Friday, November 29, 2013

lauseLiikemed

lauseLiikmed [1][2] [3]

öeldis [varjas keelta peksamaista]

öeldisest sai pikema jutu

määrus [lähmä marja, jõvikke]

määrusest sai pikema jutu

täis ja osaSihitis [südänt aigettap]

sihitisest sai pikema jutu

üte

osastavas [4] [*tule, mu hella emada]

hüüatuse puhul

 • hvi:
  • oi minu vaarida vanada
  • igi selgada isada
  • tati parda taadikesta [5]


 • Vändra:
  • tere mu mehe isada
  • tere mu mehe emada [6]
 • Soome [7]:
  • voi voitettuja - häda võidetuile

alus

tehtaviku alus võib olla omastavas või seestÜtlevas käändes Eesti keele (poolt -)tagaSõna asemel [riides on koide(st) süödu]

 • Viru-Nigula:
  • riides on koidest süödu
  • eks mina saand mittu ja mittu kerda külas räägittud toistest inimestest
 • Saksa:
  • Das war von mir geschrieben. - see oli minu kirjutatud

aga

 • Soome keeles on see omastavas [8]:
  • isän tekemä veitsi - isa tehtud nuga
  • antamasi rahat eivät riitä - sinu antud raha ei jätku
  • vene on tuulen tuuditeltavana - paat on tuule kiigutada
  • onni on jokaisen saavutettavissa - õnn on igaMehe käeUlatuses
 • Vadja [9] [10]:
  • Fjokla on karuu revittü - Fjokla on karu poolt küünistatud
  • õlõn muunõttu nõd́d́alt - olen nõia nõiutud


osaAlus [õuel jookseb lapsi]

 • hvi:
  • laulik oli minu isada
  • laulik oli minu emada [11]

osa- ja täisAluse vaheKord [12] [13]

 1. täisAlus näitab, et sündmus hõlmab kõike
  1. täisAlus on nimetavas käändes
 2. osaAlus näitab, et seendmus ei hõlma kõike (eitades millegi olemasolu või rõhutades osalisust)
  1. osaAlus on osastavas käändes
 • Soome:
  • lapsia juoksee pihalla - õuel jookseb (kari) lapsi
  • ruokaa on pöydässä - laual on toitu
  • lääkäri ei ole täällä - arst ei ole siin
  • täällä ei ole lääkäriä - siin ei ole arsti
 • Isuri:
  • oli sinizia i rohoizia i kaigellaizia käbjöjä - oli siniseid ja rohelisi ja igasuguseid ilusaid (vöid)
  • leippää ono, bulkkaa ono - leiba on, saia one
 • Karjala:
  • koivuo da raidoa kažvo kessekkä - kaski ja pajusid kasvas segamini
  • isäntüä ei ole koiśśa - pereMeest pole kodus
 • Vepsa:
  • tšakad läksiškanź ńenaspää - ninast hakkas jooksma verd
  • iile und - ei ole und
 • Liivi:
  • sin lapsõn um smukkisi mäng aždi - sinu lapsel on ilusaid mängu asju
  • siemdõ äb uo üüt - piima pole üldse
 • Vadja [9]:
  • maamunaD om põlloll - (kõik need) kartulid on põllul
  • maa-munõita leeB - kartuleid on (kuigi palju)
  • meil on tuož nuori tüttärikkoi - meil on ka noori tüdrukuid
  • bõlõ kaloi - ei ole kalu
  • maa päällä tilaa eb lee - maa pääl (selle jaoks) kohta ei ole
  • räsäss eb õllu, siltaa eb õllu - katust ei olnud, põrandat ei olnud
  • vättšiä kopittuZ' koko tšüläss - rahvast kogunes kogu külast [14]

sihilise öeldise puhul on raske eristada alust sihitisest

 • Vepsa:
  • ende kikat pideliibad mórźmiíd - enne kandis tanu (palju) abiEluNaisi

osa- ja täisÖeldisTäite vaheKord [15] [kas on pudru keidetuda]

