Saturday, September 20, 2014

et

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvu


mõned sõnad kuulunesse sama-sugused õlevada aga õmmete onvad eräd sõnad


Lüganuse
lähäd `silma järele kõhe, võid `õtse kõhe `käia, et (Eesti: sa ei) `kierä kuhugi `puole
[te] että `muuda oma emä`sündind (Eesti: loomulikku, kaasasündinud) ihu , että `värvi , ei kedägi
küll ma õppetan, aga sa mitte et akka tegemäie
põhja-Iisaku
ise et näe `külla `otsas elada
Kõdavere
`külla sa et õle nähnudki
mes‿sa vahid, egä sa tigeda‿t õle
kas‿sa et sua rahulik `õlla
KuusSalo (ka: eit, eid)
midäs siel sühüdäd, et eit saa ega `saaki tulema
sa oled viel `ninda kräbe, ega‿t sa vanemaks `jääki
tänäuon on nii külm et [sa] et `kerda saand ujumass `käüä
Viro-Nigula
`ennevanast oli [toidud] keik iad aga, nüüd et taha midagi
Kõdavere
(rõhutavalt) või (siis), ometi (Tarto-maa kirja-keele: eeta ,Vene: это)

üks vahe itk, etä ku võtavad `riided ja kruami käess ärä
jah etä siis kõik one `õige, mes kõneldasse
etä inimesed tiäväd, muku kõnelevad
aga eta põle minijid, kas tämä ei või `minnä
etä kõhe rot́t ep suaet (laadusass jutuss: t)

 • I. põime-lausess
  • 1. aluss-lausess
   põhja-Iisaku
   tüdruk kui tulesüsi, näha et eluvaim sies

  • 2. üellüss-täite-lausess
   Lüganuse
   `kassi `augule `pandi puu ette kui `aidas õli midägi `niisikest, et kass paha tegi
   `niisike `laadus mies, et lase `käia
   sie õli tehnd `sinne tua `õtsa `niisikese `metsä, et iga puu `liiki õli üks
   Jõhvi
   aga `niisike kare (käsk, sundus) õli kättä `antud, et `võõra poludile ka `menna ei `tõhtind
   `viienda `aasta `mässu ajal õli `niisike isik `mõisnikkudel ülesse `õstetud, et `rahvast `kembeldada (rahustada, vaigistada)
   `poisid `sõitasivad nisikese `kuudiga (Eesti: hoog, rutt) `õvve, et tuli õli `rummus
   põhja-Iisaku
   jahu piad piimaga segama, et jääb niisuke paras jouk, siis selle lased potti
   sie oli nisuke kusipukk, et ei saand `kuoliski suurt `käia
   on nisuke laps, et ei ole viel üht `laksugi saand

  • 3. täiende-lausess
   Lüganuse
   lubati `tiedos `anda et `milla tulevad Lüg;
   Jõhvi
   [härral] tuli `jällä tuur et `peksada [kedagi] Jõh;

  • 4. sihidüss-lausess
   Lüganuse
   kie siin nüüd surd on, et ei `kuulund juo küläs `aigeidki õlema
   õlin `lapsukene, lähän emä `seljä taha `kuulamaie, et midä näd `räägiväd
   `astu ligi, et ma `kuulen, midä `räägid
   nüüd `kuulub küll, et on `lille`kapsad ja tehässe `lille`kapsa suppi

