tõmman viel rehaga, siis on lõpp

kas sel jogal (loba) lõppu ei tule ükskord

vana obune lõppend `otsa, `ainult viel luu ja nahk

kala kit́tid (lõpused)

(suurema töö lõpusöök) lõppepudru `keedeti ikke paremb kui `muidu

No comments:

Post a Comment