 1. osaÖeldisTäide näitab, et nimetatud tegelane on pärit või osa mill'egi hulgast, mingist vallast, ainest, liigist
  1. osaÖeldisTäide on osastavas käändes
   1. tämä naizikko on toož soikkolaisii - see naine on ka (üks osa) Soikkola rahva(sea)st
   2. sika on üvää sukua - siga on head tõugu
   3. tütär õli kõrkõat kazvua - tütar oli pikka kasvu (Lempola murrak)
   4. siili on katii suuruutta - siil on kassi suurune
 2. täisÖeldisTäide ei rõhuta kuulumist kuhugi hulka
  1. täisÖeldisTäide on nimetavas käändes
   1. tämä on soikkulainõ - ta on Soikkolast (Liivcülä murrak)
   2. se on suur ja varma - ta on suur ja tugev (Rajo murrak)
   3. tšen tämä õli? - kes tema oli? (Luuditsa murrak)
 • Karjala:
  • müö olemma Vít́t́šavoaran küleä - me oleme Vít́t́šavoara külast
  • ́tämä ́tǘtär toista moamuo on - see tütar on teiselt emalt
  • heän on miun keralla üh́tä igeä - ta on minuVanune
 • Vepsa:
  • üks laps om nétid akad - üks laps on sellelt naiselt
  • Šimjärv on tošt rajoonad - Šimjärv on teises haldusAlas
 • Liivi:
  • niemad umaat tuoista karr - lehmad on teist värvi
  • ne võltõ kakš vél'́lõ ii'tõ nä'ggõ - need kaks venda olid ühte nägu
 • Soome:
  • mies on suurta sukua - see mees on kõrgest soost
  • veitsi on teräs - nuga on terasest
  • mitä miehiä te olette? - mis mehi teie olete
  • työ tuli kovin huonoa - töö sai väga halb [16]
  • onko tämä Jaalan pitäjää - kas see kuulub Jaala kihelKonda
  • oletko samaa miel - kas oled nõus
  • se ei ole vettä, vaan viiniä - see pole vesi vaid vein
  • ne olivat hauskoja aikoja - need olid lõbusad ajad
 • hulk, kuhu ta kuulub, peab olema mitmuses
  • kenen poikia sinä olet - kelle poeg sa oled
  • ahvenet ovat kaloja - ahvenad on kalad
 • tunnuse poolest [17]:
  • hän on syntyänsä/sukuansa venäläinen - ta on sünniPäralt venelane
  • se on näköään uskomatonta - see paistab uskumatu

loendatavat-jaotatavat täisAlust iseLoomustavat osaÖeldisTäidet leiab peamiselt moodsast Soome kirjaKeelest

 • Karjala:
  • erähät óli kahta metrie pitkie - mõned (mehed) olid kahe meetri pikkused
  • merežie on suurda da pien - mõrdu on suurt ja väikest sorti
 • Soome:
  • omena on makeaa - (tunnuslikult) on (igaSugune) õun (midagi) magusat
  • lapset ovat vielä pieniä - (mu) lapsed kuuluvad alles väikeste hulka
  • tämä työ on vaikeaa - see töö on raske (nagu ma tean) [16]
  • tämä työ on vaikea - see töö on raske (nagu ma nüüd näen)
  • nämä kengät ovat kalliit - need kingad on kallid
  • kengät ovat kalleita - kingad on (siin) kallid (muu kaubaga võrreldes)
 • kõrvalLausega
  • on ikävää, että hän aina sairastuu - on ikka jama, et ta alati haigestub
  • on ikävä vain, että hän sairastui - kahju ainult, et ta haigestus
 • hüüatuses
  • sehän on kauheata - see on ju kohutav
 • hvi:
  • olid pulmad peetuda
  • noorik kodu veetuda [18]
  • lähme tuppa katsumaie
  • kas on pudru keidetuda [19]
 • Vaivara:
  • kui ei ole putru keidetuie
  • lusik servale säetu
  • voi silmale sulatu
  • siis kasi jalad kammerie [20]

tavaliselt öeldisTäide on alusega samas käändes

 • Eesti:
  • inimesi on häid ja halbu
  • õun on magus
 • Vadja:
  • liha on maailmaa üvä - liha on ilmatu hea
 • Karjala:
  • moa on ülen mudakas - maa on väga mudane
 • Vepsa:
  • savima huba, ii kažva ńi mida - savimaa on halb, ei kasva midagi
 • Soome öeldisTäide võib laiendada sihitist [21]:
  • puuron hän keitti sakean - pudru ta keetis paksu
 • mitmuse sihitist laiendav öeldisTäide on nimetavas või osastavas
  • nämä kengät hän teki pienet - need kingad ta tegi väikesed
  • aineet hän kirjoittaa hyviä - kirjandid kirjutab ta head
 • umbisiku või käsu puhul on sihitist laiendav öeldisTäide nimetavas
  • käske pojan olla kuuliainen - käse pojal olla kuulekas
  • pojan käskettiin olla kuuliainen - pojal kästi olla kuulekas
 • muidu on võinud ühildudagi
  • isä käski pojan olla kuuliainen/kuuliaisen - isa käskis pojal olla kuulekas
 • sihitisMäärust laiendav öeldisTäide on nimetavas
  • urheilian tulee olla raitis - vägilasel tuleb olla karske