  • 5. kaudusess vai siirdo-jutuss
   • a. tavallisest ütlemise vai mõtlemise tego-sõnaga
    Lüganuse
    isä ütel ikke oma pojale - et no poig et, et nüüd akka siis naist võttama et meil on ikke inimist vaja ka, et kas on sul `pruuti ka vahitud
    inimised `ütleväd, et `Püssi krahv on üks kuri saks ja inimise `süöjä
    minä ei usu [jumalat], siis vanamor `ütleb, et sa õled jumala`salgaja
    minu vanaisa `ütles, et juo kali on `kaivus, enämb ei `kõlba
    `üellasse, et kali lähäb `kaivo, kui ei õle enamb `kalja `maitset, on joba `viega ühesugune (vee pidev lisamine astjasse lahjendab)
    pajo sugidest (?koorest) tegima `ninda `nelja`kantilisi, siis `ütlesima, et sie õli `kassi märs
    lesk mies üttel lesele `naisele, et akkama `ühte elama, siis ma `katsun `kauna (naise elund)
    kui kuub on `nõnda `trammile `tehtud, siis `ütlema, et no sie kuub on `täiest keha kuub (liiga kitsas)
    minu vanaisa `ütles, et `kärbane pureb
    küsisin `poisilt, et kas `õskad ka seda tüöd teha, poiss `ütleb: küll, küll ma jo `õskan (Eesti: jah, kindlasti)
    mies üttäl, et `kanna sa `eini, küll ma `laamin (Eesti: riisun)
    (pilvedest) kui `taivas on `jusku `lamba`rasvas - siis `ütlevad, et sie on ia `külvi päiv
    (sõim) emäl õli pali `lapsi, `kaeksa last, isäle üttäl äi, et `lapsemärä võttid `naisest
    `poisid `ütlid, et lehtsabad tulevad, kari lehtsabasi õli kuos külä vahel
    tahi suppi `keita, aga üttel, et `miska ma `keidän, kui ei õle libedikku (rasvainet)
    üks mies akkas `rääkima, et tämal õlid mokkad `ninda taga`puole, siis `üeldi, et tämal on kobara mokk, tämal siis kuol `tilkus suust
    eks `lapselt saand ikke `üella, et küla ono (võõras mees, külaline) tuleb `meile `käima
    (lävestämä = valetama) noh, `üeldi küll, et tämä lävestäb ehk valestab
    (kuupuhastus) kuu`särki enämb ei õld, sis `üöldigi, et `naine akkab vanast `jäämä
    ku kenegil kõverad jalad sis `üöldi, et kõversäär lähäb
    `tissid `üöldi, et on `sündimättä liha, nied `kasvavad perä `juurde
    keegi no `meile siis `ennevanast `üöldi ikke, et näkk on kive all ja, `tõhtind siis `sinne kenegi `mennä
    `teine poiss `kiidab `tõisele, et tänä `üöse sain `krõksi (sugu)
    kesk `üöse mõni vahib `kriiska vai `juuska `august `sisse, et kuda elu lähäb
    ku on `kõrvaline isik vai laps ja ei taheta minegist `asjast `rääkidä, sis `tõine `annab `märko `tõisele, et liig palk `seinäs (soovimata isik)
    `meie `arvama oma `miele `kaudu, et sie asi ei õlegi `ninda kuda kohos `arvab
    `kärbälane `lendäb suhu, sis kõhe, et ei tia midä `värsket mina saan, kala midägi
    kui `teäti `kaugemal ka, et `kuskil õlid lina `talgud, siis `poisid kogonesivad ka `sinne, `pillid `kaindlas
    noh `tehti `kindlast ikke et nägiväd, et ta `peksas poissi
    `tütrigu puold õli `kinnitus õld, et ei saand viel [mehele] `mennä
    tämä `rääkis `lahkunetest (Eesti: surnuist), et noh et, vanemad on `lapse `mulda pand ja
    vanaisä `rääkis `piima püttist, et jaak viib pütti, `jaagup viib `tõise, `laurits lakkub `põhja (lehmade piimaanni vähenemisest)
    senest ei õle juttugi, et ka `eina`malle `mennä (ei tule kõne allagi, pole üldse võimalik v mõeldav)
    juo juttud `välläs inimiste suus, et ädägä läheb mehele
    Jõhvi
    no näväd `mõeldi, et kust sie isand `ilmus `siie `tiele, et `uatama
    `nalja peräst ikke `üeldä, et inimisel `kihvad suus
    `oia oma `ketrat, `üelda kui paha tehend `miski, sie on sie sama, et `oia oma nahk
    nuar mies, nuar `tütrik, `neie `kõhta `üäldi, et on juba `lapse `kiŋŋadest `välläs
    keha must ja `korpane, `üäldi, et ema`tuadud `nahka ei `paistagi enamb
    kes nagu `püüdäs `pilkada sene`kõhta `üäldi, et ajas oma `ambad irevile
    kui `ennevanast `tütrik sai kõhe pera `lierimist mehele, siis `üäldi, et sie sai kõhe `kõrre`võimalt mehele - vai `lieri`särgi siest
    vana`rahvas suvel liha suurd ei `süändki, `üäldi, et unt süäb liha
    `ennemast kui `ammas tuli suust `vällä, siis viseti `ahju `õtsile, ise `üäldi viel, et kilk, säh luu`ammas [piimahammas], `anna `mulle raud`ammas, siis pidi uus `ammas `kasvama ja kõba
    `neljändel `augustil akkas rukki tegu, kes päält `kümmendat tegi, sie `üöldi, et sie on logart `põllumies
    mõned `ütleväd, et madala `kannaga `kingaga on paremb `uopis
    `ütläsin küll, et `õlga nüüd, mis te kipperdata, ega sie kodu põlema lähä
    vahest `istuvad ja kuub jääb üless ja tagumik `paistab, siis `ütleväd, et `kitsed `lähväd õrasselle
    `kartasid, et `kiegi nääb vai, tulid `ninda `küämäkali (Eesti: kõveras, küürus)
    `koigutasivad ülä rakkede, irm, et kukkuvad `kaivu piap̀ide
    vanapoiss õli `kiitand, et tämä kääst saab
    ma `kinnitasin tämäle, et sie on `õige
    olen `kärkind ikke mittu kord `menna, et lähän ja tuan ära, aga ei_sa siekord ega `teinekord
    `keski `jälle `nuiaga koppis `vasta `seina et, et nüüd `pulmalised `vällä
    tämä mõttel, et `milla nüüd `vankri rattad kokku `käiväd
    põhja-Iisaku
    `ütlevad, et kui kodu`käija tuleb, siis tämal `kondid klõbisevad
    `lastele `üeldi, et `erne`irmutus ei luba `kellegil `erne `kaunade `kallale `menna
    [kui keegi suure leivatüki korraga ära sõi] öeldi, et tõesti sa igistasid (Eesti: vaeva nägema, pingutama) selle korraga nahka
    kui [saapa] vana säärte otsa lasti krope õmmelda, öeldi, et viisin seared kingsepale pöitada
    mammi `kurtas, et kärt (kärp) õli `murdand kana, aga tämal õli `tuhkur vist käind
    eks ta tüdrukulle `kinnitand `muidugi, et võttab ära
    minu `veike vend nuttas, et tämal ei ole kure`saapaid, tämal `saapad ei valuta, jalad valutavad
    `arvas, et `uuves kuhas `keski täma tegudest kedagi ei tia, a näe, `väĺja `koukisid kõik puha

