Sunday, January 4, 2015

ike

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


emä ikke üttäl et uo `teie `kõrbened (hukkaläinud) `lapsed `õmmetegi, ülä`annetust ku tegimä

ema manitap last et õle ikke ia ära tie pahandust

emane kass ikka pojad `toidab

vanast `võeti `kartuli ikke `kopraga, `kopras ei tie käsi kibedast (valus, kipitav)

kude ikke `kanga valitseb (määrab headuse)

panin `kanga`õtsa (jupp) üles, ehk saan `toksitust tõse ikke

arst ikke `kraadib ja `katsub kui pali palavikku on

(sasipea) kahu pia on ikke `mieste`rahvastel

sel õunal on äste ia maitse nisukesi õuni ikke maksab pidada

sie ei piä `ammeti `kinni `kuski, ühest kõhast ikke `juokseb `vällä, `tõise akkab

sie kabatanu õli ikke pääld ilustattud

siis ikke `asja sai, kui `põlvi `kaapisid

käsi`kaudu ikke käin ja `koplan (sorima, nuhkima)

kel on oma maja, sie on ikke maja mies (talupidaja)

vanataat tegi ikke `lihtsad (tavaline, argine) jahud

`tuule `veskil ikke õlid juhid `miska `tuuli `püöreti

kui `ärjäpä `siemet sai `külvädä, sis pidi `kriipsuvedäjä ikke õlema

`linnas ikke on `juustu

`enne `üeldi ikke `kirjakott, nüüd on kuvää·r

õlen ikke ma·rmulaa·di mekkida saand

sõber ikke `sõpra `perse `kuorib

(sõim) vana larikas ikke õletki

`lapsed ikke üppäväd `karna·psti

(lame, nürinurkne) lamp kattus on ikka plekkist

`ütlesima ikke `keisri `proua ja `keisri `ärra

kägo ikke kukkub kukku, kukku

`surnete pühäst laseb õppetaja `laululehed `tulla ja piab ikke `surne mälestuse pühä

tämä keitäs ikke maltsarohost sedä suppi

pikkad `juuksed õlivad ikke lettis

`jõulu pühädest ikke sai teha `vorstisi ja `saia ja õlut


Jõhvi


`nuodaga sai `käiä siin `ranna vettes, `meie `kõrgel (avamerel, rannast kaugel) ei `käined, ikke `rannas

paar kuhelikku õlema `kõrjand ikke, `lehma ein ehk on

mis meil ikke `rääkida õli, `ninda sama `lõugutasima

`julge ikka pia `toidab

(käpik) laba `kinnas, `sellel on ikke oma `peial

puest `võeta kalevi, kodo tehasse ka, aga ega sie ei õle ikke `niiskene kalev


põhja-Iisaku


`leiva `jätkust sai `pandud ikke `kartulid ja odrajahu

`meie `ennemast ikke `käisime jahoo·ril (jüripäev)

kegutab `ennast ikke `võera rie `otsa `piale

kus ikka maatsib võid leiva piale

ikka ta korutab oma vana `laulu (teguviis)

`karjane `kutsub ikke koss Päits, koss-koss

`kernus `oiti ikke appu`piima

pidasin ikke seda ta `peibmest `kaunikesest `asjast, näh, mis `välja tuli


Vaivaro


`palka `korjata ikka eri (eraldi)

(surmast, suremisest) küll jumal ükskerd ikke korista tada

oled ikke vana `löhmäkkä (lohakas)

(ennemalt) `enemmitte oli ikke `tihti pidosi

`moisas ikke `ongi `kärnälid roho`aias

(küna puunõude küürimiseks) `küüri künäs `küüriti kaik `riistad, `liiva pidi ikke `küüri künäs olema

No comments:

Post a Comment