öeldisTäiteMäärus [22] [oli kupjana, jäivad vanast piiast]

olevas või saavas käändes öeldisTäiteMäärus ütleb milliseks muutus või muutub alus või sihitis (nagu ajaMääruslikus lauseLühendis)

 • Viru-Nigula [23]:
  • oli kauwa kupjana
  • jäivad vanast piiast
 • Kuusalu:
  • olutt oli tarbeks
 • Jõelähtme:
  • ei old lapsi enamaks kui sie kasulaps
 • Soome:
  • hän teki sen valmiiksi - ta tegi selle valmis
  • se tulee valmiiksi - see saab valmis
  • hän on opettajana - ta on (nüüd) õpetajaks
  • tuo talo on nyt autiona - too maja on nüüd tühi
  • tuo talo on autio - too maja on tühi (juba ammu)
  • tie tehtiin liian leveä - tee tehti (juba algul) liiga lai
  • tie tehtiin liian leveäksi - tee tehti (paranduse käigus) liiga laiaks
 • seisund tõlgitakse omastava, nimetava või alaltÜtlevaga:
  • pidä huoneesi siistinä - hoia oma tuba puhas
  • hän piti talomme siistinä - ta hoidis meie maja puhta
  • elävänä mä en antaudu vangiksenne - elusalt teie vangi ma end ei anna
 • öeldisTäiteMäärus ei tarvitse ühilduda põhiSõna arvuga:
  • kengät ovat märkänä - kingad on märjad
  • vie kengät korjattavaksi - vii kingad parandada
  • menin sinne muina miehinä - läksin sinna muuSeas


täiend [24]

kaugemas minevikus on nimiSõna kirjeldav täiend olnud tunnuseta

 • Erźa:
  • vér san - vere soon
 • Mokša:
  • uštor lopa - vahtra leht (~ Leedu: klevo lapas)
 • Mari:
  • pu pört - puuMaja (~ Soome: puupirtti, Leedu: medinė pirtis - puust saun)
 • Komi:
  • pu kerka - puuMaja

Obi-Ugri keelis näidatakse nõnDa kuuluvustki

 • Handi:
  • iki xop - taadi paat
  • eewi kniga - tüdruku raamat


Liivlasist Laplasteni aga tuletatakse sedasi ainult alamMõisteid.

 • Lüganuse:
  • kolmijalad, peigomes, talvimüts
  • aga: [ussi] kesta
 • Vadja:
  • rauta-nagla - raudNael
 • Soome:
  • kivitalo - kiviMaja
  • kattolamppu - laeLamp
 • Isuri:
  • toohivakka - tohtVakk
  • jogiranda - jõeKallas
  • kevädvehnä - suviNisu
 • Karjala:
  • raudapada - raudPada
  • mét́t́šäpeŕt́ti - metsaOnn
  • olgapiä - õlaNukk
 • Vepsa:
  • vesihír - vesiHiir
  • haroupä - rehaPea
  • härg-vazaańe - pullVasikas

Liivlasist Laplasteni liidetakse sõnu ka omastavalisele täiendile.

 • Vadja:
  • konnaa-naappa - konnaKarp
  • rihen(n)eüZ - esik
 • Soome:
  • kaupungintalo - linnale kuuluv maja
  • saunankiuas - saunaKeris
  • rotanmyrkky - rotiMürk
  • lapsuudentoveri - lapsePõlveKaaslane
 • Karjala:
  • ovenšuw - ukseSuu
  • jänöinhuwli - (lapse) jäneseMokk
  • koiranlewgu - "koeraLõug" - tünniVitsa pinguti
 • Vepsa:
  • kondjambolad - "karuPohlad" - leesikad
  • korvaredu - kõrvaVaik
  • métsä-emägäińe - metsaEmand (haldjas)
 • Liivi:
  • viedouk - veeAuk (sisse-väljaLaskeAva)
  • iirpùogõ - hiirePoeg
 • Lapi:
  • daalo-ised - majaIsand, pereMees

seda on soodustanud lõpuTäisHääliku ja omastava -n lõpu kadu. omastavalised liitSõnad meenutavad nüüd vanemaid lõpuKaota esiOsaga liitSõnu:

 • Soome:
  • tomupilvi - tolmuPilv
  • päiväpalkka - päevaPalk

ja aitavad vältida ebaMugavaid kaasHäälikuÜhendeid:

 • Soome:
  • hiuskarva - juukseKarv (~juuksKarv)
  • kirjakaappi - raamatuKapp (~raamatKapp)
  • järviranta - järveKallas (~järvKallas)

arv ja hulk [tuhat linada, sadamed patjad]

loendatav ehk mõõdetav (hulk ehk aine) on mõõdu või arvu järel täisSihitise ja aluse puhul osastavas käändes [25] sarnast nähtust leiab Lapi, Mordva, Slaavi ja Balti keelis.