   • b. ütlemise vai mõtlemise järellüssega
    Lüganuse
    siis läks et `mõisi ikke võttab minuda
    isä tuli kodo, et kus poiss on

   • c. ütlemise vai mõtlemise tego-sõna on arvetav
    Jõhvi
    no mehed `estest ei tõhi enamb `vankri ligigi `menna, a `kirjaja, et `menga aga `julgest, et ei nied mehed tie `teile midagi paha

  • 6. sõltuvuss-määrüss-lausess
   KuusSalo
   no eks vanames saand aru et oma poig oli

  • 7. määrä-lausess
   Lüganuse
   `kuigutasin `akna `juures, et `kaelakont `aigetab
   ma vihastasin kõhe `ninda, et `karvad `kerkisid `püsti
   `terve `päivä pidid sa tegemä ja `küüristämä (Eesti: küürutama) `mõisa `väljäl `ninda, et selg õli `kange
   `tõine `joodik on `ninda `viinaga ligund, et ei saa tämägä kudagi asu
   Jõhvi
   `larbib `ninda, et `kannad `käiväd `kukla taha
   `niisikest tuleb ikke `ninda `vemmeldata, et liha `lõhki ja luu sies pügäl
   `panklik kivine maa `juhtus õlema, `kraabi nii, et `sõrme `küünäd kahe`kõrrute (Eesti: kahekorra)
   põhja-Iisaku
   õlut läind `ninda `käima, et kohutab üleäre `väĺja
   `rüögite `ninda, et ei `kuule kaht `kõrva pias
   peseb kurikaga pesu, `ninda kõvast taub, et `lopsud `kuulda `seie `saadik
   kasuka`törka `ninda ära `kuivand, et `aina krobiseb
   Vaivaro
   küll säl oli `laulu `ninda't `linna kajas

  • 8. taba-lausess
   Lüganuse
   midä `uoletumad `muodi sinä `läksid et kukkusid

  • 9. määrä- ja taba-lausete raja-maill
   Lüganuse
   õhu rattas on mõnedes majades `korstna sies, käib et kõrin taga
   sie `juokseb juo `ninda‿t nenä `augud on `laiali

  • 10. vastandavass võrdeluss-lausess
   KuusSalo
   sen asemel et [halva] `lapse `valmis tegid, tehnd parem kubu agu

  • 11. põhjuss-lausess
   Lüganuse
   tühi ei anna äbenedä. [öeld] kui on `vaene et äbeneb oma `vaesusse perä
   ei `täidind `müiä [kartuleid], et‿ku `lähväd `kallimast
   Jõhvi
   sie õli senest paha, et sepp ei saand `ääsi `juures `lõõtsa ise `tõmbada

  • 12. õts-tarbe-lausess
   Vaivaro
   kui kuningas `lasko `panna kaik joed ja ojad `kinni , et üht `tilkagi [vett] pääle ei tule

