Saturday, November 1, 2014

küüsiss künnetü künnüss

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


n küünss, pl `künned

vahel `lüöväd `valged plekkid `küüne `külge , ku `küüside `küljes on `valged plekkid siis `küüned `õilevad

kui külm on ja `külmetäb , siis akkab `küüsitama , `jusku `pindusi täis

küüs`lauko, sie on `karge `justku sibula

sie on rumal kass, tahab `ühte`puhku `küünistada

kabudega (kohitsetud härg, oinas, koer, kukk) `künneti

`künni `ärjäd tahid `üöse `süötä

(lõoke) `künnilind akkab kevade jo usina `laulamaie, kui jo maa ja `väljad akkavad `paljast menema

mul õli tänä `künnipäiv, `kõikse `päivä `kündäsin

(raudkivi, põllukivi) maa kived mustad nie on muna kived viereväd künni maas

rukki põld tahi kevadist maa kündi ja kevadist sõnniku vedu

palk jääb ikke `künnispakkust (lävepakk)

`luoga `küüned (sälk, soon, sisselõige) `jäävad `aisa `külge - - `aisa õts `panna `küünde, rihm on `küüne sies, siis ei libise `lahti


põhja-Iisaku


ega ta kogematta `teise `küüsi (võimusesse) kukkund

`künnid sain `kaelast ära


Vaivaro


`linnu `künned

kelo ma, se on kaks kolm `aasta `kündämättä , se on kelo maa lina

maad `künnedä madalukaiselt

mäne kesä`kündü `äestämä

`lahke maa , üväst on `künnetü

kajakad `käiväd `künni vaos

(`küünistamma = küüni panema) see `aasta on `einad `varsti `küünistettu

`ukse `künnüs on `korge

No comments:

Post a Comment