 • hvi:
  • [ma õlen] viiett kuud kaheksatkümmett (79a + 4k vana),
 • Vaivara [Riigi] 1890:
  • [miä olin kahäksa kuud raskä] kolmata poiga,
 • Lüganuse:
  • toob siia tuhat linada
  • saab siia sadamed patjad [26]


 • Vadja:
  • tšümme vootta - kümme aastat
  • karja ärtšiä - kari härgi
  • suur ulkk alkoa - suur hulk küttePuid
 • Soome:
  • ota kupillinen kahvia - võta tassike kohvi
  • joukko ihmisiä odotti pihalla - salk inimesi ootas õues
 • Isuri:
  • pool lidraa viinaa - pool liitrit viina
  • kaheksam parria verkkoa - kaheksa paari võrke
 • Karjala:
  • viiži väŕt́t́šiä ozrua - viis kotti otra
  • oš́t́šima üńńä́ĺlizen sarain heińeä - ostsime terve küüniTäie heinu
 • Vepsa:
  • kaks véĺt - kaks venda
  • súr kanm kalad - suur kandam kalu
 • Liivi:
  • ta võtiis nänt viiž leibõ un kakš kalloo - ta võttis need viis leiba ja kaks kala
  • päägin sigdi - palju sigu
  • kabaal rekkõ - jupp teed

muidu ühildub mõõt mõõdetava aine käändega

 • Soome:
  • hän puhui kolmesta pojasta - ta rääkis kolmest poisist
  • sain sen viidellätoista markalla - sain selle 15 m eest
   • ~ maksoin siitä viisitoista markkaa - maksin selle eest 15 m

ase-, arv- ja omadusSõna ühildumine põhiSõnaga [tuleva nädalańni] [27] [28]

LääneMere-Soome täiend ühildub põhiSõna käände ja arvuga

 • Vadja:
  • noorilõõ naisiilõõ - noortele naistele
 • Soome:
  • ssä suuressa talossa asuu varakkaita ihmis - selles suures majas elab rikkaid inimesi
 • Hevaha Isuri:
  • varriin kiukkaan - kuuma ahju
  • varid sääd - kuumad ilmad
 • Karjala:
  • harmailla hukilla - hallidel huntidel
 • Vepsa:
  • hän ńevob agjatomít sarnoíd - ta jutustab lõputuid muinasjutte
 • Liivi:
  • jõvàd àigad - head ajad
  • jõv̀ist àigist - headest aegadest

muis Soome-Ugri keelis täiend ei ühildu

 • Ungari:
  • ́uj h́az - uus maja
  • ́uj h́azban - uues majas
  • ́uj h́azak - uued majad

LääneMere-Soome täiendi ühildumine põhiSõna käände ja arvuga võib olla Balti ja Germani keelte mõju. Lapi keelis leiab samuti arv- ja aseSõna ühildumist mõnes käändes. eesKuju võidi saada ka taolistest oma keele lauseist kui

 • nägin seda - tuld
 • Soomeski on ühildumata täiendeid [29] ~ ensi, viime, eri, pikku, kelpo, koko, aika:
  • kolmessa kohtaa/kohdassa - kolmes kohas
  • kolmessa miehin - kolme mehe(ga)
  • sillä tavoin/tavalla - sel moel
  • kelpo työmiesten kanssa ei jouda koskaan riitaan - tubli tööMeestega ei satu kõõski tülli
  • en tunne koko miestä - ma ei tunne seda meest üldse
 • Soomes ei ühildu ka pärisNimeline lisand üldNime ees [30]:
  • Kirjoitin Eeva serkulle - kirjutasin tädiTütar Eevale
 • Soomes tarvitatakse mõnda täiendit käänduva järelLiitena ~ raukka, raiska, ressu, parka, paha(nen), poloinen, kulta, vainaja:
  • en salaa mitään omalta äiti kullaltani - ma ei varja midagi oma kalli ema eest
  • voi tuota ihmisparkaa - oh seda vaesekest
  • tämä on Kettus-vainajan talo - see on kadunud Kettuse maja