  • 13. möönde-lausess
   Lüganuse
   ega siis kana iga kõrd mune, et kakkutab
   ega kana igakõrd mune, et kaagatab (alati ei täideta lubadust)
   Jõhvi
   et näväd (esiisad ) ei õld `kuolis käind aga näväd õlid `muidu `targad mehed

  • 14. taga-järe-lausess
   Lüganuse
   pime kui kott ei nää et `torka `silmä
   mis siin nüüd `lahti on , et `nõnda `vaikisest ja tõsisest `istuta

  • 15. tinqimüss-lausess
   Järvä-Jaani
   oleks et `järsku istud, siis on aeg pikk
   ma jätaksin ta (siili) `siia, kui et koer ei võtaks (murraks) teda
   siis akkabki kudumine `piale. et [kangas] on niies ja suas ja sõĺmitud ära

 • II. aluttab sõltumatomi, sagedaste ka lühennetü sõnamisi
  • a. tõdemuss, kahetsuss, ete-heide, imestüss
   KuusSalo
   et‿se käsi ka `ninda hüppiss [kirjutamisel]
   HallJala
   piim `aeti läbi masinast ja `sellest `tehti vast suppi. et sa said `roesast `piimast! [seda ei olnud]
   Viro-Nigula
   pani minu `kuondla ka polema, et ei pand tuba polema
   põhja-Iisaku
   `naised on `irmus kädistajad nigu arakad. Et seda vada neil ka `jätkub

  • b. soov, käsko
   lõune-Iisaku
   et sa menema saad siit
   Kõdavere
   et tule ette, poiss
   Hargla
   et kae sa poiśs, mine sa ruttu
   Käinä
   oh, et mette södasid tule εnd
   Reigi
   et anna `aega
   Kihnu
   et lasõ kui tahad

  • c. keeldo, ähvärdüss, saajatuss
   KuusSalo
   et sa kaud siit, et ma sinu enämb siit ei nää
   Jämäjä
   et seda teist `korda änam ede‿p tule
   Martina
   et sa εnäm eese nägo ei `näita
   Juuru
   tooge ta ää tuppa, et mitte ei lase küĺmetada ega küĺma kää `olla
   PõltsaMaa
   et‿sa mul `jälle `aigeks ei jää
   Kolga-Jaani
   et sa mul siin jälle ei võĺsi
   Tarvastu
   et sa ei naarass [teise inimese teguviisi]
   Lutsi
   et sinno `maakõnõ kannu‿s inäp

 • III. ütlemätä jäävä lausega mõnd sõna rõhutade
  KuusSalo
  ja siis vask`ussid, nied olid old viel nii `irmus `mürgised et
  KihilKunna
  nda kena veel `istuda‿t
  Saare-Jaani
  se moa on `söukse parga all et
  Muhu
  seal `öetse nii riieldavad ja raageldavad et
  Martina
  vahest oo ruki [rukkililli] nii täis et
  Kirbla
  ja nii ilus kollane lõng sai naa et [kaselehtedega värvides]
  Hageri
  kis ikka `vahva `leikaja on, `leikab ikka nii paĺlu kohe et et
  Ambla
  täna lõõna sõi nii vähä et
  Järvä-Jaani
  pala rehetuba nii et
  Tõrma
  villad [värvi] `sisse, sai nii kõva sinine et
  PilistVere
  `rahkle nendega (lastega) nõnna et
  Suure-Jaani
  pühavase pääva ollin nii `voodis et
  VastseLiina
  siäl um nii illoś liin et
  Kõdavere
  mõni kõrd oo naĺjajutt. siis naaravad et kas

 • IV. enämmiste võisi lisä-sõnana jäädä lausest väljägi
  • a. lause-õsa sise-juhatava abi-sõnana
   Karja
   et kui see vana Rotsi Jaen oli ää surn, et siis `iilased varastan selle aidast ää, `mötlen sea olavad
   et sa parakust arm jah, kui poleks neid va `ussisi olavad mis siis oleks sui viga `metsas `käia
   Järvä-Jaani
   [taibates, millest on jutt] ahsoo·, jah et kurat lõi lappi lauaga `vasta `seĺga kubjale
   Kolga-Jaani
   [mis peigmehe emale anti] ja nii et tekk ja säŕk kõik siukst `väŕki
   Suure-Jaani
   nii et kaśsil on neli `jalga
   Põlva
   tu̬u̬d su̬u̬lvett keedä et sõ̭ss, panõ˽su̬u̬l `sisse jah
   Seto
   et siss lehm ḱulʔ oĺl üülnüʔ, et elo ḱul om hää

  • b. aluttab lause-õsa, mi piirab vai täpsüstäb eelmist väidet
   Kõdavere
   minä, vana inimene, muku‿t õlen; muku‿t kohe tämä aśja paneb, siäl `seisku
   põhja-Rakvere
   ega sis sie koht - - `toitand jo, `ainult et, et kolud olid maas, et ei old `tarvis `ühte`puhku neid `kaasas `kanda
   Simuna
   kasteein on `süödav ein, niipaĺlu et noorelt ära `niita
   Martina
   `muudku et sööb ja lakob
   MärjaMaa
   ei tea, mis‿se tähendab, niipaĺlu et ma kuulnd olen
   Urvaste
   ainult et sinnäʔ vaja minnäʔ

  • c. väljennäb ebä-määräsüst vai õletust
   lõune-Rakvere
   [turba] labidas oli‿s nii pikk - - nii et ta lõi et iga kord `turba `laiuse
   Peeteri
   nüid nad ei viitsigi kududa, et mis sial `viitsida on ta käib [tööl]
   Äksi
   no nüid on mul, oma `arvamise järele et põline koht; mõni akkas [heinale] `enne `jaani, mõni tegi et jaani `eina
   Karja
   vanasti oli neid `vargusi et ösna pailu
   nuudid olid ka `nääripoistel kää, kes `kuskil `pöhkus et magas sellele `anti `nuuti
   neid pardi `poegi‿s saa et `nalja käde `öhti

  • d. rõhutab vastandava siost
   Vaivaro
   `aukud[e] [jäässe] `raiumine ei ole midägi tüö - - aga et se `külmä
   Kõdavere
   mine magama aga et te minu ei erätä
   Veike-Maarja
   ega ta (poolivokk) `teistmodi ei old aga‿t nesuke vanemb [vokk]
   Koiru
   sial (jutustatud loos) `miski `tähtis ei ole, aga et nisukesi `juhtumisi on
   Türi
   muedu jõuaks ära `käia veel, aga et jalad `aiged

Lüganuse
kuda sa `räägid, et eks sa's `räägi ka ikke vähä ilusammast (ilusamini)

no mehed `estest ei tõhi enamb `vankri ligigi `menna, a `kirjaja, et `menga aga `julgest, et ei nied mehed tie `teile midagi paha (ütlemist või mõtlemist märkiv saatesõna on juurdemõeldav)

neid pidi vist keriku `posti `pandama, ke `mõisas `peksa `saivad, et pidi siis `terve kihelkond nägema (häbi- ja peksupost kiriku juures)

kui `seinä `palki varatasse, siis `lüässe `kahle (õnarus) `sisse, et palk `paigal `sõisab

tuleb `liini (sise-ütelev, Eesti: otseks) `panna, et `luodis on

`kuhjalaba (Eesti: lava) tehasse `nõnda: jämedämmäd puud `vasta maad ja `pienemäd `pääle, et tuul käib üväst läbi

tahid `kraasisi `õstada, siis tuli `vahtida, et õlivad `nõrga `piidega, mitte `kanged

siis on nied `konna`vaiad - `puole `mietri pikkussed (tikud kuhjalava ümber), et siis `kuhja `serväd ei `lange `laiali

`kuera`kaula nurk, `ümmargusest `vesseti, et siis palk akkas `sinne `sisse

`lambil on kuppel pääl, et `kupliga `näitab pali paremast `valgust kui `ilma `kuplita

`kierän `püksid `kaksi`kõrrute (kahekorra), et ei lähe `märjäst

`tsaarivalitsuse ajal `anti `kruonos `augustikuus sialiha, et ei tule `soldatitel kanapimedust (halb nägemisvõime hämaras ja pimedas)

paneb keri`lauad `sinne `kannu `pääle, et pikkali ei kukku

(riideaugu äärt paiga külge õmblema, üle ääre õmblema) `kõrvustab `vällä, et ei `purgu, `õmbleb `kanga `ääred sedäsi üle `ääre kokko

ei `julgend `rahva `kuulu (kuuldes, teades = avalikult) sedä tehä, et õles poja `vällä kihutand

sie on juo vana kõri`lõikaja ise, tõist `kiusab, ei taha, et `tõisel iast midägi lähäb

kui saks nägi, et inimine akkas üväst elämä, lisas `renti

luisutasku sie õli ikke `pruutide mure, et `eina aast `luisu kott pidi õlema, ikke `ruosid `õmmeldi `pääle

`luotasin juo `surma `pääle, et egä mina elo ei jää

kas lähäd isämest, et `püksi`nüöbid `lahti

kas lei kusi pähä, et tegi `lollite (Eesti: lollisti)