Eesti õigeKeeles jääb arv ning omadusSõna rajava, oleva, ilma- ja kaasaÜtleva käände ees omastavasse

 • LõunaEesti:
  • pümeheińi mõts̀uni - pimedate metsadeni
 • Soome:
  • nuorena miehenä - noore mehena
  • suuritta ongelmitta - suurte muredeta
 • Vaivara:
  • rajast rajani
  • ilma nooritta mehitta - noorte meesteta
  • teravita kirvestetta - teravate kirvesteta [31]
 • Iisaku:
  • tuleva nädalańni
 • hvi:
  • tulukke põles pikka juanena
  • teise kevadeni
 • Lüganuse kaasaÜtleva käände asemel leiab veel tagasõna, mis muidugi täiendit ei sunni ühilduma:
  • kauba kaasas said kõikki võtta: karttuli, rukki - kauba pääle said kõiki võtta: kartulit, rukist
  • sie mies, kis jäi isa kaasa
  • vana poisinna
  • seitse aastanni
  • keträs konttini - kederLuuni


Põhja-Eesti murdeis võib jääda arv ning omadusSõna mõne teisegi käände ees (ka ainsuse) omastavasse

ühildumine erineb Eesti keelest [4] [saab joomari mehele]

nii kui muis murdeis ja rahvaLaulus

 • hvi:
  • võtsid miäled miäste päästä
  • tanud targa naiste päästä [32]
 • Vaivara:
  • ken saab märja männi kaasa
  • see saab joomari mehele [33]
  • valituie vaaganuie [34]
 • Kodavere:
  • kündsin õndsani õdakuni [35]
 • Haljala:
  • laksub lage palu peal
  • ilma puida tõrvaksida [36]
 • Simuna:
  • oh sa saksa sabatu koera
  • ilma hammatu isanda [36]


mitmuse tarvitamine

ainsus mitmuse asemel

 • Soome [37]:
  • siellä oli miestä kuin meren mutaa - seal oli mehi nii kui mere muda
  • taivas on tähdessä - taevas on tähti täis

mitmus ainsuse asemel

 • Soome [37]:
  • hän on nähnyt Moskovat ja Petroskoit - ta on näinud palju kaugeid paiku
  • on elossa isät ja äidit - on elus nii isa kui emaAlutaguse murrakutes võib Eesti õigeKeele vastaselt olla

öeldis ainsuses mitmusliku aluse puhul [meil sündis kueral pojad]

 • Lüganuse:
  • vanal a,eal õli klapperjahid
  • õhtast õli jahi kottid täis
  • meil viel sündis kueral pojad metsas

nii kui Soome ja Põhja-Eesti murdeis - eriti keskmurdes

 • Vaivara:
  • undid oli siis näljas, nad Venemaald oli tulled sisse

öeldis ainsuses mitme aluse puhul [pläkk ja vask ilkab]

 • Lüganuse:
  • pläkk ja vask ilkab
 • hvi:
  • ema ja isa jäi vanast


tavaliselt ühildub

 • hvi:
  • ema ja vennanaine pesivad
 • Iisaku:
  • isa-ema elasivad vaisest
 • Vaivara:
  • ühes külas eläsivät mies ja naine ja pikkaraine poiga kolme keste

hulgaSõna puhul öeldis mitmuses [vanad rahvas jäävad kodo]

 • Lüganuse:
  • naistravas (= naised) pesivät põranda
  • ennevanad rahvas ütliväd jänissekuer
  • nuaremat lähvat tüöle vanat rahvas jäävat kodo
 • hvi:
  • omad rahvas ei üelled
 • Iisaku:
  • siin rahvas vähä juovad
 • Vaivara:
  • vaabriga tüö rahfas ellät kasarmus; nuarpaari eläsiväd oige onnelikko elo


harva ühildub

 • hvi:
  • rahvas tulep kodo

hulgaTäiendSõna (iga, mõni) puhul öeldis mitmuses [igä üks kammisivad sengä]

 • Lüganuse:
  • igä üks kammisivad siis sengä


tavaliselt ühildub

 • Lüganuse:
  • igä üks tegi vanal a,eal ise
  • mõni jälle küpsettäs pliitta pääl kaa, mõni tegi suured kõhe üle panni [kuogid]
 • Vaivara:
  • igä,üks tuli oma paariga; igä,üks otta oma märgi järel merret üles


hulgaMäärSõna (hulk, muist, palju, kari) puhul öeldis mitmuses [siis käisivat külämehi paljo]