`kartuli kört õli sie, et pani `kartulid `katla, `tampis `pienest, pani vett ja siis pani `tirtsukese `piimä ka's jäi `niisukene vedelik

laud`atra (puuader) õli sie, et ei oold `sahka, `paljas laud `vaide õli ja senegä siis ka `künnetti

`ninda `kõrge, et `kaindla `aukudest `saate

tänä on `ninda külm, et paap (paneb) kääd `kohmo (külmast kangeks, tuimaks)

mõni on küll `ninda ia `kuhja`meister, et tieb kõhe nii ilusa `kuhja

`tõised `remlid `õitsevad kevade, mesilasi `ninda täis, et kõliseb kõhe (võrdlustes intensiivsussõnana)

`nindapali neid tekkisi, et külg `külje kõhast kõik põranda ei nägindki, siis õli tekk tekki `külles `kinni

kurk on `nõnda `kinni, et ei tia mis `seie on `kasvand et `kurgu `lammestab (Eesti: lämmatab) `kinni, et ei saa `õiete `eŋŋatagi

s'õlin kaks vai kolm `päivä ja üöd `ninda, et midägi en `tiedänd maast ega `taivast (midagi)

tämä (metsis) nii tasa `laulab, et sa piad `õige `targu `kuulama - tämä on nii kuradi `kerge `lauluga

siul (Eesti: sõel) on nii `tihtine, et ei lase lina `siemet läbi

sügisene ilm on nii lirts ja lörts, et ei saa `väljä

kui pihelgad `õitsevad, et `valged üleni, siis [on] ia `kartulisaak sügise

kui mul ei õle mitte koppikagi raha, siis `ütlema, et mul ei õle mitte `krossigi raha

õlen `nõnda `vaine, et mitte koppika `krossi mul ei õle

mina õlen küll `nõnda `vaine, et mitte puold `kopka rahagi mul ei õle

mina õlen `nõnda kuiv mies, et minul ei õle raha`kopka ei midagi

tia, mida `asja sie kumab `nõnda `kaugeld, et `kõrvad `aina kumisevad

kuru on `nõnda `kitsas, et ei saa kahe inimese `rinnagi `menna `ühtä, üks`aaval peradikku `luomad `pääsevad kurust läbi

sie luom on `õige `nõnda `tõprast läind, et `kuski puol tema ei `seisa

(keretäiest, peksust) isa `andas `õige `poisi kere `nõnda `kuumast, et `vältab mõne aja

(ehmumisest) mu süda on `nõnda `külmast mend, et ei tia, mida `asja sie `sünnib

liha on nüüd `nõnda küps, et on üva `pehme `süia

õli külm `nõnda kõva, et puud ja `seinad `praksusivad, `leivad `nõnda ku `püssi `paugid

mõni `solgotas `nindä `süiä tehä, et ajas inutamma (tülgastust või iiveldust tekitama või tundma)

`aiseb `ninda, et paneb inutamma

`paasi `kuumendetti `ninda taga, et ta pidi `lupjast menema

mõni `kardab kudina (Eesti: kõdi), et akkab kisendamma kõhe

`viskad puud `auku, panid põlema, et kõhe `lausa `lõõmas, sis `lõikad `mullamättäd `päälä, sääl tämä kidunes (miilama, umbselt põlema)

(lugu|haspel , mis lõngu pasmaks loendab) lugu `aspel ja, tämä piab lugus sene kõhe, et saab täis jagoJõhvi
`vahtisin, et tia kie sie isand tuleb

pera siis `kaasik`tütrikud tulivad `pruudile appi kui ei `jõudand, et läks pera `lieri kõhe mehele

`kaitussed `korjati, `suitsetatti, et kui `tõine sõnab midagist, et siis piab sie `aitama

kui `kaŋŋas sai `niide, siis õli sie muad siis, et `keideti `lapsele muna

aga jutt ja õlemine, vahi, et ikke üks `kehkats

se `kierandane pidi olema `ümmargune nii kohe kui rattass, et siis ku akkati `saatu tegema, siis oli siald ia võtta siis `keskele kokku

akketi `kammima, et pia kihub, pera on elukuid pias

`anneti `kilgile `ammas, et kilk pidi `andama raud`amba, mis ei valuta

mis sul on, et `ninda `kimbur nägu pias

`kiskus viha, et `tõine õles akkand `vasta

panevad vahel [angerja] kivikulle, et vahest lähäb `ranna `puole

[ta] tuleb `meie `juure, siis `lähmä `seltsis, et kuas paremb `menna

kurul õli senepera aid kahelpual `vastas, et `luomad ei `pääsind `välja

`kangad `pliegideti nii, et nad pidid õlema lahk`valged

sie tahab üvast lagistatta (Eesti: kurku loputada), et saaks üvast `puhtast

(jagu-) jägusöömaaeg tehti, mõisas ja külas tehti, kutsuti kokku, kes seal peres olivad tööl käind, et egaüks peab saama sellest vähemalt üks kõhutäis süüa