 • Lüganuse:
  • palju mehi istuvat siin
 • Iisaku:
  • vanast olivad kole palju karusid
 • Vaivara:
  • siis käisivat külämehi kaa paljo siint vedämäs [viina];


vahel ühildub

 • hvi:
  • muist luami jäi lautta
  • pali lambaid suri vällä
  • ulk naisi läks valvama
  • kari inimesi tuli turult

arvSõna puhul öeldis mitmuses [viis poisikest mängivad]

 • Lüganuse:
  • kaks poiga tulevat taga [karul]
  • kolm [mesilas]peret on ise tulled
 • hvi:
  • kaks miest käisivat müöda uulitsa
 • Iisaku:
  • viis poisikest mängivad
 • Vaivara:
  • kolm untti tulivat vasta; kaks naist rääkkisivat omist poigest


 • Soome keele öeldis on mitmuses, kui arvu ees on täiend : [16]
  • nuo viisi tyttöä eivät opi täällä - need viis piigat ei õpi siin
  • viisi tyttöä kävelee tiellä - viis piigat jalutab teel
  • perheen kaksi lasta ovat jo koulussa - pere mõlemad lapsed on juba koolis


vahel ühildub

 • Lüganuse:
  • kaks inimest käis alatti mõisas
  • neli ust käis sise ja neli peret elas sääl
  • nuaremat lähvat tüöle vanat rahvas jäävat kodo
 • hvi:
  • kolm inimest paneb karttuli


Rebala randadel on alusele lähem öeldis ainsuses ja kaugem mitmuses

 • Kuusalu:
  • kaks miest läks [merele] ja jäitte kaduneks
  • kaks miest ottand paadi mennet sinne laeva juure


sõnaJärg

lauluSõnade järjeKorda mõjutab värsiMõõt [38] [käisin pulmassa mõnessa]

 1. pikk esiSilp ei sobi värsi 4. ja 6. (ehk tagant 3. ja 5.) kohale
 2. lühikene esiSilp ei sobi värsi 3. ja 5. (ehk tagant 4. ja 6.) kohale


 • Lüganuse:
  • käisin pulmassa nessa
  • käisin saajassa sa,assa [39]
 • hvi:
  • üvamees üle mereda
  • püüab aga kallile kalada [40]

lauluSõnade järjeKorda võidakse muuta ka toreduse pärast [38] [tieb peigalad ligi pihuda]

 • Lüganuse:
  • sie tieb sukad säärda müöda
  • vikelid ligi lihada
  • peigalad ligi pihuda [41]
 • Narva:
  • kana kallis kaendelas
  • hani hallas alla hõlma [42]
 • Vadja [9]:
  • pilvi õli tullu taivaa - taeva pilv oli tulnud

Soome või SaksaPärane sõnaJärg [43] [44] [45] [9]

pöörduv teguSõna

on Saksa keele lauseLiikmetest teisel kohal

 • Den Hund biß der Mann. - koera hammustas see mees


kui pöörduv tegusõna alustab lauset, siis tajub Sakslane, et midagi tuleb juurde mõtelda

 • Weiß ich nicht = Das weiß ich nicht - seda ma ei tea
 • Tut er nicht = Das tut er nicht - seda ta ei tee


või arvab, et küsiti

kas-küsimus [kas meri kaluje annab]

 • Tut er nicht? - kas ta ei tee? (Saksikult: kas ei tee ta mitte?)
 • Studiert er hier? - kas ta õpib siin?


 • Lüganuse Irvala:
  • kas sutta käinu täna
 • Vaivara:
  • kas meri kaluje annab
  • kas teil käiä ka kodo lõunel


mitmeSõnaline öeldis [midagi tehnest ei saa]

liitÖeldise, väljendTeguSõna jms pöördumatu osa on Saksa lause lõpus


 • Wann geht Ihr Kind schlafen? - millal teie laps läheb magama
 • Heute geht sie schwimmen. - täna ta läheb ujuma
 • Sie geht heute schwimmen. - ta läheb ujuma täna
 • Er weiß mit dem Traktor umzugehen. - ta oskab käsitseda traktorit.