aganik õli senest ia, et aganad ei jäänd kuhugi lovisema (Eesti: vedelema)

suur pomm õli säl `ukse `külles `köiega, sis vahi, et sa `sinne `ukse vahele aga'i jää, kui `pressisid [ukse] `lahti ja sis pidid `kiire õlema sääld vaheld `lipsama

lant`puomi (Eesti: keelikas) õts on lant`puomi varu, sene varu taga pulk, et `vankri tagumine õts ei lähe kaduma

`õhta `õldi `kärmäd, et `kiegi ei tahand `õhta `viimasest `jääda `väljälä

vikkasti `kanna kiil `lüia vahele, et vikkasti ei `liigu `õtses

kui ma suren, siis `õmmelga minu jala `kandude `alle `ristid, et siis ma ei akka kodu `käimä

ema karistas, et sa ei unestaks

`nuared, `niisikesed kese`kasvajad ei `tõhtind lõppukannika `süiä, et siis jääb kasv `kinni

kus vesi `juaksi, `sinne lina [likku] ei `pandud, et `jäävad `kalsked ja `karmed linad

[ahjust võetud leiba] ei `tõhtind põrudata, et siis `jäävad era`kuarised

`päike on `kaunis madalal, et akkab `varsti `luaja menema

alest kui `tehti `põldu, siis sie käis seda`muadi, et nuar leppa võsa `raiuti maha, siis `lasti üks nädäl lehed `kuivada, siis `pandi põlema, siis `kõrjeti raad `vällä, `ääseti sie maa üläs ja `tehti `õtra `päälä

(krookima) paneb `krousi, sie `ongi, et `krousib

ühä`kõrra võib omalgi `tulla `kõrrukene [(häda)olukord, (abi)vajadus] `kõhta, et õled `ninda sama `tõiste `armu pääl

eks ma pia `andama, aga tuleb omal `kõrruke kättä, ei ole `kustki võttada

`vahtin, et `kurgulagi on must, et sie ei õle ia obone, et sie on pero`võitu

no aga akketi `üäsä kodu tulema, evaasto (Eesti: ennäe, Vene: эва столько), `kuulled, et mis krabin ja plagin taga on

ühe`kõrra `kuulema, et akkavad `püssi `paugud `metsast `kuuluma

[mul] `ninda õli külm, et `ambad `plaksusivad suus

lehm `äilis savaga, ei last `lüpsädä, vai `piaga - [siis] pia `siuti `ninda lühükesele, et ei saand `äilida

(maitsvast toidust) `ninda ia, et vieb `kiele `alle

(määrdunud, halvasti riietatud inimesest) aga kui [vana inimesena] jua `ninda jääd, et välimust ka enamb ei õle, õled nagu vana `erne tont

mene jua `ninda abeme, et ei `julge enamb inimiste `menna

tänä õli `ninda `kiire, et ei saand `jalga `paigale

`ninda pime, et ei nää jala ette (lähedale)

`ninda `kange, et kedagi appi ei mend `kutsuma

maa on `ninda kõvast jää `kiilind, et ei saa `mulda kättä

kui inimesel on `kõigest `nindapali `kraami, et kää `õtsas saab `viia ühäst kõhast `tõise, siis nied on kodilad

ei saa ka `nindapali, et saaks omale paremad `enkalad (Eesti: hilbud, närud) `ümbär

`putru õli `nindapali mure, et `langes lusikast `vällä

`luomad õlivad `ninda `rammusad, et `aiva liha lottutas

inime on jäänd `ninda `lahjast, et `riided lottotavad `seljas

`sielik on jäänd `laiast, sie on `ninda `lötvest (Eesti: lõdvalt) `ümbär, et kukkub maha

nii `kõksis`mõksis (Eesti: pingutatult korralik, traksis), et inimesed `aina `vahtisivad

pikk [inimene], et saab `õtsa `vahtida, `pualest teha, saab kaks `karja `poissi

mies õli kole `kange `juama, et `irmus

(kallukalli) regi `viitas nii `kallukile, et kukku vai `ümber

`juaksiva `ninda ristluus, et jää `viimast viel `jalgutust (Eesti: jalutuks)põhja-Iisaku
küll muretsesin - arm jäeb näu `piale, aga `ninda kasvatas iluste siledast, äda kedagi