AluTaga see ei tarvitse lause lõpus olla

 • Lüganuse:
  • ku õlut saab käinest, siis akketa juoma
  • kui ise [karja] oietust ei saa, siis piat [abilise] palkkama


pööratud SaksaPärane sõnaJärg

 • see millest käib jutt, millele midagi uut lisatakse, see pannakse lause algusse ja alus liigub kolmandale kohale
  • Gestern hatten wir schlechtes Wetter - eile meil oli kehv ilm
 • see mida rõhutatakse, pannakse lause lõppu (liitÖeldise teise poole ette või asemele)
  • Gekauft habe ich ihn gestern. - ostsin ma selle eile.


kui-sideSõna võib olla aluse või muu lauseLiikme järel [obune kui akkab irnuma, siis tõstab sava]

 • Lüganuse:
  • keträja (ööSorr), see kurat kui äält tieb, siis on metsisse laul läbi
 • hvi:
  • vorsti kui tegema akketti, siis puhutti enne suale
  • obune kui akkab irnuma, siis tõstab sava üles
 • Viru-Nigula:
  • lina kui oli küps, siis sai üles kisuttu
  • minu ema kui oli surma-aiguses, siis tellis ühe sugulase
  • mina kui olin nuar, minu isa ja vennad vedasivad suure-kala nuatta
  • kinda luandasele kui akkasid kirja luama, siis kasvadetti silmi juure
 • Haljala:
  • nie kui rääkkisivad oma kiele, ei saand aru
  • mere tuul kui oli ja puut kohisesivad, siis tämä ei saand maka


 • AluTaga:
  • seni, kuni,
 • Iisaku:
  • kunni,
 • Viru-Nigula:
  • senni, kunni,


kes, mis -sideSõna võib olla aluse või muu lauseLiikme järel [lapsed suuremad kie õlivad, nied keträsiväd]

 • Lüganuse:
  • lapsed suuremad kie õlivad, nied keträsiväd
  • võrgu tekkid, vankri pääl midä käisid
  • labesed (taimeLavad), kaugemall mdä õlivad tuast, nied küetti kevade


nii kui Soome ja Põhja-Eesti murdeis - keskmurdes rõhutamise puhul eriti

 • Viru-Nigula:
  • keulamehel oli kaks aeru, aga siis piidal   kess olivad, neil oli kummagil üks aeru kääs
 • Haljala:
  • süda valuttas poigide pärast, mere pääl kess olivad


sideSõna

sideSõnata rinnastamine [46]

nii kui: isa tuleb, ema tuleb - isa ja ema tuleb

 • Ferdinand Johann Wiedemanni sõnaraamat:
  • ääri-veeri - üksikasjaliselt, täpselt (rääkima)
 • Eesti:
  • õde-venda seda ei teadnud
 • Vadja:
  • veel pantii süvvä juvva näile - veel pandi neile süüa-juua
  • ain hepoized joonitellaZ etes takaZ - aina hobused jooksevad edasi-tagasi
 • Soome murdeis:
  • makas üäp päivät - magas ööd-päevad
  • tuulta taivasta tavotteloo - ajab taga tühja tuult
  • tässon jo syötö juotu koko päevän - siin on juba söödud- joodud kogueva
  • ja yhtenä yänä Asikkalast hevosell ajovat elestakasi Hattulas saakka - ja ühel ööl nad sõitsid Asiakkalast Hattulani edasi-tagasi
 • Savo:
  • paa se korvo ihan iärivvierin täöteen - pane see toober päris ääreni täis
  • otti orallaak ongellaak (orallakin ongellakin) - võttis iga moodi nii ora kui õngega
  • oun tässä suanu olla rekenäi kelkkanai (rekenäkin kelkkanakin) - olen siin saanud olla igas ametis - nii ree kui kelgu asemel
 • Ala-Satakunta:
  • kyl mä sitä ääri viäri yriti sanoo - küll ma seda ääri-veeri püüdsin öelda
 • Isuri:
  • läksiid hoomuksest ikkun alla süömädä joomada, siZ jos kägi kukkui ain sa,oittii: kägi petti - läksid hommikul õue söömata-joomata, siis kui kägu kukkus, üteldi: kägu pettis
 • Karjala:
  • üöt päiväd roadau - ööd-päevad teeb tööd
  • tuulta taivašta - tühja-tähja
  • no sielä syyväh juuvah, siit aletah sielä lauloa - no seal süüakse-juuakse, siis hakatakse seal laulma
 • Vepsa:
  • sít södas, jodas, svádib zavódisõ - siis süüakse, juuakse, algavad pulmad
  • kävuutas lavad-me edestaguižiń - käiakse mööda põrandat edasi-tagasi
 • Liivi:
  • tämaa um' ma'ggõn ied päävad ii'tõ ma'ggõmõst - ta on maganud ööd-päevad (ainult) üht magamist
  • tuuldõ toovast rõkaand - tühja juttu ajama
  • ta u'm näälgàs s̀iedõ, jùodõ - ta on söögi-joogi näljas