`kausi`kaupmes `klõmmis `vasta üht ja teist `kaussi, et pere`naine `kuule, mis ilus äel `kausil

vist on sellel kiigus rebasenahk külje all olnud, et nii punapealiseks rebasejömmiks kasvanud (punajuukselisest inimesest)

nu `uatagu aga, `luotku, et ma `talle naha `täie `kingin

kas sul on seened seljas või täid särgis, et end nii tihti ja kõvasti `kihnad ja `kosnad

tia mis sel viga, et ühest kuhast kisub `kruokesse (Eesti: kortsu)

kas sa kodu `köies oled, et `millaski külas ei käi

süö `kähku, ega sie pole `tohtri rohi, et sedasi `lirpsid

süö `kähku, ega supp ole `tohtri rohi, et sedasi lusika `otsaga `lürpsid

lase jah lämakille - ei tüö ole jänes, et iest ära `juokseb

(nõiduskomme koguda jaaniööl võõra lehma jälgedest mulda jm, millega loodetakse tema piimaand oma lehmale üle kanda) `luoma `jäĺjed ei tia kuda `korjasivad, et sis `saivad `rohkem võid

`annaks jumal, et `meie poiss võttab `kaugelt `liisku, et jäeks kodu

ema kohe `kripsti pada tulele ja `erku varitama, et `ennem `valmis `jõuaks kui suur pere kodu tuleb

eks ned öblakad `tütrukud kilistaned (Eesti: edvistades naerma), et siis `poisid paremast `kuuleks

`krüünspann, seda `osseti puest, `pandi padasse `värvile `ulka, et värv iast `piale akkaks

näed krappikail (Eesti: latatara) tuli taga, et saaks aga külasse `latrama

akka aga siis `aeksast `kompsima, et `iĺjast ei jäe

`tõmma `ühtlaselt `trammi, et `konna`seĺga ei jää [lõng]

akkas oma nariga (haigus) krudistama, et siis ehk saab ruttemb `tervest

`lõŋŋatükkis oli `paasmanüör sies, et tiaks tükki `suurust ja sasisse ei lähe

`ainult koer `hoidis, et [püsimatu loom] ei `läinud `lõõtsitama (Eesti: hulkuma, luurima)

pane manerga tekkel iast `lihti `piale, et `piima maha ei `loksuks

aga `õlga `kärmed, `teie `krapsaga minu üless [tuliste tukkide seest], et ma pali ei põle

(laiast olendist või asjast) `piimatulejat `lehma `vaadati, et igavene laatsik teine

kui n räsajas ja masajas (Eesti: lühijalgne, töntsakas), siis `vaata, et [nagu] silgu tünnil jalad all

`ninda `irmul, et `silmad pialuust `välja tulemas

sie `ninda `kangust täis, et `kuula `kellegi juttu

mis sa `kardad, et käsi ukkas ja mädaneb, `uota, küll `kasvatab `ninda `kinni, et ei saa arugi

Vene `saapa `säered `jäened `ninda `kuivast ja kõvast, et kobisevad

leib `ninda vana ja `kuivand, et ära tulega ligi mene

ase `ninda libas, et kukku vai `vuodist maha

`piibu lurin `ninda kõva, et `irmutab tie pial obused ära

`maśsina vile `kuulub täna `ninda `selgest, et käib luust ja lihast läbi

ta on `ninda `suure abemega, et ega ta `saagi suppi `ilma lörinata `süüa

`jõhvikaid `tõime suost nii `palju, et lükka `teisi kodu kas vai labidaga

siin on nii `kampline moa, et `kurgid siin küll ei `kasva

arvab, et teised ka nii kegad (Eesti: söögiga peenutseja) on kui ta ise

nii sügäv, et tahi minu `kellatki kõik jättäda vette (Kalevipoeg öelnud Peipsi kohta)

(vedeliku voolamisel tekkiv heli) nii ia `juomaaeg, et klugin taga läheb `alle

`tieme täna `leiva`kiisli, `rõesa `kuare ja `võiga on nii ia `süüa, et viib `kiele `alle

kere ele, et eliseb (väga tühi)

ei enamb või `süüa, kõht kõva, et piab kolm `päeva `vasta

((koos eitusega) sõnatuks, nõutuks jäämisest) ta `klähvab sulle `ninda, et sa'i mõista `kolme lugeda

puuriit `ninda `lauditud, et vares `lennab läbi (suurte vahedega)

lina `nuustakusse `pańdi `kümme `nuuśti, sä´ttiti nii, et `ańdis `väĺja ühe `leisika

No comments:

Post a Comment