viited ja märkused

 1. M Must "Kirderannikumurre" (1987 lk 284
 2. M Must "Ida-Virumaa murdelisest taustast" (1992.a "Ida-Virumaa rahvakultuuri" kogumikus) lk 22
 3. (Eesti murded V) "Kirderannikumurde tekstid" Mari Must ; (toimetaja: Helmi Viires) ; Eesti Teaduste Akadeemia. Eesti Keele Instituut, 1995 (Tallinn : Pakett) lk 38
 4. 4,0 4,1 Eesti vanade rahvalaulude keel / Juhan Peegel 2006 lk 237
 5. H II 1, 519 (687) < Jõhvi khk., Kurtna v., Lehtepea k. < Jõhvi v., Puru k. - M. Ostrow & O. Kallas < Mari Augas (Porkuli ema), 58 a. (1888) "Vana mees"
 6. H II 20, 615 (12) < Vändra khk., Lelle v. - J. Tammann (1889) pulmalaul
 7. Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 198
 8. Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 191
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 Votian main cases
 10. Votian external locative cases
 11. H, R 3, 470/1 (5) < Lüganuse khk. - A. Leithammel (1888) "Laulu võim + Kui hakkan laulma + Kust laulud + Pulmas laulikuks õppinud"
 12. Laanest, Arvo: Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse, Tallinn 1975. lk.197
 13. Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 172
 14. Елена Борисовна Маркус, Федор Иванович Рожанский "Современный водский язык" Тексты и грамматический очерк. Том 2. lk.222
 15. Laanest, Arvo: Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse, Tallinn 1975. lk.199
 16. 16,0 16,1 16,2 Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 176
 17. Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 197
 18. H II 37, 720/1 (17) < Jõhvi khk., Mäetaguse v. - Tõnu Wiedemann (1892) rl/ul
 19. H II 7, 877/80 (1) < Jõhvi khk. - A. Tõnorist (1889)
 20. H II 7, 56/7 (18) < Vaivara khk. - M. Treuberg (1890) pulmalaul
 21. Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 178
 22. Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 189
 23. M Must "Kirderannikumurre" (1987 lk 208-211
 24. Laanest, Arvo: Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse, Tallinn 1975. lk.201
 25. Laanest, Arvo: Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse, Tallinn 1975. lk.200
 26. H IV 4, 39
 27. Laanest, Arvo: Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse, Tallinn 1975. lk.203
 28. M Must "Kirderannikumurre" (1987 lk 208, 211
 29. Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 184
 30. Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 186
 31. H II 37, 76/7 (8) < Vaivara khk., Kurtna v. - Marie Treuberg < Leena Selli (1891) "Laulu võim + Oma ja võõrasema ootavad koju"
 32. H III 12, 42/4 (33) < Jõhvi khk. - M. M. Eljas (1892) "Humal"
 33. H III 1, 32 (10) < Vaivara khk., Väike-Soldina v. - Helene Kasikow (1888) "Kurjal mehel"
 34. H II 1, 68 (80) < Vaivara khk., Puhkova k. - M. Ostrow & O. Kallas < (?) Juula Orgulas, 72 a. (1888) "Süüdistatakse paljusööjaks"
 35. H II 4, 635 (1) < Kodavere khk. - M. Koik & J. Härms (1887)
 36. 36,0 36,1 H III 2, 97/8 (2) < Haljala khk., Vihula v. - Leena Lepp-Wiikmann (1889) rl/mng "Paja tegemine"
 37. 37,0 37,1 Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 192
 38. 38,0 38,1 Eesti vanade rahvalaulude keel / Juhan Peegel 2006 lk 236
 39. H III 1, 685/6 (8) < Lüganuse khk. - Emilie Bachmann (1889) pl
 40. H II 1, 279/80 (412) < Jõhvi khk., Puru k. < Paide ligidalt - M. Ostrow & O. Kallas < Leena Randmer, 35 a. (1888) "Kaasa kaugel"
 41. H II 1, 620/1 (802) < Lüganuse khk., Aidu k. - M. Ostrow & O. Kallas < Liisa Kriisa (1888)
 42. H II 37, 54/5 (7) < Narva, Kreenholm - P. Speek (1893) "Palve sakstele"
 43. Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 239
 44. S Saksa-eesti sõnaraamat = Deutsch-estnisches Wörterbuch / E. Kibbermann, S. Kirotar, P. Koppel
 45. Saksa keele õpik : Eesti NSV kõrgematele õppeasutustele. 2, Grammatika / Kallista Kann
 46. Laanest, Arvo: Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse, Tallinn 1975. lk.206

No comments:

Post a Comment